Location: PHPKode > projects > VideoDB > videodb/language/bg.php
<?php
/**
 * Bulgarian language file
 *
 * @package Language
 * @author Andreas Gohr <hide@address.com>
 * @author drJeckyll
 * @version $Id: bg.php,v 2.13 2005/05/26 06:26:11 andig2 Exp $
 */

$lang[encoding]      = "windows-1251";

$lang[audiocodec]     = "Àóäèî êîäåê";
$lang[borrowto]      = "äàäåí íà";
$lang[cast]        = "Ó÷àñòâàò";
$lang[country]       = "Ñòðàíà";
$lang[coverurl]      = "URL íà îáëîæêàòà";
$lang[dimension]      = "Ðàçìåðè";
$lang[director]      = "Ðåæèñüîð";
$lang[diskid]       = "Äèñê ñ ID";
$lang[filedate]      = "Äàòà íà ôàéëà";
$lang[filename]      = "Èìå íà ôàéëà";
$lang[filesize]      = "Ãîëåìèíà íà ôàéëà";
$lang[genre]        = "Æàíð";
$lang[genres]       = "Æàíðîâå";
$lang[keywords]      = "Êëþ÷îâè äóìè";
$lang[language]      = "Åçèê";
$lang[length]       = "Ïðîäúëæèòåëíîñò";
$lang[less]        = "ïî-ìàëêî";
$lang[more]        = "îùå";
$lang[plot]        = "Çà ôèëìà íàêðàòêî";
$lang[runtime]       = "Ïðîäúëæèòåëíîñò";
$lang[subtitle]      = "ñóáòèòðè";
$lang[title]        = "Çàãëàâèå";
$lang[tvepisode]      = "TV Åïèçîä";
$lang[seen]        = "Ãëåäàí";
$lang[videocodec]     = "Âèäåî êîäåê";
$lang[year]        = "Ãîäèíà";
$lang[yes]         = "Äà";
$lang[comment]       = "Êîìåíòàð";
$lang[mediatype]      = "Íîñèòåë";
$lang[save]        = "Çàïèñ";
$lang[coverupload]     = "Upload íà îáëîæêà";
$lang[visit]        = "ïîñåòåí";
$lang[date]        = "Äàòà";
$lang[fetchtime]      = "Èçïúëíåíî çà";
$lang[cachesize]      = "Ãîëåìèíà íà êåøà";
$lang[cacheexpired]    = "Îñòàðÿë";
$lang[cachecleanup]    = "Ïî÷èñòâàíå íà êåøà";
$lang[cacheempty]     = "Èçïðàçíè êåøà";
$lang[okay]        = "Îê";
$lang[asactor]       = "êàòî";
$lang[displayed]      = "ïîêàçàíè";
$lang[add_another]     = "Äîáàâè äðóã";
$lang[action]       = 'Äåéñòâèå';

#
# Multiuser
#

$lang[enterusername]    = "Ìîëÿ, âúâåäåòå ïîòðåáèòåëêîòî èìå è ïàðîëàòà ñè çà äà ïðîäúëæèòå.";
$lang[stayloggedin]    = "Îñòàíè âêëþ÷åí";
$lang[login]        = "Èìå";
$lang[logout]       = "Èçõîä";
$lang[owner]        = "Ñîáñòâåíèê";
$lang[loggedinas]     = "Âèå ñòå âêëþ÷åí êàòî";

$lang[username]      = "Èìå";
$lang[password]      = "Ïàðîëà";
$lang[permissions]     = "Ïðàâà";
$lang[perm_admin]     = "Àäìèíèñòðàöèÿ";
$lang[perm_writeall]    = "Ïðîìåíè íà ÷óæäè ôèëìè";
$lang[perm_write]     = "Ïðîìåíè íà ñîáñòâåíèòå ôèëìè";
$lang[perm_adult]     = "Ïîêàçâàíå íà ôèëìè çà âúçðàñòíè";
$lang[update]       = "ïðîìåíè";
$lang[create]       = "íàïðàâè";
$lang[existingusers]    = "Ñúùåñòâóâàùè ïîòðåáèòåëè";
$lang[createuser]     = "Íîâ ïîòðåáèòåë";
$lang[email]        = "E-Mail";
$lang[borrowask]      = "Çàÿâêà çà çàåì";

$lang[msg_usercreated]   = "Ïîòðåáèòåëÿò å ñúçäàäåí";
$lang[msg_permpassupd]   = "Ïðàâàòà è ïàðîëèòå ñà ïðîìåíåíè";
$lang[msg_permupd]     = "Ïðàâàòà ñà ïðîìåíåíè";
$lang[msg_userdel]     = "Ïîòðåáèòåëÿò å èçòðèò";
$lang[msg_loggedoff]    = "Áÿõòå èçêëþ÷åí";
$lang[msg_invalidchar]   = "Íåâàëèäåí ñèìâîë â èìåòî";
$lang[msg_loginfailed]   = "Íåâàëèäíî èìå èëè ïàðîëà";
$lang[msg_borrowasksubject]= "[VideoDB] Çàÿâêà çà çàåì íà %title%";
$lang[msg_borrowaskmail]  = "Ïîòðåáèòåëÿò %user% (%usermail%) èñêà äà çàåìå ôèëìà \"%title%\" (DiskID %diskid%).\n\nVideo-URL: %url%\n\n\n\n-- \nÈçïðàòåíî îò VideoDB";
$lang[msg_borrowaskok]   = "Çàÿâêàòà âè áåøå èçïðàòåíà íà ñîáñòâåíèêà. Ùå ïîëó÷èòå îòãîâîð ñêîðî.";
$lang[msg_borrowaskfail]  = "Çàÿâêàòà íå ìîæå äà áúäå èçïðàòåíà. Òðÿáâà äà ñå ñâúðæåòå ñúñ ñîáñòâåíèêà ðú÷íî.";

#
# Phrases
#

$lang[available]      = "å íàëè÷åí.";
$lang[deleted]       = "Ôèëìúò áåøå èçòðèò.";
$lang[genre_desc]     = "Òúðñè ñàìî ôèëìè îò òåçè æàíðîâå (ÈËÈ êðèòåðèè)";
$lang[keywords_desc]    = "Êëþ÷îâèòå äóìè ñå òúðñÿò â Çàãëàâèÿòà, Ñóáòèòðèòå, Ðåæèñüîð, Îïèñàíèå è Àðòèñòè. Ìîæå äà èçïîëçâàòå AND, NOT è OR â çàÿâêàòà.";
$lang[lentto]       = "äàäåí íà";
$lang[listallfiles]    = "ñïèñúê íà âñè÷êè ôàéëîâå";
$lang[look_imdb]      = "ïîòúðñè ëèïñâàùèòå äàííè â IMDB";
$lang[really_del]     = "Íàèñòèíà äà ñå èçòðèå";
$lang[returned]      = "Áåøå âúðíàò";
$lang[notavail]      = "<span class=\"notavail\">ÍÅ Å ÍÀËÈ×ÅÍ</span><br />äàäåí íà";
$lang[curlent]       = "Ïîíàñòîÿùåì â:";
$lang[fieldselect]     = "Òúðñè ñàìî â òåçè ïîëåòà";
$lang[selectall]      = "Èçáåðè âñè÷êè";

#
# Menue
#

$lang[browse]       = "Ñïèñúê";
$lang[borrow]       = "Íà çàåì";
$lang[del]         = "Èçòðèâàíå";
$lang[edit]        = "Ðåäàêòèðàíå";
$lang[copy]        = "Êîïèðàé";
$lang[n_e_w]        = "Íîâ";
$lang[random]       = "Ñëó÷àåí";
$lang[search]       = "Òúðñåíå";
$lang[statistics]     = "Ñòàòèñòèêè";
$lang[view]        = "Ïðåãëåä";
$lang[setup]        = "Íàñòðîéêè";
$lang[contrib]       = "Èíñòðóìåíòè";
$lang[imdbbrowser]     = "IMDB Îíëàéí";
$lang[help]        = "Ïîìîù";
$lang[searchimdb]     = "Òúðñåíå â IMDB";
$lang[profile]       = "Ïðîôèë";

#
# Radio-Buttons
#

$lang[radio_all]      = "âñè÷êè";
$lang[radio_new]      = "íîâè";
$lang[radio_showtv]    = "TV Åïèçîäèòå";
$lang[radio_unseen]    = "íåãëåäàíè";
$lang[radio_wanted]    = "æåëàí";

$lang[radio_look_ignore]  = "Èãíîðèðàé";
$lang[radio_look_lookup]  = "Äîáàâè ëèïñâàùèòå";
$lang[radio_look_overwrite]= "Ïðåçàïèøè";
$lang[radio_look_caption] = "Òúðñåíå íà äàííè";

#
# Statistics
#

$lang[averagefilesize]   = "ñðåäíà ãîëåìèíà íà ôàéëîâåòå";
$lang[averageruntime]   = "ñðåäíà ïðîäúëæèòåëíîñò";
$lang[languages]      = "Åçèöè";
$lang[multiple]      = "<small>(âúçìîæåí å ïîâå÷å îò<br />åäèí æàíð çà ôèëì)</small>";
$lang[numberdisks]     = "áðîé íà äèñêîâåòå";
$lang[totalfiles]     = "îáùî ôàéëîâå";
$lang[totalruntime]    = "îáùà ïðîäúëæèòåëíîñò";
$lang[totalseen]      = "îáùà ãëåäàíà ïðîäúëæèòåëíîñò";
$lang[totalsize]      = "îáùà ãîëåìèíà";
$lang[tv_episodes]     = "TV Åïèçîäè";
$lang[videobygen]     = "Ôèëìè ïî æàíðîâå";
$lang[videobyvcodec]    = "Âèäåî êîäåöè";
$lang[videobymedia]    = "Íîñèòåëè";

#
# Lookup Popup
#

$lang[l_search]      = "Òúðñåíå";
$lang[l_select]      = "Èçáåðåòå îòãîâàðÿùîòî çàãëàâèå:";
$lang[l_nothing]      = "Íÿìà íàìåðåí ðåçóëòàò.";
$lang[l_selfsearch]    = "Ïîòúðñåòå ñàìè";

#
# Config Help
#

$lang[opt_general]     = 'Îáùè';
$lang[opt_custom]      = 'Ñîáñòâåíè ïîëåòà';
$lang[opt_engines]     = 'Äîñòàâ÷èöè íà èíôîðìàöèÿ';
$lang[opt_security]     = 'Ìðåæà è ñèãóðíîñò';
$lang[opt_caching]     = 'Êåø';

$lang[enable]       = "âêëþ÷åíî";

$lang[help_langn]     = "Åçèê";
$lang[help_lang]      = "Èçáåðåòå êîäà íà åçèêà ñè. Àêî âàøèÿò åçèê íå å âêëþ÷åí ïðåâåäåòå àíãëèéñêèÿ ôàéë, êîéòî ñå íàìèðà â <span class=\"example\">language</span> äèðåêòîðèÿòà è ãî èçïðàòåòå íà àâòîðà.";
$lang[help_autoidn]    = "Àâòîìàòè÷åí ID íà äèñê";
$lang[help_autoid]     = "VideoDB èçïîëçâà ID çà äà èäåíòèôèöèðà äèñêîâåòå. Òîâà ID å ðàçëè÷íî è âè ïîçâîëÿâà äà ïðèñâîÿâàòå ñîáñòâåíà íîìåðàöèÿ íà äèñêîâåòå ñè.";
$lang[help_templaten]   = "Øàáëîíè";
$lang[help_template]    = "Èçáåðå äèçàéíà êîéòî èñêàòå äà èçïîëçâàòå. Âñåêè äèçàéí ìîæå äà èçïîëçâà ðàçëè÷íè öâåòîâè ñõåìè. Ïðîáâàéòå âñè÷êè è èçáåðåòå òàçè êîÿòî íàé-ìíîãî âè õàðåñâà ;'))";
$lang[help_mediadefaultn] = "Íîñèòåë ïî ïîäðàçáèðàíå";
$lang[help_mediadefault]  = "Èçáåðåòå êîé íîñèòåë ùå áúäå èçïîëçâàí ïî ïîäðàçáèðàíå êîãàòî äîáàâÿòå íîâ ôèëì.";
$lang[help_langdefaultn]  = "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå";
$lang[help_langdefault]  = "Èçáåðåòå åçèêà íà ôèëìà ïî ïîäðàçáèðàíå êîãàòî äîáàâÿòå íîâ ôèëì.";
$lang[help_languageflagsn] = "Ôëàãîâå íà åçèöèòå";
$lang[help_languageflags] = "Èçáåðå êîè åçèöè ùå ñå ïîêàçâàò êàòî áúðçè áóòîíè êîãàòî äîáàâÿòå íîâ ôèëì. Íå èçáèðàéòå ïîâå÷å îò 5";
$lang[help_filterdefaultn] = "Ôèëòúð ïî ïîäðàçáèðàíå";
$lang[help_filterdefault] = "Ñòðàíèöàòà êîÿòî ñå ïîêàçâà êîãàòî ñòàðòèðàòå VideoDB.";
$lang[help_showtvn]    = "Ïîêàçâàé TV Åïèçîäèòå";
$lang[help_showtv]     = "Àêî èñêàòå TV Åïèçîäèòå äà ñå ïîêàçâàò â ñïèñúêà íà ôèëìèòå èçáåðåòå òàçè îïöèÿ";
$lang[help_orderallbydiskn]= "Íàðåäè ïî ID";
$lang[help_orderallbydisk] = "Àêî èçáåðåòå òàçè îïöèÿ ôèëìèòå â ñïèñúêà \"âñè÷êè\" ùå áúäàò ïîäðåäåíè ïî ID âìåñòî ïî àçáó÷åí ðåä.";
$lang[help_removearticlesn]= "Êîðåêöèÿ";
$lang[help_removearticles] = "Èçáåðåòå òàçè îïöèÿ àêî èçáðàíè çàãëàâèÿ ñà çàïèñàíè íåïðàâèëíî íàïðèìåð Angel, The å çàïèñàí êàòî The Angel.";
$lang[help_customn]    = "Âàøè Ïîëåòà";
$lang[help_custom]     = "Ìîæåòå äà äåôèíèðàòå äî 4 Âàøè Ïîëåòà. Âñÿêî ïîëå ìîæå äà ñúäúðæà äî 255 ñèìâîëà. Òóê ìîæåòå äà èì äàäåòå èìåíà è òèï. Îñòàâåòå ãè ïðàçíè àêî íå ãè èçïîëçâàòå.";
$lang[help_localnetn]   = "Ëîêàëíà ìðåæà";
$lang[help_localnet]    = "Òóê ìîæåòå äà äåôèíèðàòå äîñòúïà äî VideoDB. Ïîòðåáèòåëè êîèòî íå ñà âêëþ÷åíè íÿìà äà ìîãàò äà ïðîìåíÿò äàííèòå. Òîâà å <a href=\"http://www.php.net/manual/en/pcre.pattern.syntax.php\" target=\"_blank\">regex</a> çàòîâà ìîæåòå äà èçïîëçâàòå ñëîæíè îïèñàíèÿ.<p>Ïðèìåðè:<br /><span class=\"example\">^192\.168\.1\.</span> ðàçðåøàâà íà 192.168.1.1 - 192.168.1.254<br /><span class=\"example\">^(192\.168\.1\.|127\.0\.0\.1$)</span> ñúùîòî ïëþñ localhost<br /><span class=\"example\">^192\.168\.1\.22$</span> ðàçðåøàâà ñàìî íà IP 192.168.1.22 <br /><span class=\"example\">^(192\.168\.1\.22|127\.0\.0\.1)$</span> ñúùîòî ïëþñ localhost<br /> îñòàâåòå ãî ïðàçíî çà äà ðàçðåøèòå íà âñè÷êè<br /></p> ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Àêî íàïðàâèòå ãðåøêà òóê å âúçìîæíî äà çàãóáèòå äîñòúïà äî êîíôèãóðàöèîííòà ñòðàíèöÿ!";
$lang[help_imdbOverwriten] = "IMDB ïðåçàïèñâà";
$lang[help_imdbOverwrite] = "Ïîïúëâàíåòî íà äàííè îò IMDB íèêîãà íå ïðåçàïèñâà äàííèòå Âè, îñâåí àêî íå ñòå èçáðàëè òàçè îïöèÿ.";
$lang[help_IMDBagen]    = "IMDB æèâîò íà êåøà";
$lang[help_IMDBage]    = "VideoDB ìîæå äà êåøèðà çàÿâêèòå êúì IMDB. Äåôèíèðàéòå òóê æèâîòà íà êåøèðàíèòå äàííè (â ñåêóíäè). Ïî ïîäðàçáèðàíå 5 äåíà.";
$lang[help_thumbnailn]   = "Èêîíè";
$lang[help_thumbnail]   = "Èçáèðàéêè òàçè îïöèÿ ùå ïîëó÷èòå ìàëêè èêîíè â ñïèñúöèòå íà ôèëìèòå.";
$lang[help_castcolumnsn]  = "Êîëîíè çà àðòèñòèòå";
$lang[help_castcolumns]  = "Òàçè îïöèÿ îïðåäåëÿ áðîÿ íà êîëîíèòå ïðè ïîêàçâàíåòî íà àðòèñòèòå. Àêî èçïîëçâàòå 1152x864 èëè ïî-ãîëÿìà ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò èçáåðåòå 2 èëè ïîâå÷å.";
$lang[help_listcolumnsn]  = "Ïîêàçâàíè êîëîíè";
$lang[help_listcolumns]  = "Òàçè îïöèÿ çà ñåãà å âàëèäíà ñàìî çà øàáëîíà 'modern'. Îïðåäåëÿ êîëêî êîëîíè äà ñå ïîêàçâàò ïðè ñïèñúêà. Àêî å 1 ñïèñúêà ùå èçãëåæäà êàòî øàáëîíà 'default'.";
$lang[help_recompilen]   = "Ïðåêîìïèëàöèÿ";
$lang[help_recompile]   = "Ïî ïðèíöèï øàáëîíèòå ñå êîìïèëèðàò ñàìî âåäíúæ, è ñëåä òîâà ñå èçïîëçâà êîìïèëèðàíàòà âåðñèÿ. Àêî ðàçðàáîòâàòå ñîáñòâåíè øàáëîíè èçáåðåòå òàè îïöèÿ..";
$lang[help_proxy_hostn]  = "Ïðîêñè ñúðâúð";
$lang[help_proxy_host]   = "Àêî êîìïþòúðà íà êîéòî ñå íàìèðà VideoDB å çàä ïðîêñè ñúðâúð çàäàéòå àäðåñà ìó òóê.";
$lang[help_proxy_portn]  = "Ïîðò íà Ïðîêñè ñúðâúðà";
$lang[help_proxy_port]   = "Çàäàéòå ïîðòà íà ïðîêñè ñúðâúðà. Íàïðèìåð: <span class=\"example\">8080</span>.";
$lang[help_actorpicsn]   = "Èêîíè çà àêòüîðè";
$lang[help_actorpics]   = "Àêî çàäàäåòå òàçè îïöèÿ VideoDB ùå ñå îïèòà äà íàìåðè èêîíè çà àêòüîðèòå è äà ãè ïîêàæå äî èìåòî íà ñúîòâåòÿåòíèÿ àêòüîð.";
$lang[help_thumbAgen]   = "Ïîâòîðíî òúðñåíå íà èêîíà çà àêòüîð";
$lang[help_thumbAge]    = "Òîâà îïðåäåëÿ ñëåä êîëêî âðåìå ùå ñå íàïðàâè îïèò çà ïîâòîðíî òúðñåíå íà èêîíà çà àêòüîð, àêî òàêâà íå å íàìåðåíà.. Ïî ïîäðàçáèðàíå 3 ñåäìèöè..";
$lang[help_shownewn]    = "Íîâè ôèëìè";
$lang[help_shownew]    = "Âúâåäåòå áðîÿ íà ôèëìèòå ïîêàçâàíè â êàòåãîðèÿòà \"íîâè\".";
$lang[help_imdbBrowsern]  = "IMDB áðàóçåð";
$lang[help_imdbBrowser]  = "Ïðåãëåä íà IMDB ÷ðåç VideoDB...";

$lang[help_multiuser]   = "Òàçè îïöèÿ âêëþ÷âà ìíîãîïîòðåáèòåëñêèÿ ðåæèì, òàêà VideoDB ìîæå äà ñå èçïîëçâà îò ðàçëè÷íè ïîòðåáèòåëè ñ ðàçëè÷íè ïàðîëè.";
$lang[help_multiusern]   = "Ìíîãîïîòðåáèòåëñêè ðåæèì";
$lang[help_usermanager]  = "Ùðàêíåòå òóê çà äà äîáàâèòå, ïðîìåíèòå èëè èçòðèåòå ïîòðåáèòåëè è òåõíèòå ïðàâà çà ìíîãîïîòðåáèòåëñêèÿ ðåæèì.";
$lang[help_usermanagern]  = "Íàñòðîéêè íà ïîòðåáèòåëèòå";
$lang[help_denyguest]   = "Âêëþ÷âàíåòî íà òàçè îïöèÿ çàáðàíÿâà äîñòúïà íà âñè÷êè, îñâåí ïîòðåáèòåëèòå êîèòî ðàçïîëàãàò ñ ïàðîëà çà äîñòúï. (Âàæè ñàìî àêî å âêëþ÷åí ìíîãîïîòðåáèòåëñêèÿ ðåæèì)";
$lang[help_denyguestn]   = "Ïóáëè÷åí äîñòúï çàáðàíåí";
$lang[help_adultgenres]  = "Ôèëìèòå îò æàíðîâåòå çà âúçðàñòíè ùå ñå âèæäàò ñàìî îò ïîòðåáèòåëèòå ñ òîçè ñòàòóñ.";
$lang[help_adultgenresn]  = "Æàíðîâå çà âúçðàñòíè";
$lang[help_pageno]  	  = "Áðîé ôèëìè íà åäíà ñòðàíèöà. Àêî íàïèøåòå 0 ùå âèçäàòå âñè÷êè íà åäíà ñòðàíèöà.";
$lang[help_pagenon]    = "Áðîé íà ñòðàíèöà";

$lang[help_engine]     = "Àêòèâèðàíåòî íà òàçè îïöèÿ ùå ïîçâîëè íà VideoDB äà ïðèåìà äàííè îò %s.";
$lang[help_defaultenginen] = "Äîñòàâ÷èê íà èíôîðìàöèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå";
$lang[help_defaultengine] = "Èçáåðåòå îòêúäå ïî ïîäðàçáèðàíå VideoDB ùå ïðèåìà äàííè.";
$lang[help_enginegoogle]  = "Google ïîääúðæà òúðñåíå ñàìî íà êàðòèíêè.";
$lang[help_engexperimental]= "<br/>Òàçè îïöèÿ îùå å â ïðîöåñ íà ðàçðàáîòêà è å âúçìîæíî äà íå ðàáîòè êàêòî ñå î÷àêâà.";

$lang[help_showtoolsn]   = "Ïîêàçâàé èíñòðóìåíòèòå";
$lang[help_showtools]   = "Òàçè îïöèÿ ùå àêòèâèðà ìåíþ ñ èíñòðóìåíòè îò <code>contrib</code> äèðåêòîðèÿòà. Ñúäúðæàíèåòî íà òàçè äèðåêòîðèÿ íå å íàïúëíî òåñòâàíî.";

$lang[page]        = "Ñòðàíèöà";
$lang[of]         = "îò";
$lang[records]       = "çàïèñà";

?>
Return current item: VideoDB