Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/tr.php
<?php

/** Turkish localization file for KCFinder
* translation by: Kursad Olmez <hide@address.com>
**/

$lang = array(

  '_locale' => "en_US.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e.%B.%Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d/%m/%Y %H:%M",

  "You don't have permissions to upload files." =>
  "Dosya yüklemek için yetkiniz yok.",

  "You don't have permissions to browse server." =>
  "Sunucuyu gezmek için yetkiniz yok.",

  "Cannot move uploaded file to target folder." =>
  "Yüklenilen dosyalar hedef klasöre taşınamıyor.",

  "Unknown error." =>
  "Bilinmeyen hata.",

  "The uploaded file exceeds {size} bytes." =>
  "Gönderilen dosya boyutu, maksimum dosya boyutu limitini ({size} byte) aşıyor.",

  "The uploaded file was only partially uploaded." =>
  "Dosyanın sadece bir kısmı yüklendi. Yüklemeyi tekrar deneyin.",

  "No file was uploaded." =>
  "Dosya yüklenmedi.",

  "Missing a temporary folder." =>
  "Geçici dosya klasörü bulunamıyor. Klasörü kontrol edin.",

  "Failed to write file." =>
  "Dosya yazılamıyor. Klasör yetkilerini kontrol edin.",

  "Denied file extension." =>
  "Yasaklanmış dosya türü.",

  "Unknown image format/encoding." =>
  "Bilinmeyen resim formatı.",

  "The image is too big and/or cannot be resized." =>
  "Resim çok büyük ve/veya yeniden boyutlandırılamıyor.",

  "Cannot create {dir} folder." =>
  "{dir} klasörü oluşturulamıyor.",

  "Cannot write to upload folder." =>
  "Dosya yükleme klasörüne yazılamıyor. Klasör yetkisini kontrol edin.",

  "Cannot read .htaccess" =>
  ".htaccess dosyası okunamıyor",

  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" =>
  "Hatalı .htaccess dosyası. Dosyaya yeniden yazılamıyor.",

  "Cannot read upload folder." =>
  "Dosya yükleme klasörü okunamıyor. Klasör yetkilerini kontrol edin.",

  "Cannot access or create thumbnails folder." =>
  "Önizleme dosyaları klasörüne erişilemiyor yada oluşturulamıyor.",

  "Cannot access or write to upload folder." =>
  "Dosya yükleme klasörüne ulaşılamıyor yada oluşturulamıyor.",

  "Please enter new folder name." =>
  "Lütfen yeni klasör adını girin.",

  "Unallowable characters in folder name." =>
  "Klasör adında izin verilmeyen karakter kullandınız.",

  "Folder name shouldn't begins with '.'" =>
  "Klasör adı '.' ile başlayamaz.",

  "Please enter new file name." =>
  "Lütfen yeni dosya adını girin.",

  "Unallowable characters in file name." =>
  "Dosya adında izin verilmeyen karakter kullandınız.",

  "File name shouldn't begins with '.'" =>
  "Dosya adı '.' ile başlayamaz.",

  "Are you sure you want to delete this file?" =>
  "Dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz?",

  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" =>
  "Bu klasörü ve tüm içeriğini silmek istediğinizden emin misiniz?",

  "Inexistant or inaccessible folder." =>
  "Klasör yok yada ulaşılamıyor.",

  "Undefined MIME types." =>
  "Tanımsız MIME türü.",

  "Fileinfo PECL extension is missing." =>
  "Dosya Bilgisi PECL uzantısı eksik.",

  "Opening fileinfo database failed." =>
  "Dosya Bilgisi veritabanı açılırken hata oluştu.",

  "You can't upload such files." =>
  "Bu tür dosyaları yükleyemezsiniz.",

  "The file '{file}' does not exist." =>
  "'{file}' dosyası yok.",

  "Cannot read '{file}'." =>
  "'{file}' dosyası okunamıyor.",

  "Cannot copy '{file}'." =>
  "'{file}' dosyası kopyalanamıyor.",

  "Cannot move '{file}'." =>
  "'{file}' dosyası taşınamıyor.",

  "Cannot delete '{file}'." =>
  "'{file}' dosyası silinemiyor.",

  "Click to remove from the Clipboard" =>
  "Panodan çıkarmak için tıklayın",

  "This file is already added to the Clipboard." =>
  "Bu dosya zaten panoya eklenmiş.",

  "Copy files here" =>
  "Dosyaları Buraya Kopyala",

  "Move files here" =>
  "Dosyaları Buraya Taşı",

  "Delete files" =>
  "Dosyaları Sil",

  "Clear the Clipboard" =>
  "Panoyu Temizle",

  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" =>
  "Panodaki tüm dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz?",

  "Copy {count} files" =>
  "{count} adet dosyayı kopyala",

  "Move {count} files" =>
  "{count} adet dosyayı taşı",

  "Add to Clipboard" =>
  "Panoya Ekle",

  "New folder name:" => "Yeni Klasör Adı:",
  "New file name:" => "Yeni Dosya Adı:",

  "Upload" => "Yükle",
  "Refresh" => "Yenile",
  "Settings" => "Ayarlar",
  "Maximize" => "Pencereyi Büyüt",
  "About" => "Hakkında",
  "files" => "dosya",
  "View:" => "Görüntüleme:",
  "Show:" => "Göster:",
  "Order by:" => "Sıralama:",
  "Thumbnails" => "Önizleme",
  "List" => "Liste",
  "Name" => "Ad",
  "Size" => "Boyut",
  "Date" => "Tarih",
  "Descending" => "Azalarak",
  "Uploading file..." => "Dosya Gönderiliyor...",
  "Loading image..." => "Resim Yükleniyor...",
  "Loading folders..." => "Klasörler Yükleniyor...",
  "Loading files..." => "Dosyalar Yükleniyor...",
  "New Subfolder..." => "Yeni Alt Klasör...",
  "Rename..." => "İsim Değiştir...",
  "Delete" => "Sil",
  "OK" => "Tamam",
  "Cancel" => "Ä°ptal",
  "Select" => "Seç",
  "Select Thumbnail" => "Önizleme Resmini Seç",
  "View" => "Göster",
  "Download" => "Ä°ndir",
  "Clipboard" => "Pano",

  // VERSION 2 NEW LABELS

  "Cannot rename the folder." =>
  "Klasör adı değiştirilemiyor.",

  "Non-existing directory type." =>
  "Geçersiz klasör türü.",

  "Cannot delete the folder." =>
  "Klasör silinemiyor.",

  "The files in the Clipboard are not readable." =>
  "Panodaki dosyalar okunamıyor.",

  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" =>
  "Panodaki {count} adet dosya okunamıyor. Geri kalanlarını kopyalamak istiyor musunuz?",

  "The files in the Clipboard are not movable." =>
  "Panodaki dosyalar taşınamıyor.",

  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" =>
  "Panodaki {count} adet dosya taşınamıyor. Geri kalanlarını taşımak istiyor musunuz?",

  "The files in the Clipboard are not removable." =>
  "Dosyalar panodan çıkartılamıyor.",

  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} adet dosya panodan çıkartılamıyor. Geri kalanları silmek istiyor musunuz?",

  "The selected files are not removable." =>
  "Seçilen dosyalar panodan çıkartılamıyor.",

  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "Seçilen dosyaların {count} adedi panodan çıkartılamıyor. Geri kalanları silmek istiyor musunuz?",

  "Are you sure you want to delete all selected files?" =>
  "Seçilen tüm dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz?",

  "Failed to delete {count} files/folders." =>
  "{count} adet dosya/klasör silinemedi.",

  "A file or folder with that name already exists." =>
  "Bu isimde bir klasör yada dosya zaten var.",

  "selected files" => "dosya seçildi",
  "Type" => "Tür",
  "Select Thumbnails" => "Önizleme Resimlerini Seç",
  "Download files" => "Dosyaları İndir",

  // SINCE 2.4

  "Checking for new version..." => "Yeni versiyon kontrol ediliyor...",
  "Unable to connect!" => "Bağlantı yapılamıyor!",
  "Download version {version} now!" => " {version} versiyonunu hemen indir!",
  "KCFinder is up to date!" => "KCFinder güncel durumda!",
  "Licenses:" => "Lisanslar:",
  "Attention" => "Dikkat",
  "Question" => "Soru",
  "Yes" => "Evet",
  "No" => "Hayır",

  // SINCE 2.41

  "You cannot rename the extension of files!" => "Dosya uzantılarını değiştiremezsiniz!",
);

?>
Return current item: Template CMS