Location: PHPKode > projects > Sphider > sphider-1.3.5/languages/ar-language.php
<?php 

######################################
#   Translated to Arabic by
#      www.magtrb.com
#
#     27/10/05 22:29
#      Abu Saleh
#
######################################
$sph_messages = Array (
	"Categories" => "ÊÕäíÝÇÊ",
	"CATEGORIES" => "ÊÕäíÝÇÊ",
	"Untitled" => "ÓÌá ÛíÑ ãÓãì",
	"Powered by" => "Powered by",
	"Previous" => "ÇáÓÇÈÞ",
	"Next" => "ÇáÊÇáí",
	"Result page" => "ÚÏÏ ÕÝÍÇÊ ÇáäÊÇÆÌ",
	"Only in category" => "ÝÞØ Ýí ÇáÊÕäíÝ",
	"Search" => " ÈÍË ",
	"All sites" => "ÌãíÚ ÇáãæÇÞÚ",
	"Web pages" => "ÕÝÍÇÊ æíÈ",
	"noMatch" => "ÇáÈÍË \"%query\" áÇ ÊæÌÏ Çí äÊíÌÉ",
	"ignoredWords" => "ÇáßáãÇÊ ÇáÊÇáíÉ Êã ÇåãÇáíåÇ áÕÛÑåÇ Çæ ßËÑÉ ÊßÑÇÑåÇ: %ignored_words",
	"resultsFor" => "ÇáäÊíÌÉ áÜ:",
	"Results" => "ÇÓÊÚÑÇÖ ÇáäÊÇÆÌ %from - %to ãä %all %matchword (%secs ËÇäíÉ)", //
	"match" => "ãØÇÈÞ",   //
	"matches" => "ãØÇÈÞÇÊ", //
	"andSearch" => "ÈÍË ÈÌãíÚ ÇáßáãÇÊ",
	"orSearch" => "ÈÍË ÈÃí ßáãÉ",
	"phraseSearch" => "ÈÍË Úä äÕ",
	"show" => "ÚÑÖ ",
	"resultsPerPage" => "äÊíÌÉ Èßá ÕÝÍÉ",
	"DidYouMean" => "Did you mean"
);
?>
Return current item: Sphider