Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/sk.php
<?php

/** Slovak localization file for KCFinder
 * author: drejk1 <hide@address.com>
 */

$lang = array(

  '_locale' => "sk_SK.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e.%B.%Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d.%m.%Y %H:%M",

	"You don't have permissions to upload files." =>
  "Nemáte právo nahrávať súbory.",

  "You don't have permissions to browse server." =>
  "Nemáte právo prehliadať súbory na servery.",

  "Cannot move uploaded file to target folder." =>
  "Nie je možné presunúť súbor do yvoleného adresára.",

  "Unknown error." =>
  "Neznáma chyba.",

  "The uploaded file exceeds {size} bytes." =>
  "Nahratý súbor presahuje {size} bytov.",

  "The uploaded file was only partially uploaded." =>
  "Nahratý súbor bol nahraný len čiastočne.",

  "No file was uploaded." =>
  "Žiadný súbor alebol nahraný na server.",

  "Missing a temporary folder." =>
  "Chyba dočasný adresár.",

  "Failed to write file." =>
  "Súbor se nepodarilo se uložiť.",

  "Denied file extension." =>
  "Nepodporovaný typ súboru.",

  "Unknown image format/encoding." =>
  "Neznamý formát obrázku/encoding.",

  "The image is too big and/or cannot be resized." =>
  "Obrázok je príliš veľký/alebo nemohol byť zmenšený.",

  "Cannot create {dir} folder." =>
  "Adresár {dir} nie je možné vytvoriť.",

  "Cannot write to upload folder." =>
  "Nie je možné ukladať do adresáru pre nahrávánie.",

  "Cannot read .htaccess" =>
  "Nie je možné čítať súbor .htaccess",

  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" =>
  "Chybný súbor .htaccess. Súbor nemožno prepísať!",

  "Cannot read upload folder." =>
  "Nie je možné čítať z adresáru pre nahrávánie súborov.",

  "Cannot access or create thumbnails folder." =>
  "Adresár pre náhľady nie je možné vytvoriť alebo nie je prístupný.",

  "Cannot access or write to upload folder." =>
  "Nie je možné pristupova alebo zapisovať do adresáru pre nahrávanie súborov.",

  "Please enter new folder name." =>
  "Zadajte prosím nové meno adresáru.",

  "Unallowable characters in folder name." =>
  "Nepovolené znaky v názve adresáru.",

  "Folder name shouldn't begins with '.'" =>
  "Meno adresára nesmie začínať znakom '.'",

  "Please enter new file name." =>
  "Vložte prosím nové meno súboru.",

  "Unallowable characters in file name." =>
  "Nepovolené znaky v názve súboru.",

  "File name shouldn't begins with '.'" =>
  "Názov súboru nesmie začínať znakom '.'",

  "Are you sure you want to delete this file?" =>
  "Ste si istý že chcete vymazať tento súbor?",

  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" =>
  "Ste si istý že chcete vymazať tento adresár a celý jeho obsah?",

  "Inexistant or inaccessible folder." =>
  "Neexistujúci alebo neprístupný adresár.",

  "Undefined MIME types." =>
  "Nedefinovaný MIME typ súboru.",

  "Fileinfo PECL extension is missing." =>
  "Rozšírenie PECL pre zistenie informácií o súbore chýba.",

  "Opening fileinfo database failed." =>
  "Načítanie informácií o súbore zlyhalo.",

  "You can't upload such files." =>
  "Tieto súbory nemôžete nahrať na server.",

  "The file '{file}' does not exist." =>
  "Tento súbor '{file}' neexistuje.",

  "Cannot read '{file}'." =>
  "Nie je možné načítať '{file}'.",

  "Cannot copy '{file}'." =>
  "Nie je možné kopírovať '{file}'.",

  "Cannot move '{file}'." =>
  "Nie je možné presunúť '{file}'.",

  "Cannot delete '{file}'." =>
  "Nie je možné vymazať '{file}'.",

  "Click to remove from the Clipboard" =>
  "Kliknite pre odstránenie zo schránky",

  "This file is already added to the Clipboard." =>
  "Tento súbor je už v schránke uložený.",

  "Copy files here" =>
  "Kopírovať súbory na toto miesto",

  "Move files here" =>
  "Presunúť súbory na toto miesto",

  "Delete files" =>
  "Zmazať súbory",

  "Clear the Clipboard" =>
  "Vyčistiť schránku",

  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" =>
  "Ste si istý že chcete vymazať všetky súbory zo schránky?",

  "Copy {count} files" =>
  "Kopírovať {count} súborov",

  "Move {count} files" =>
  "Presunúť {count} súborov",

  "Add to Clipboard" =>
  "Vložiť do schránky",

  "New folder name:" => "Nový názov adresára:",
  "New file name:" => "Nový názov súboru:",

  "Upload" => "Nahrať",
  "Refresh" => "Obnoviť",
  "Settings" => "Nastavenia",
  "Maximize" => "Maxializovať",
  "About" => "O aplikácii",
  "files" => "súbory",
  "View:" => "Zobraziť:",
  "Show:" => "Ukázať:",
  "Order by:" => "Zoradiť podľa:",
  "Thumbnails" => "Náhľady",
  "List" => "Zoznam",
  "Name" => "Meno",
  "Size" => "Veľkosť",
  "Date" => "Dátum",
  "Descending" => "Zostupne",
  "Uploading file..." => "Nahrávanie súborov...",
  "Loading image..." => "Načítanie obrázkov...",
  "Loading folders..." => "Načítanie adresárov...",
  "Loading files..." => "Načítanie súborov...",
  "New Subfolder..." => "Nový adresár...",
  "Rename..." => "Premenovať...",
  "Delete" => "Zmazať",
  "OK" => "OK",
  "Cancel" => "Zrušit",
  "Select" => "Vybrať",
  "Select Thumbnail" => "Vybrať náhľad",
  "View" => "Zobraziť",
  "Download" => "Stahnuť",
  'Clipboard' => "Schránka",

  // VERSION 2 NEW LABELS

  "Cannot rename the folder." =>
  "Adresár nie je možné premenovať.",

  "Non-existing directory type." =>
  "Neexistujúci typ adresára.",

  "Cannot delete the folder." =>
  "Adresár nie je možné vymazať.",

  "The files in the Clipboard are not readable." =>
  "Súbory v schránke nie je možné načítať.",

  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" =>
  "{count} súborov v schránke nie je možné načítať. Chcete skopírovať ostatné súbory?",

  "The files in the Clipboard are not movable." =>
  "Súbory v schránke nie je možné presunúť.",

  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" =>
  "{count} súborov v schránke nie je možné presunúť. Chcete presunúť ostatné súbory?",

  "The files in the Clipboard are not removable." =>
  "Súbory v schránke nie je možné vymazať.",

  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} súborov v schránke nie je možné vymazať. Chcete vymazať ostatné súbory?",

  "The selected files are not removable." =>
  "Označené súbory nie je možné vymazať.",

  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} označených súborov nie je možné vymazať. Chcete vymazať ostatné súbory?",

  "Are you sure you want to delete all selected files?" =>
  "Ste si istý že chcete vymazať vybrané súbory?",

  "Failed to delete {count} files/folders." =>
  "Nebolo vymazaných {count} súborov/adresárov.",

  "A file or folder with that name already exists." =>
  "Soubor alebo adresár s takovým menom už existuje.",

  "selected files" => "vybrané súbory",
  "Type" => "Typ",
  "Select Thumbnails" => "Vybrať náhľad",
  "Download files" => "Stiahnuť súbory",
);

?>
Return current item: Template CMS