Location: PHPKode > scripts > Mlswap > mlswap.php
<?
 /*******************************************************************
 **                                **
 ** mlswap                         v 2.0 **
 ** obiektowe tworzenie stron wml w php              **
 ** © 2002 mls               hide@address.com **
 **                                **
 ** Distributed under GNU General Public License.         **
 **             http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html **
 ** Dystrybucja na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej GNU. **
 **           http://gnu.org.pl/text/licencja-gnu.html **
 **                                **
 *******************************************************************/

 /*
 ** class wml_doc
 **
 ** Klasa odzwierciedla dokument WML. Mo¿na zdefiniowaæ kodowanie znaków ( ->encoding ), etc.
 ** Wy¶wietlenie dokumentu metod± ->show()
 */
 class wml_doc {
  var $content_type = "text/vnd.wap.wml";
  var $cache = "no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0";
  var $encoding = "utf-8";
  var $cards = array();
  var $template = array();

  function add_card($card) {
   $this->cards[] = $card;
  }

  function add_button($title, $action = "prev", $href = "") {
   $action = strtolower($action);
   // check - is right action?
   if ($action != "prev" && $action != "options") $action = "prev";
   $temparray[title] = $title;
   $temparray[action] = $action;
   $temparray[href] = $href;
   $this->template[] = $temparray;
   unset($temparray);
  }

  function show() {
   if ($this->content_type != "") header("Content-Type: ".$this->content_type);
   if ($this->cache != "") header("Cache-Control: ".$this->cache);
   if ($this->encoding != "") $enc = " encoding=\"".$this->encoding."\""; else $enc = "";
   print("<?xml version=\"1.0\"".$enc."?>\n");
   print("<!DOCTYPE wml PUBLIC \"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN\" \"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml\">\n");
   print("<wml>\n");
   if ($this->cache != "") {
    print("<head>\n");
    print("<meta http-equiv=\"Cache-Control\" content=\"".$this->cache."\"/>\n");
    print("</head>\n");
   }
   if (count($this->template) > 0) {
    print("<template>\n");
    for ($tc = 0; $tc < count($this->template); $tc ++) {
     $at = $this->template[$tc];
     $rets = "<do type=\"".$at[action]."\" label=\"".$at[title]."\">";
     if ($at[action] == "prev") $rets .= "<prev/>"; else $rets .= "<go href=\"".$at[href]."\"/>";
     $rets .= "</do>\n";
     print($rets);
    }
    print("</template>\n");
   }
   for ($cc = 0; $cc < count($this->cards); $cc ++) {
    $card = $this->cards[$cc];
    if (!empty($card->timer)) $timr = " ontimer=\"".$card->timer[url]."\""; else $timr = "";
    print("<card id=\"".$card->id."\" title=\"".$card->title."\"".$timr.">\n");
    if (!empty($card->timer)) print("<timer name=\"".$card->timer[name]."\" value=\"".$card->timer[time]."\"/>\n");
    for ($clc = 0; $clc < count($card->source); $clc ++) print($card->source[$clc]."\n");
    print("</card>\n");
   }
   print("</wml>\n");
  }
 }

 /*
 ** class wml_card
 **
 ** Klasa odzwierciedla kartê dokumentu WML.
 ** Dokument WML _musi_ zawieraæ co najmniej jedn± kartê.
 */
 class wml_card {
  var $id = "main";
  var $title = "Main";
  var $source = array();
  var $timer = array();

  function create($title = "Main", $id = "main") {
   $this->id = $id;
   $this->title = $title;
  }

  function add_timer($time, $url, $name = "maintimer") {
   $this->timer[time] = $time;
   $this->timer[url] = $url;
   $this->timer[name] = $name;
  }

  function add($code) {
   $this->source[] = $code;
  }
 }

 /*
 ** function wml_link ( link target, link content )
 */
 function wml_link($href, $source) {
  return "<a href=\"$href\">$source</a>";
 }

 /*
 ** function wml_image ( image location [, alt text content] )
 */
 function wml_image($href, $alt = "!!NO_ALT!!") {
  if ($alt == "!!NO_ALT!!") $alt = &$href;
  return "<img src=\"$href\" alt=\"$alt\"/>";
 }

 /*
 **
 ** Funkcje dla klasy wml_doc:
 **
 **  void add_card(object card)
 **  void show(void)
 **
 ** Funkcje dla klasy wml_card:
 **
 **  void create([string title] [, string id])
 **  void add_timer(string time, string url [, string name])
 **  void add(string code)
 **
 */
?>
Return current item: Mlswap