Location: PHPKode > projects > TikiWiki CMS/Groupware > tiki-5.0/lang/ca/language.php
<?php 

$lang=Array(
"-1d" => "-1d",
"+1d" => "+1d",
"-1m" => "-1m",
"+1m" => "+1m",
"-7d" => "-7d",
"+7d" => "+7d",
"a" => "a",
"Access HTML dump" => "Access HTML dump",
"Activs" => "Activitats",
"act status" => "Estat d'act.",
"Add all your site users to this newsletter (broadcast)" => "Afegeix tots els usuaris del teu lloc web a aquest butlletí (publicació)",
"Add Calendar Item" => "Afegeix un ítem al Calendari",
"Added users" => "Usuaris afegits",
"Add New Group" => "Afegeix un Nou Grup",
"Add or edit a category" => "Add or edit a category",
"Add or edit a task" => "Afegeix o edita una tasca",
"Add scaled images size X x Y" => "Afegeix imatges a escala tamany X x Y",
"Add users" => "Afegeix usuaris",
"admin charts tpl" => "administrar plantilla per a llistes ",
"Admin chat" => "Admin xat",
"Admin content" => "Administrar blocs de contingut",
"Admin content templates" => "Admin content templates",
"admin content templates tpl" => "administrar plantilla per als continguts de les plantilles",
"Admin Cookies" => "adminsitrar galetes",
"Admin Dirertory Sites" => "Admin Dirertory Sites",
"admin Drawings" => "administració de Dibuixos",
"AdminDSN" => "AdministrarDSN",
"admin DynamicContent" => "administrar Contigut dinàmic",
"admin ExternalWiki" => "administrar WikiExtern",
"admin featured links tpl" => "administra plantilla per a enllaços destacats",
"admin forums tpl" => "administra plantilla per a fòrums",
"admin groups tpl" => "administra plantilla per a grups",
"admin hotwords tpl" => "administra plantilla per a paraules clau ",
"Admin HTML page dynamic zones" => "Administra seccions dinàmiques",
"admin HtmlPages" => "administra les PàginesHtml",
"admin HtmlPages tpl" => "administra la plantilla per a pàginesHtml ",
"admin mailin tpl" => "admin mailin tpl",
"Admin->Modules" => "Administrar->mòduls",
"admin modules tpl" => "admin mòduls tpl",
"admin newsletters tpl" => "administrar plantilla per a butlletins",
"admin notifications tpl" => "xxx",
"admin polls tpl" => "administrar plantilla per a votacions",
"admin RSSmodules tpl" => "administrar plantilla per a mòdulsRSS ",
"Admin structures" => "Administrar estructures",
"admin structures tpl" => "administrar plantilla per a estructures",
"admin surveys tpl" => "administrar plantilla per a enquestes",
"admin topics tpl" => "administrar plantilla per a temes",
"admin users tpl" => "administrar plantilla per a usuaris",
"Allowed HTML:" => "HTML permès:",
"Allow smileys" => "Empra emoticons",
"Allow viewing HTML mails" => "Allow viewing HTML mails",
"Allow viwing HTML mails?" => "Permetre visualitzar correus HTML?",
"Allow wiki markup" => "Allow wiki markup",
"All pages" => "Totes les pàgines",
"All tasks" => "Totes les tasques",
"A new password has been sent " => "Una nova contrasenya ha estat enviada ",
"Anonymous users can edit pages" => "Usuaris anònims poden editar pàgines",
"Anonymous users cannot edit pages" => "Cal estar registrat per a accedir a aquesta pàgina",
"Append CSS file to feed urls" => "Adjunta arxiu CSS per a capturar url's",
"Archived page:" => "Archived page:",
"Are you sure you want to delete this attachment?" => "Segur que vols eliminar aquest arxiu adjunt?",
"Are you sure you want to delete this calendar?" => "Are you sure you want to delete this calendar?",
"Are you sure you want to delete this category?" => "Are you sure you want to delete this category?",
"Are you sure you want to delete this channel?" => "Are you sure you want to delete this channel?",
"Are you sure you want to delete this comment?" => "Segur que vols eliminar aquest comentari?",
"Are you sure you want to delete this contact?" => "Segur que vols eliminar aquest contacte?",
"Are you sure you want to delete this cookie?" => "Are you sure you want to delete this cookie?",
"Are you sure you want to delete this copyright?" => "Are you sure you want to delete this copyright?",
"Are you sure you want to delete this directory?" => "Are you sure you want to delete this directory?",
"Are you sure you want to delete this drawing?" => "Are you sure you want to delete this drawing?",
"Are you sure you want to delete this dsn?" => "Are you sure you want to delete this dsn?",
"Are you sure you want to delete this external wiki?" => "Are you sure you want to delete this external wiki?",
"Are you sure you want to delete this file?" => "Are you sure you want to delete this file?",
"Are you sure you want to delete this forum?" => "Are you sure you want to delete this forum?",
"Are you sure you want to delete this group?" => "Are you sure you want to delete this group?",
"Are you sure you want to delete this hotword?" => "Are you sure you want to delete this hotword?",
"Are you sure you want to delete this HTML page?" => "Are you sure you want to delete this HTML page?",
"Are you sure you want to delete this menu?" => "Are you sure you want to delete this menu?",
"Are you sure you want to delete this repository?" => "Segur que vols esborrar aquest dipòsit?",
"Are you sure you want to delete this rule?" => "Are you sure you want to delete this rule?",
"Are you sure you want to delete this template?" => "Are you sure you want to delete this template?",
"Are you sure you want to delete this tracker?" => "Are you sure you want to delete this tracker?",
"Articles listing configuration" => "Articles listing configuration",
"assgn" => "assignació",
"assigned" => "assignat",
"Assign Group (Active)" => "Assignar Grup(Actiu)",
"assign group" => "assigna grup",
"Assign permissions to thispage" => "Assigna permisos a aquesta pàgina",
"Assign permissions to this page" => "Assignar permisos a aquesta pàgina",
"assign_perms" => "assign_perms",
" at " => " un ",
"Automatic Page Breaks" => "Canvi de Pàgina Automàtic",
"Availible scales" => "Availible scales",
"Average posts pero weblog" => "Mitjana de publicacions per bitàcola web",
">Block description: " => ">Descripció del bloc:",
"Blog settings" => "Configuració de les bitàcoles",
"b" => "n",
"Bookmakrs" => "Adreces d'interès",
"browse by" => "browse by",
"Bye bye from " => "Adéu de part de ",
"by %s" => "by %s",
"Cache wiki pages" => "Cache wiki pages",
"Calendars Panel" => "Panell de Calendaris",
"Cannot get file from URL" => "No es pot obtenir l'arxiu a partir de la URL",
"categorize" => "categoritza",
"Category: wiki, tracker, etc." => "Category: wiki, tracker, etc.",
"center" => "centra",
"change email" => "canvia el correu-e",
"Change your email" => "Canvia el teu correu-e",
"chars" => "cars",
"ChatAdmin" => "Administració del Xat",
"ChatAdmin tpl" => "plantilla per a Administració del Xat",
"checked" => "marcat",
"choose" => "choose",
"Click here to configure this menu" => "Fes clic aquí per configurar aquest menú",
"Click here to create a new backup" => "Punxa aquí per crear una còpia de seguretat nova",
"Click here to delete this attachment" => "Clica aquí per eliminar aquest arxiu adjunt",
"Click here to delete this channel" => "Fes clic aquí per esborrar aquest canal",
"Click here to delete this comment" => "Clica aquí per editar aquest comentari",
"Click here to delete this contact" => "Clica aquí per eliminar aquest contacte",
"Click here to delete this cookie" => "Fes clic aquí per esborrar aquesta galeta (cookie)",
"Click here to delete this copyright" => "Fes clic aquí per esborrar aquest copyright",
"Click here to delete this drawing" => "Fes clic aquí per esborrar aquest dibuix",
"Click here to delete this menu" => "Fes clic aquí per esborrar aquest menú",
"Click here to delete this repository" => "Punxa aquí per esborrar aquest dipòsit",
"Click here to delete this rule" => "Fes clic aquí per esborrar aquesta norma",
"Click here to delete this template" => "Fes clic aquí per esborrar aquesta plantilla",
"Click here to delete this tracker" => "Fes clic aquí per esborrar aquest formulari",
"Click here to edit this comment" => "Clica aquí per editar aquest comentari",
"Click here to edit this menu" => "Clica aquí per editar aquest menú",
"Click here to unassign this module" => "Clica aquí per desassignar aquest mòdul",
"Click the :: option on the menu for more options." => "Fes clic a l'opció :: del menú per a més opcions.",
"Click to enlarge" => "Click to enlarge",
"cms" => "cms",
"CMS settings" => "Configuració dels CMS",
"Cms" => "Sgc (Cms)",
"column" => "columna",
"Comm" => "Comm",
"compose message tpl" => "plantilla per a escriu un missatge",
"Configure modules" => "Configura mòduls",
"Configure this page" => "Configura aquesta pàgina",
"content templates" => "plantilles de contingut",
"Control by category" => "Control per categoria",
"Control by Object" => "Control per Objecte",
"Crea page:" => "Crea la pàgina:",
"Create a tag for the current wiki" => "Crear una marca per al wiki actual",
"Create/edit extwiki" => "Create/edit extwiki",
"Create/edit Faq" => "Crear/editar Puf",
"Create/edit Forums" => "Crea o edita fòrums",
"Create/edit HTML pages" => "Crea/edita pàgines HTML",
"Create/edit Menus" => "Crear o editar menús",
"Create/edit RSS module" => "Crea o edita mòdul RSS",
"Create/edit surveys" => "Crea/edita enquestes",
"Create/edit templates" => "Crea/edita plantilles",
"Create HTML dump" => "Create HTML dump",
"create new empty structure" => "create new empty structure",
"Create New Survey:" => "Crear nova Enquesta:",
"Create or edit a file gallery using this form" => "Crea o edita una galeria emprant aquest formulari",
"Create or edit a gallery using this form" => "Creeu o editeu una galeria fent servir aquest formulari",
"creates an editable drawing named foo" => "crea un dibuix editable anomenat foo",
"Create structure from tree" => "Create structure from tree",
"create tag" => "crear marca",
"Create TAR dump" => "Create TAR dump",
"Creating backups may take a long time. If the process is not completed you will" => "Creating backups may take a long time. If the process is not completed you will",
"Creating backups may take a long time. If the process is not completed you willsee a blank screen. If so you " => "Creating backups may take a long time. If the process is not completed you willsee a blank screen. If so you ",
"creation date" => "creation date",
"Current page:" => "Current page:",
"Current version" => "Versió actual",
"current_version" => "versió actual",
"days (0=all)" => "dies (0=tots)",
"dcs" => "dcs",
"deep" => "profund",
"Delete item from category?" => "esborrar item des de categoria?",
"Describe topics in listing" => "Describe topics in listing",
"Diff:" => "Diff:",
"Diff of %s." => "Diff of %s.",
"Directory (include trailing slash)" => "Directory (include trailing slash)",
"dispay" => "mostra",
"Displays a snippet of code.\nSet optional paramater -+ln+- to 1 if you need line numbering feature." => "Displays a snippet of code.\nSet optional paramater -+ln+- to 1 if you need line numbering feature.",
"Displays preformated text/code; no Wiki processing is done inside these sections (as with np), and the spacing is fixed (no word wrapping is done)." => "Mostra text/codi preformatat; no es dóna processat Wiki dins d'aquestes seccions (igual que amb np), i l'espaiat és fixe (no s'inserten salts de línia automàtics entre les paraules).",
"Download last TAR dump" => "Download last TAR dump",
"drawings" => "dibuixos",
"(Dropdown options : list of items separated with commas)" => "(Llista d'opcions : llista d'ítems separats amb comes)",
"dynamic colapsed" => "dinàmic colapsat",
"Edit desc" => "Editar desc",
"Edit drawings &amp; pictures" => "Edit drawings &amp; pictures",
"Editing tracker item" => "Editant punt del formulari",
"Edit or add category" => "Editar o afegir categories",
"Edit Submissions" => "edita Submissions",
"Edit succesful!" => "Edició satisfactòria!",
"Edit this group:" => "Edita aquest grup:",
"Edit this HTML page" => "Edita aquesta pàgina en format HTML",
"Edit tpl" => "plantilla per a editar ",
"Email Encoding" => "Codificació correu-e",
"Enable watch by default for author" => "Habilita avís per defecte per a l'autor",
"Enable watches when I am the editor" => "Habilita avisos quan sóc l'editor",
"Enlarge area width" => "fes més gran l'amplada",
"Events Panel" => "Panell d'Esdeveniments",
"ExtWikis" => "ExtWikis",
"FAQ Answers" => "Respostes de les PUFs",
"FAQ comments" => "Comentaris en les PUFs",
"FAQ Questions" => "Preguntes d'Ús Freqüent (PUFs)",
"FAQs settings" => "Funcionalitats de les Preguntes d'Ús Freqüent (PUFs)",
"feat" => "caract",
"features" => "característiques",
"file galleries" => "galeries d'arxius",
"file galleries tpl" => "plantilla per a galeria d'arxius",
"File gals" => "Gals d'arxius",
"file gls" => "gals de fitxers",
"For more information, please see <a href=\"{\$helpurl}WikiSyntax\">WikiSyntax</a>" => "Per a més informació, si us plau vegi les normes de <a href=\"{\$helpurl}WikiSyntax\">Sintaxi Wiki</a>.",
"For more information, please see <a\nhref=\"http://www.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=WikiSyntax\">WikiSyntax</a>\non <a href=\"http://www.tikiwiki.org\">Tikiwiki.org</a>." => "Per a més informació, si us plau veure <a\nhref=\"http://www.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=WikiSyntax\">WikiSyntax</a>\non <a href=\"http://www.tikiwiki.org\">Tikiwiki.org</a>.",
"Forum settings" => "Forum settings",
"forum topic" => "tema del fòrum",
"Forward messages to this forum to this email" => "Forward messages to this forum to this email",
"frms" => "fòrums",
"from the list" => "from the list",
"general" => "general",
"Go to your <a href=\"tiki-friends.php\">friendship network</a> to accept or refuse this request" => "Go to your <a href=\"tiki-friends.php\">friendship network</a> to accept or refuse this request",
"gral" => "gral",
"h1" => "t1",
"h2" => "t2",
"h3" => "t3",
"half a second" => "mig segon",
"HasImg" => "TeImatge",
"heading2" => "titular2",
"heading3" => "titular3",
"heading" => "heading",
"Height of inner Heading" => "Alçada de l'encapçalament",
"Height of mid Heading" => "Alçada del mig de l'encapçalament",
"Height of top Heading" => "Alçada de la part superior de l'encapçalament",
"Hide comments" => "Ocultar comentaris",
"hide from display" => "hide from display",
"Hide Panels" => "Hide Panels",
"Hide Post Form" => "Ocultar formulari",
"Hide suggested questions" => "Oculta",
"History of" => "Historial de",
"horizontal ruler" => "horizontal ruler",
"Hotwords in new window" => "Paraules calentes en una nova finestra",
"hotwords" => "paraules calentes",
"i" => "c",
"idle" => "autista",
">I forgot my password" => ">He oblidat la meva contrasenya",
"If you change the calendar selection, please refresh to get the appropriated list in Category, Location and people (if applicable to the calendar you choose)." => "If you change the calendar selection, please refresh to get the appropriated list in Category, Location and people (if applicable to the calendar you choose).",
"image galleries" => "galeries d'imatges",
"Image gals" => "Gals d'imatges",
"(Image options : xSize,ySize indicated in pixels)" => "(Opcions d'Imatge : xTamany,yTamany indicats en píxels)",
"img gls" => "gals d'imtg",
"img" => "img",
"img nc" => "img nc",
"In blog listing show user as" => "Al diari, l'usuari llistat és",
"Index page" => "Pàgina índex",
"Information:" => "Informació:",
"In parent page" => "In parent page",
"Insert articles into a wikipage" => "Inserta articles a una pàgina wiki",
"Ins" => "Ins",
"Invalid password. You current password is required to change your email address." => "Contrasenya incorrecte. La teva Contrasenya és necessària per canviar la teva adreça de correu.",
"JoinCapitalizedWords" => "AjuntarParaulesEnMajuscules",
"Klick to enlarge" => "Klick to enlarge",
"last_login" => "darrera connexió",
"last modification time" => "last modification time",
"last modified on %s" => "last modified on %s",
"Layout options" => "Opcions de format",
"LDAP Group Atribute" => "LDAP Group Atribute",
"Like pages" => "Pàgines similars",
"link_description" => "descripció de l'enllaç",
"Links/Commands" => "Enllaços/Comandaments",
"links" => "enllaços",
"List Calendars" => "Llista calendaris",
"list_pages" => "llistar pàgines",
"{literal}{CODE()}some code{CODE} {/literal} will render \"some code\" as program code. This plugin has other options; see <a href=\"{\$helpurl}PluginCode\">PluginCode</a>." => "{literal}{CODE()}tros de codi{CODE} {/literal} inerpretarà el \"tros de codi\" com a codi de programa. Aquest plugin té altres opcions; mira <a href=\"{\$helpurl}PluginCode\">PluginCode</a>.",
"Mailin accounts" => "Mailin accounts",
"Maked as deleted" => "Marcada com esborrada",
"mark as done" => "marca com a feta",
"Mark as Flagged" => "Marca com Senyalat",
"messages tpl" => "missatges tpl",
"Moderator" => "Moderador",
" modified" => "modificada",
"modules" => "mòduls",
"More info about" => "Més informació sobre",
"mot" => "mot",
"Mus enter a name to add a site" => "Mus enter a name to add a site",
"my galleries" => "les meves galeries",
"MyTikiDoc" => "El meu TikiDoc",
"name of wiki page" => "nom de la pàgina wiki",
"Navigation Panel" => "Navigation Panel",
"New article submitted at " => "Article nou enviat a ",
"New message arrived from " => "Ha arribat un missatge de ",
"Newss from" => "Newss from",
" new topic:" => " nou tema:",
"Next version" => "Propera versió",
"\n for rows" => "\n for rows",
"No file" => "Cap arxiu",
"No image uploaded" => "No s'ha pujat la imatge",
"No indivual permissions global permissions apply" => "No hi ha permisos individuals - manen els globals",
"No indivual permissions global permissions to all pages apply" => " No hi ha permisos individuals. Manen els permisos globlals",
"No scales availible" => "No scales availible",
"No such forum" => "No such forum",
"note: those parameters are exclusive" => "avis: aquells paràmetres són exclusius",
"Not rated yet" => "Not rated yet",
"objs" => "objs",
"Old versions" => "Versions anteriors",
"Only an admin can remove a thread." => "Només un administrador pot esborrar un enviament permament.",
"open tasks" => "obre les tasques",
"op" => "op",
"Options (separated by commas used in dropdowns only)" => "Options (separated by commas used in dropdowns only)",
"Options (sepparated by commas used in dropdowns only)" => "Opcions (separades per comes emprades només en menús desplegables)",
"or use square brackets for an" => "o emprar corxets per a",
"pageviews" => "vista de pàgina",
"parent" => "pare",
"password for this account is" => "la contrasenya per a aquest compte és",
"Path to where the dumped files are (relative to tiki basedir with trailing slahs ex: dump/)" => "Path to where the dumped files are (relative to tiki basedir with trailing slahs ex: dump/)",
"Path to where the dumped files are" => "Ruta a on es troben els fitxers del buidat",
"Permission denied you cannot browse this gallery" => "No tens autorització per accedir a la galeria",
"Permission denied you cant view this section" => "Permís denegat per veure aquesta secció",
"perm" => "perm",
"Perm" => "Permís",
"Php error reporting level for non-admin:" => "Nivell d'informació sobre errors per a no administradors:",
"PHPOpenTracker" => "PHPOpenTracker",
"Please also see" => "Si us plau, veieu també",
"Please follow the steps below to have your password properly reset:\n\n1. Click the following link to confirm you wish to reset your password:\n{\$mail_machine}?user={\$mail_user|escape:'url'}&actpass={\$mail_apass}\n\n2. Click the following link to go to the screen where you must enter a new \"permanent\" password. Please pick a password only you will know, and don't share it with anyone else.\nhttp://{\$mail_machine}/tiki-change_password.php?user={\$mail_user}&oldpass={\$mail_pass}\n\nAlternatively, go to {\$mail_site} and login using your username and temporary password:\n Username:  {\$mail_user}\n Temporary password: {\$mail_pass}\n\n3. Done! You should be logged in." => "Segueix, si us plau, els passos de sota per fer que la teva contrasenya es canvii adequadament:\n\n1. Punxa sobre el següent enllaç per confirmar que vols que es posi una nova contrasenya:\n{\$mail_machine}?user={\$mail_user|escape:'url'}&actpass={\$mail_apass}\n\n2. Punxa en el següent enllaç per anar a la finestra on hauràs d'introduir una nova contrasenya \"permanent\". Si su plau, escull una contrasenya que nonomés tu sàpigues, i no la comparteixis amb ningú més.\nhttp://{\$mail_machine}/tiki-change_password.php?user={\$mail_user}&oldpass={\$mail_pass}\n\nAlternativament, ves a {\$mail_site} i connecta't emprant el teu nom com a persona usuària i la contrasenya temporal:\n Nom de persona usuària:  {\$mail_user}\n Contrasenya temporal: {\$mail_pass}\n\n3. Fet! Hauries d'estar connectat.",
"polls" => "votacions",
"Poll settings" => "Configuració de la Votació",
"Posted comments" => "Comentaris publicats",
"Prevents parsing data" => "Evita analitar dades",
"Prevent users from voting same item more than one time" => "Prevent users from voting same item more than one time",
"printable" => "imprimible",
"Programmed versions" => "Versions programades",
"Publisher" => "Publicat per",
"Publish/Event Date" => "Publish/Event Date",
"Quiz time limit excedeed quiz cannot be computed" => "Has excedit el temps màxim",
"Ranking" => "Rànquing",
"ranking" => "rànquing",
"Reduce area width" => "Reduir l'amplada de l'àrea",
"References" => "Referències",
"Remind passwords by email" => "Recorda mots de pas per correu-e",
"remove bookmark" => "elimina adreça d'interès",
">Remove Zones (you lose entered info for the banner)" => ">Eliminar zones (perds la informació en el banner)",
"Renders a graph" => "Renders a graph",
"Reply to parent comment" => "Respondre al comentari pare",
"reply to this" => "respondre",
"report this post" => "reportar aquesta publicació",
"requested a reminder of the password for the" => "s'ha solicitat un recordatori de la paraula clau per el",
"Restore the wiki" => "Recuperar el wiki",
"Restoring a backup destoys all the data in your Tiki database. All your tables will be replaced with the " => "La recuperació d'una còpia de seguretat destrueix totes les dades en la ",
"Restoring a backup destoys all the data in your Tiki database." => "Restoring a backup destoys all the data in your Tiki database.",
"Return to messages" => "Tornar als missatges",
"Reuse question" => "Empra de nou la pregunta",
"Rollback_page" => "Restableix pàgina",
"rotate left" => "rotate left",
"rss" => "rss",
"running" => "engegat",
"save a custom copy" => "guardar una còpia personalitzada",
"search category" => "categoria de cerca",
"Search : " => "Cerca : ",
"Send Objects" => "Enviar Objectes",
"Server time zone" => "Zona horària del servidor",
"Set feeds" => "Especifica alimentacions",
"Set home forum" => "Especifica fòrum inicial",
"Set prefs" => "Especif prefs",
"shoutbox" => "quadre d'avisos",
"ShoutBox" => "QuadredAvisos",
"Show chart for the last " => "Mostra gràfica per als darrers... ",
"Show comments" => "Mostrar comentaris",
"Show Post Form" => "Mostrar formulari per publicar",
"Show status when listing tracker items?" => "Mostra l'estatus quan es llistin els punts del formulari?",
"Show suggested questions/suggest a question" => "Mostra preguntes suggerides/suggerir pregunta",
"since this is your registered email address we inform that the" => "ja que aquesta es la seva adreça email registrada, li informem que ",
"smileys" => "emoticons",
"someone from" => "algú des de",
"stat" => "estadística",
"strict" => "estricte",
"sub categories" => "subcategories",
"subs" => "subs",
"suggested" => "suggerides",
"system gallery" => "galeria del sistema",
"tbheight" => "alçada taula",
"tbl" => "tbl",
"TextFormattingRules" => "Regles de formateig de text",
"Textheight" => "Alçada del text",
"Thanks for your subscription. You will receive an email soon to confirm your subscription." => "Thanks for your subscription. You will receive an email soon to confirm your subscription.",
"Thankyou for installing Tikiwiki" => "Thankyou for installing Tikiwiki",
"The cord" => "El fil",
"The following file was succesfully uploaded" => "El següent arxiu ha estat pujat satisfactòriament",
"The following image was succesfully edited" => "La següent imatge ja ha estat editada satisfactòriament",
"The following image was succesfully uploaded" => "La següent imatge s'ha rebut satisfactòriament",
"The new page content is:" => "El nou contingut de la pàgina és:",
"The passwords didn't match" => "Els mots de pas no coincideixen",
"The passwords dont match" => "Els mots de pas no coincideixen",
"There are inddividual permissions set for this blog" => "Aquesta bitàcola té especificats permisos individuals",
"There are inddividual permissions set for this file gallery" => "Hi ha permisos individuals especificats per a aquesta galeria",
"There are inddividual permissions set for this forum" => "Hi ha permisos personalitzats per aquest fòrum",
"There are inddividual permissions set for this gallery" => "Hi ha permisos individuals per aquesta galeria",
"There are inddividual permissions set for this tracker" => "Hi ha permisos individuals fixats per a aquest formulari",
"There is an error in the plugin data" => "There is an error in the plugin data",
"The SandBox is a page where you can practice your editing skills, use the preview feature" => "The SandBox is a page where you can practice your editing skills, use the preview feature",
"The SandBox is a page where you can practice your editing skills, use the preview feature to preview the appeareance of the page, no versions are stored for this page." => "El LLocdeProves és una pàgina on pots practicar les teves habilitats d'edició, empra l'opció de previsualització per previsualitzar l'aspecte de la pàgina, no es desa cap versió per aquesta pàgina.",
"the space beetween nodes\n" => "the space beetween nodes\n",
"The user has choosen to make his information private" => "The user has choosen to make his information private",
"this post was reported" => "aquesta publicació ha estat notificada",
"Threads can be voted" => "Els fils poden ser votats",
"tiki admin external wikis tpl" => "plantilla de wikis externs per l'admin del tiki",
"tiki admin quicktags tpl" => "plantilla de marques ràpides (quicktags) per l'admin del tiki",
"Tiki Calendars" => "Tiki Calendars",
"Tiki forums" => "Tiki forums",
"Tiki RSS Feed Error Message" => "Missatge d'error d'alimentació RSS del Tiki",
"Tiki ShoutBox" => "Quadre d'avisos del Tiki",
"time" => "temps",
"Time Zone Map" => "Mapa de Zona Horària",
"Time Zone" => "Zona Horària",
"Title_bar" => "Barra de títol",
"today" => "avui",
"to insert a random tagline" => "per insertar una línea de marcador a l'atzar",
"Top Files" => "Arxius principals",
"topics in this forum" => "tòpics en aquest fòrum",
"topic:" => "tòpic:",
"trckrs" => "trckrs",
"ul" => "sl",
"unchecked" => "no marcat",
"Unexistant gallery" => "Galeria inexistent",
"Unexistant link" => "Enllaç inexistent",
"Unexistant user" => "Usuari inexistent",
"Unexistant version" => "Versió inexistent",
"Unflagg" => "Deixa de marcar amb la bandera",
"Upload succesful!" => "Pujada satisfactòria!",
"Upload was not successful (maybe a duplicate file)" => "La pujada no s'ha realitzat amb èxit (potser és un fitxer duplicat)",
"URL cannot be accessed wrong URL or site is offline and cannot be added to the directory" => "URL cannot be accessed wrong URL or site is offline and cannot be added to the directory",
"Use dbl click to edit pages" => "Empra doble click per editar planes",
"use filename" => "empra nom de fitxer",
"UseImg" => "UsaImatge",
"Use (:name:) for smileys" => "Empra (:nom:) per a emoticons",
"user bookmarks" => "Enllaços d'interès de l'usuari",
"userfiles" => "fitxersdusuari",
"user preferences" => "preferències de l'usuari",
"User preferences screen" => "Preferències de l'usuari",
"Users can save pages to notepad" => "Users can save pages to notepad",
"Users can subscribe any email addresss" => "Els usuaris poden subscriure qualsevol adreça de correu-e",
"Users can vote only one item from this chart per period" => "Users can vote only one item from this chart per period",
"User versions" => "Versions de l'usuari",
"use square brackets for an" => "empra corxets per a un/a",
"version %s" => "version %s",
"versions" => "versions",
"view info" => "veure info",
"Warn on edit" => "Avisa en ser editat",
"WebMail accounts" => "WebMail accounts",
"webmail" => "correuweb",
"Webmail Doc tpl" => "Plantilla de document Webmail",
"Welcome to " => "Benvingut/da a ",
"Wiki comments settings" => "Especificacions de comentaris del Wiki",
"Wiki Import dump" => "Importa buidat del Wiki",
"wiki link" => "enllaç del wiki",
"Wiki page list configuration" => "Configuració de llista de planes Wiki",
"Wiki Page Names" => "Noms de les Pàgines del Wiki",
"Wiki page" => "Plana Wiki",
"with role" => "with role",
"xx" => "xx",
"xxx" => "xxx",
"You are not permitted to edit someone else\\'s post!" => "No tens permís per editar la publicació d'algú altre!",
"You can edit the page following this link:" => "Pots editar la pàgina seguint aquest enllaç:",
"You can include the image in an HTML or Tiki page using" => "Pots incloure aquesta imatge en una pàgina HTML o Tiki emprant",
"You can include the image in an HTML/Tiki page using" => "Pots incloure aquesta imatge en una pàgina HTML/Tiki emprant",
"You cant download files" => "No pots baixar arxius",
"You cant use the same password again" => "Pots emprar la mateixa contrasenya un altre cop",
"You can view the page following this link:" => "Pots veure la pàgina seguint aquest enllaç:",
"You do not have permission to use this feature." => "No tens permís per emprar aquesta característica.",
"You dont have permissions to edit banners" => "No té permís per editar banners",
"You dont have permission to delete the mapfile" => "No tens permís per esborrar fitxer del mapa",
"You dont have permission to edit messages" => "No tens autorització per editar imatges",
"You dont have permission to edit this banner" => "No té permís per editar aquest banner",
"You dont have permission to read the mapfile" => "No tens permís per llegir el fitxer del mapa",
"You dont have permission to read the template" => "No té permís per llegir la plantilla",
"You dont have permission to use this feature" => "No tens permís per emprar aquesta característica",
"You dont have permission to view other users data" => "No té permís per veure dades d'altres usuaris",
"You dont have permission to write the style sheet" => "No tens permís per escriure al full d'estil",
"You dont have permission to write the template" => "No té permís per escriure la plantilla",
"You dont have permission to write to the mapfile" => "No tens permís per escriure al fitxer del mapa",
"You have to provide a name to the file" => "Has de posar un nom al fitxer",
"You have to provide a name to the image" => "Has de proporcionar un nom a la imatge",
"You have to type a searchword" => "Has de teclejar una paraula de cerca",
"You need to supply information for : " => "You need to supply information for : ",
"You reivied this task, please read and execute it" => "HAs rebut aquesta tasca, si us plau llegeix-la i executa-la",
"Your Tiki account information for" => "La teva informació de compte de Tiki per a",
"You should first ask that a calendar is created, so you can create events attached to it." => "You should first ask that a calendar is created, so you can create events attached to it.",
"TikiTabs" => "TikiTabs",
"Please" => "Si us plau",
"log in" => "entrar",
"to access full functionalities" => "per accedir a totes les funcionalitats",
"Use Quote plugin for quoting" => "Empra el plugin de Cita (QUOTE) per citar",
"Use {literal}{{/literal}ed id=name} or {literal}{{/literal}ted id=name} to insert dynamic zones" => "Utilitzeu {literal}{{/literal}ed id=name} o {literal}{{/literal}ted id=name} per inserir zones dinàmiques",
"Emphasis" => "Èmfasi",
"italics" => "cursives",
"both" => "ambdós",
"make_headings" => "fa títols",
"underlines text" => "subratlla text",
"Simple box" => "Requadre simple",
"Will display using the indicated HTML color" => "Es mostrarà usant el color HTML indicat",
"Will display the text centered" => "Mostra el text centrat",
"Insert Module Output" => "Inserta la sortida del Mòdul",
"{literal}{MODULE(module=>some_module)}text{MODULE}{/literal} can be used to insert the output of module \"some_module\" into your Wiki page. See <a href=\"{\$helpurl}PluginModule\">PluginModule</a> for more information. " => "{literal}{MODULE(module=>algun mòdul)}text{MODULE}{/literal} pot ser emprat per insertar la sortida del mòdul \"algun mòdul\" a la teva pàgina Wiki. Mira <a href=\"{\$helpurl}PluginModule\">PluginModule</a> per més informació. ",
"Rendering Program Code" => "Interpreta Codi de Programa",
"New blog post: {\$mail_title}: {\$title} by {\$mail_user} at {\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "Nova entrada a la bitàcola: {\$mail_title}: {\$title} per {\$mail_user} el {\$mail_date|tiki_short_datetime}",
"Jukebox" => "Jukebox",
"Jukebox preference" => "Jukebox preference",
"Admin sections" => "Administra seccions",
"Remove Category" => "Elimina categoria",
"New group" => "Nou grup",
"Add group" => "Afegeix el grup",
"Remove group" => "Elimina el grup",
"Add user" => "Afegeix l'usuari/a",
"Borrar" => "Esborrar",
"Workspace Types" => "Tipus d'Espais de Treball",
"Admin Workspaces" => "Admin Espais de Treball",
"Assign aulawiki_myworkspaces" => "Assigna aulawiki_myworkspaces",
"to AulaWiki.css" => "a AulaWiki.css",
"Define the <a class='link' href=\"./aulawiki-roles.php\">workspace roles</a> and permission levels." => "Defineix els <a class='link' href=\"./aulawiki-roles.php\">rols dels espais de treball</a> i els nivells de permisos.",
"Define the <a class='link' href=\"./aulawiki-workspace_types.php\">workspace types</a> , use MenuID 100 or <a class='link' href=\"./tiki-admin_menus.php\">define your own menu</a>. Assign <img src='img/icons/change.gif' border='0' alt='Workspace type resources' title='Workspace type resources' /> default resources and <img src='img/icons/mo.png' border='0' alt='Assigned modules' title='Assigned modules' /> desktop modules." => "Defineix els <a class='link' href=\"./aulawiki-workspace_types.php\">Tipus d'Espais de Treball</a> , empra el MenuID 100 o <a class='link' href=\"./tiki-admin_menus.php\">defineix el teu propi menú</a>. Assigna els <img src='img/icons/change.gif' border='0' alt='recursos del Tipus d\\'Espai de Treball' title='recursos del Tipus d\\'Espai de Treball' /> recursos per defecte i els <img src='img/icons/mo.png' border='0' alt='Mòduls assignats' title='Mòduls assignats' /> mòduls de l'escriptori.",
" line " => " línia ",
"permission." => "permís.",
"Error: Invalid" => "Error: Invàlid",
"Error: Call to hw_page_fetch_by_id failed!" => "Error: ha fallat la crida a la recuperació de la pàgina per id!",
"no description" => "sense descripció",
"Updated" => "Actualitzat",
"Renders a graph, with linked pages navigation visually figured.\n" => "Produeix un gràfic, amb navegació de mode visual per les planes enllaçades.\n",
"the number of hops the graph follows\n" => "segueix el nombre de salts de la pàgina\n",
"the title of the map\n" => "el títol del mapa\n",
"the space between nodes\n" => "l'espai entre nodes\n",
"Left to Right, the direction of graph\n" => "D'esquerra a dreta, la direcció del graph\n",
"the background color, use #rrvvbb color types.\n" => "el color de fons, fer servir els tipus #rrvvbb.\n",
"nothing there, unlimited size. use 5,3 type sizes in inches\n" => "aquí no hi ha res, tamany il·limitat. Feu servir tamanys de font 5,3 pulgades\n",
"the font size in pts presumably\n" => "la mida de la font en pts presumiblement\n",
"the name of the font used for labels\n" => "el nom de la font emprada per les etiquetes\n",
"the shape of a node. can be " => "la forma d'un node. pot ser ",
"plaintext ellipse circle egg triangle box diamond trapezium parallelogram house hexagon octagon\n" => "texsenzill el·lipse cercle ou triangle rectangle rombe trapezi paral·lelogram casa hexàgon octàgon\n",
"style for drawing nodes.\n" => "estil per dibuixar nodes.\n",
"color of the border\n" => "color de la vora\n",
"background color of the node\n" => "color de fons del node\n",
"sortof relative width ??\n" => "un tipus d'amplada relatiu ??\n",
"same mystery as above\n" => "el mateix misteri que a dalt\n",
"color for links (called edges here)\n" => "color per a enllaços (anomenats vores aquí)\n",
"shape of the arrow that come with the link\n" => "forma de la fletxa que ve amb l'enllaç\n",
"Assignments Administration" => "Administració de deures",
"Period" => "Període",
"Grade Weight" => "Ponderacions de les avaluacions",
"Exam" => "Examen",
"Exercise" => "Exercici",
"New Assignment" => "Deures nous",
"Permission levels" => "Nivells de permisos",
"Studies" => "Estudis",
"Gradebook" => "Quadern d'avaluacions",
"Select period" => "Selecciona període",
"Save grades" => "Desa avaluacions",
"Allow Anonymous" => "Permet als Anònims",
"Allow Registered" => "Permet als registrats",
"Workspace resources" => "Estructures de l'Espai de Treball",
"User workspace" => "Espais de treball dels Usuaris",
"Remove all" => "Esborra tot/s",
"User Workspaces" => "Espais de treball dels usuaris",
"Assignment details" => "Detalls dels deures",
"Grade" => "Avalua",
"Save Grades" => "Desa Avaluacions",
"Grade for" => "Avalua a",
"Personal Learning Folder" => "ePortfolio Personal de l'usuari/a",
"The page {\$mail_page} was changed by {\$mail_user} at\n{\$mail_date|tiki_short_datetime}" => "La pàgina {\$mail_page} va ser canviada per {\$mail_user} el\n{\$mail_date|tiki_short_datetime}",
"You can view the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-index.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}" => "Pots veure la pàgina si segueixes aquest enllaç:\n  {\$mail_machine}/tiki-index.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}",
"You can edit the page by following this link:\n  {\$mail_machine}/tiki-editpage.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}" => "Pots editar la pàgina seguint aquest enllaç:\n  {\$mail_machine}/tiki-editpage.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}",
"You can view a diff back to the previous version by following\nthis link:\n  {\$mail_machine}/tiki-pagehistory.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}&diff2={\$mail_last_version}" => "Pots veure un diff a la versió prèvia seguint\naquest enllaç:\n  {\$mail_machine}/tiki-pagehistory.php?page={\$mail_page|escape:\"url\"}&diff2={\$mail_last_version}",
"Confirmation required" => "Confirmació requerida",
"Wiki quick help" => "Ajuda ràpida Wiki",
"Quicklinks" => "Enllaços ràpids",
"Go \n          back" => "Tornar \n          Enrera",
"Return to home \n          page" => "Tornar a la pàgina d'inici \n          pàgina",
"MyTiki (click!)" => "El meu Tiki (fes clic!)",
"Admin (click!)" => "Admin (fes clic!)",
"Grade Paper" => "Avalua treball escrit",
"Comparing versions" => "Comparant versions",
"Actual_version" => "Versió actual",
"Diff to version" => "Diferent de la versió",
"Grading Queue " => "Cua d'Avaluacions ",
"Edit Assignment" => "Edit deures",
"list assignments" => "llista els deures",
"create assignment" => "crea deures",
"Import pages from a PHPWiki Dump" => "Importa pàgines des d'un buidat de PHPWiki",
"Path to where the dumped files are (relative to tiki basedir with trailing slash ex: dump/)" => "Ruta dels arxius a resumir (relatiu al directori tiki, amb barra ex: dump/)",
"ver" => "versió",
"sort order" => "criteri d'ordenació",
"Edit selection" => "Edita la selecció",
"Error: This page is being edited by another user." => "Error: aquesta pàgina està essent editada per un altra persona usuària.",
"updated by the phpwiki import process" => "actualitzat pel procés d'importació de phpwiki",
"created from phpwiki import" => "creada des de phpwiki import",
"Security check failed!" => "Verificació de seguretat fallida!",
"MenuID" => "MenuID",
"missing tracker ID for plugin TRACKER" => "manca l'ID del formulari per al connector TRACKER",
"Workspace not selected" => "No s'ha seleccionat cap Espai de Treball",
"Resource type not selected" => "Tipus de recurs no seleccionat",
"Permission denied you cannot create new resources" => "Permís denegat, no podeu crear recursos nous",
"Name requiered" => "Es requereix el nom",
"Permission denied, you cannot admin the workspace" => "Permís denegat, no podeu administrar l'Espai de Treball",
"Tip: hold down CTRL to select multiple categories" => "Pista: manteniu apretat CTRL per selecciar multiples categories",
"Tip: uncheck the above checkbox to uncategorize this page/object" => "Pista: desselecciona el quadre de verificació de sobre per descategoritzar aquesta pàgina/objecte",
"usernames separated with ;" => "noms d'usuaris separats per ;",
"reply to" => "respon a",
"AulaWiki Assistant" => "Assitent de l'AulaWiki",
"Welcome to AulaWiki" => "Benvinguts/des a AulaWiki!",
"First configuration steps" => "Primers passos de configuració",
"module" => "mòdul",
"to the users that you want to use AulaWiki workspaces" => "a les persones usuàries que vols que emprin els espais de treball d'AulaWiki",
"Change theme" => "Canvia l'estil de tema",
"to workspaces.css" => "a workspaces.css",
"Define the <a class='link' href=\"./tiki-workspaces_roles.php\">workspace roles</a> and permission levels." => "Defineix els <a class='link' href=\"./tiki-workspaces_roles.php\">rols de l'espai de treball</a> i els nivells de permisos.",
"Define the <a class='link' href=\"./tiki-workspaces_types.php\">workspace types</a> , use MenuID 100 or <a class='link' href=\"./tiki-admin_menus.php\">define your own menu</a>. Assign <img src='img/icons/change.gif' border='0' alt='Workspace type resources' title='Workspace type resources' /> default resources and <img src='img/icons/mo.png' border='0' alt='Assigned modules' title='Assigned modules' /> desktop modules." => "Defineix els <a class='link' href=\"./tiki-workspaces_types.php\">tipus d'espais de treball</a> , empra el MenuID 100 o <a class='link' href=\"./tiki-admin_menus.php\">defineix el teu propi menú</a>. Assigna <img src='img/icons/change.gif' border='0' alt='Workspace type resources' title='Workspace type resources' /> els recursos per defecte i <img src='img/icons/mo.png' border='0' alt='Assigned modules' title='Assigned modules' /> els mòduls visibles al seu escriptori.",
"Create a workspace" => "Crea un espai de treball",
"of the previosly defined type" => "del Tipus definit prèviament",
"Assign workspace users and groups" => "Assigna usuaris i grups als Espais de Treball",
"Admin the workspace resources" => "Administra els recursos dels Espais de Treball",
"View the workspace desktop" => "Visualitza l'escriptori de l'Espai de Treball",
"Break module" => "Mòdul de fi de columnes",
"Workspace Calendar" => "Calendari de l'Espai de Treball",
"List events" => "Llista esdeveniments",
"Child Workspaces" => "Espais de treball fills",
"Inactive workspace" => "Espai de treball inactiu",
"Clipboard" => "Portaretalls",
"Empty clipboard" => "Buida el portaretalls",
"Workspace History" => "Història de l'Espai de Treball",
"prev posts" => "publicacions prèvies",
"next posts" => "publicacions següents",
"prev files" => "arxius previs",
"next files" => "arxius següents",
"prev images" => "imatges prèvies",
"next images" => "imatges següents",
"My Workspaces" => "Els meus Espais de Treball",
"Current workspace:" => "Espai de treball actual:",
"Active workspace" => "Espai de treball actiu",
"My workspaces:" => "Els meus espais de treball:",
"Resources" => "Recursos",
"Object type:" => "Tipus d'objecte:",
"are you sure to remove object " => "segur que vols eliminar l'objecte ",
"UserGroups" => "Grups d'Usuaris",
"Group Name:" => "Nom de Grup:",
"are you sure to remove group " => "segur que vols eliminar el grup ",
"are you sure to remove user from group " => "segur que vols eliminar a l'usuari del grup ",
"View Structure" => "Visualitza estructura",
"Workspace Members" => "Membres de l'Espai de Treball",
"offline users" => "usuaris no-connectats",
"Site Calendar" => "Calendari del Lloc",
"Please see the <a class=\"rbox-link\" target=\"tikihelp\" href=\"http://doc.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=Features\">evaluation of each feature</a> on Tiki's developer site." => "Consulta l'<a class=\"rbox-link\" target=\"tikihelp\" href=\"http://doc.tikiwiki.org/tiki-index.php?page=Features\">avaluació de cada funcionalitat</a> al lloc Tiki sobre desenvolupament.",
"Create a group for each user <br />(with the same\nname as the user)" => "Crear un grup per a cada usuari/a <br />(amb the mateix\nnom que l'usuari/a)",
"Field is public? (for use thru trackerlist plugin)" => "El camp és públic? (per ser emprat a través del connector trackerlist)",
"Batch upload (CSV file<a {popup text='login,password,email,groups<br />user1,password1,email1,&quot;group1,group2&quot;<br />user2, password2,email2'}><img src=\"img/icons/help.gif\" border=\"0\" height=\"16\" width=\"16\" alt='{tr}help" => "Càrrega en bloc (arxiu CSV<a {popup text='login,password,email,groups<br />user1,password1,email1,&quot;group1,group2&quot;<br />user2, password2,email2'}><img src=\"img/icons/help.gif\" border=\"0\" height=\"16\" width=\"16\" alt='{tr}ajuda",
"Note: if you want to use images please save the post first and you\nwill be able to edit/post images. Use the &lt;img&gt; snippet to include uploaded images in the textarea editor\nor use the image URL to include images using the WYSIWYG editor" => "Nota: si vols fer servir imatges guarda el post primer\ni a les hores edita/envia les imatges. Fes servir el &lt;img&gt; snippet per incloure les imatges al area de texte\no s'ha de fer servir l'URL de la imatge amb l'editor WYSIWYG",
"use ...page... to separate pages" => "utilitzeu...pàgina...per separar les pàgines",
"Welcome to the installation & upgrade script!" => "Benvinguts/des al procés d'instal·lació & actualitació!",
"Your database has been configured and Tiki is ready to run, if\n  \t\tthis is your first install your admin password is 'admin'. You can\n  \t\tnow log in into Tiki as 'admin' - 'admin' and start configuring\n  \t\tthe application" => "La teva base de dades ha estat configurada i Tiki està llest per fer-se servir; si \n  \t\taquesta és la teva primera instal·lació, la teva contrasenya d'usuari administrador (admin) és 'admin'. Pots \n  \t\tara ja connectar-te a Tiki com 'admin' - 'admin' i començar a configurar \n  \t\tla aplicació",
"Workspaces Administration" => "Administració de l'Espai de Treball",
"Hide workspace" => "Oculta l'espai de treball",
"Assigned modules" => "Mòduls Assignats",
"Users/Groups" => "Usuaris/Grups",
"Desktop" => "Escriptori",
"Workspace path:" => "Ruta a l'Espai de Treball:",
"Admin resource" => "Administra recurs",
"Roles Administration" => "Administració de Rols",
"Workspace Types Administration" => "Administració del Tipus d'Espai de Treball",
"Allow private user zone" => "Permet zona privada de persona usuària",
"Workspace Types Resources" => "Recursos del Tipus d'Espai de Treball",
"Workspace type name" => "Nom del tipus de l'Espai de Treball",
"Resource name" => "Nom de recurs",
"Resource description" => "Descripció del recurs",
"Resource type" => "Tipus de recurs",
"Invalid variable value : " => "Invàlid valor de variable: ",
"Code in use, please select a different code" => "Aquest codi ja s'utilitza, si us plau seleccioneu-ne un altre diferent",
"Code not selected" => "Codi no seleccionat",
"Workspace not found" => "No s'ha trobat l'Espai de Treball",
"Closed Workspace" => "Espai de treball tancat",
"Resource name not selected" => "No s'ha seleccionat el nom del recurs",
"Resource not found" => "No s'ha trobat el recurs",
"Role name not selected" => "No s'ha seleccionat cap nom de rol",
"Role name in use, please select a different name" => "Aquest nom de rol ja és emprat, selecciona un nom diferent, si us plau",
"Workspace type not found" => "No s'ha trobat l'Espai de Treball",
"Workspace type not selected" => "No s'ha seleccionat cap tipus d'espai de treball",
"Module not set" => "No s'ha especificat el mòdul",
"%H:%M:%S %Z" => "%H:%M:%S %Z",
"perms" => "perms",
"similar" => "similar",
"loc" => "loc",
"cat" => "cat",
"prio" => "prio",
"coms" => "coms",
"ppd" => "ppd",
"admin groups template" => "administra plantilla de grups",
"uploaded by" => "pujat/da per",
"not specified" => "no especificat",
"There was a problem with your upload." => "Hi ha hagut un problema amb la teva pujada.",
"The file you are trying to upload is too big." => "El fitxer que s'està intentant pujar es massa gran.",
"The file you are trying to upload was only partially uploaded." => "El fitxer que s'està pujant nomès s'ha transferit parcialment.",
"You must select a file for upload." => "Has de seleccionar un fitxer per pujar.",
"%s is an empty archive file" => "%s és un arxiu buit",
"Invalid remote file on url %s" => "Arxiu remot invàlid a la url %s",
"Project Group for " => "Grup del projecte per ",
"Project Admin Group for " => "Grup d'admins del projecte per ",
"%A %d of %B, %Y" => "%A %d de %B, %Y",
"%A %d of %B, %Y[%H:%M:%S %Z]" => "%A %d de %B, %Y[%H:%M:%S %Z]",
"%a %d of %b, %Y" => "%a %d de %b, %Y",
"%a %d of %b, %Y[%H:%M %Z]" => "%a %d de %b, %Y[%H:%M %Z]",
"delete" => "elimina",
"post" => "publicar",
"stop monitoring this blog" => "desubscriu-te a aquesta bitàcola",
"posts" => "publicacions",
"visits" => "visites",
"show categories" => "mostra categories",
"author" => "autor",
"user level" => "nivell d'usuari/a",
"send email to user" => "enviar email a usuari",
"score" => "puntuació",
"delete selected" => "esborrar seleccionats",
"move" => "moure",
"Posted messages" => "Missatges publicats",
"set" => "especifica",
"replies" => "respostes",
"new reply" => "resposta nova",
"cancel" => "cancel·la",
"up" => "amunt",
"down" => "avall",
"stop monitoring this map" => "deixa de seguir aquest mapa",
"create" => "crear",
"save" => "guardar",
"send" => "envia",
"Hide module contents" => "Amaga contingut del mòdul",
"signed" => "signat",
"Last visitors" => "Últims visitants",
"register" => "registra't",
"standard" => "estàndar",
"secure" => "segur",
"stay in ssl mode" => "roman en mode segur (ssl)",
"go" => "ves-hi",
"use" => "empra",
"cached" => "captat en memòria cau",
"refresh" => "refresc",
"print" => "imprimir",
"create pdf" => "crea un pdf",
"monitor this page" => "vigila aquesta pàgina",
"stop monitoring this page" => "deixa de vigilar aquesta pàgina",
"backlinks" => "retroenllaços",
"last modification:" => "última modificació:",
"rename" => "reanomenar",
"unlock" => "desbloquejar",
"lock" => "bloquejar",
"history" => "historial",
"undo" => "desfès",
"slides" => "diapos",
"export" => "exporta",
"discuss" => "debat",
"add comment" => "afegeix un comentari",
"attach file" => "adjuntar arxiu",
"translation" => "traducció",
"last modification" => "Última modificació",
"attachments" => "arxius adjunts",
"stats" => "estadistiques",
"last changes" => "darreres modificacions",
"list pages" => "llista pàgines",
"back to homepage" => "tornar a inici",
"logout" => "desconnecta't",
"cancel edit" => "cancel·la edició",
"No attachments for this page" => "No hi ha adjuncions per a aquesta pàgina",
"Skip to navigation" => "Saltar a navegació",
"switch" => "canvi",
"view blog" => "visualitza bitàcola",
"list blogs" => "llista bitàcoles",
"save and exit" => "guardar i sortir",
"reads" => "lectures",
"view comments" => "visualitza comentaris",
"Click here to create it" => "Cliqueu aquí per crear-ho",
"wiki help" => "ajuda wiki",
"Personal portfolio" => "ePortfolio Personal de l'usuari/a",
"General preferences" => "Preferències generals",
"Other preferences" => "Altres preferències",
"flag" => "bandera",
"HomePage" => "PlanaInicial",
"Edit information" => "Edita la informació",
"Change information" => "Canvia la informació",
"ok" => "d'acord",
"Best language" => "Millor idioma",
"Workspaces" => "Espais de treball",
"System Features" => "Característiques del sistema",
"Signal System" => "Sistema de senyal",
"Enable cache images to all galleries" => "Habilita posar les imatges en memòria cau per a totes les galeries",
"Images cache directory" => "Directori per la memòria cau de les imatges",
"images" => "imatges",
"PHP error reporting level for non-admin:" => "Nivell d'informació sobre errors per a no administradors:",
"Server name (for absolute URIs)" => "Nom del servidor (per URIs absolutes)",
"HTTPS Server" => "Servidor HTTPS (segur)",
"Wiki_Tiki_Title" => "Títol del Wiki",
"path" => "ruta",
"Admin->Features" => "Admin->Funcionalitats",
"must be turned on and notification is sent to the admin's" => "han de ser activats/des i la notificació és enviada a la bústia de missatges Tiki de l'administrador",
"inter-user message inbox" => "bústia d'entrada de missatges inter-usuaris",
"Validate email address (may not work)" => "Valida adreces de correu-e (pot no funcionar)",
"Require HTTP Basic authentication" => "Requereix autenticació bàsica HTTP",
"HTTP server name" => "Nom del servidor HTTP",
"HTTP URL prefix" => "Prefix de les URL d'HTTP",
"HTTPS server name" => "Nom del servidor HTTPS",
"HTTPS URL prefix" => "Prefix de les URL d'HTTPS",
"Only for users" => "Només per a usuaris/es",
"Users and admins" => "Usuaris i admins",
"Full Text Search" => "Cerca a text complet",
"Don't forget: to use feature you will need to enable it on" => "No t'oblidis: per emprar la funcionalitat necessitaràs habilitar-la a",
"Site breadcrumbs" => "Rastres en el lloc",
"Site search bar" => "Barra de cerca del lloc",
"Site logo" => "Logo del lloc",
"Site logo source" => "Font del logo del lloc",
"Site ads and banners" => "Anuncis i pancartes del lloc",
"Site Menu" => "Menú del lloc",
"Note: This feature also requires phplayers to be turned on in Admin->Features" => "Nota: Aquesta funcionalitat també requereix que els menús per capes phplayers siguin activats a Admin->Funcionalitats",
"Manage attachment preferences" => "Gestiona les preferències dels adjunts",
"HTML in Wiki Pages" => "HTML en Planes Wiki",
"Wiki syntax used when a page contains HTML" => "Sintaxi Wiki emprada quan una pàgina contè HTML",
"full" => "sencer",
"partial" => "parcial",
"Enable Feature" => "Activa la Característica",
"Wiki attachments preferences" => "Preferències dels adjunts al Wiki",
"Admin Action Log" => "Administra el Registre d'Accions",
"admin banning tpl" => "administrar plantilla per a prohibició",
"lang" => "idm",
"permissions" => "permisos",
"admin categories" => "administrar categories",
"admin categories tpl" => "administrar plantilla per a categories",
"create new" => "crear nou",
"edit chart" => "edita chart",
"update" => "actualitza",
"admin content templates" => "administrar contingut de les plantilles",
"use in cms" => "fes servir en el cms",
"use in wiki" => "fes servir en el wiki",
"use in newsletters" => "empra en butlletins",
"use in HTML pages" => "fes servir en pàgines HTML",
"last modif" => "darrera modificació",
"sections" => "seccions",
"admin FortuneCookie" => "administrar Galeta de la Sort",
"admin FortuneCookie tpl" => "administrar plantilla per a la Galeta de la Sort",
"upload" => "puja",
"admin Drawings tpl" => "administrar plantilla per a Dibuixos",
"admin External Wikis" => "admin Wikis Externs",
"extwiki" => "wikiext",
"Edit existing forums" => "Edita fòrums existents",
"topics" => "temes",
"age" => "edat",
"last post" => "darrer missatge",
"Assign Permissions (Active)" => "Assignar permisos (Actiu)",
"Click here to delete this forum" => "Fes clic aquí per esborrar aquest fòrum",
"admin hotwords" => "administrar paraules calentes",
"admin hotwords template" => "administra la plantilla de paraules calentes",
"admin HTML page dynamic zones" => "administrar zones dinàmiques de la pàgina HTML",
"list repositories" => "llista dipòsits",
"new repository" => "nou dipòsit",
"view repository" => "visualitza dipòsit",
"view this repository" => "veure aquest dipòsit",
"new rule" => "nova regla",
"admin featured links" => "administra d'enllaços destacats",
"position" => "posició",
"admin Webmail" => "administrar Correu-Web",
"admin mailin template" => "administrar plantilla per a butlletins",
"section" => "secció",
"sorted section" => "secció ordenada",
"admin menu builder" => "Constructor de menús d'administració",
"options" => "opcions",
"admin modules" => "administració de mòduls",
"assign module" => "assigna mòdul",
"left modules" => "mòduls a l'esquerra",
"right modules" => "mòduls ala dreta",
"edit/create" => "editar/crear",
"clear cache" => "esborra memòria cau",
"\n<b>Note 1</b>: if you allow your users to configure modules then assigned\nmodules won't be reflected in the screen until you configure them\nfrom MyTiki->modules.<br />\n<b>Note 2</b>: If you assign modules to groups make sure that you\nhave turned off the option 'display modules to all groups always'\nfrom Admin->General\n" => "\n<b>Nota 1</b>: si permeteu als usuaris configurar els mòduls, els mòduls\nassignats no es veurena a la pantalla fins que no els configureu\ndes de ElMeuTiki->mòdulss.<br />\n<b>Nota 2</b>: Si assigneu mòduls a grups, assegureu-vos de tenir\ndesconnectada l'opció 'mostra sempre els mòduls a tots els grups'\nde Admin->General\n",
"assign" => "assignar",
"left" => "esquerra",
"right" => "dreta",
"order" => "ordre",
"parameters" => "paràmetres",
"create/edit" => "crea/edita",
"use poll" => "usar votacions",
"use gallery" => "empra galeria",
"use dynamic content" => "usa contingut dinàmic",
"use rss module" => "empra mòdul RSS",
"use menu" => "empra menú",
"use phplayermenu" => "empra phplayermenu",
"use banner zone" => "usa zones de banners",
"structure" => "estructura",
"list newsletters" => "llista butlletins",
"admin newsletters" => "administra butlletins",
"send newsletters" => "envia butlletins",
"editions" => "edicions",
"drafts" => "esborranys",
"last sent" => "últims enviats",
"admin Email Notifications" => "administra les notificacions de correu electrònic",
"use admin email" => "fes servir el correu-e de l'admin",
"event" => "aconteixement",
"admin polls" => "administrar votacions",
"admin QuickTags" => "administrar Marques ràpides",
"label" => "etiqueta",
"admin RSS Modules" => "administrar mòduls RSS",
"export pages" => "exportar pàgines",
"dump tree" => "baixa't l'arbre",
"create webhelp" => "crear ajudaweb",
"view webhelp" => "visualitza ajutweb",
"tree" => "arbre",
"create new structure" => "crear nova estructura",
"survey stats" => "estadístiques d'enquestes",
"edit this survey" => "edita aquesta enquesta",
"admin surveys" => "administra enquestes",
"list surveys" => "llista enquestes",
"questions" => "preguntes",
"If your Tiki is acting weird, 1st thing to try it to clear your cache below. Also very important to clear your cache after an upgrade (by FTP/SSH if need be)." => "Si el teu Tiki està actuant de forma rara, la primera cosa a provar és netejar la memòria cau de sota. També és molt important netejar la teva memòria cau després d'una actualització (per FTP/SSH si és necessari).",
"files" => "arxius",
"advanced feature" => "funcionalitat avançada",
"admin Trackers tpl" => "admin plantilles de formularis",
"Edit fields for tracker" => "Edita els camps del formulari",
"items" => "punts",
"The tracker needs a text field named Subject" => "El formulari necessita un camp de text anomenat Tema",
"version" => "versió",
"tracker_{\$trackerId}.csv" => "formulari {\$trackerId}.csv",
"Import file" => "Importa arxiu",
"admin groups" => "administarció de grups",
"assign permissions" => "assigna permisos",
"admin" => "administrar",
"remove from group" => "elimina del grup",
"admin users" => "administrar usuaris",
"edit account settings" => "edita els paràmetres del compte",
"edit included group" => "edita el grup inclòs",
"remove users and their userpages" => "elimina els usuaris i les seves planes d'usuari",
"assign to groups" => "assigna a grups",
"edit article tpl" => "edita plantilla per a article",
"Assign user" => "Assignar usuari",
"Available groups" => "Grups disponibles",
"assign perms to this group" => "assigna permisos a aquest grup",
"admin backups" => "administra les còpies de seguretat",
"admin admin tpl" => "admin plantilla admin",
"Use of this feature is NOT recommended. Please use phpMyAdmin or mysqldump instead." => "Es recomana NO EMPRAR aquesta funcionalitat. Si us plau, empreu phpMyAdmin o mysqldump en el seu lloc.",
"List of available backups" => "Llista de còpies de seguretat disponibles",
"Restoring a backup" => "Recupera una còpia de seguretat",
"Warning!" => "Atenció!",
"Restoring a backup destoys all the data in your Tiki database. All your tables will be replaced with the information in the backup." => "La restitució d'una còpia de seguretat destruirà totes les dades de la teva base de dades del Tiki. Totes les teves taules seran reemplaçades amb la informació de la còpia de seguretat.",
"Click here to confirm restoring" => "Punxa aquí per confirmar la recuperació de la còpia de seguretat",
"Create new backup" => "Crea una còpia de seguretat nova",
"Creating backups may take a long time. If the process is not completed you will see a blank screen. If so you need to increment the maximum script execution time from your php.ini file" => "La creació de còpies de seguretat pot durar molt temps. Si el procés no es pot completar veuràs una pantalla blanca. Si passa això necessitaràs incrementar el temps màxim d'execució de macro al teu fitxer php.ini",
"Your image gallery storage is set to \"{\$gal_use_dir}\", you will need to backup this using FTP or SCP." => "El magatzem de la teva galeria d'imatges està fixat a \"{\$gal_use_dir}\", necessitaràs fer-ne còpies de seguretat emprant FTP o SCP.",
"Your file gallery storage is set to \"{\$fgal_use_dir}\", you will need to backup this using FTP or SCP." => "El magatzem de la teva galeria de fitxers està fixat a \"{\$gal_use_dir}\", necessitaràs fer-ne còpies de seguretat emprant FTP o SCP.",
"If any of your forums have attachments stored in the directory you will need to backup these using FTP or SCP." => "Si qualsevol dels teus fòrums porta adjunts al seu directori necessitaràs fer-ne còpia de seguretat a través d' FTP o SCP.",
"Upload a backup" => "Puja una còpia de seguretat",
"Upload backup" => "Puja còpia de seguretat",
"edit gallery" => "edita la Galeria",
"rebuild thumbnails" => "reconstrueix miniatures",
"upload image" => "Pujar imatge",
"list gallery" => "llista la galeria",
"original size" => "tamany original",
"return to gallery" => "torna a la galeria",
"edit image" => "edita dibuix",
"smaller" => "més petit",
"bigger" => "més gran",
"prev image" => "imatge prèvia",
"popup window" => "finestra emergent",
"next image" => "propera imatge",
"stop" => "atura",
"imagescale" => "escala de la imatge",
"or create a new category" => "o crear una nova categoria",
"or create a new location" => "o crear una nova localització",
"comma separated usernames" => "nom d'usuari separat per comes",
"comma separated username:role" => "separat per comes nom d'usuari:funció",
"with roles" => "amb els rols",
"Chair" => "Cadira",
"Optional" => "Opcional",
"permission" => "permís",
"remove from this category &amp; all its children" => "elimina d'aquesta categoria &amp; i totes les seves filles",
"remove from this category only" => "elimina només aquesta categoria",
"remove page" => "eliminar pàgina",
"admin directory tpl" => "administrar plantilla per a directori de categories",
"browse" => "examina",
"related" => "relacionat",
"validate" => "valida",
"add a site" => "afegiu un lloc",
"add a category" => "afegeix una categoria",
"search" => "cerca",
"edit template" => "edita plantilla",
"list articles" => "llista d'articles",
"view articles" => "visualitza articles",
"create zone" => "crear zona",
"save the banner" => "desar el banner",
"edit blog tpl" => "edita plantilla per a bitàcola",
"Allow trackback pings" => "Permet trackback pings",
"try" => "prova",
"display" => "pantalla",
"admin quicktags" => "admin marques ràpides",
"create new block" => "crear un nou bloc",
"list quizzes" => "fes llista de qüestionaris",
"quiz stats" => "estadístiques de tests",
"edit this quiz" => "edita aquest test",
"admin quizzes" => "administrar qüestionaris",
"admin quizzes tpl" => "administrar plantilla per a qüestionaris",
"results" => "resultats",
"create page" => "crear pàgina",
"edit submissions tpl" => "edita plantilla per a submissions",
"list submissions" => "llista de submissions",
"add to the set" => "afegeix al conjunt",
"Search " => "Cerca ",
"replace" => "reemplaça",
"Admin ephemerides" => "Administrar efemèrides",
"admin Ephemerides tpl" => "administrar plantilla per a Efemèrides ",
"All ephemerides" => "Totes les efemèrides",
"list sheets" => "llista fulls",
"new question" => "pregunta nova",
"approve" => "aprova",
"configure listing" => "configura llistat",
"topic" => "tòpic",
"save and approve" => "desa i aprova",
"new topic" => "nou tema",
"reject" => "rebutja",
"accept" => " accepta",
"refuse" => "rebutja",
"add new" => "afegeix nou/va",
"add role" => "afegeix funció",
"new minor" => "nou menor",
"new major" => "nou major",
"admin processes" => "administració de processos",
"admin activities" => "administarció d'activitats",
"admin roles" => "administració de rols",
"edit this process" => "edita aquest procés",
"monitor" => "vigilància",
"send instance" => "enviar instància",
"create new gallery" => "crear una nova galeria",
"result" => "resultat",
"reload" => "recarrega",
"Note: This install script may be potentially harmful so we strongly\n  \t\trecommend you to disable the script and then proceed into Tiki. If\n  \t\tyou decide to reuse later, just follow the instructions in\n\t\ttiki-install.php to restore" => "Nota: Aquesta seqüència (script) d'instal·lació pot ser potencial perillós si es deixa accesible a tothom, així que recomanem encoratjadament \n  \t\t que la desactivis abans de pasar a connectar-te a Tiki. Si\n  \t\tdecideixes tornar-la a fer servir més endavant, només cal que segueixis les instruccions a\n\t\ttiki-install.php per restaurar-la",
"Tiki has detected your PHP memory limit at only 8 Megs" => "Tiki ha detectat que el teu limit de memòria per a PHP es troba en només 8 MB",
"edit repository" => "edita dipòsit",
"source" => "font",
"list articles tpl" => "plantilla per a llista d'articles",
"edit new article" => "edita nou article",
"admin Banners" => "administració de Banners",
"admin Banners tpl" => "administrar plantilla per a Pancartes",
"create new blog" => "crear una nova bitàcola",
"admin cache" => "administrar caxé",
"admin cache tpl" => "administrar plantilla per a caxé ",
"admin DynamicContent tpl" => "administrar plantilla de Contigut dinàmic ",
"list faqs tpl" => "llistat de preguntes més freqüents",
"upload file" => "puja arxiu",
"Edit a file using this form" => "Edita un arxiu utilitzant aquest formulari",
"delete selected files" => "esborra els arxius seleccionats",
"browse gallery" => "fulleja galeria",
"Flash binary (.sqf or .dcr)" => "Arxiu Flash (.sqf or .dcr)",
"list posts tpl" => "plantilla per a llista d'enviaments",
"edit blog" => "Edita bitàcola",
"edit new submission" => "edita la nova petición",
"admin live support tpl" => "xxx",
"set as operator" => "definit com a operador",
"add topic" => "afegiu-hi un tema",
"install" => "instal·la'l",
"wiki create" => "crea wiki",
"wiki overwrite" => "sobrescriu wiki",
"back" => "enrera",
"Assign permissions to page" => "Assignar permisos a la pàgina",
"Current permissions for this page" => "permisos actuals per a aquesta pàgina",
"remove from this page" => "Esborrar d'aquesta pàgina",
"remove from this structure" => "Esborrar d'aquesta estructura",
"No individual permissions; category or global permissions apply" => "Cap permís local (individual); s'aplicaran els permisos de la categoria o els globals",
"this page" => "aquesta pàgina",
"this structure" => "aquesta estructura",
"Current permissions for categories that this page belongs to" => "Permisos actuals per categories a les quals pertany aquesta pàgina",
"Send email notifications when this page changes to" => "Envia notificacions email quan aquesta pàgina canvii a",
"add email" => "afegeix una adreça de correu-e",
"Notifications" => "Notificacions",
"clear stats" => "esborrar estadístiques",
"Edit received page" => "Edita pàgina rebuda",
"admin Referer stats" => "administrar estadístiques dels Referents",
"admin Referer stats tpl" => "administrar plantilla per a estadístiques dels Referents",
"last" => "darrer/a",
"send me my password" => "envia'm la meva contrasenya",
"searched" => "cercat",
"galleries" => "galeries",
"blog posts" => "publicacions a bitàcoles",
"wiki pages" => "pàgines wiki",
"admin send objects tpl" => "administrar plantilla per a enviar objectes",
"site" => "lloc",
"clear" => "neteja",
"add article" => "afegeix article",
"create new sheet" => "crea un nou full",
"admin Tiki Shoutbox" => "admin quadre d'avisos del Tiki",
"admin Tiki Shoutbox tpl" => "administrar plantilla per a Tiki Shoutbox",
"send answers" => "envia respostes",
"move to right column" => "moure ala columna dreta",
"unassign" => "desassigna",
"move to left column" => "moure a la columna esquerra",
"remove folder" => "elimina carpeta",
"refresh cache" => "refresca memòria cau",
"use google map locator" => "empra el localitzador dels mapes de google",
"admin mode" => "mode administrador",
"trash" => "paperera",
"empty trash" => "buida paperea",
"remove from trash" => "elimina de la paperera",
"edit user files" => "edita els arxius de l'usuari",
"no comments" => "sense comentaris",
"edit items" => "edita items",
"list charts" => "llista de gràfiques",
"last chart" => "Darrera llista",
"item" => "ítem",
"view faq" => "visualitza puf",
"view faq tpl" => "visualitza plantilla de puf",
"admin menus tpl" => "administrar plantilla per a menús",
"add suggestion" => "afegeix un suggeriment",
"monitor this forum" => "Segueix aquest fòrum",
"stop monitoring this forum" => "deixa de seguir aquest fòrum",
"delete selected