Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/pl.php
<?php

/** French localization file for KCFinder
 * author: Krzysztof Lorenc
 */

$lang = array(

  '_locale' => "pl_PL.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e %B, %Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d.%m.%Y %H:%M",

  "You don't have permissions to upload files." =>
  "Nie masz zezwolenia na wysyłanie plików.",

  "You don't have permissions to browse server." =>
  "Nie masz zezwolenia na przeglądanie serwera.",

  "Cannot move uploaded file to target folder." =>
  "Nie można przenieść wysłanego pliku do folderu plików wysłanych.",

  "Unknown error." =>
  "Nieokreślony błąd.",

  "The uploaded file exceeds {size} bytes." =>
  "Wysyłany plik przekroczył rozmiar {size} bajtów",

  "The uploaded file was only partially uploaded." =>
  "Wysyłany plik nie został przesłany w całości.",

  "No file was uploaded." =>
  "Żaden plik nie został przesłany",

  "Missing a temporary folder." =>
  "Brak katalogu domyślnego.",

  "Failed to write file." =>
  "Błąd zapisu pliku.",

  "Denied file extension." =>
  "Niedozwolone rozszerzenie pliku.",

  "Unknown image format/encoding." =>
  "Nie znany format/kodowanie pliku.",

  "The image is too big and/or cannot be resized." =>
  "Obraz jest zbyt duży i/lub nie może zostać zmieniony jego rozmiar.",

  "Cannot create {dir} folder." =>
  "Nie można utworzyć katalogu {dir}.",

  "Cannot write to upload folder." =>
  "Nie można zapisywać do katalogu plików wysłanych.",

  "Cannot read .htaccess" =>
  "Nie można odczytać pliku .htaccess",

  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" =>
  "Nie prawidłowy plik .htaccess. Nie można go zapisać!",

  "Cannot read upload folder." =>
  "Nie można odczytać katalogu plików wysłanych.",

  "Cannot access or create thumbnails folder." =>
  "Nie ma dostępu lub nie można utworzyć katalogu miniatur.",

  "Cannot access or write to upload folder." =>
  "Nie ma dostępu lub nie można zapisywać do katalogu plików wysłanych.",

  "Please enter new folder name." =>
  "Proszę podać nową nazwę katalogu.",

  "Unallowable characters in folder name." =>
  "Niedozwolony znak w nazwie folderu.",

  "Folder name shouldn't begins with '.'" =>
  "Nazwa katalogu nie może zaczynać się od '.'",

  "Please enter new file name." =>
  "Proszę podać nową nazwę pliku",

  "Unallowable characters in file name." =>
  "Nie dozwolony znak w nazwie pliku.",

  "File name shouldn't begins with '.'" =>
  "Nazwa pliku nie powinna zaczynać się od '.'",

  "Are you sure you want to delete this file?" =>
  "Czy jesteś pewien, że chcesz skasować ten plik?",

  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" =>
  "Czy jesteś pewien, że chcesz skasować ten katalog i jego zawartość?",

  "Non-existing directory type." =>
  "Nie istniejący katalog.",

  "Undefined MIME types." =>
  "Niezidentyfikowany typ MIME.",

  "Fileinfo PECL extension is missing." =>
  "Brak rozszerzenia Fileinfo PECL.",

  "Opening fileinfo database failed." =>
  "Otwieranie bazy danych fileinfo nie udane.",

  "You can't upload such files." =>
  "Nie możesz wysyłać plików tego typu.",

  "The file '{file}' does not exist." =>
  "Plik {file} nie istnieje.",

  "Cannot read '{file}'." =>
  "Nie można odczytać pliku '{file}'.",

  "Cannot copy '{file}'." =>
  "Nie można skopiować pliku '{file}'.",

  "Cannot move '{file}'." =>
  "Nie można przenieść pliku '{file}'.",

  "Cannot delete '{file}'." =>
  "Nie można usunąć pliku '{file}'.",

  "Click to remove from the Clipboard" =>
  "Kliknij aby usunąć ze Schowka",

  "This file is already added to the Clipboard." =>
  "Ten plik już został dodany do Schowka.",

  "Copy files here" =>
  "Kopiuj pliki tutaj",

  "Move files here" =>
  "Przenieś pliki tutaj",

  "Delete files" =>
  "Usuń pliki",

  "Clear the Clipboard" =>
  "Wyczyść Schowek",

  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" =>
  "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie pliki ze schowka?",

  "Copy {count} files" =>
  "Kopiowanie {count} plików",

  "Move {count} files" =>
  "Przenoszenie {count} plików",

  "Add to Clipboard" =>
  "Dodaj do Schowka",

  "New folder name:" => "Nazwa nowego katalogu:",
  "New file name:" => "Nowa nazwa pliku:",

  "Upload" => "Wyślij",
  "Refresh" => "Odśwież",
  "Settings" => "Ustawienia",
  "Maximize" => "Maksymalizuj",
  "About" => "O...",
  "files" => "pliki",
  "View:" => "Widok:",
  "Show:" => "Pokaż:",
  "Order by:" => "Sortuj według:",
  "Thumbnails" => "Miniatury",
  "List" => "Lista",
  "Name" => "Nazwa",
  "Size" => "Rozmiar",
  "Date" => "Data",
  "Descending" => "Malejąco",
  "Uploading file..." => "Wysyłanie pliku...",
  "Loading image..." => "Ładowanie obrazu...",
  "Loading folders..." => "Ładowanie katalogów...",
  "Loading files..." => "Ładowanie plików...",
  "New Subfolder..." => "Nowy pod-katalog...",
  "Rename..." => "Zmień nazwę...",
  "Delete" => "Usuń",
  "OK" => "OK",
  "Cancel" => "Anuluj",
  "Select" => "Wybierz",
  "Select Thumbnail" => "Wybierz miniaturę",
  "View" => "Podgląd",
  "Download" => "Pobierz",
  'Clipboard' => "Schowek",

  // VERSION 2 NEW LABELS

  "Cannot rename the folder." =>
  "Nie można zmienić nazwy katalogu.",

  "Cannot delete the folder." =>
  "Nie można usunąć katalogu.",

  "The files in the Clipboard are not readable." =>
  "Pliki w Schowku nie mogą zostać odczytane.",

  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" =>
  "{count} plik(i/ów) ze Schowka nie może zostać odczytanych. Czy chcesz skopiować pozostałe?",

  "The files in the Clipboard are not movable." =>
  "Pliki w Schowku nie mogą zostać przeniesione.",

  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" =>
  "{count} plik(i/ów) ze Schowka nie może zostać przeniesionych. Czy chcesz przenieść pozostałe?",

  "The files in the Clipboard are not removable." =>
  "Nie można usunąć plików ze Schowka.",

  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} plik(i/ów) ze Schowka nie może zostać usunięty(ch). Czy usunąć pozostałe?",

  "The selected files are not removable." =>
  "Wybrane pliki nie mogą zostać usunięte.",

  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} wybrany(ch) plików nie może zostać usunięte. Czy usunąć pozostałe?",

  "Are you sure you want to delete all selected files?" =>
  "Czy jesteś pewien że, chcesz usunąć wszystkie wybrane pliki?",

  "Failed to delete {count} files/folders." =>
  "Nie udało się usunąć {count} plik(i/ów) / folder(u/ów).",

  "A file or folder with that name already exists." =>
  "Plik lub katalog o tej nazwie już istnieje.",

  "Inexistant or inaccessible folder." =>
  "Nieistniejący lub niedostępny folder.",

  "selected files" => "wybrane pliki",
  "Type" => "Typ",
  "Select Thumbnails" => "Wybierz miniatury",
  "Download files" => "Pobierz pliki",
);

?>
Return current item: Template CMS