Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/vi.php
<?php

/** vi localization file for KCFinder
 * Tran Van Quyet - HQV ltd
 */

$lang = array(

  '_locale' => "vi_VN.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e %B, %Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d.%m.%Y %H:%M",

  "You don't have permissions to upload files." => "Bạn không có quyền tải lên",
  "You don't have permissions to browse server." => "Bạn không có quyền truy cập",
  "Cannot move uploaded file to target folder." => "Không thể tải lên thư mục đích",
  "Unknown error." => "Lỗi không xác định",
  "The uploaded file exceeds {size} bytes." => "Tập tin tải lên lớn hơn {size}",
  "The uploaded file was only partially uploaded." => "Các tập tin chỉ được tải lên một phần",
  "No file was uploaded." => "Không có tập tin được tải lên",
  "Missing a temporary folder." => "Không thấy thư mục tạm",
  "Failed to write file." => "Không thể ghi",
  "Denied file extension." => "Phần mở rộng không được phép",
  "Unknown image format/encoding." => "Không biết định dạng ảnh/mã hóa này",
  "The image is too big and/or cannot be resized." => "Hình ảnh quá lơn/hoặc không thể thay đổi kích thước",
  "Cannot create {dir} folder." => "Không thể tạo thư mục {dir}",
  "Cannot rename the folder." => "Không thể đổi tên thư mục",
  "Cannot write to upload folder." => "Không thể ghi vào thư mục",
  "Cannot read .htaccess" => "Không thể đọc tập tin .htaccess",
  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" => "không thể ghi tập tin .htaccess",
  "Cannot read upload folder." => "Không thể đọc thư mục để tải lên",
  "Cannot access or create thumbnails folder." => "Không có quyền truy cập hoặc không thể tạo thư mục",
  "Cannot access or write to upload folder." => "Không có quyền truy cập hoặc không thể ghi",
  "Please enter new folder name." => "Vui lòng nhập tên thư mục",
  "Unallowable characters in folder name." => "Tên thư mục có chứa những ký tự không được phép",
  "Folder name shouldn't begins with '.'" => "Thư mục không thể bắt đầu bằng '.'",
  "Please enter new file name." => "Vui lòng nhập tên tập tin",
  "Unallowable characters in file name." => "Tên tập tin chứa những ký tự không được phép",
  "File name shouldn't begins with '.'" => "Tập tin không thể bắt đầu bằng '.'",
  "Are you sure you want to delete this file?" => "Bạn có chắc bạn muốn xóa tập tin này?",
  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" => "Bạn có chắc bạn muốn xóa thư mục và tất cả nội dung bên trong?",
  "Non-existing directory type." => "Không tồn tại thư mục",
  "Undefined MIME types." => "Không biết kiểu MIME này",
  "Fileinfo PECL extension is missing." => "Fileinfo PECL extension is missing",
  "Opening fileinfo database failed." => "Opening fileinfo database failed",
  "You can't upload such files." => "Bạn không thể tải các tập tin như vậy.",
  "The file '{file}' does not exist." => "Tập tin '{file}' đã có",
  "Cannot read '{file}'." => "Không thể đọc '{file}'.",
  "Cannot copy '{file}'." => "Không thể sao chép '{file}'.",
  "Cannot move '{file}'." => "Không thể di chuyển '{file}'.",
  "Cannot delete '{file}'." => "Không thể xóa tập tin '{file}'.",
  "Cannot delete the folder." => "Không thể xóa thư mục",
  "Click to remove from the Clipboard" => "Không thể xóa từ Bộ nhớ",
  "This file is already added to the Clipboard." => "Tập tin đã có trong bộ nhớ",
  "The files in the Clipboard are not readable." => "Không thể đọc các tập tin trong Bộ nhớ",
  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" => "{count} tập tin trong Bộ nhớ không thể đọc. Bạn chắc chắn muốn sao chép phần còn lại?",
  "The files in the Clipboard are not movable." => "Không thể di chuyển các tập tin trong Bộ nhớ",
  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" => "{count} tập tin trong Bộ nhớ không thể di chuyển. Bạn chắc chắn muốn di chuyển phần còn lại?",
  "The files in the Clipboard are not removable." => "Không thể xóa các tập tin trong Bộ nhớ",
  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" => "{count} tập tin trong Bộ nhớ không thể xóa. Bạn chắc chắn muốn xóa phần còn lại?",
  "The selected files are not removable." => "Lựa chọn tập tin để xóa",
  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" => "{count} tập tin không thể xóa. Bạn chắc chắn muốn xóa phần còn lại?",
  "Are you sure you want to delete all selected files?" => "Bạn có chắc bạn muốn xóa tất cả tập tin đựoc chọn?",
  "Failed to delete {count} files/folders." => "Không thể xóa {count} tập tin/thư mục",
  "A file or folder with that name already exists." => "Đã tồn tại tập tin hoặc thư mục với tên này",
  "Copy files here" => "Sao chép ở đây",
  "Move files here" => "Di chuyển ở đây",
  "Delete files" => "Xóa tập tin",
  "Clear the Clipboard" => "Xóa bộ nhớ",
  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" => "Bạn có chắc bạn muốn xóa tất cả tập tin trong Bộ nhớ?",
  "Copy {count} files" => "Sao chep {count} tập tin",
  "Move {count} files" => "Di chuyển {count} tập tin",
  "Add to Clipboard" => "Thêm vào Bộ nhớ",
  "Inexistant or inaccessible folder." => "Thư mục không tồn tại hoặc không thể truy cập",
  "New folder name:" => "Tên mới của thư mục",
  "New file name:" => "Tên mới của tập tin",
  "Upload" => "Tải lên",
  "Refresh" => "Làm mới",
  "Settings" => "Cấu hình",
  "Maximize" => "Tối đa",
  "About" => "Giới thiệu",
  "files" => "tập tin",
  "selected files" => "chọn tập tin",
  "View:" => "Xem",
  "Show:" => "Hiện",
  "Order by:" => "Thứ tự bởi",
  "Thumbnails" => "Ảnh thu nhỏ",
  "List" => "Danh sách",
  "Name" => "Tên",
  "Type" => "Kiểu",
  "Size" => "Kích thước",
  "Date" => "Ngày tháng",
  "Descending" => "Giảm dần",
  "Uploading file..." => "Đang tải lên",
  "Loading image..." => "Đang đọc ảnh",
  "Loading folders..." => "Đang đọc thư mục...",
  "Loading files..." => "Đang đọc tập tin...",
  "New Subfolder..." => "Thư mục con mới...",
  "Rename..." => "Đổi tên...",
  "Delete" => "Xóa",
  "OK" => "Đồng Ý",
  "Cancel" => "Hủy",
  "Select" => "Chọn",
  "Select Thumbnail" => "Chọn ảnh thu nhỏ",
  "Select Thumbnails" => "Chọn nhiều ảnh thu nhỏ",
  "View" => "Xem",
  "Download" => "Tải xuống",
  "Download files" => "Tải xuống tập tin",
  "Clipboard" => "Bộ nhớ",
  "Checking for new version..." => "Kiểm tra phiên bản mới",
  "Unable to connect!" => "Không thể kết nối",
  "Download version {version} now!" => "Có phiên bản mới {version}, tải về ngay!",
  "KCFinder is up to date!" => "Không có cập nhật",
  "Licenses:" => "Bản quyền",
  "Attention" => "Cảnh báo",
  "Question" => "Câu hỏi",
  "Yes" => "Có",
  "No" => "Không",
  "You cannot rename the extension of files!" => "Bạn không thể đổi tên phần mở rộng của các tập tin!",
  "Uploading file {number} of {count}... {progress}" => "Đang tải tập tin thứ {number} của {count}... {progress}",
  "Failed to upload {filename}!" => "Tải lên thất bại {filename}!",
);

?>
Return current item: Template CMS