Location: PHPKode > projects > QuickSilver Forum > languages/he.php
<?php
/**
 * Quicksilver Forums
 * Copyright (c) 2005-2008 The Quicksilver Forums Development Team
 *  http://www.quicksilverforums.com/
 * 
 * Based on MercuryBoard
 * Copyright (c) 2001-2005 The Mercury Development Team
 *  http://www.mercuryboard.com/
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; either version 2
 * of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 **/

if (!defined('QUICKSILVERFORUMS')) {
	header('HTTP/1.0 403 Forbidden');
	die;
}

/**
 * Hebrew language module
 *
 * @author ãåã ø
 * @since 1.1.0
 **/
class he
{
	function active()
	{
		$this->active_last_action = 'ôòéìåú àçøåðä';
		$this->active_modules_active = 'öåôä áøùéîú îùúîùéí ôòéìéí';
		$this->active_modules_board = 'áàéðã÷ñ äôåøåîéí';
		$this->active_modules_cp = 'îùúîù áìåç á÷øä àéùé';
		$this->active_modules_forum = '%s :îöéâ àú äôåøåí';
		$this->active_modules_help = 'îùúîù áòæøä';
		$this->active_modules_login = 'îúçáø\îúðú÷';
		$this->active_modules_members = 'öåôä áøùéîú çáøé äôåøåí';
		$this->active_modules_mod = 'îñãø ôåøåîéí';
		$this->active_modules_pm = 'îùúîù äîñðâ\'ø ôøèé';
		$this->active_modules_post = 'îôøñí äåãòä';
		$this->active_modules_printer = '%s :îãôéñ àú ääåãòä';
		$this->active_modules_profile = '%s :îöéâ àú äôøåôéì';
		$this->active_modules_recent = 'îöéâ àú ääåãòåú äàçøåðåú';
		$this->active_modules_search = 'îçôù';
		$this->active_modules_topic = '%s :îöéâ àú ääåãòä';
		$this->active_time = 'æîï';
		$this->active_user = 'îùúîù';
		$this->active_users = 'îùúîùéí ôòéìéí';
	}

	function admin()
	{
		$this->admin_add_emoticons = 'äåñôú ñîìé äáòä';
		$this->admin_add_member_titles = 'äåñôú ëåúøú çáø àåèåîèéú';
		$this->admin_add_templates = 'HTML äåñôú úáðéåú';
		$this->admin_ban_ips = 'IP çñéîú ëúåáåú';
		$this->admin_censor = 'îéìéí îöåðæøåú';
		$this->admin_cp_denied = 'äâéùä ðãçúä';
		$this->admin_cp_warning = 'îàçø åäéà éåöøú áòééú àáèçä çîåøä. <b>ääú÷ðä<b> ìåç á÷øú äîðäì éäéä îðåèøì òã îçé÷ú ñôøééú';
		$this->admin_create_forum = 'éöéøú ôåøåí';
		$this->admin_create_group = 'éöéøú ÷áåöä';
		$this->admin_create_help = 'éöéøú îàîø òæøä';
		$this->admin_create_skin = 'éöéøú ñ÷éï';
		$this->admin_db = 'îñã ðúåðéí';
		$this->admin_db_backup = 'âáåé îñã ðúåðéí';
		$this->admin_db_conn = 'òøéëú äâãøåú äúçáøåú';
		$this->admin_db_optimize = 'ééòåì îñã äðúåðéí';
		$this->admin_db_query = 'SQL áéöåò ùàéìúú';
		$this->admin_db_restore = 'ùéçæåø îâéáåé';
		$this->admin_delete_forum = 'îçé÷ú ôåøåí';
		$this->admin_delete_group = 'îçé÷ú ÷áåöä';
		$this->admin_delete_help = 'îçé÷ú îàîø òæøä';
		$this->admin_delete_member = 'îçé÷ú çáø';
		$this->admin_delete_template = 'HTML îçé÷ú úáðéú';
		$this->admin_edit_emoticons = 'òøéëä àå îçé÷ú ñîìé äáòä';
		$this->admin_edit_forum = 'òøéëú ôåøåí';
		$this->admin_edit_group_name = 'òøéëú ùí ÷áåöä/åú';
		$this->admin_edit_group_perms = 'òøéëú äøùàåú ÷áåöä/åú';
		$this->admin_edit_help = 'òøéëú îàîø òæøä';
		$this->admin_edit_member = 'òøéëú çáø';
		$this->admin_edit_member_perms = 'òøéëú äøùàåú çáø/éí';
		$this->admin_edit_member_titles = 'òøéëä àå îçé÷ú ëåúøú çáø àåèåîèéú';
		$this->admin_edit_settings = 'òøéëú äâãøåú ìåç';
		$this->admin_edit_skin = 'ñ÷éï òøéëä àå îçé÷ú';
		$this->admin_edit_templates = 'HTML òøéëú úáðéåú';
		$this->admin_emoticons = 'ñîìé äáòä';
		$this->admin_export_skin = 'ééöåà ñ÷éï';
		$this->admin_fix_stats = 'ñãø ñèèéñèé÷åú çáø';
		$this->admin_forum_order = 'ùéðåé ñãø äôøåîéí';
		$this->admin_forums = 'ôåøåîéí å÷èâåøéåú';
		$this->admin_groups = '÷áåöåú';
		$this->admin_heading = 'Quicksilver ìåç äá÷øä ùì îðäì äôåøåîéí ùì';
		$this->admin_help = 'îàîøé òæøä';
		$this->admin_install_emoticons = 'äú÷ðú ñîìé äáòä';
		$this->admin_install_skin = 'ñ÷éï äú÷ðú';
		$this->admin_logs = 'úöåâú ôòéìåú îðäì';
		$this->admin_mass_mail = 'ùìéçú àéîééì ìçáøéí';
		$this->admin_members = 'çáøéí';
		$this->admin_phpinfo = 'PHP úöåâú îéãò';
		$this->admin_prune = 'îçé÷ú äåãòåú éùðåú';
		$this->admin_recount_forums = 'ñôéøú äåãòåú åúâåáåú';
		$this->admin_settings = 'äâãøåú';
		$this->admin_settings_add = 'Add new board setting'; //Translate
		$this->admin_skins = 'ñ÷éðéí';
		$this->admin_stats = 'îøëæ äñèèéñèé÷åú';
		$this->admin_upgrade_skin = 'ñ÷éï ùéãøåâ';
		$this->admin_your_board = 'äôåøåí ùìê';
	}

	function backup()
	{
		$this->backup = 'Backup'; //Translate
		$this->backup_add = 'Add'; //Translate
		$this->backup_add_complete = 'Add complete'; //Translate
		$this->backup_create = 'âéáåé îñã ðúåðéí';
		$this->backup_created = 'Backup successfully created in %s'; //Translate
		$this->backup_createfile = 'Backup and create a file on server'; //Translate
		$this->backup_done = '.Quicksilver îñã äðúåðéí âåáä ìñôøééä äøàùéú ùì äôåøåîéí ùì';
		$this->backup_download = 'Backup and download (recommended)'; //Translate
		$this->backup_failed = 'Failed to create backup.'; //Translate
		$this->backup_found = '.Quicksilver äâéáåééí äáàéí ðîöàå áñôøééú äôåøåîéí ùì';
		$this->backup_import_fail = 'Failed to import backup.'; //Translate
		$this->backup_invalid = '.àéï àôùøåú ìáöò âéáåé. ìà ðòùå ùéðåééí áîñã äðúåðéí';
		$this->backup_no_packages = 'Failed to locate packages directory.'; //Translate
		$this->backup_noexist = 'Sorry, that backup does not exist.'; //Translate
		$this->backup_none = '.Quicksilver ìà ðîöàå âéáåééí áñôøééú äôåøåîéí ùì';
		$this->backup_options = 'Select how you want your backup created';
		$this->backup_output = 'Output'; //Translate
		$this->backup_restore = 'ùçæø âéáåé';
		$this->backup_restore_done = '.îñã äðúåðéí ùåçæø áäöìçä';
		$this->backup_statements = 'statements'; //Translate
		$this->backup_uncheck = 'Unchecking this will NOT empty the database tables before restoring the backup!'; //Translate
		$this->backup_warning = '<b>Warning:</b> This will overwrite all existing data used by Quicksilver Forums.'; //Translate
	}

	function ban()
	{
		$this->ban = 'çñåí';
		$this->ban_banned_ips = 'çñåîåú IP ëúåáåú';
		$this->ban_banned_members = 'çáøéí çñåîéí';
		$this->ban_ip = 'çñåîåú IP ëúåáåú';
		$this->ban_member_explain1 = 'ìçñéîú îùúîùéí, ùðä àú ÷áåöú äîùúîùéí ùìäí ì';
		$this->ban_member_explain2 = '.áìåç á÷øú äîùúîùéí';
		$this->ban_members = 'çáøéí çñåîéí';
		$this->ban_nomembers = 'àéï ëøâò çáøéí çñåîéí.';
		$this->ban_one_per_line = '.ëúåáú àçú ìëì ùåøä';
		$this->ban_regex_allowed = 'áéèåééí øâéìéí îåøùéí. áàôùøåúê ìäùúîù á * áåããä ëúå ëììé ìñôøä àçú àå éåúø.';
		$this->ban_settings = 'äâãøåú çñéîä';
		$this->ban_users_banned = '.îùúîùéí çñåîéí';
	}

	function bbcode()
	{
		$this->bbcode_arial = 'Arial'; //Translate
		$this->bbcode_blue = 'Blue'; //Translate
		$this->bbcode_bold = 'Bold (CTRL-b)'; //Translate
		$this->bbcode_bold1 = 'B'; //Translate
		$this->bbcode_chocolate = 'Chocolate'; //Translate
		$this->bbcode_code = 'Code (CTRL-l)'; //Translate
		$this->bbcode_code1 = 'Code'; //Translate
		$this->bbcode_color = 'Color'; //Translate
		$this->bbcode_coral = 'Coral'; //Translate
		$this->bbcode_courier = 'Courier'; //Translate
		$this->bbcode_crimson = 'Crimson'; //Translate
		$this->bbcode_darkblue = 'Dark Blue'; //Translate
		$this->bbcode_darkred = 'Dark Red'; //Translate
		$this->bbcode_deeppink = 'Deep Pink'; //Translate
		$this->bbcode_email = 'Email (CTRL-e)'; //Translate
		$this->bbcode_firered = 'Firebrick Red'; //Translate
		$this->bbcode_font = 'Font'; //Translate
		$this->bbcode_green = 'Green'; //Translate
		$this->bbcode_huge = 'Huge'; //Translate
		$this->bbcode_image = 'Image (CTRL-j)'; //Translate
		$this->bbcode_image1 = 'IMG'; //Translate
		$this->bbcode_impact = 'Impact'; //Translate
		$this->bbcode_indigo = 'Indigo'; //Translate
		$this->bbcode_italic = 'Italic (CTRL-i)'; //Translate
		$this->bbcode_italic1 = 'I'; //Translate
		$this->bbcode_large = 'Large'; //Translate
		$this->bbcode_limegreen = 'Lime Green'; //Translate
		$this->bbcode_medium = 'Medium'; //Translate
		$this->bbcode_orange = 'Orange'; //Translate
		$this->bbcode_orangered = 'Orange Red'; //Translate
		$this->bbcode_php = 'PHP (CTRL-k)'; //Translate
		$this->bbcode_php1 = 'PHP'; //Translate
		$this->bbcode_purple = 'Purple'; //Translate
		$this->bbcode_quote = 'Quote (CTRL-q)'; //Translate
		$this->bbcode_quote1 = 'Quote'; //Translate
		$this->bbcode_red = 'Red'; //Translate
		$this->bbcode_royalblue = 'Royal Blue'; //Translate
		$this->bbcode_sandybrown = 'Sandy Brown'; //Translate
		$this->bbcode_seagreen = 'Sea Green'; //Translate
		$this->bbcode_sienna = 'Sienna'; //Translate
		$this->bbcode_silver = 'Silver'; //Translate
		$this->bbcode_size = 'Size'; //Translate
		$this->bbcode_skyblue = 'Sky Blue'; //Translate
		$this->bbcode_small = 'Small'; //Translate
		$this->bbcode_spoiler = 'Spoiler (CTRL-r)'; //Translate
		$this->bbcode_spoiler1 = 'Spoiler'; //Translate
		$this->bbcode_strike = 'Strikethrough (CTRL-s)'; //Translate
		$this->bbcode_strike1 = 'S'; //Translate
		$this->bbcode_tahoma = 'Tahoma'; //Translate
		$this->bbcode_teal = 'Teal'; //Translate
		$this->bbcode_times = 'Times'; //Translate
		$this->bbcode_tiny = 'Tiny'; //Translate
		$this->bbcode_tomato = 'Tomato'; //Translate
		$this->bbcode_underline = 'Underline (CTRL-u)'; //Translate
		$this->bbcode_underline1 = 'U'; //Translate
		$this->bbcode_url = 'URL (CTRL-h)'; //Translate
		$this->bbcode_url1 = 'URL'; //Translate
		$this->bbcode_verdana = 'Verdana'; //Translate
		$this->bbcode_wood = 'Burly Wood'; //Translate
		$this->bbcode_yellow = 'Yellow'; //Translate
	}

	function board()
	{
		$this->board_active_users = 'îùúîùéí ôòéìéí';
		$this->board_birthdays = 'éîé äåìãú äéåí:';
		$this->board_bottom_page = 'òáåø ìúçúéú äòîåã';
		$this->board_can_post = 'àúä éëåì ìäâéá áôåøåí äæä.';
		$this->board_can_topics = 'àúä éëåì ìöôåú áôåøåí àê ìà ìôøñí ðåùàéí çãùéí.';
		$this->board_cant_post = 'àéðï éëåì ìäâéá áôåøåí äæä';
		$this->board_cant_topics = 'àéðê îåøùä ì÷øåà àå ìôøñí äåãòåú áôåøåí äæä.';
		$this->board_forum = 'ôåøåí';
		$this->board_guests = 'àåøçéí';
		$this->board_last_post = 'äåãòä àçøåðä';
		$this->board_mark = 'ñîï ëì ääåãòåú ëð÷øàå';
		$this->board_mark1 = 'ëì ääåãåòú ôåøåîéí ñåîðå ëð÷øàå.';
		$this->board_markforum = 'Marking Forum As Read'; //Translate
		$this->board_markforum1 = 'All posts in the forum %s have been marked as read.'; //Translate
		$this->board_members = 'îùúîùéí';
		$this->board_message = '%s äåãòä';
		$this->board_most_online = '%s á %d îñôø äîùúîùéí äîéøáé ùäéä îçåáø äåà';
		$this->board_nobday = 'àéï éîé äåìãú äéåí.';
		$this->board_nobody = 'àéï ëøâò îùúîù îçåáøéí.';
		$this->board_nopost = 'àéï äåãòåú';
		$this->board_noview = 'àéï ìê äøùàåú ìøàåú ôåøåí.';
		$this->board_regfirst = 'àéï ìê äøùàåú ìøàåú ôåøåí. àí àúä ðøùí, àúä éëåì ìøàåú ôåøåí.';
		$this->board_replies = 'úâåáåú';
		$this->board_stats = 'ñèèéñèé÷åú';
		$this->board_stats_string = 'äåãòåú. %s úâåáåú ñä"ë %s ðåùàéí å %s éùðí <b /> .%s îùúîùéí ðøùîå.áøåê äáà îùúîù çãù  %s';
		$this->board_top_page = 'òáåø ìøàù äòîåã';
		$this->board_topics = 'ðåùàéí';
		$this->board_unread = 'Jump to oldest unread post'; //Translate
		$this->board_users = 'îùúîùéí';
		$this->board_write_topics = 'äéðê éëåì ìøàåú åìëúåá áôåøåí äæä.';
	}

	function censoring()
	{
		$this->censor = 'îéìéí îöåðæøåú';
		$this->censor_one_per_line = 'àçú áëì ùåøä.';
		$this->censor_regex_allowed = 'áéèåééí øâéìéí îåøùéí. áàôùøåúê ìäùúîù á * áåããä ëúå ëììé ìúå àçã àå éåúø.';
		$this->censor_updated = '.øùéîú äîéìéí òåãëðä';
	}

	function cp()
	{
		$this->cp_aim = 'ùí îùúîù ùì AIM';
		$this->cp_already_member = 'ãåàø àì÷èøåðé ùëúáú ëáø áùéîåù òì éãé îùúîù àçø.';
		$this->cp_apr = 'àôøéì';
		$this->cp_aug = 'àåâåñè';
		$this->cp_avatar_current = 'àååèøä ùìê';
		$this->cp_avatar_error = 'ùâéàä áàååèøä';
		$this->cp_avatar_must_select = 'àúä çééá ìáçåø àååèøä.';
		$this->cp_avatar_none = 'ììà ùéîåù áàååèøä';
		$this->cp_avatar_pixels = 'ôé÷ñìéí';
		$this->cp_avatar_select = 'áçø àååèøä';
		$this->cp_avatar_size_height = 'àåøê äàååèøä ùìê çééá ìäéåú áàåøê 1 å';
		$this->cp_avatar_size_width = 'øåçá äàååèøä ùìê çééá ìäéåú áøåçá 1 å';
		$this->cp_avatar_upload = 'äòìú àååèøä îîçùá ùìê';
		$this->cp_avatar_upload_failed = 'äòìä ùì àååèøä ðëùìä. ä÷åáõ ìà ÷ééí.';
		$this->cp_avatar_upload_not_image = 'àúä éëåì ìòåú ø÷ úîåðåú åìäùúîù áäï ëàååèøä.';
		$this->cp_avatar_upload_too_large = 'àååèøä ùàúä øåöä ìòìåú âãåì îéãé. ÷åáì äî÷ñéîìé äåà %d ÷éìåáééè.';
		$this->cp_avatar_url = '÷éùø URL àì äàååèøä';
		$this->cp_avatar_use = 'äùúîù áàååèøä ùäòìú';
		$this->cp_bday = 'éåí äåìãú';
		$this->cp_been_updated = 'ôøåôéì ùìê òåãëï.';
		$this->cp_been_updated1 = 'àååèøä ùìê äåòìä.';
		$this->cp_been_updated_prefs = 'äâãøåú ùìê òåãëðå.';
		$this->cp_changing_pass = 'òøéëú ñéñîà';
		$this->cp_contact_pm = 'äøùä ìàçøéí ìùìåç ìê äåãòåú ôøèéåú?';
		$this->cp_contact_pm_email = 'Send email notification of personal messages when received?'; //Translate
		$this->cp_cp = 'ìåç á÷øä';
		$this->cp_current_avatar = 'àååèøä';
		$this->cp_current_time = 'äùòä òëùéå %s.';
		$this->cp_custom_title = 'ëåúøú çáø îåúàîú àéùéú';
		$this->cp_custom_title2 = 'æëåéåú àìå ùîåøåú ìîðäìé äìåç';
		$this->cp_dec = 'ãöîáø';
		$this->cp_editing_avatar = 'òøëéú àååèøä';
		$this->cp_editing_profile = 'òøëéú ôøåôéì';
		$this->cp_email = 'ãåàø àì÷èøåðé';
		$this->cp_email_form = 'ìàôùø ìàçøéí ìéöåø ÷ùø òéîê ãøê èåôñ äàéîééì?';
		$this->cp_email_invaid = 'ãåàø àì÷èøåðé ùäëðñú ùâåéé.';
		$this->cp_err_avatar = 'ùâéàä áäòìú àååèøä';
		$this->cp_err_updating = 'ùâéàä áòéãëåï ôøåôéì';
		$this->cp_feb = 'ôáøåàø';
		$this->cp_file_type = 'àååèøä ùäëðñú àéððå ðëåï. úáãå÷ àí ä÷éùåø ìàååèøä ðëåï, åñåâ ÷åáõ ùì àååèøä äåà gif, jpg, àå png.';
		$this->cp_format = 'ùí îùúîù';
		$this->cp_gtalk = 'GTalk çùáåï';
		$this->cp_header = 'ìåç á÷øä àéùé';
		$this->cp_height = 'àåøê';
		$this->cp_icq = 'îñôø ICQ';
		$this->cp_interest = 'úçåîé òðééï';
		$this->cp_jan = 'éðåàø';
		$this->cp_july = 'éåìé';
		$this->cp_june = 'éåðé';
		$this->cp_label_edit_avatar = 'òøéëú àååèøä';
		$this->cp_label_edit_pass = 'òøéëú ñéñîà';
		$this->cp_label_edit_prefs = 'òøéëú äâãøåú';
		$this->cp_label_edit_profile = 'òøéëú ôøåôéì';
		$this->cp_label_edit_sig = 'òøéëú çúéîä';
		$this->cp_label_edit_subs = 'òøëéú îéðåéé';
		$this->cp_language = 'ùôä';
		$this->cp_less_charac = 'ùí ùìê éëåì ìäéåú 32 î÷ñéîåí.';
		$this->cp_location = 'îé÷åí';
		$this->cp_login_first = 'äéðê çééá ìäéåú îçåáø ëãé ìâùú ììåç á÷øä.';
		$this->cp_mar = 'îøõ';
		$this->cp_may = 'îàé';
		$this->cp_msn = 'MSN îñðâ\'ø';
		$this->cp_must_orig = '.äùí ùìê çééá ìäéåú æää ìî÷åø. áàôùøåúê ìùðåú àú âåãì äàåú åøååçéí';
		$this->cp_new_notmatch = 'äñéñîà äçãùä ùäëðñú àéðä úåàîú.';
		$this->cp_new_pass = 'ñéñîà çãùä';
		$this->cp_no_edit_avatar = 'You are not allowed to edit your avatar.'; //Translate
		$this->cp_no_edit_profile = 'You are not allowed to edit your profile.'; //Translate
		$this->cp_no_edit_sig = 'You are not allowed to edit your signature.'; //Translate
		$this->cp_no_flash = 'àååèøä áôìàù àñåøéí áìåç æä.';
		$this->cp_not_exist = 'àéðå ÷ééí! (%s) äúàøéê ùöééðú';
		$this->cp_nov = 'ðåáîáø';
		$this->cp_oct = 'àå÷èåáø';
		$this->cp_old_notmatch = 'äñéñîà äéùðä ùä÷ìãú àéðä ÷ééîú áîñ äðúåðéí.';
		$this->cp_old_pass = 'ñéñîà éùðä';
		$this->cp_pass = 'Password'; //Translate
		$this->cp_pass2 = 'Only required if changing Email'; //Translate
		$this->cp_pass_notmatch = 'The password you entered does not match the one in our database.'; //Translate
		$this->cp_pass_notvaid = 'äñéñîà ùìê ìà ú÷éðä. ååãà ùäéðê îùúîù áúååéí ú÷éðéí ëâåï àåúéåú, îñôøéí, ÷å îôøéã, ÷å úçúåï åøååçéí.';
		$this->cp_posts_page = 'Posts per topic page. 0 resets to board default.'; //Translate
		$this->cp_preferences = 'îùðä äâãøåú';
		$this->cp_preview_sig = ':äöâä îå÷ãîú ùì äçúéîä';
		$this->cp_privacy = 'àôùøåéåú ôøèéåú';
		$this->cp_repeat_pass = 'çæåø òì äñéñîà äçãùä';
		$this->cp_sept = 'ñôèîáø';
		$this->cp_show_active = 'ìäöéâ àú ôòéìåúééê ëùàúä îùúîù áôåøåí?';
		$this->cp_show_email = 'ìäöéâ ëúåáú àéîééì áôøåôéì?';
		$this->cp_signature = 'çúéîä';
		$this->cp_size_max = 'ôé÷ñìéí. %s òì %s äàååèø ùäëðñú âãåì îéãé. äâåãì äî÷ñéîìé äîåúø äåà';
		$this->cp_skin = 'ñ÷éï ùì ôåøåí';
		$this->cp_sub_change = 'îùðä øéùåí';
		$this->cp_sub_delete = 'îçé÷ä';
		$this->cp_sub_expire = 'úàøéê úôåâä';
		$this->cp_sub_name = 'ùí øéùåí';
		$this->cp_sub_no_params = 'ìà ðéúðå ôøîèøéí.';
		$this->cp_sub_success = '.%s äéðê øùåí ëòú ì';
		$this->cp_sub_type = 'ñåâ äøùîä';
		$this->cp_sub_updated = 'äøéùåîéí ùðáçø ðîç÷å.';
		$this->cp_topic_option = 'àôùøåéåú ðåùàéí';
		$this->cp_topics_page = 'Topics per forum page. 0 resets to board default.'; //Translate
		$this->cp_updated = 'ôøåôéì òåãëï';
		$this->cp_updated1 = 'àååèøä òåãëï';
		$this->cp_updated_prefs = 'äâãøåú äåãëðå';
		$this->cp_user_exists = 'ùí îùúîù æä ëáø ÷ééí.';
		$this->cp_valided = 'ñéñîúê ùåðúä åú÷ôä.';
		$this->cp_view_avatar = 'ìäøàåú àååèøéí?';
		$this->cp_view_emoticon = 'ìäøàåú ñîééìéí?';
		$this->cp_view_signature = 'ìäøàåú çúéîåú?';
		$this->cp_welcome = 'áøåëéí äáàéí ììåç á÷øä àéùé. ëàï äéðê éëåì ìòøåê åìùðåú àôùøåéåú ùôåøåí ðåúï ìê. àðà áçøå îàôùøåéåú ùéù ìëí ìîòìä.';
		$this->cp_width = 'øåçá';
		$this->cp_www = 'ãó äáéú';
		$this->cp_yahoo = 'Yahoo îñðâ\'ø';
		$this->cp_zone = 'àéæåø äæîï';
	}

	function email()
	{
		$this->email_blocked = 'äçø àéðå î÷áì îééìéí ãøê èåôñ æä.';
		$this->email_email = 'ãåàø àì÷èøåðé';
		$this->email_msgtext = 'âåó äåãòú äîééì:';
		$this->email_no_fields = 'çæåø àçåøä áëãé ìååãà ùëì äùãåú îìàéí.';
		$this->email_no_member = 'ìà ðîöà çáø áùí æä';
		$this->email_no_perm = 'àéï ìê äøùàåú ìùìåç àéîééì ãøê äìåç.';
		$this->email_sent = 'äåãòä ðùìçä.';
		$this->email_subject = 'ðåùà:';
		$this->email_to = 'àì:';
	}

	function emot_control()
	{
		$this->emote = 'ñîìé äáòä';
		$this->emote_add = 'äåñó ñîìé äáòä';
		$this->emote_added = 'ñîì äáòä äúååñó.';
		$this->emote_clickable = 'ðéúï ììçéöä';
		$this->emote_edit = 'òøéëú ñîìé äáòä';
		$this->emote_image = 'úîåðä';
		$this->emote_install = 'äú÷ðä ñîìé äáòä';
		$this->emote_install_done = 'ñîìé äáòä äåú÷ðå îçãù áäöìçä.';
		$this->emote_install_warning = 'ôòåìä æå úîç÷ àú äâãøåú ñîìé ääáòä ä÷ééîéí åúééáà ñîìé äáòä ùäåòìå îäñ÷éï ùëøâò ðáçø ìîñã äðúåðéí.';
		$this->emote_no_text = 'ìà ðéúï îìì ìñîì ääáòä.';
		$this->emote_text = 'è÷ñè';
	}

	function forum()
	{
		$this->forum_by = 'òì éãé';
		$this->forum_can_post = 'àúä éëåì ìäâéá áôåøåí äæä.';
		$this->forum_can_topics = 'àúä éëåì ìøàåú ðåùàéí áôåøåí äæä.';
		$this->forum_cant_post = 'àúä ìà éëåì ìäâéá áôåøåí äæä.';
		$this->forum_cant_topics = 'àúä ìà éëåì ìøàåú ðåùàéí áôåøåí äæä.';
		$this->forum_dot = 'ð÷åãä';
		$this->forum_dot_detail = 'îøàä ùäâáú ìäåãòä';
		$this->forum_forum = 'ôåøåí';
		$this->forum_guest = 'àåøç';
		$this->forum_hot = 'çí';
		$this->forum_icon = 'àéé÷åï ùì ðåùà';
		$this->forum_jump = '÷ôåõ ìäåãòä àçøåðä áðåùà';
		$this->forum_last = 'äåãòä àçøåðä';
		$this->forum_locked = 'ðòåì';
		$this->forum_mark_read = 'Mark forum as read'; //Translate
		$this->forum_moved = 'îåòáø';
		$this->forum_msg = '%s äåãòä';
		$this->forum_new = 'çãù';
		$this->forum_new_poll = 'ôøñí ñ÷ø çãù';
		$this->forum_new_topic = 'ôøñí ðåùà çãù';
		$this->forum_no_topics = 'àéï ðåùàéí ìäöâä áôåøåí æä.';
		$this->forum_noexist = 'äôåøåí ùöåééï ìà ÷ééí.';
		$this->forum_nopost = 'àéï äåãòåú';
		$this->forum_not = 'ìà';
		$this->forum_noview = 'àéï ìê äøùàåú ìöôåú áôåøåîéí äàìä.';
		$this->forum_pages = 'òîåãéí';
		$this->forum_pinned = 'ðòåõ';
		$this->forum_pinned_topic = 'ðåùà ðòåõ';
		$this->forum_poll = 'ñ÷ø';
		$this->forum_regfirst = 'àéðê îåøùä ìöôåú áôåøåí. àí úéøùí, ééúëï åúåëì ìöôåú.';
		$this->forum_replies = 'úâåáåú';
		$this->forum_starter = 'îôøñí';
		$this->forum_sub = 'úú-ôåøåí';
		$this->forum_sub_last_post = 'äåãòä àçøåðä';
		$this->forum_sub_replies = 'úâåáåú';
		$this->forum_sub_topics = 'ðåùàéí';
		$this->forum_subscribe = 'ùìç ìé äåãòú îééì ëùéâéáå ìôåøåí æä';
		$this->forum_topic = 'ðåùà';
		$this->forum_topic_posted = 'Posted'; //Translate
		$this->forum_unread = 'Jump to oldest unread post'; //Translate
		$this->forum_views = 'öôéåú';
		$this->forum_write_topics = 'äéðê îåøùä ìéöåø äåãòåú áôåøåí æä.';
	}

	function forums()
	{
		$this->forum_controls = 'á÷øú äôåøåí';
		$this->forum_create = 'éöéøú ôåøåí';
		$this->forum_create_cat = 'öåø ÷èâåøéä';
		$this->forum_created = 'äôåøåí ðåöø';
		$this->forum_default_perms = 'äøùàåú áøéøú îçãì';
		$this->forum_delete = 'îçé÷ú ôåøåí';
		$this->forum_delete_warning = 'ôòåìä æå ìà äôéëä. <br />äàí àúä áèåç øåöä ìîçå÷ àú äôåøåí äæä ëåìì äåãòåúéå åúâåáåúéå?';
		$this->forum_deleted = 'äôåøåí ðîç÷.';
		$this->forum_description = 'úàåø';
		$this->forum_edit = 'òøéëú ôåøåí';
		$this->forum_edited = 'äôåøåí ðòøê áäöìçä.';
		$this->forum_empty = 'ìà ðéúï ùí ìôåøåí. àðà çæåø åúï ùí.';
		$this->forum_is_subcat = 'ôåøåí æä äåà úú-÷èâåøéä áìáã.';
		$this->forum_name = 'ùí';
		$this->forum_no_orphans = 'àéðê éëåì ìééúí ôåøåí ò"é îçé÷ú ôåøåí äàá.';
		$this->forum_none = 'àéï ôåøåîéí ìúôòåì.';
		$this->forum_ordered = 'ñãø äôåøåîéí òåãëï';
		$this->forum_ordering = 'ùðä ñãø äôåøåîéí';
		$this->forum_parent = 'àéðê éëåì ìùðåú àú àá äôåøåí/éí áöåøä æå.';
		$this->forum_parent_cat = '÷èâåøééú àá';
		$this->forum_quickperm_select = 'áçø áôåøåí ÷ééí áëãé ìäòúé÷ àú ääøùàåú ùìå.';
		$this->forum_quickperms = 'äøùàåú îäéøåú';
		$this->forum_recount = 'ñôéøú ðåùàéí åúâåáåú';
		$this->forum_select_cat = 'áçø áèâøåéä ÷ééîú áëãé ìéöåø ôåøåí.';
		$this->forum_subcat = 'úú-÷èâåøéä';
	}

	function groups()
	{
		$this->groups_bad_format = 'You must use %s in the format, which represents the group name.'; //Translate
		$this->groups_based_on = 'îáåññú òì';
		$this->groups_create = 'éöéøú ÷áåöä';
		$this->groups_create_new = 'öåø ÷áåöú îùúîùéí ìãùä áùí';
		$this->groups_created = '÷áåöä ðåöøä';
		$this->groups_delete = 'îçé÷ú ÷áåöä';
		$this->groups_deleted = '÷áåöä ðîç÷ä.';
		$this->groups_edit = 'òøéëú ÷áåöä';
		$this->groups_edited = '÷áåöä ðòøëä.';
		$this->groups_formatting = 'äöâ úáðéú';
		$this->groups_i_confirm = 'àðé îàùø ùáøöåðé ìîçå÷ àú ÷áåöú äçáøéí.';
		$this->groups_name = 'ùí';
		$this->groups_no_action = 'ìà ðòùúä ôòåìä.';
		$this->groups_no_delete = ' , åàéðï ðéúðåú ìîçé÷ä.Quicksilver ÷áåöåú äìéáä çéåðéåú ìúéô÷åã äôåøåîéí ùì<br />àéï ÷áåöåú îåúàîåú àéùéú ìîçé÷ä.';
		$this->groups_no_group = 'ìà öåééðä ÷áåöä.';
		$this->groups_no_name = 'ìà ðéúï ùí ì÷áåöä.';
		$this->groups_only_custom = '.Quicksilver äòøä: áàôùøåúê ìîçå÷ ø÷ ÷áåöåú îåúàîåú àéùéú. ÷áåöåú äìéáä çéåðéåú ìúéô÷åã äôåøåîéí ùì';
		$this->groups_the = 'ä÷áåöä';
		$this->groups_to_edit = '÷áåöä ìòøéëä';
		$this->groups_type = 'ñåâ ÷áåöä';
		$this->groups_will_be = 'úéîç÷.';
		$this->groups_will_become = 'îùúîùéí îä÷áåöä äîçå÷ä éäôëå';
	}

	function help()
	{
		$this->help_add = 'äåñôú îàîø òæøä';
		$this->help_article = 'á÷øú îàîø òæøä';
		$this->help_available_files = 'òæøä';
		$this->help_confirm = 'äàí àúä áèåç øåöä ìîçå÷';
		$this->help_content = 'úåëï îàîø';
		$this->help_delete = 'îçé÷ú îàîø òæøä';
		$this->help_deleted = 'îàîø òæøä ðîç÷.';
		$this->help_edit = 'òøéëú îàîø òæøä';
		$this->help_edited = 'îàîø òæøä òåãëï.';
		$this->help_inserted = 'îàîø äåëðñ ìîñã äðúåðéí.';
		$this->help_no_articles = 'ìà ðîöàå îàîøé òæøä áîñã äðúåðéí';
		$this->help_no_title = 'àéï àôùøåú ìéöåø îàîø òæøä ììà ëåúøú.';
		$this->help_none = 'àéï ÷áöé òæøä áîñã ðúåðéí';
		$this->help_not_exist = 'îàîø òæøä æä ìà ÷ééí.';
		$this->help_select = 'áçø áîàîø òæøä ìòøéëä.';
		$this->help_select_delete = 'áçø áîàîø òæøä ìîçé÷ä.';
		$this->help_title = 'ëåúøú';
	}

	function home()
	{
		$this->home_choose = 'ìäúçìä áçø áîùéîä.';
		$this->home_menu_title = 'úôøéè ìåç á÷øú îðäì';
	}

	function jsdata()
	{
		$this->jsdata_address = 'Enter an address'; //Translate
		$this->jsdata_detail = 'Enter a description'; //Translate
		$this->jsdata_smiles = 'Clickable Smilies'; //Translate
		$this->jsdata_url = 'URL'; //Translate
	}

	function jslang()
	{
		$this->jslang_avatar_size_height = 'Your avatar height must be between 1 and %d pixels'; //Translate
		$this->jslang_avatar_size_width = 'Your avatar width must be between 1 and %d pixels'; //Translate
	}

	function login()
	{
		$this->login_cant_logged = 'áãôãôï ùìê. cookies . áðåñó, áãå÷ ùîàåôùø\'Username\' \' ùåðä îUsErNaMe\' éùðä øâéùåú ìàåúéåú ÷èðåú åâãåìåú, æ"à<br /><br />ìà äúàôùøä ëðéñúê ìîòøëú. áãå÷ ùùí äîùúîù åäñéñîà ðëåðéí.';
		$this->login_cookies = 'áëãé ìäéëðñ ìîòøëú. cookies çåáä ìàôùø';
		$this->login_forgot_pass = 'ùëçú àú äñéñîà?';
		$this->login_header = 'îúçáø';
		$this->login_logged = 'äéðê òëùéå îçåáø\ú.';
		$this->login_now_out = 'äéðê òëùéå îðåú÷\ú.';
		$this->login_out = 'îúðú÷';
		$this->login_pass = 'ñéñîà';
		$this->login_pass_no_id = 'ìà ÷ééí çáø òí ùí äîùúîù ùäëðñú.';
		$this->login_pass_request = 'ìäùìîú àéôåñ ñéñîúê, ìçõ òì ä÷éùåø ù÷éáìú áîééì äîùåééê òí çùáåðê.';
		$this->login_pass_reset = 'àéôåñ ñéñîà';
		$this->login_pass_sent = 'ñéñîúê àåôñä. äñéñîà äçãùä ðùìçä ìîééì äîùåééê òí çùáåðê.';
		$this->login_sure = 'àúä áèåç ùàúä øåöä ìäúðú÷ î \'%s\'?';
		$this->login_user = 'ùí îùúîù';
	}

	function logs()
	{
		$this->logs_action = 'ôòåìä';
		$this->logs_deleted_post = 'ðîç÷ä úâåáä';
		$this->logs_deleted_topic = 'ðîç÷ä äåãòä';
		$this->logs_edited_post = 'ðòøëä úâåáä';
		$this->logs_edited_topic = 'ðòøëä äåãòä';
		$this->logs_id = 'IDs'; //Translate
		$this->logs_locked_topic = 'ððòìä äåãòä';
		$this->logs_moved_from = 'îäôåøåí';
		$this->logs_moved_to = 'ìôåøåí';
		$this->logs_moved_topic = 'äåòáøä äåãòä';
		$this->logs_moved_topic_num = 'äåòáøä äåãòä #';
		$this->logs_pinned_topic = 'ððòöä äåãòä';
		$this->logs_post = 'úâåáä';
		$this->logs_published_topic = 'Published a topic'; //Translate
		$this->logs_time = 'æîï';
		$this->logs_topic = 'ðåùà';
		$this->logs_unlocked_topic = 'ùåçøøä äåãòä';
		$this->logs_unpinned_topic = 'ðåú÷ä äåãòä';
		$this->logs_unpublished_topic = 'Unpublished a topic'; //Translate
		$this->logs_user = 'îùúîù';
		$this->logs_view = 'äöâ ôòéìåú îá÷ø';
	}

	function main()
	{
		$this->main_activate = 'çùáåðê ìà äåôòì òãééï.';
		$this->main_activate_resend = 'ùìç îçãù îééì äôòìä';
		$this->main_admincp = 'ìåç á÷øä ùì îðäì';
		$this->main_banned = 'ðçñîä îîê äöôééä áçì÷ ëìùäå îäôåøåí.';
		$this->main_code = '÷åã';
		$this->main_cp = 'ìåç á÷øä';
		$this->main_full = 'îìà';
		$this->main_help = 'òæøä';
		$this->main_load = 'èåòï';
		$this->main_login = 'äúçáø';
		$this->main_logout = 'äúðú÷';
		$this->main_mark = 'ñîï äëì';
		$this->main_mark1 = 'ñîï àú ëì ääåãòåú ëð÷øàå';
		$this->main_markforum_read = 'Mark forum as read'; //Translate
		$this->main_max_load = 'ìà ðâéù, ò÷á îñôø âãåì ùì îùúîùéí îçåáøéí. %s àðå îöèòøéí, ëøâò ä';
		$this->main_members = 'îùúîùéí';
		$this->main_messenger = 'äåãòåú ôøèéåú';
		$this->main_new = 'çãù';
		$this->main_next = 'äáà';
		$this->main_prev = 'ä÷åãí';
		$this->main_queries = 'ùàéìúåú';
		$this->main_quote = 'öéèåè';
		$this->main_recent = 'úâåáåú àçøåðåú';
		$this->main_recent1 = 'öôä áðåãòåú äàçøåðåú îàæ áé÷åøê äàçøåï';
		$this->main_register = 'äøùîä';
		$this->main_reminder = 'úæëåøú: ôåøåí æä ñâåø åîåúø ìöôééä ø÷ ò"é îðäìéí.';
		$this->main_reminder_closed = 'äôåøåí ñâåø åîåúø ìôééä ø÷ ò"é îðäìéí';
		$this->main_said = 'àîø';
		$this->main_search = 'çéôåù';
		$this->main_topics_new = 'éù äåãåòú çãùåú áôåøåí äæä.';
		$this->main_topics_old = 'àéï äåãåòú çãùåú áôåøåí äæä.';
		$this->main_welcome = 'áøåê äáà';
		$this->main_welcome_guest = 'áøåê äáà!';
	}

	function mass_mail()
	{
		$this->mail = 'ãåàø ÷áåöúé';
		$this->mail_announce = 'äåãòä î';
		$this->mail_groups = '÷áåöåú î÷áìéí';
		$this->mail_members = 'çáøéí.';
		$this->mail_message = 'äåãòä';
		$this->mail_select_all = 'áçø äëì';
		$this->mail_send = 'ùìç àéîééì';
		$this->mail_sent = 'äåãòúê ðùìçä ì';
	}

	function member_control()
	{
		$this->mc = 'á÷øú çáø';
		$this->mc_confirm = 'äàí àúä áèåç øåöä ìîçå÷';
		$this->mc_delete = 'îçé÷ú çáø';
		$this->mc_deleted = 'çáø ðîç÷.';
		$this->mc_edit = 'òøéëú çáø';
		$this->mc_edited = 'çáø òåãëï';
		$this->mc_email_invaid = 'ëúåáú äàéîééì ùäëðñú àéðä ú÷éðä.';
		$this->mc_err_updating = 'ùâéàä áòãëåï äôøåôéì';
		$this->mc_find = 'îöà çáøéí òí ùîåú äîëéìéí';
		$this->mc_found = 'äçáøéí äáàéí ðîöàå. àðà áçø àçã.';
		$this->mc_guest_banned = 'You cannot ban Guests, this would cause your board to become unusable.'; //Translate
		$this->mc_guest_needed = 'Quicksilver çùáåï äàåøç çéåðé ìôòéìåú äôåøåîéí ùì';
		$this->mc_not_found = 'ìà ðîöàå çáøéí îúàéîéí';
		$this->mc_user_aim = 'AIM ùí';
		$this->mc_user_avatar = 'àååèøä';
		$this->mc_user_avatar_height = 'âåáä àååèøä';
		$this->mc_user_avatar_type = 'ñåâ àååèøä';
		$this->mc_user_avatar_width = 'øåçá àååèøä';
		$this->mc_user_birthday = 'éåí äåìãú';
		$this->mc_user_email = 'ëúåáú àéîééì';
		$this->mc_user_email_show = 'äàéîééì öéáåøé';
		$this->mc_user_group = '÷áåöä';
		$this->mc_user_gtalk = 'çùáåï GTalk';
		$this->mc_user_homepage = 'ãó äáéú';
		$this->mc_user_icq = 'ICQ îñôø';
		$this->mc_user_id = 'îñôø îùúîù';
		$this->mc_user_interests = 'úçåîé òðééï';
		$this->mc_user_joined = 'çáø îàæ';
		$this->mc_user_language = 'ùôä';
		$this->mc_user_lastpost = 'úâåáä àçøåðä';
		$this->mc_user_lastvisit = 'áé÷åø àçøåï';
		$this->mc_user_level = 'øîä';
		$this->mc_user_location = 'îé÷åí';
		$this->mc_user_msn = 'çùáåï MSN';
		$this->mc_user_name = 'ùí';
		$this->mc_user_pm = '÷áìú äåãòåú ôøèéåú';
		$this->mc_user_pm_mail = 'Email Private Messages'; //Translate
		$this->mc_user_posts = 'úâåáåú';
		$this->mc_user_regip = 'Registration IP'; //Translate
		$this->mc_user_signature = 'çúéîä';
		$this->mc_user_skin = 'ñ÷éï';
		$this->mc_user_timezone = 'àæåø æîï';
		$this->mc_user_title = 'ëåúøú çáø';
		$this->mc_user_title_custom = 'äùúîù áëåúøú çáø îåúàîú àéùéú';
		$this->mc_user_view_avatars = 'ìäöéâ àååèøä';
		$this->mc_user_view_emoticons = 'ìäöéâ ñîìé äáòä';
		$this->mc_user_view_signatures = 'ìäöéâ çúéîåú';
		$this->mc_user_yahoo = 'çùáåï Yhoo';
	}

	function membercount()
	{
		$this->mcount = 'ñãø ñèèéñèé÷åú çáøéí';
		$this->mcount_updated = 'ñôéøú çáøéí òåãëðä.';
	}

	function members()
	{
		$this->members_all = 'äëì';
		$this->members_email = 'ãåàø àì÷èøåðé';
		$this->members_email_member = 'ùìç ãåàø àì÷èøåðé ìîùúîù';
		$this->members_group = '÷áåöä';
		$this->members_joined = 'úàøéê äöèøôåú';
		$this->members_list = 'øùéîú îùúîùéí';
		$this->members_member = 'îùúîù';
		$this->members_pm = 'äåãòä ôøèéú';
		$this->members_posts = 'äåãòåú';
		$this->members_send_pm = 'ùìç äåãòä ôøèéú ìîùúîù';
		$this->members_title = 'ëåúøú';
		$this->members_vist_www = 'á÷ø áàúø äáéú ùì îùúîù';
		$this->members_www = 'àúø äáéú';
	}

	function mod()
	{
		$this->mod_confirm_post_delete = '?äàí àúä áèåç øåöä ìîçå÷ àú ääåãòä';
		$this->mod_confirm_topic_delete = '?äàí àúä áèåç øåöä ìîçå÷ àú ääåãòä';
		$this->mod_error_first_post = '.àéðê éëåì ìîçå÷ àú ääåãòä äøàùåðä áðåùà';
		$this->mod_error_move_category = '.àéðê éëåì ìäòáéø ðåùà ì÷èâåøéä';
		$this->mod_error_move_create = 'àéï ìê äøùàåú ìäòáéø ðåùàéí ìôåøåí äæä.';
		$this->mod_error_move_forum = '.àéðê éëåì ìäòáéø ðåùà ìôåøåí ùìà ÷ééí';
		$this->mod_error_move_global = '.àéðê éëåì ìäòáéø ðåùà âìåáìé. òøåê àú äðåùà ìôðé äòáøúå';
		$this->mod_error_move_same = 'àéðê éëåì ìäòáéø ðåùà ìôåøåí áå äåà ëáø ÷ééí.';
		$this->mod_label_controls = 'ëìé àçøàé';
		$this->mod_label_description = 'úàåø';
		$this->mod_label_emoticon = '?ìäîéø ñîìé äáòä ìúîåðåú';
		$this->mod_label_global = 'ðåùà âìåáìé';
		$this->mod_label_mbcode = 'Format MbCode?'; //Translate
		$this->mod_label_move_to = 'äòáø ì';
		$this->mod_label_options = 'àôùøåéåú';
		$this->mod_label_post_delete = 'îç÷ äåãòä';
		$this->mod_label_post_edit = 'òøåê äåãòä';
		$this->mod_label_post_icon = 'äëðñ àéé÷åï';
		$this->mod_label_publish = 'Publishing'; //Translate
		$this->mod_label_title = 'ëåúøú';
		$this->mod_label_title_original = 'ëåúøú î÷åø';
		$this->mod_label_title_split = 'ôöì ëåúøú';
		$this->mod_label_topic_delete = 'îç÷ ðåùà';
		$this->mod_label_topic_edit = 'òøåê ðåùà';
		$this->mod_label_topic_lock = 'ðòì ðåùà';
		$this->mod_label_topic_move = 'äòáø ðåùà';
		$this->mod_label_topic_move_complete = 'äòáø àú ëì úëåìú äðåùà ìôåøåí äçãù';
		$this->mod_label_topic_move_link = '.äòáø àú äðåùà ìôåøåí äçãù, åäùàø ÷éùåø àìéå áôåøåí äéùï';
		$this->mod_label_topic_pin = 'ðòõ ðåùà';
		$this->mod_label_topic_split = 'ôöì ðåùà';
		$this->mod_missing_post = '.ääåãòä ùöåééðä ìà ÷ééîú';
		$this->mod_missing_topic = '.äðåùà ùöåééï ìà ÷ééí';
		$this->mod_no_action = '.òìééê ìöééï ôòåìä';
		$this->mod_no_post = '.òìééê ìöééï äåãòä';
		$this->mod_no_topic = '.òìééê ìöééï ðåùà';
		$this->mod_perm_post_delete = '.àéï ìê äøùàåú ìîçé÷ú äåãòä æå';
		$this->mod_perm_post_edit = 'àéï ìê äøùàåú ìòøéëú äåãòä æå.';
		$this->mod_perm_publish = 'You do not have permission to publish this topic.'; //Translate
		$this->mod_perm_topic_delete = '.àéï ìê äøùàåú ìîçé÷ú ðåùà æä';
		$this->mod_perm_topic_edit = '.àéï ìê äøùàåú ìòøéëú ðåùà æä';
		$this->mod_perm_topic_lock = '.àéï ìê äøùàåú ìîòéìú ðåùà æä';
		$this->mod_perm_topic_move = 'àéï ìê äøùàåú ìäòáøú ðåùà æä';
		$this->mod_perm_topic_pin = '.àéï ìê äøùàåú ìðòéöú ðåùà æä';
		$this->mod_perm_topic_split = '.àéï ìê äøùàåú ìôéöåì ðåùà æä';
		$this->mod_perm_topic_unlock = '.àéï ìê äøùàåú ìäñøú ðòéìä îðåùà æä';
		$this->mod_perm_topic_unpin = '.àéï ìê äøùàåú ìäñøú ðòéöä ìðåùà æä';
		$this->mod_success_post_delete = '.ääåãòä ðîç÷ä áäöìçä';
		$this->mod_success_post_edit = '.ääåãòä ðòøëä áäöìçä';
		$this->mod_success_publish = 'This topic was successfully published.'; //Translate
		$this->mod_success_split = '.äðåùà ôåöì áäöìçä';
		$this->mod_success_topic_delete = '.äðåùà ðîç÷ áäöìçä';
		$this->mod_success_topic_edit = 'äðåùà ðòøê áäöìçä';
		$this->mod_success_topic_move = '.äðåùà äåòáø áäöìçä ìôåøåí äçãù';
		$this->mod_success_unpublish = 'This topic has been removed from the published list.'; //Translate
	}

	function optimize()
	{
		$this->optimize = 'ééòì îñã ðúåðéí';
		$this->optimized = '.äèáìàåú áîñã äðúåðéí ééåòìå ìáéöåòéí î÷ñéîìéí';
	}

	function perms()
	{
		$this->perm = 'äøùàåú';
		$this->perms = 'äøùàåú';
		$this->perms_board_view = 'äöâ àú àéðã÷ñ äôåøåí';
		$this->perms_board_view_closed = 'ëùäí ñâåøéí Quicksilver äùúîù áôåøåîéí ùì';
		$this->perms_do_anything = 'äùúîù áôåøåîéí ùì Quicksilver ';
		$this->perms_edit_avatar = 'Can edit user avatar'; //Translate
		$this->perms_edit_for = 'òøåê äøùàåú ì';
		$this->perms_edit_profile = 'Can edit user profile'; //Translate
		$this->perms_edit_sig = 'Can edit signatures'; //Translate
		$this->perms_email_use = 'ùìéçú îééìéí ìçáøéí ãøê äôåøåí';
		$this->perms_forum_view = 'äöâ àú äôåøåí';
		$this->perms_guest1 = 'You cannot stop Guests from using the board. The board would become unusable by anyone.'; //Translate
		$this->perms_guest2 = 'You cannot stop the Guest Group from using the board. The board would become unusable by anyone.'; //Translate
		$this->perms_is_admin = 'ëðéñä ììåç á÷øú îðäì';
		$this->perms_only_user = 'äùúîù ø÷ áäøùàåú ÷áåöä ìîùúîù æä';
		$this->perms_override_user = '.æä éò÷åó àú äøùàåú ä÷áåöä ìîùúîù æä';
		$this->perms_pm_noflood = 'Exempt from personal messenger flood control'; //Translate
		$this->perms_poll_create = 'éöéøú ñ÷øéí';
		$this->perms_poll_vote = 'éöéøú äöáòåú';
		$this->perms_post_attach = 'Attach uploads to posts'; //Translate
		$this->perms_post_attach_download = 'Download post attachments'; //Translate
		$this->perms_post_create = 'éöéøú úâåáåú';
		$this->perms_post_delete = 'îçé÷ú ëì äåãòä';
		$this->perms_post_delete_own = 'îçé÷ú ääåãòåú ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_post_edit = 'òøéëú ëì äåãòä';
		$this->perms_post_edit_own = 'òøéëú äåãòåú ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_post_inc_userposts = 'Posts contribute to user\'s total post count'; //Translate
		$this->perms_post_noflood = 'Exempt from post flood control'; //Translate
		$this->perms_post_viewip = 'ùì äîùúîù IP äöâú ëúåáú ä';
		$this->perms_search_noflood = 'Exempt from search flood control'; //Translate
		$this->perms_title = 'á÷øú ÷áåöú îùúîù';
		$this->perms_topic_create = 'éöéøú ðåùàéí';
		$this->perms_topic_delete = 'îçé÷ú ëì ðåùà';
		$this->perms_topic_delete_own = 'îçé÷ú ðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_edit = 'òøéëú ëì ðåùà';
		$this->perms_topic_edit_own = 'òøéëú ðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_global = 'âøåí ìðåùà ìäøàåú îëì äôåøåîéí';
		$this->perms_topic_lock = 'ðòéìú ëì ðåùà';
		$this->perms_topic_lock_own = 'ðòéìú ðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_move = 'äòáøú ðåùà';
		$this->perms_topic_move_own = 'äòáøú ðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_pin = 'ðòéöä ëì äðåùà';
		$this->perms_topic_pin_own = 'ðòéöú äðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_publish = 'Publish or unpublish any topic'; //Translate
		$this->perms_topic_publish_auto = 'New topics are marked as published'; //Translate
		$this->perms_topic_split = 'ôéöåì ðåùà ðåùàéí îøåáéí';
		$this->perms_topic_split_own = 'ôéöåì ðåùàéí ìîñôø ðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_unlock = 'ôúéçú ðòéìú ëì ðåùà';
		$this->perms_topic_unlock_mod = 'ôúéçú ðòéìä ùì àçøàé/í';
		$this->perms_topic_unlock_own = 'ôúéçú ðòéìú ðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_unpin = 'ôúéçú ðòéöú ëì ðåùà';
		$this->perms_topic_unpin_own = 'ôúéçú ðòéöú ðåùàéí ø÷ ùîùúîù æä éöø';
		$this->perms_topic_view = 'äöâú ðåùàéí';
		$this->perms_topic_view_unpublished = 'View unpublished topics'; //Translate
		$this->perms_updated = '.ääøùàåú òåãëðå';
		$this->perms_user_inherit = '.äîùúîù ééøù àú äøùàåú ä÷áåöä/åú';
	}

	function php_info()
	{
		$this->php_error = 'ùâéàä';
		$this->php_error_msg = 'ëðøàä ùäùøú äîàøç ðéèøì àôùøåú æå.\' .phpinfo() àé àôùø ìáöò';
	}

	function pm()
	{
		$this->pm_avatar = 'àååèøä';
		$this->pm_cant_del = 'àéï ìê äøùàä ìîç÷ äåãòä æå.';
		$this->pm_delallmsg = 'îç÷ ëì ääåãòåú';
		$this->pm_delete = 'îç÷';
		$this->pm_delete_selected = 'îçé÷ú äåãòåú ðáçøåú';
		$this->pm_deleted = 'äåãòä ðîç÷ä.';
		$this->pm_deleted_all = 'äåãåòú ðîç÷å.';
		$this->pm_error = '%s äçáøéí äáàéí ìà î÷áìéí äåãòåú àéùéåú:<br /><br />%s äçáøéí äáàéí ìà ÷ééîéí:<br /><br />ðåöøå îñôø ùâéàåú áùìéçú äåãòä ìðîòðéí.';
		$this->pm_fields = '.äåãòúê ìà ðùìçä. ååãà ùùãåú äçåáä îìàéí';
		$this->pm_flood = 'ðñä ùåá òåã ëîä ùðéåú. <br /><br />ùðéåú, àéðê éëåì ìùìåç òåã àçú òëùéå. %s ùìçú äåãòä ìôðé';
		$this->pm_folder_inbox = 'ãåàø ðëðñ';
		$this->pm_folder_new = '%s çãù';
		$this->pm_folder_sentbox = 'ðùìç';
		$this->pm_from = 'î';
		$this->pm_group = '÷áåöä';
		$this->pm_guest = '.ëàåøç, àéðê éëåì ìäùúîù áîñðâ\'ø. àðà äëéðñ ìîòøëú àå äéøùí';
		$this->pm_joined = 'äöèøó';
		$this->pm_mark_unread = 'Message marked as unread.'; //Translate
		$this->pm_messenger = 'îñðâ\'ø ôøèé';
		$this->pm_msgtext = 'úåëï äåãòä';
		$this->pm_multiple = '; äôøã ðîòðéí îøåáéí òí';
		$this->pm_no_folder = '.çåáä ìöééï úé÷éä';
		$this->pm_no_member = 'ìà ðîöàå çáøéí òí îñôø æä';
		$this->pm_no_number = 'ìà ðîöàä äåãòä áîñôø æä';
		$this->pm_no_title = 'àéï ðåùà';
		$this->pm_nomsg = '.àéï äåãòåú áúé÷éä';
		$this->pm_noview = 'àéï ìê äøùàåú ì÷øåà äåãòä æå.';
		$this->pm_offline = 'çáø æä ëøâò ìà ôòéì';
		$this->pm_online = 'çáø æä ëøâò ôòéì';
		$this->pm_personal = 'îñðâ\'ø ôøèé';
		$this->pm_personal_msging = 'ùåìç äåãòä';
		$this->pm_pm = 'äåãòä ôøèéú';
		$this->pm_posts = 'äåãòåú';
		$this->pm_preview = 'äöâä îå÷ãîú';
		$this->pm_recipients = 'ðîòðéí';
		$this->pm_reply = 'úâåáä';
		$this->pm_send = ' ùìç ';
		$this->pm_sendamsg = 'ùìç äåãòä ôøèéú';
		$this->pm_sendingpm = 'ùåìç äåãòä ôøèéú';
		$this->pm_sendon = 'ðùìç á';
		$this->pm_sent_mail = 'has sent you a private message.'; //Translate
		$this->pm_success = 'äåãòä ùìê ðùìçä áäöìçä.';
		$this->pm_sure_del = 'äéðï áèåç\ä ùáøöåðê ìîçå÷ äåãòä æå?';
		$this->pm_sure_delall = 'äéðê áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ ëì ääåãòåú?';
		$this->pm_title = 'ëåúøú';
		$this->pm_to = 'àì';
	}

	function post()
	{
		$this->post_attach = '÷áöéí îöåøôéí';
		$this->post_attach_add = 'äåñó ÷åáõ ';
		$this->post_attach_disrupt = '.äåñôä àå äñøä ùì ÷áöéí ìà éùáùå àú äåãòúê';
		$this->post_attach_failed = 'äòìàú ä÷åáõ ðëùìä. ééúëï åä÷åáõ ìà ÷ééí.';
		$this->post_attach_not_allowed = '.àéðê éëåì ìäåñéó ÷áöéí îñåâ æä';
		$this->post_attach_remove = 'äñøú ÷áöéí îöåøôéí';
		$this->post_attach_too_large = '.Kb %d ä÷áöéí ùöééðú ìäòìàä âãåìéí îéãé. äâåãì äîéøáé äåà';
		$this->post_cant_create = '.ëàåøç, àéðê éëåì ìéöåø ðåùàéí. àí úéøùí, úåëì ìéöåø ðåùàéí';
		$this->post_cant_create1 = '.àéï ìê äøùàåú ìéöåø ðåùàéí';
		$this->post_cant_enter = '.ääöáò ùìê ìà äú÷áìä. ëðøàä ùëáø äöáòú ìñ÷ø æä, àå ùàéï ìê äøùàåú äöáòä';
		$this->post_cant_poll = 'ëàåøç, àéðê éëåì ìéöåø ñ÷øéí. àí úéøùí, úåëì ìéöåø ñ÷øéí';
		$this->post_cant_poll1 = '.àéï ìê äøùàåú ìéöåø ñ÷øéí';
		$this->post_cant_reply = '.àéï ìê äøùàåú ìäâéá ìðåùàéí áôåøåí æä';
		$this->post_cant_reply1 = 'ëàåøç, àéðê éëåì ìäâéá ìðåùàéí. àí úéøùí, úåëì ìäâéá ìðåùàéí.';
		$this->post_cant_reply2 = '.àéï ìê äøùàåú ìäâéá ìðåùàéí';
		$this->post_closed = '.äðåùà äæä ðñâø';
		$this->post_create_poll = 'öåø ñ÷ø';
		$this->post_create_topic = 'öåø ðåùà';
		$this->post_creating = 'éåöø ðåùà';
		$this->post_creating_poll = 'éåöø ñ÷ø';
		$this->post_flood = 'ðñä ùåá òåã ëîä ùðéåú. <br /><br />ùðéåú, àéðê éëåì ìùìåç òåã àçú òëùéå. %s ùìçú äåãòä ìôðé';
		$this->post_guest = 'àåøç';
		$this->post_icon = 'äëðñ àéé÷åï';
		$this->post_last_five = 'çîùú ääåãòåú äàçøåðåú áñãø äôåê';
		$this->post_length = 'áãå÷ àåøê';
		$this->post_msg = 'äåãòä';
		$this->post_must_msg = '.çåáä ìëúåá äåãòä';
		$this->post_must_options = 'çåáä ìéöåø àôùøåéåú áéöéøú ñ÷ø.';
		$this->post_must_title = 'çåáä ìøùåí ëåúøú áéöéøú ðåùà çãù.';
		$this->post_new_poll = 'ñ÷ø çãù';
		$this->post_new_topic = 'ðåùà çãù';
		$this->post_no_forum = '.äôåøåí ìà ðîöà';
		$this->post_no_topic = '.ìà öåééï ðåùà';
		$this->post_no_vote = 'çåáä ìáçåø àôùøåú áëãé ìäöáéò.';
		$this->post_option_emoticons = '?ìäîéø ñîìé äáòä ìúîåðåú';
		$this->post_option_global = '?ìòùåú ðåùà æä âìåáìé';
		$this->post_option_lock = 'Lock topic after posting?'; //Translate
		$this->post_option_mbcode = 'Format MbCode?'; //Translate
		$this->post_option_pin = 'Pin topic after posting?'; //Translate
		$this->post_optional = 'øùåú';
		$this->post_options = 'àôùøåéåú';
		$this->post_poll_options = 'àôùøåéåú ñ÷ø';
		$this->post_poll_row = 'àçã áëì ùåøä';
		$this->post_posted = 'äåãòä ôòéìä';
		$this->post_posting = 'îëðéñ äåãòä';
		$this->post_preview = 'úöåâä î÷ãéîä';
		$this->post_reply = 'ìäâéá';
		$this->post_reply_topic = 'úâåáä ìðåùà';
		$this->post_replying = 'îâéá ìðåùà';
		$this->post_replying1 = 'îâéá';
		$this->post_too_many_options = '.àôùøåéåú ìñ÷ø %d çåáä ùéäéå áéï 2 ì';
		$this->post_topic_detail = 'úàåø ðåùà';
		$this->post_topic_title = 'ëåúøú ðåùà';
		$this->post_view_topic = 'äöâ àú ëì äðåùà';
		$this->post_voting = 'îöáéò';
	}

	function printer()
	{
		$this->printer_back = 'àçåøä';
		$this->printer_not_found = '.äðåùà ìà ðîöà. ééúëï ùäåà ðîç÷, äåòáø àå ìà äéä ÷ééí';
		$this->printer_not_found_title = 'äðåùà ìà ðîöà';
		$this->printer_perm_topics = 'àéï ìê äøùàåú ìøàåú ðåùàéí.';
		$this->printer_perm_topics_guest = 'àéðê éëåì ìøàåú ðåùàéí. àí úéøùí, úåëì ìøàåú ðåùàéí';
		$this->printer_posted_on = 'äåãòä ôòéìä';
		$this->printer_send = 'ùìç ìäãôñä';
	}

	function profile()
	{
		$this->profile_aim_sn = 'ùí îùúîù ùì AIM';
		$this->profile_av_sign = 'àååèø åçúéîä';
		$this->profile_avatar = 'àååèø';
		$this->profile_bday = 'éåí äåìãú';
		$this->profile_contact = 'éöéøú ÷ùø';
		$this->profile_email_address = 'ëúåáú ãåàø àì÷èøåðé';
		$this->profile_fav = 'ôåøåí îåòãó';
		$this->profile_fav_forum = '%s (%d%% äåãòåú ùì äçáø/éí)';
		$this->profile_gtalk = 'GTalk çùáåï';
		$this->profile_icq_uin = 'îñôø ICQ';
		$this->profile_info = 'îéãò';
		$this->profile_interest = 'úçåîé äúòðééðéåú';
		$this->profile_joined = 'äöèøó';
		$this->profile_last_post = 'äåãòä àçøåðä';
		$this->profile_list = 'øùéîú çáøéí';
		$this->profile_location = 'îé÷åí';
		$this->profile_member = '÷áåöú îùúîù';
		$this->profile_member_title = 'ëåúøú';
		$this->profile_msn = 'MSN îñðâ\'ø';
		$this->profile_must_user = '.çåáä ìä÷ìéã çáø ëãé ìøàåú ôøåôéì';
		$this->profile_no_member = '.àéï çáøéí òí îñôø æä. äîùúîù ëðøàä ðîç÷';
		$this->profile_none = '[ ììà ]';
		$this->profile_not_post = 'ìà ëúá äåãòåú.';
		$this->profile_offline = 'çáø æä ëøâò ìà ôòéì';
		$this->profile_online = 'çáø æä ëøâò ôòéì';
		$this->profile_pm = 'äåãòåú ôøèéåú';
		$this->profile_postcount = '%s ñä"ë, %s ìéåí';
		$this->profile_posts = 'äåãåòú';
		$this->profile_private = '[ ôøèé ]';
		$this->profile_profile = 'ôøåôéì';
		$this->profile_signature = 'çúéîä';
		$this->profile_unkown = '[ ìà éãåò ]';
		$this->profile_view_profile = 'öåôä áôøåôéì ùì';
		$this->profile_www = 'àúø äáéú';
		$this->profile_yahoo = 'éàäå îñðâ\'ø';
	}

	function prune()
	{
		$this->prune_action = 'ôòåìú ÷éöåõ ìáéöåò';
		$this->prune_age_day = 'éåí àçã';
		$this->prune_age_eighthours = ' 8 ùòåú';
		$this->prune_age_hour = 'ùòä àçú';
		$this->prune_age_month = 'çåãù àçã';
		$this->prune_age_threemonths = '3 çåãùéí';
		$this->prune_age_week = 'ùáåò àçã';
		$this->prune_age_year = 'ùðä àçú';
		$this->prune_forums = 'áçø ôåøåîéí ì÷éöåõ';
		$this->prune_invalidage = 'öåééï âéì ìà ú÷ó ì÷éöåõ';
		$this->prune_move = 'äòáø';
		$this->prune_moveto_forum = 'ôåøåí ìäòáéø àìéå';
		$this->prune_nodest = 'ìà ðáçø éòã';
		$this->prune_notopics = 'ìà ðáçøå ðåùàéí ì÷éöåõ';
		$this->prune_notopics_old = 'àéï ðåùàéí éùðéí îñôé÷ ì÷éöåõ';
		$this->prune_novalidforum = 'ìà ðáçøå ôåøåîéí ÷ééîéí ì÷éöåõ';
		$this->prune_select_age = 'áçø áâéì äðåùàéí áëãé ìäâáéì àú ä÷éöåõ';
		$this->prune_select_topics = 'áçø ðåùàéí ì÷éöåõ àå áçø áäëì';
		$this->prune_success = 'ðåùàéí ÷åööå';
		$this->prune_title = '÷éöåõ ðåùà';
		$this->prune_topics_older_than = '÷éöåõ ðåùàéí éùï î';
	}

	function query()
	{
		$this->query = 'îîù÷ ùàéìúä';
		$this->query_fail = '.ðëùì';
		$this->query_success = '.áåöò áäöìçä';
		$this->query_your = 'äùàéìä ùìê';
	}

	function recent()
	{
		$this->recent_active = 'ðåùàéí ôòéìéí îäáé÷åø äàçøåï';
		$this->recent_by = 'òì éãé';
		$this->recent_can_post = 'àúä éëåì ìäâéá áôåøåí äæä.';
		$this->recent_can_topics = 'àúä éëåì ìøàåú ðåùàéí áôåøåí äæä.';
		$this->recent_cant_post = 'àúä ìà éëåì ìäâéá áôåøåí äæä.';
		$this->recent_cant_topics = 'àúä ìà éëåì ìøàåú ðåùàéí áôåøåí äæä.';
		$this->recent_dot = 'ð÷åãä';
		$this->recent_dot_detail = 'îøàä ùäâáú ìðåùà æä';
		$this->recent_forum = 'ôåøåí';
		$this->recent_guest = 'àåøç';
		$this->recent_hot = 'çí';
		$this->recent_icon = 'àéé÷åï ùì ðåùà';
		$this->recent_jump = '÷ôåõ ìäåãòä àçøåðä áðåùà';
		$this->recent_last = 'äåãòä àçøåðä';
		$this->recent_locked = 'ðòåì';
		$this->recent_moved = 'îåòáø';
		$this->recent_msg = '%s äåãòä';
		$this->recent_new = 'çãù';
		$this->recent_new_poll = 'ôøñí ñ÷ø çãù';
		$this->recent_new_topic = 'ôøñí ðåùà çãù';
		$this->recent_no_topics = '.àéï ðåùàéí ìäöâä áôåøåí æä';
		$this->recent_noexist = 'äôåøåí ùöåééï ìà ÷ééí.';
		$this->recent_nopost = 'àéï äåãòåú';
		$this->recent_not = 'ìà';
		$this->recent_noview = 'àéï ìê äøùàåú ìöôåú áôåøåîéí äàìä.';
		$this->recent_pages = 'òîåãéí';
		$this->recent_pinned = 'ðòåõ';
		$this->recent_pinned_topic = 'ðåùà ðòåõ';
		$this->recent_poll = 'ñ÷ø';
		$this->recent_regfirst = 'àéðê éëåì ìäáéè áôåøåîéí. àí úéøùí, úåëì ìäáéè áôåøåîéí.';
		$this->recent_replies = 'úâåáåú';
		$this->recent_starter = 'îôøñí';
		$this->recent_sub = 'úú-ôåøåí';
		$this->recent_sub_last_post = 'äåãòä àçøåðä';
		$this->recent_sub_replies = 'úâåáåú';
		$this->recent_sub_topics = 'ðåùàéí';
		$this->recent_subscribe = 'ùìç ìé îééì ëùäâéáå áôåøåí æä';
		$this->recent_topic = 'ðåùà';
		$this->recent_topic_posted = 'Posted'; //Translate
		$this->recent_views = 'öôéåú';
		$this->recent_write_topics = '.áàôùøåúê ìéöåø ðåùàéí áôåøåí æä';
	}

	function register()
	{
		$this->register_activated = '!çùáåðê äåôòì';
		$this->register_activating = 'äôòìú çùáåï';
		$this->register_activation_error = '.ðåöøä áòéä áäôòìú çùáåðê. ååãà áîééì ääôòìä ùðîöàú äëúåáú äîìàä ìäôòìä. àí äáòéä ðîùëú, ôðä ìîðäì äôåøåí ìùìéçä îçãù ùì äàéîééì';
		$this->register_confirm_passwd = 'àùø ñéñîä';
		$this->register_done = '.ðøùîú áäöìçä. áàôùøåúê ìäéëðñ ìîòøëú';
		$this->register_email = 'ëúåáú àéîééì';
		$this->register_email_invalid = '.ëúåáú äàéîééì ùä÷ìãú ùâåéä';
		$this->register_email_msg = 'áëãé Quicksilver æäå îééì àåèåîèé ùðùìç àìééê îäôåøåîéí ùì';
		$this->register_email_msg2 = 'ùúôòéì àú çùáåðê òí';
		$this->register_email_msg3 = 'àðà ìçõ òì ä÷éùåø äáà, àå äãá÷ àåúå ìùåøú äëúåáåú áãôãôï:';
		$this->register_email_used = 'ëúåáú äàéîééì ùä÷ìãú ùééëú ëáø ìçáø.';
		$this->register_fields = 'ìà ëì äùãåú îìàéí.';
		$this->register_flood = 'You have registered already.'; //Translate
		$this->register_image = 'àðà ä÷ìã àú äè÷ñè äîåöâ áúîåðä.';
		$this->register_image_invalid = 'áëãé ìååãà ùæäå øéùåí àîéúé, òìééê ìä÷ìéã àú äè÷ñè äîåöâ áúîåðä.';
		$this->register_initiated = 'This request was initiated from IP:'; //Translate
		$this->register_must_activate = 'You have been registered. An email has been sent to %s with information on how to activate your account. Your account will be limited until you activate it.'; //Translate
		$this->register_name_invalid = 'äùí ùä÷ìãú àøåê îéãé.';
		$this->register_name_taken = 'ùí äçáø ùä÷ìãú ëáø úôåñ.';
		$this->register_new_user = 'ùí îùúîù ùäúá÷ù';
		$this->register_pass_invalid = ' äñéñîä ùä÷ìãú ìà ú÷éðä. ååãà ùäéðê îùúîù áúååéí ú÷éðéí ëâåï àåúéåú, îñôøéí, ÷å îôøéã, ÷å úçúåï åøååçéí åùäéà 5 úååéí ìôçåú.';
		$this->register_pass_match = 'äñéñîä ùä÷ìãú ìà úåàîú.';
		$this->register_passwd = 'ñéñîä';
		$this->register_reg = 'äéøùí';
		$this->register_reging = 'øéùåí';
		$this->register_requested = 'Account activation request for:'; //Translate
		$this->register_tos = 'úðàé ùéîåù';
		$this->register_tos_i_agree = 'àðé îñëéí ìúðàéí äð"ì.';
		$this->register_tos_not_agree = 'ìà äñëîú ìúðàéí.';
		$this->register_tos_read = 'àðà ÷øà àú úðàé äùéîåù äáàéí';
	}

	function rssfeed()
	{
		$this->rssfeed_cannot_find_forum = 'äôåøåí ìà ÷ééí';
		$this->rssfeed_cannot_find_topic = 'äðåùà ìà ÷ééí';
		$this->rssfeed_cannot_read_forum = 'àéï ìê äøùàåú ì÷øåà ôåøåí æä';
		$this->rssfeed_cannot_read_topic = 'àéï ìê äøùàåú ì÷øåà ðåùà æä';
		$this->rssfeed_error = 'ùâéàä';
		$this->rssfeed_forum = 'ôåøåí:';
		$this->rssfeed_posted_by = 'îùìç ò"é';
		$this->rssfeed_topic = 'ðåùà:';
	}

	function search()
	{
		$this->search_advanced = 'àôùøåéåú îú÷ãîåú';
		$this->search_avatar = 'àååèøä';
		$this->search_basic = 'çéôåù áñéñé';
		$this->search_characters = 'îàôééðé äåãòä';
		$this->search_day = 'éåí';
		$this->search_days = 'éîéí';
		$this->search_exact_name = 'ùí îãåéé÷';
		$this->search_flood = 'àðà ðñä ùåá òåã ëîä ùðéåú. <br /><br />ùðéåú, åàéðê éëåì ìáöò çéôåù òëùéå. %s áéöòú çéôåù ìôðé';
		$this->search_for = 'çôù àçø';
		$this->search_forum = 'ôåøåí';
		$this->search_group = '÷áåöä';
		$this->search_guest = 'àåøç';
		$this->search_in = 'çôù á';
		$this->search_in_posts = 'çôù ø÷ áäåãòåú';
		$this->search_ip = 'IP'; //Translate
		$this->search_joined = 'äöèøó';
		$this->search_level = 'ãøâú çáø';
		$this->search_match = 'çôù ìôé äúàîåú';
		$this->search_matches = 'äúàîåú';
		$this->search_month = 'çåãù';
		$this->search_months = 'çåãùéí';
		$this->search_mysqldoc = 'MySQL úéòåã';
		$this->search_newer = 'çãù';
		$this->search_no_results = 'ìà ðîöàå úåöàåú ìçéôåù';
		$this->search_no_words = 'ëì áéèåé çééá ìäéåú îòì 3 úååéí, ëåìì àåúéåú, îñôøéí, âøùééí. <br /><br />òìééê ìöééï áéèåééí ìçéôåù.';
		$this->search_offline = 'äçáø ëøâò ìà îçåáø';
		$this->search_older = 'éùï';
		$this->search_online = 'äçáø ëøâò îçåáø';
		$this->search_only_display = 'äöâ ø÷ øàùåï';
		$this->search_partial_name = 'ùí çì÷é';
		$this->search_post_icon = 'äëðñ àéé÷åï';
		$this->search_posted_on = 'ôåøñí á';
		$this->search_posts = 'äåãòåú';
		$this->search_posts_by = 'ø÷ áäåãòåú ò"é';
		$this->search_regex = 'çôù ò"é áéèåé øâéì';
		$this->search_regex_failed = 'ìòæøä áçéôåù øâéì MySQL äçéôåù äøâéì ðëùì. àðà ôðä ìúéòåã';
		$this->search_relevance = '%d%% ùééëåú äåãòä:';
		$this->search_replies = 'äåãòåú';
		$this->search_result = 'úåöàåú çéôåù';
		$this->search_search = ' çôù ';
		$this->search_select_all = 'áçø äëì';
		$this->search_show_posts = 'äöâ äåãòåú îúàéîåú';
		$this->search_sound = 'çôù ìôé ÷åì';
		$this->search_starter = 'îæðé÷';
		$this->search_than = '-î';
		$this->search_topic = 'ðåùà';
		$this->search_unreg = 'ìà øùåí';
		$this->search_week = 'ùáåò';
		$this->search_weeks = 'ùáåòåú';
		$this->search_year = 'ùðä';
	}

	function settings()
	{
		$this->settings = 'äâãøåú';
		$this->settings_active = 'äâãøåú çáøéí ôòéìéí';
		$this->settings_allow = 'àôùø';
		$this->settings_antibot = 'îåðò øéùåí àåèåîèé';
		$this->settings_attach_ext = '÷áöéí îöåøôéí - ñéåîåú ÷áöéí';
		$this->settings_attach_one_per = 'àçã ìùåøä. ììà ð÷åãåú.';
		$this->settings_avatar = 'äâãøåú àååèøä';
		$this->settings_avatar_flash = 'àååèøéí ôìàù';
		$this->settings_avatar_max_height = 'î÷ñéîåí âåáä àååèøä';
		$this->settings_avatar_max_width = 'î÷ñéîåí øåçá àååèø';
		$this->settings_avatar_upload = 'äàååèøéí ùäåòìå - âåãì ÷åáõ îéøáé.';
		$this->settings_basic = 'òøéëú äâãøåú ìåç.';
		$this->settings_blank = 'ìçìåï çãù. </i>_blank<i> äùúîù á';
		$this->settings_board_enabled = 'ìåç ôòéì.';
		$this->settings_board_location = 'îé÷åí äìåç';
		$this->settings_board_name = 'ùí ìåç';
		$this->settings_board_rss = 'RSS äâãøåú äæðú';
		$this->settings_board_rssfeed_desc = 'RSS úéàåø äæðú';
		$this->settings_board_rssfeed_posts = 'RSS îñôø ääåãòåú ìøéùåí áäæðú';
		$this->settings_board_rssfeed_time = 'æîï øéòðåï áã÷åú';
		$this->settings_board_rssfeed_title = 'RSS ëåúøú äæðú';
		$this->settings_clickable = 'ñîìé äáòä ìçéöéí ìùåøä';
		$this->settings_cookie = 'Cookie and Flood Settings'; //Translate
		$this->settings_cookie_domain = 'Cookie Domain'; //Translate
		$this->settings_cookie_path = 'Cookie ðúéá ä';
		$this->settings_cookie_prefix = 'Cookie úçéìéú ä';
		$this->settings_cookie_secure = 'Cookie Security'; //Translate
		$this->settings_cookie_secured = 'Is your site SSL secured?'; //Translate
		$this->settings_cookie_time = 'Time to Remain Logged In'; //Translate
		$this->settings_db = 'òøéëú äâãøåú äúçáøåú';
		$this->settings_db_host = 'îàøç îñã äðúåðéí';
		$this->settings_db_leave_blank = 'äùàø øé÷ ìëìåí';
		$this->settings_db_multiple = 'ìäú÷ðú ìåçåú îøåáéí òì îñã ðúåðéí àçã.';
		$this->settings_db_name = 'ùí îñã äðúåðéí';
		$this->settings_db_password = 'ñéñîú îñã äðúåðéí';
		$this->settings_db_port = 'îñã äðúåðéí Port';
		$this->settings_db_prefix = 'úçéìéú äèáìä';
		$this->settings_db_socket = 'îñã äðúåðéí Socket';
		$this->settings_db_username = 'ùí îùúîù îñã äðúåðéí';
		$this->settings_debug_mode = 'Debug Mode'; //Translate
		$this->settings_default_lang = 'ùôú áøéøú äîçãì';
		$this->settings_default_no = 'îñôø áøéøú äîçãì';
		$this->settings_default_skin = 'ñ÷éï áøéøú äîçãì';
		$this->settings_default_yes = 'ëï áøéøú äîçãì';
		$this->settings_disabled = 'îðåèøì';
		$this->settings_disabled_notice = 'äåãòú ðéèøåì';
		$this->settings_email = 'äâãøåú àéîééì';
		$this->settings_email_fake = 'ìúöåâä áìáã. ìà îçééá ëúåáú àéîééì ú÷ôä.';
		$this->settings_email_from = 'àéîééì îëúåáú';
		$this->settings_email_place1 = 'î÷í çáøéí á';
		$this->settings_email_place2 = '÷áåöä òã ùéàîúå àú äàéîééì ùìäí';
		$this->settings_email_place3 = 'ìà ìãøåù àéîééì äôòìä';
		$this->settings_email_real = 'çééá áëúåáú àéîééì àîéúéú.';
		$this->settings_email_reply = 'àéîééì úùåáä ìëúåáú';
		$this->settings_email_smtp = 'SMTP ùøú ãåàø';
		$this->settings_email_valid = 'úå÷ó àéîééì ùì çáø çãù';
		$this->settings_enabled = 'îåôòì';
		$this->settings_enabled_modules = 'îåãåìéí îåôòìéí';
		$this->settings_foreign_link = 'éòã ÷éùåø çåõ';
		$this->settings_general = 'äâãøåú ëììéåú';
		$this->settings_group_after = '÷áåöä àçøé øéùåí';
		$this->settings_hot_topic = 'äåãòåú ìðåùàéí çîéí';
		$this->settings_kilobytes = '÷éìåáééèéí';
		$this->settings_max_attach_size = '÷áöéí îöåøôéí - âåãì ÷åáõ îéøáé.';
		$this->settings_members = 'äâãøåú çáø';
		$this->settings_modname_only = '.php ùí îåãåì áìáã. àì úëìåì';
		$this->settings_new = 'New Setting'; //Translate
		$this->settings_new_add = 'Add Board Setting';
		$this->settings_new_added = 'New settings added.'; //Translate
		$this->settings_new_exists = 'That setting already exists. Choose another name for it.'; //Translate
		$this->settings_new_name = 'New setting name'; //Translate
		$this->settings_new_required = 'The new setting name is required.'; //Translate
		$this->settings_new_value = 'New setting value'; //Translate
		$this->settings_no_allow = 'ìà ìàôùø';
		$this->settings_nodata = 'ìà ðùìç ðúåï îääåãòä';
		$this->settings_one_per = 'àçã áëì ùåøä';
		$this->settings_pixels = 'ôé÷ñìéí';
		$this->settings_pm_flood = 'Personal Messenger Flood Control'; //Translate
		$this->settings_pm_min_time = 'æîï îéðéîìé áéï äåãòåú.';
		$this->settings_polls = 'ñ÷øéí';
		$this->settings_polls_no = 'îùúîùéí àéðí éëåìéí ìäöáéò ìñ÷ø ìàçø ùäáéèå áúåöàåú';
		$this->settings_polls_yes = 'îùúîùéí éëåìéí ìäöáéò áñ÷ø ìàçø ùäáéèå áúåöàåú';
		$this->settings_post_flood = 'Post Flood Control'; //Translate
		$this->settings_post_min_time = 'æîï îéðéîìé áéï äåãòåú.';
		$this->settings_posts_topic = 'äåãòåú ìðåùà áãó';
		$this->settings_search_flood = 'Search Flood Control'; //Translate
		$this->settings_search_min_time = 'æîï îéðéîìé áéï çéôåùéí';
		$this->settings_server = 'äâãøåú ùøú';
		$this->settings_server_gzip = 'GZIP ãçéñú';
		$this->settings_server_gzip_msg = 'îùôøú àú äîäéøåú. ðèøì àí äìåç ðøàä îáåìâï àå øé÷.';
		$this->settings_server_maxload = 'èòéðú ùøú îéøáéú';
		$this->settings_server_maxload_msg = 'ðèøì ìåç ùîàîõ àú äùøú. ä÷ìã 0 ìðéèøåì.';
		$this->settings_server_timezone = 'àæåø æîï äùøú';
		$this->settings_show_avatars = 'äöâ àååèøéí';
		$this->settings_show_email = 'äöâ ëúåáú àéîééì';
		$this->settings_show_emotes = 'äöâ ñîìé äáòä';
		$this->settings_show_notice = 'äöâ ëùäìåç îðåèøì';
		$this->settings_show_pm = '÷áì äåãòåú ôøèéåú';
		$this->settings_show_sigs = 'äöâ çúéîåú';
		$this->settings_spider_agent = 'Spider User Agent'; //Translate
		$this->settings_spider_agent_msg = 'Enter all or part of the spider\'s unique HTTP USER AGENT.'; //Translate
		$this->settings_spider_enable = 'Enable Spider Display'; //Translate
		$this->settings_spider_enable_msg = 'Enable the names of search engine spiders on Active List.'; //Translate
		$this->settings_spider_name = 'Spider Name'; //Translate
		$this->settings_spider_name_msg = 'Enter the name that you wish to display for each of the above spiders on Active List. You need to place the spider\'s name on the same line as the spider\'s user agent above. For example, if you place \'googlebot\' on the third line for the user agent place \'Google\' on the third line for the Spider Name.'; //Translate
		$this->settings_timezone = 'àæåø æîï';
		$this->settings_topics_page = 'ðåùàéí ìãó ôåøåí';
		$this->settings_tos = 'úðàé ùéîåù';
		$this->settings_updated = 'ääâãøåú òåãëðå.';
	}

	function stats()
	{
		$this->stats = 'îøëæ äñèèéñèé÷åú';
		$this->stats_post_by_month = 'äåãòåú ìôé çåãù';
		$this->stats_reg_by_month = 'äøùîåú ìôé çåãù';
	}

	function templates()
	{
		$this->add = 'HTML äåñó úáðéú';
		$this->add_in = 'äåñó úáðéú ì:';
		$this->all_fields_required = 'ëì äùãåú çåáä ìäåñôú úáðéú';
		$this->choose_css = 'Choose CSS Template'; //Translate
		$this->choose_set = 'áçø á÷áåöú úáðéåú';
		$this->choose_skin = 'áçø ñ÷éï';
		$this->confirm1 = 'àúä òåîã ìîçå÷ àú';
		$this->confirm2 = 'äúáðéú î';
		$this->create_new = 'öåø ñ÷éï çãù áùí';
		$this->create_skin = 'öåø ñ÷éï';
		$this->credit = 'àðà àì úñéø àú ä÷øãéè ùìðå!';
		$this->css_edited = 'CSS file has been updated.'; //Translate
		$this->css_fioerr = 'The file could not be written to, you will need to CHMOD the file manually.'; //Translate
		$this->delete_template = 'îç÷ úáðéú';
		$this->directory = 'ñéôøééä';
		$this->display_name = 'ùí úöåâä';
		$this->edit_css = 'Edit CSS'; //Translate
		$this->edit_skin = 'òøåê ñ÷éï';
		$this->edit_templates = 'òøåê úáðéåú';
		$this->export_done = '.Quicksilver äñ÷éï éåöà ìñéôøééä äøàùéú ùì äôåøåîéí ùì';
		$this->export_select = 'áçø ñ÷éï ìééöåà';
		$this->export_skin = 'ééöà ñ÷éï';
		$this->install_done = 'äñ÷éï äåú÷ï áäöìçä.';
		$this->install_exists1 = 'ëðøàä ùäñ÷éï';
		$this->install_exists2 = 'ëáø îåú÷ï.';
		$this->install_overwrite = 'äçìó';
		$this->install_skin = 'äú÷ï ñ÷éï';
		$this->menu_title = 'áçø àú ÷èò äúáðéú ìòøéëä';
		$this->no_file = 'No such file.'; //Translate
		$this->only_skin = 'ø÷ ñ÷éï àçã îåú÷ï. àì úîç÷ ñ÷éï æä.';
		$this->or_new = 'àå öåø ÷áåöú úáðéåú áùí:';
		$this->select_skin = 'áçø ñ÷éï';
		$this->select_skin_edit = 'áçø ñ÷éï ìòøéëä';
		$this->select_skin_edit_done = 'äñ÷éï ðòøê áäöìçä.';
		$this->select_template = 'áçø úáðéú';
		$this->skin_chmod = 'ìà äúàôùøä éöéøú ñéôøééä ìñ÷éï. ðñä ìùðåú àú îöá ñéôøééú äñ÷éï ì 775.';
		$this->skin_created = 'ñ÷éï ðåöø.';
		$this->skin_deleted = 'äñ÷éï ðîç÷ áäöìçä.';
		$this->skin_dir_name = 'çåáä ìäëðéñ ùí ñ÷éï åùí ñéôøééä.';
		$this->skin_dup = 'ñ÷éï òí ùí ñéôøééä ãåîä ðîöà. ñéôøééú äñ÷éðéí ùåðúä ì';
		$this->skin_name = 'çåáä ìøùåí ùí ñ÷éï.';
		$this->skin_none = 'àéï ñ÷éðéí æîéðéí ìäú÷ðä.';
		$this->skin_set = 'äâãøú ñ÷éï';
		$this->skins_found = 'Quicksilver äñ÷éðéí äáàéí ðîöàå áñéôøééú äôåøåîéí ùì';
		$this->template_about = 'àåãåú îùúðéí';
		$this->template_about2 = 'îùúðéí äí çì÷é è÷ñè äîçìéôéí îéãò ãéðàîé. îùúðéí úîéã îúçéìéí òí ñéîï ãåìø åìôòîéí úçåîéí á {ñåâøééí}';
		$this->template_add = 'äåñó';
		$this->template_added = 'úáðéú äåñôä.';
		$this->template_clear = 'ð÷ä';
		$this->template_confirm = 'áéöòú ùéðåééí áúáðéåú. äàí áøöåðê ìùîåø àú äùéðåééí?';
		$this->template_description = 'úéàåø úáðéú';
		$this->template_html = 'HTML úáðéú';
		$this->template_name = 'ùí úáðéú';
		$this->template_position = 'îé÷åí úáðéú';
		$this->template_set = 'äâãøú úáðéú';
		$this->template_title = 'ëåúøú úáðéú';
		$this->template_universal = 'îùúðéí àåðéáøñìééí';
		$this->template_universal2 = 'áëì î÷åí. $this àôùø ìäùúîù áîùúðéí îñåéîéí áëì úáðéú, áæîï ùîùúðéí àçøéí àôùøééí ìúáðéú áåããú. àôùø ìäùúîù áîàôééðé äàåáéé÷è';
		$this->template_updated = 'úáðéú òåãëðä.';
		$this->templates = 'úáðéåú';
		$this->temps_active = 'ôøèé îùúîùéí ôòéìéí';
		$this->temps_admin = '<b>á÷øú îðäì àåðéáøñìéú</b>';
		$this->temps_backup = 'AdminCP Database Backup'; //Translate
		$this->temps_ban = 'á÷øú îðäì ìçñåîéí';
		$this->temps_board_index = 'àéðã÷ñ ìåç';
		$this->temps_censoring = 'á÷øú îðäì ìîéìéí îöåðæøåú';
		$this->temps_cp = 'ìåç á÷øú çáø';
		$this->temps_email = 'ùìç îééì ìçáø';
		$this->temps_emot_control = 'á÷øú îðäì ìñîìé äáòä';
		$this->temps_forum = 'ôåøåîéí';
		$this->temps_forums = 'á÷øú îðäì ìôåøåîéí';
		$this->temps_groups = 'á÷øú îðäì ì÷áåöåú';
		$this->temps_help = 'òæøä';
		$this->temps_login = 'ëðéñä/éöéàä ìîòøëú';
		$this->temps_logs = 'á÷øú îðäì ìëðéñåú àçøàéí';
		$this->temps_main = '<b>ìåç àåðéáøñìé</b>';
		$this->temps_mass_mail = 'á÷øú îðäì ìàéîééì áëîåú âãåìä';
		$this->temps_member_control = 'á÷øú îðäì ììåç á÷øú çáø';
		$this->temps_members = 'øùéîú çáøéí';
		$this->temps_mod = 'á÷øú àçøàéí';
		$this->temps_pm = 'îñðâ\'ø ôøèé';
		$this->temps_polls = 'ñ÷øéí';
		$this->temps_post = 'îôøñí';
		$this->temps_printer = 'Printer-Friendly Topics'; //Translate
		$this->temps_profile = 'öôééä áôøåôéì';
		$this->temps_recent = 'ðåùàéí àçøåðéí';
		$this->temps_register = 'äøùîä';
		$this->temps_rssfeed = 'RSS Feed'; //Translate
		$this->temps_search = 'çéôåù';
		$this->temps_settings = 'á÷øú îðäì ìäâãøåú';
		$this->temps_templates = 'á÷øú îðäì ìòåøê äúáðéú';
		$this->temps_titles = 'á÷øú îðäì ìëåúøåú çáøéí';
		$this->temps_topic_prune = 'á÷øú îðäì ìçéúåê ðåùàéí';
		$this->temps_topics = 'ðåùàéí';
		$this->upgrade_skin = 'ùãøâ ñ÷éï';
		$this->upgrade_skin_already = 'ëáø òåãëï. àéï îä ìáöò.';
		$this->upgrade_skin_detail = 'áçø áñ÷éï ìùéãøåâ\' <br />éù öåøê ìòøåê àú äúáðéú ìàçø ùéãøåâ ñ÷éðéí áùéèä æå.';
		$this->upgrade_skin_upgraded = 'äñ÷éï ùåãøâ.';
		$this->upgraded_templates = 'äúáðéåú äáàåú äåñôå àå ùåãøâå';
	}

	function titles()
	{
		$this->titles_add = 'äåñó ëåúøú çáø';
		$this->titles_added = 'ëåúøú çáø äúååñôä.';
		$this->titles_control = 'á÷øõ ëåúøú çáø';
		$this->titles_edit = 'òøåê ëåúøú çáø';
		$this->titles_error = 'ìà ðéúðå ëåúøú è÷ñè àå îéðéîåí äåãòåú';
		$this->titles_image = 'úîåðä';
		$this->titles_minpost = 'îéðéîåí äåãòåú';
		$this->titles_nodel_default = 'Removal of the default title has been disabled as it will break your board, please edit it instead.'; //Translate
		$this->titles_title = 'ëåúøú';
	}

	function topic()
	{
		$this->topic_attached = '÷åáõ îöåøó:';
		$this->topic_attached_downloads = 'äåøãåú';
		$this->topic_attached_filename = 'Filename:'; //Translate
		$this->topic_attached_image = 'Attached image:'; //Translate
		$this->topic_attached_perm = 'àéï ìê äøùàåú ìäåøéã ÷åáõ æä';
		$this->topic_attached_size = 'Size:'; //Translate
		$this->topic_attached_title = '÷åáõ îöåøó';
		$this->topic_avatar = 'àååèøä';
		$this->topic_bottom = 'âù ìúçúéú äòîåã';
		$this->topic_create_poll = 'öåø ñ÷ø çãù';
		$this->topic_create_topic = 'öåø ðåùà çãù';
		$this->topic_delete = 'îç÷';
		$this->topic_delete_post = 'îç÷ äåãòä æå';
		$this->topic_edit = 'òøéëä';
		$this->topic_edit_post = 'òøåê äåãòä æå';
		$this->topic_edited = '%s ò"é %s ðòøëä ìàçøåðä á';
		$this->topic_error = 'ùâéàä';
		$this->topic_group = '÷áåöä';
		$this->topic_guest = 'àåøç';
		$this->topic_ip = 'IP'; //Translate
		$this->topic_joined = 'úàøéê äöèøôåú';
		$this->topic_level = 'øîä ùì îùúîù';
		$this->topic_links_aim = '%s ì AIM ùìç äåãòú';
		$this->topic_links_email = '%s ì àéîééì ùìç ';
		$this->topic_links_gtalk = '%s ì GTalk ùìç äåãòú';
		$this->topic_links_icq = '%s ì ICQ ùìç äåãòú';
		$this->topic_links_msn = '%s ùì MSN öôä áôøåôéì';
		$this->topic_links_pm = '%s ì ôøèéú ùìç äåãòä';
		$this->topic_links_web = '%s á÷ø áàúø/éí ùì';
		$this->topic_links_yahoo = '%s ì YAHOO îñðâ\'ø ùìç äåãòä òí';
		$this->topic_lock = 'ðòì';
		$this->topic_locked = 'ðåùà ðòåì';
		$this->topic_move = 'äòáø';
		$this->topic_new_post = 'Post is unread'; //Translate
		$this->topic_newer = 'ðåùà çãù';
		$this->topic_no_newer = 'àéï ðåùàéí çãùéí.';
		$this->topic_no_older = 'àéï ðåùàéí éùðéí.';
		$this->topic_no_votes = 'àéï äöáòåú ìñ÷ø æä.';
		$this->topic_not_found = 'ðåùùà ìà ÷ééí';
		$this->topic_not_found_message = 'ìà ðîöàä ääåãòä. ééúëï åäéà ðîç÷ä,äåòáøä åàåìé ìà äééúä ÷ééîú.';
		$this->topic_offline = 'äçáø ëøâò ìà îçåáø';
		$this->topic_older = 'äåãòä éùðä';
		$this->topic_online = 'äçáø ëøâò îçåáø';
		$this->topic_options = 'àôùøåéåú äåãòä';
		$this->topic_pages = 'òîåãéí';
		$this->topic_perm_view = 'àéï ìê äøùàåú ìöôåú áäåãòåú.';
		$this->topic_perm_view_guest = 'àéï ìê äøùàåú ìöôåú áäåãòåú. àí úéøùí, ééúëï åúåëì ìöôåú.';
		$this->topic_pin = 'ðòõ';
		$this->topic_posted = 'ôåøñí';
		$this->topic_posts = 'äåãåòú';
		$this->topic_print = 'äöâ ìäãôñä';
		$this->topic_publish = 'Publish'; //Translate
		$this->topic_qr_emoticons = 'ñîìé äáòä';
		$this->topic_qr_open_emoticons = 'ôúç ñîìé äáòä ðìçöéí';
		$this->topic_qr_open_mbcode = 'MBCode ôúç';
		$this->topic_quickreply = 'äåñôú úâåáä îäéøä';
		$this->topic_quote = 'äåñó úâåáä òí öéèåè îúâåáä æå';
		$this->topic_reply = 'äåñó úâåáä';
		$this->topic_split = 'ôéöåì';
		$this->topic_split_finish = 'ñééí ëì äôéöåìéí';
		$this->topic_split_keep = 'àì úòáéø úâåáä æå';
		$this->topic_split_move = 'äòáø úâåáä æå';
		$this->topic_subscribe = 'ùìç ìé îééì ëùäâéáå ìäåãòä æå';
		$this->topic_top = 'òáåø ìøàù äãó';
		$this->topic_unlock = 'áèì ðòéìä';
		$this->topic_unpin = 'áèç ðòéöä';
		$this->topic_unpublish = 'UnPublish'; //Translate
		$this->topic_unpublished = 'This topic is classed as unpublished so you do not have permission to view it.'; //Translate
		$this->topic_unreg = 'ìà øùåí';
		$this->topic_view = 'äøàä úåöàåú';
		$this->topic_viewing = 'îöéâ äåãòåú';
		$this->topic_vote = 'äöáòä';
		$this->topic_vote_count_plur = '%d äöáòåú';
		$this->topic_vote_count_sing = '%d äöáòä';
		$this->topic_votes = 'äöáòåú';
	}

	function universal()
	{
		$this->aim = 'AIM'; //Translate
		$this->based_on = 'îáåññ òì';
		$this->board_by = 'òì éãé';
		$this->charset = 'windows-1255';
		$this->continue = 'äîùê';
		$this->date_long = 'M j, Y'; //Translate
		$this->date_short = 'n/j/y'; //Translate
		$this->delete = 'îçé÷ä';
		$this->direction = 'rtl';
		$this->edit = 'òøéëä';
		$this->email = 'àéîééì';
		$this->gtalk = 'GT'; //Translate
		$this->icq = 'ICQ'; //Translate
		$this->msn = 'MSN'; //Translate
		$this->new_message = 'äåãòä çãùä';
		$this->new_poll = 'ñ÷ø çãù';
		$this->new_topic = 'äåãòä çãùä';
		$this->no = 'ìà';
		$this->powered = 'Powered by'; //Translate
		$this->private_message = 'PM'; //Translate
		$this->quote = 'öéèåè';
		$this->recount_forums = 'Recounted forums! Total topics: %d. Total posts: %d.'; //Translate
		$this->reply = 'äùá';
		$this->seconds = 'ùðéåú';
		$this->select_all = 'áçø äëì';
		$this->sep_decimals = '.'; //Translate
		$this->sep_thousands = ','; //Translate
		$this->spoiler = 'ñôåééìø';
		$this->submit = 'àéùåø';
		$this->subscribe = 'äøùîä';
		$this->time_long = ', g:i a'; //Translate
		$this->time_only = 'g:i a'; //Translate
		$this->today = 'äéåí';
		$this->website = 'WWW'; //Translate
		$this->yahoo = 'Yahoo'; //Translate
		$this->yes = 'ëï';
		$this->yesterday = 'àúîåì';
	}
}
?>
Return current item: QuickSilver Forum