Location: PHPKode > projects > Template CMS > plugins/box/cleditor/kcfinder/lang/ca.php
<?php

/** Catalan localization file for KCFinder
 * author: Xevi Fuster
 * country: Catalunya
 */

$lang = array(

  '_locale' => "ca_ES.UTF-8", // UNIX localization code
  '_charset' => "utf-8",    // Browser charset

  // Date time formats. See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php
  '_dateTimeFull' => "%A, %e %B, %Y %H:%M",
  '_dateTimeMid' => "%a %e %b %Y %H:%M",
  '_dateTimeSmall' => "%d.%m.%Y %H:%M",

  "You don't have permissions to upload files." =>
  "No té permissos per pujar arxius.",

  "You don't have permissions to browse server." =>
  "No té permissos per visualitzar arxius.",

  "Cannot move uploaded file to target folder." =>
  "No es pot moure el fitxer pujat al directori destí",

  "Unknown error." =>
  "Error desconegut.",

  "The uploaded file exceeds {size} bytes." =>
  "La mida del fitxer excedeix la mida màxima de pujada ( {size} bytes ).",

  "The uploaded file was only partially uploaded." =>
  "El fitxer només ha estat carregat parcialment.",

  "No file was uploaded." =>
  "Cap arxiu carregat",

  "Missing a temporary folder." =>
  "Directori Temporal perdut.",

  "Failed to write file." =>
  "Error en escriure el fitxer.",

  "Denied file extension." =>
  "Extensió de fitxer no permesa.",

  "Unknown image format/encoding." =>
  "Format d'imatge desconegut.",

  "The image is too big and/or cannot be resized." =>
  "La imatge és massa gran i/o no es pot redimensionar.",

  "Cannot create {dir} folder." =>
  "No s'ha pogut crear el directori {dir}",

  "Cannot write to upload folder." =>
  "No es pot escriure al directori de càrrega de fitxers.",

  "Cannot read .htaccess" =>
  "No s'ha pogut llegir .htaccess.",

  "Incorrect .htaccess file. Cannot rewrite it!" =>
  "Fitxer .htaccess incorrecte. No s'el pot reescriure!",

  "Cannot read upload folder." =>
  "No s'ha pogut llegir la carpeta de càrrega de fitxers.",

  "Cannot access or create thumbnails folder." =>
  "No s'ha pogut llegir o crear la carpeta de miniatures.",

  "Cannot access or write to upload folder." =>
  "No s'ha pogut llegir o escriure la carpeta de càrrega de fitxers.",

  "Please enter new folder name." =>
  "Si us plau, entri el nom del nou directori.",

  "Unallowable characters in folder name." =>
  "Caràcters no permesos en el nom d'una carpeta.",

  "Folder name shouldn't begins with '.'" =>
  "El nom d'un directori no hauria de començar amb punt '.'",

  "Please enter new file name." =>
  "Si us plau, introdueixi un nou nom pel fitxer ",

  "Unallowable characters in file name." =>
  "Caràcters no permesos en un nom de fitxer.",

  "File name shouldn't begins with '.'" =>
  "El nom de fitxer no hauria de començar amb punt '.'",

  "Are you sure you want to delete this file?" =>
  "Està segur que vol suprimir aquest fitxer?",

  "Are you sure you want to delete this folder and all its content?" =>
  "Està segur que vol suprimir aquest directori i el seu contingut?",

  "Inexistant or inaccessible folder." =>
  "Carpeta inexistent o inaccessible.",

  "Undefined MIME types." =>
  "Tipus MIME no definit.",

  "Fileinfo PECL extension is missing." =>
  "Fitxer PECL amb estructura incorrecta.",

  "Opening fileinfo database failed." =>
  "Error obrint el fitxer d'informació de la base de dades.",

  "You can't upload such files." =>
  "No pot carregar tants fitxers.",

  "The file '{file}' does not exist." =>
  "El fitxer '{file}' no existeix.",

  "Cannot read '{file}'." =>
  "No s'ha pogut llegir '{file}'.",

  "Cannot copy '{file}'." =>
  "No s'ha pogut copiar '{file}'.",

  "Cannot move '{file}'." =>
  "No s&#39;ha pogut moure '{file}'.",

  "Cannot delete '{file}'." =>
  "No s'ha pogut esborrar '{file}'.",

  "Click to remove from the Clipboard" =>
  "Faci click per esborrar del portapapers",

  "This file is already added to the Clipboard." =>
  "Aquest arxiu ja havia estat afegit al portapapers.",

  "Copy files here" =>
  "Copiar fitxers aquí",

  "Move files here" =>
  "Moure fitxers aquí",

  "Delete files" =>
  "Esborrar fitxers",

  "Clear the Clipboard" =>
  "Buidar el portapapers",

  "Are you sure you want to delete all files in the Clipboard?" =>
  "Està convençut que vol esborrar tots els fitxers del portapapers?",

  "Copy {count} files" =>
  "Copiar {count} fitxers",

  "Move {count} files" =>
  "Moure {count} fitxers ",

  "Add to Clipboard" =>
  "Afegir al portapapers",

  "New folder name:" => "Nou nom del directori:",
  "New file name:" => "Nou nom del fitxer:",

  "Upload" => "Carregar",
  "Refresh" => "Refrescar",
  "Settings" => "Preferències",
  "Maximize" => "Maximitzar",
  "About" => "En quant a...",
  "files" => "Fitxers",
  "View:" => "Veure:",
  "Show:" => "Mostrar:",
  "Order by:" => "Ordenar per:",
  "Thumbnails" => "Miniatures",
  "List" => "Llista",
  "Name" => "Nom",
  "Size" => "Mida",
  "Date" => "Data",
  "Descending" => "Descendent",
  "Uploading file..." => "Carregant fitxer...",
  "Loading image..." => "Carregant imatge...",
  "Loading folders..." => "Carregant directoris...",
  "Loading files..." => "Carregant fitxers...",
  "New Subfolder..." => "Nou subdirectori...",
  "Rename..." => "Canviar el nom...",
  "Delete" => "Eliminar",
  "OK" => "OK",
  "Cancel" => "Cancel.lar",
  "Select" => "Seleccionar",
  "Select Thumbnail" => "Seleccionar miniatura",
  "View" => "Veure",
  "Download" => "Descarregar",
  "Clipboard" => "Portapapers",

  // VERSION 2 NEW LABELS

  "Cannot rename the folder." =>
  "No es pot canviar el nom del directori.",

  "Non-existing directory type." =>
  "Tipus de directori inexistent.",

  "Cannot delete the folder." =>
  "No es pot esborrar el directori.",

  "The files in the Clipboard are not readable." =>
  "Els fitxers del portapapers són illegibles.",

  "{count} files in the Clipboard are not readable. Do you want to copy the rest?" =>
  "{count} fitxers no es poden llegir. Vol copiar la resta?",

  "The files in the Clipboard are not movable." =>
  "Els fitxers del portapapers no es poden moure.",

  "{count} files in the Clipboard are not movable. Do you want to move the rest?" =>
  "{count} fitxers del portapapers no es poden moure. Vol moure la resta?",

  "The files in the Clipboard are not removable." =>
  "Els fitxers del portapapers no es poden eliminar.",

  "{count} files in the Clipboard are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} fitxers del portapapers no poden ser eliminats. Vol eliminar la resta?",

  "The selected files are not removable." =>
  "Els fitxers seleccionats no poden ser esborrats.",

  "{count} selected files are not removable. Do you want to delete the rest?" =>
  "{count} fitxers dels seleccionats no poden ser esborrats. Vol esborrar la resta?",

  "Are you sure you want to delete all selected files?" =>
  "Està segur que vol eliminar els fitxers seleccionats?",

  "Failed to delete {count} files/folders." =>
  "Error en esborrar {count} fitxers/directoris.",

  "A file or folder with that name already exists." =>
  "Ja existeix un directori o un fitxer amb aquest nom.",

  "selected files" => "Fitxers seleccionats",
  "Type" => "Tipus",
  "Select Thumbnails" => "Seleccionar miniatures",
  "Download files" => "Descarregar fitxers",
);

?>
Return current item: Template CMS