Location: PHPKode > projects > PhpDig Search Engine > phpdig-1.8.8/locales/cs-language.php
<?php

//------------------------------------------------------------------------------
// Czech language file from Dan Barta (Enemy) and Jan Kincl
// encoding:     ----------> iso-8859-2 <----------
//------------------------------------------------------------------------------

//'keyword' => 'translation'
$phpdig_mess = array (
'mode'     =>'mode',
'query'     =>'query',
'list_meanings' =>'• Total - lists the total number of searches for each query
• Query - lists the various keywords for each search query
• Mode - lists the "and, exact, or" search mode per query
• Links - lists the average number of links found per query
• Time - lists the most recent GMT timestamp of each query',
'with_no_results' =>'with no results',
'with_results' =>'with results',
'searches'   =>'searches',
'page'     =>'Page',
'of'      =>'of',
'to'      =>'to',
'listing'   =>'Listing',
'viewList'   =>'View List of Queries',
'one_per_line' =>'Enter one link per line',

'StopSpider'  =>'Stop spider',
'id'      =>'ID',
'url'     =>'URL',
'days'     =>'Days',
'links'    =>'Links',
'depth'    =>'Depth',
'viewRSS'   =>'View RSS for this Page',
'powered_by'  =>'Powered by PhpDig',
'searchall'  =>'Search All',
'wait'     =>'Wait... ',
'done'     =>'Done!',
'limit'    =>'Limit',
'manage'    =>'Here you can manage:',
'dayscron'   =>'- the number of <b>days</b> crontab waits to reindex (0 = ignore)',
'links_mean'  =>'- the max number of <b>links</b> per depth per site (0 = unlimited)',
'depth_mean'  =>'- the max search <b>depth</b> per site (0 = none, depth trumps links)',
'max_found'  =>'Maximum links found is ((links * depth) + 1) when links is greater than zero.',
'default_vals' =>'Default values',
'use_vals_from' =>'Use values from',
'table_present' =>'table if present and use<br/>default values if values absent from table?',
'admin_msg_1'  =>'- To empty tempspider table click delete button <i>without</i> selecting a site',
'admin_msg_2'  =>'- Search depth of zero tries to crawl just that page regardless of links per',
'admin_msg_3'  =>'- Set links per depth to the max number of links to check at each depth',
'admin_msg_4'  =>'- Links per depth of zero means to check for all links at each seach depth',
'admin_msg_5'  =>'- Clean dashes removes \'-\' index pages from blue arrow listings of pages',
'admin_panel'  =>'Admin Panel',

'choose_temp' =>'Choose a template',
'select_site' =>'Select a site to search',
'restart'   =>'Restart',
'narrow_path' =>'Narrow Path to Search',
'upd_sites'  =>'Update sites',
'upd2'     =>'Update Done',
'links_per'  =>'Links per',
'yes'     =>'ano',
'no'      =>'ne',
'delete'    =>'smazat',
'reindex'   =>'pøeindexovat',
'back'     =>'zpìt',
'files'    =>'soubory',
'admin'    =>'administrace',
'warning'   =>'Pozor!',
'index_uri'  =>'Které URI chcete indexovat?',
'spider_depth' =>'Hloubka vyhledávání',
'spider_warn' =>'Prosím ovìøte, zda adresa nebyla ji¾ indexována.
Uzamykací mechanismus bude k dispozici pozdìji.',
'site_update' =>'aktualizace stránky nebo vìtve webu',
'clean'    =>'èistit',
't_index'   =>'Index',
't_dic'    =>'slovník',
't_stopw'   =>'bì¾ná slova',
't_dash'    =>'dashes',

'update'    =>'aktualizace',
'exclude'   =>'vymazaná a vyøazená vìtev',
'excludes'   =>'vyøazené cesty',
'tree_found'  =>'Vyhledávání stromu',
'update_mess' =>'pøeindexování nebo smazání stromu?',
'update_warn' =>'výmaz je trvalý',
'update_help' =>'Kliknutím na køí¾ek vyma¾ete vìtev
Kliknutím na zelenou teèku povolíte aktualizaci
Kliknutím na jednosmìrku vylouèíte z budoucích aktualizací',
'branch_start' =>'Vyberte slo¾ku kliknutím na modrou ¹ipku v levé èásti obrazovky.',
'branch_help1' =>'Vyberte dokumentu k jednotlivé aktualizaci',
'branch_help2' =>'Kliknutím na køí¾ek vyma¾ete dokumenty,
kliknutím na zelenou teèku aktualizujete dokument',
'redepth'   =>'úroveò',
'branch_warn' =>'vymazání je trvalé, bez návratu',
'to_admin'   =>'k administratorskému rozhraní',
'to_update'  =>'k aktualizaènímu rozhraní',

'search'    =>'Klíèová slova',
'results'   =>'výsledkù',
'display'   =>'zobraz',
'w_begin'   =>'slovo zaèíná na',
'w_whole'   =>'pøesné znìní slova',
'w_part'    =>'jakákoliv èást slov',
'alt_try'   =>'Did you mean',

'limit_to'   =>'limit po',
'this_path'  =>'tato cesta',
'total'    =>'celkem',
'seconds'   =>'sekundy',
'w_common_sing'   =>'pøíli¹ velké mno¾ství klíèových slov.',
'w_short_sing'   =>'pøíli¹ krátká slova byla ignorována.',
'w_common_plur'   =>'pøíli¹ velké mno¾ství klíèových slov.',
'w_short_plur'   =>'pøíli¹ krátká slova byla ignorována.',
's_results'  =>'výsledky hledání',
'previous'   =>'pøedchozí',
'next'     =>'dal¹í',
'on'      =>'hledaná slova:',

'id_start'   =>'Stránka indexována',
'id_end'    =>'Indexace kompletní!',
'id_recent'  =>'Právì bylo indexováno',
'num_words'  =>'Poèet slov',
'time'     =>'èas',
'error'    =>'chyba',
'no_spider'  =>'Spider nebyl spu¹tìn',
'no_site'   =>'tato strana nenalezena v databázi',
'no_temp'   =>'¾ádné odkazy v doèasné tabulce',
'no_toindex'  =>'¾ádná data k indexaci',
'double'    =>'duplicitní odkaz na ji¾ existující dokument',

'spidering'  =>'Spider právì pracuje...',
'links_more'  =>'dal¹í nové odkazy',
'level'    =>'úroveò',
'links_found' =>'nalezeny odkazy',
'define_ex'  =>'Definice výjimek',
'index_all'  =>'V¹echno zaindexováno',

'end'     =>'Konec',
'no_query'   =>'Prosím vyplòte vyhledávací pole',
'pwait'    =>'prosím èekejte',
'statistics'  =>'statistika',

// INSTALL
'slogan'  =>'Nejmen¹í vyhledávací nástroj na svìtì. : verze',
'installation'  =>'Instalace',
'instructions' =>'Zde napi¹te parametry MySql. Urèete platného u¾ivatele, který mù¾e vytváøet databáze, pokud se rozhodnete je tvoøit nebo mìnit.',
'hostname'  =>'Hostname :',
'port'  =>'Port (prázdné = default) :',
'sock'  =>'Sock (prázdné = default) :',
'user'  =>'U¾ivatel :',
'password'  =>'Heslo :',
'phpdigdatabase'  =>'PhpDig databáze :',
'tablesprefix'  =>'Pøedpona tabulek :',
'instructions2'  =>'* volitelné. Pou¾ijte malá písmena, 16 písmen maximálnì',
'installdatabase'  =>'Instalovat phpdig databáze',
'error1'  =>'Nemohu najít pøipojovací ¹ablonu. ',
'error2'  =>'Nemohu zapsat pøipojovací ¹ablonu. ',
'error3'  =>'Nemohu najít soubor init_db.sql. ',
'error4'  =>'Nemohu vytvoøit tabulky. ',
'error5'  =>'Nemohu najít v¹echny konfiguraèní soubory databázez. ',
'error6'  =>'Nemohu vytvoøit databázi.<br />Ovìøte práva u¾ivatele. ',
'error7'  =>'Nemohu se spojit s databází.<br />Ovìøte pøihla¹ovací údaje. ',
'createdb' =>'Vytvoøit databázi',
'createtables' =>'Vytvoøit pouze tabulky',
'updatedb' =>'Zmìnit existující databázi',
'existingdb' =>'Pouze vypsat parametry pøipojení',
// CLEANUP_ENGINE
'cleaningindex'  =>'Èistím seznam',
'enginenotok'  =>' seznam odkazù ukazuje na neexistující klíèový výraz.',
'engineok'  =>'Engine je koherentní.',
// CLEANUP_KEYWORDS
'cleaningdictionnary'  =>'Èistím slovníky',
'keywordsok'  =>'V¹echny klíèové výrazy jsou na jedné nebo více stránkách.',
'keywordsnotok'  =>' klíèové výrazy nebyly ani na jédné stránce.',
// CLEANUP_COMMON
'cleanupcommon' =>'Vyèistit bì¾ná slova',
'cleanuptotal' =>'Celkem ',
'cleaned' =>' vyèi¹tìno.',
'deletedfor' =>' smazáno za ',
// INDEX ADMIN
'digthis' =>'Indexuj !',
'databasestatus' =>'Stav databáze',
'entries' =>' Polo¾ek ',
'updateform' =>'Aktualizaèní formuláø',
'deletesite' =>'Smazat stránku',
// SPIDER
'spiderresults' =>'Výsledky spideringu',
// STATISTICS
'mostkeywords' =>'Nejhledanej¹í klíèová slova',
'richestpages' =>'Nejbohat¹í stránky',
'mostterms'  =>'Nejpou¾ívanej¹í podmínky',
'largestresults'=>'Nejvìt¹í výsledky',
'mostempty'   =>'Nejvíc hledání bez výsledku',
'lastqueries'  =>'Poslední hledané dotazy',
'responsebyhour'=>'Response time by hour',
// UPDATE
'userpasschanged' =>'U¾ivatel/Heslo zmìnìno !',
'uri' =>'URI : ',
'change' =>'Zmìnit',
'root' =>'Koøen',
'pages' =>' stránek',
'locked' => 'Zamknuto',
'unlock' => 'Odemkout stránku',
'onelock' => 'Stránka je zamknuta, probíhá spidering. Akci nelze nyní provést',
// PHPDIG_FORM
'go' =>'Hledej',
// SEARCH_FUNCTION
'noresults' =>'BEZ VÝSLEDKU'
);
?>
Return current item: PhpDig Search Engine