Location: PHPKode > projects > PHP News Reader > pnews265/language/slovak.inc.php
<?

// PHP News Reader - Language definition

// Language: Slovak
// Coding:   ISO-8859-2

// Copyright (C) 2001-2007 - All rights reserved
// tichu (jahu at gentoo.sk)

$pnews_msg['Authentication']     = 'Prihlásenie';
$pnews_msg['LoginName']          = 'Prihlasovacie meno';
$pnews_msg['PassWord']           = 'Heslo';
$pnews_msg['NeedLogin']          = 'Po¾adovaná stránka vy¾aduje autentizáciu';
$pnews_msg['UseYourAccountAt']   = 'Pre prihlásenie prosím pou¾ite va¹e prihlasovacie údaje na poèítaèi <b>%s</b>:';
$pnews_msg['Login']              = 'Prihlási»';
$pnews_msg['Logout']             = 'Odhlási»';

$pnews_msg['HTTPlogoutInfo']     = 'Prosím zatvorte v¹etky okná internetového prehliadaèa, aby sa zamedzilo nepovolanému prístupu.';

$pnews_msg['AuthExpired']        = 'Èas vypr¹al! Budete sa musie» prihlási» znova!';

$pnews_msg['AuthFail']           = 'Autentizácia bola neúspe¹ná';
$pnews_msg['ReadyReturn']        = 'Poèkajte na návrat na pôvodnú stránku, alebo kliknite <a href="%s">sem</a> pre okam¾itý návrat';
$pnews_msg['PasswordRetryFail']  = 'Zadané prihlasovacie meno a heslo sú nesprávne';
$pnews_msg['ReLogin']            = 'Prihlási» znovu';

$pnews_msg['GoBack']             = 'Ís» naspä»';

$pnews_msg['NewsServer']         = 'News Server';
$pnews_msg['ConnectServerError'] = 'Pripojenie k news serveru sa nepodarilo';
$pnews_msg['ReadonlyNotify']     = 'Prístup len na èítanie';

$pnews_msg['GroupList']          = 'Zoznam skupín';

$pnews_msg['SessionError']       = 'Chyba prístupu';
$pnews_msg['SessionErrorReason'] = 'Chyba prístupu %s - prístup len na èítanie, alebo vypr¹aný èas';
$pnews_msg['SessionErrorReturn'] = 'Vrá»te sa na %s a skúste znovu';

$pnews_msg['Number']             = 'Èíslo';
$pnews_msg['PostNumber']         = 'Poèet prísp.';
$pnews_msg['Group']              = 'Skupina';
$pnews_msg['GroupDescription']   = 'Popis';
$pnews_msg['Subject']            = 'Téma';
$pnews_msg['Author']             = 'Autor';
$pnews_msg['Time']               = 'Èas';
$pnews_msg['Action']             = 'Akcia';
$pnews_msg['Receiver']           = 'Príjemca';
$pnews_msg['Name']               = 'Meno';
$pnews_msg['Email']              = 'E-Mail';
$pnews_msg['Content']            = 'Content';
$pnews_msg['Attachment']         = 'Attachment';

$pnews_msg['NoSubject']          = '<bez témy>';

$pnews_msg['Refresh']            = 'Obnovi»';

$pnews_msg['Reply']              = 'Odpoveda»';
$pnews_msg['Delete']             = 'Zmaza»';
$pnews_msg['CrossPost']          = 'Crosspost';
$pnews_msg['Forward']            = 'Preposla»';

$pnews_msg['Post']               = 'Odosla»';

$pnews_msg['CloseWindow']        = 'Zavrie»';

$pnews_msg['ShowHeader']         = 'Zobrazi» hlavièky';

$pnews_msg['FirstPage']          = 'Prvá';
$pnews_msg['LastPage']           = 'Posledná';
$pnews_msg['NextPage']           = 'Ïal¹ia';
$pnews_msg['PreviousPage']       = 'Predch.';

$pnews_msg['NextArticle']        = 'Ïal¹í';
$pnews_msg['LastArticle']        = 'Predch.'; 

$pnews_msg['PageNumber']         = 'Stránka %s z %s';

$pnews_msg['ReturnToGroupList']  = 'Zoznam skupín';
$pnews_msg['ReturnToIndexing']   = 'Zoznam príspevkov';
$pnews_msg['NoPostPermission']   = 'Do tejto skupiny nemáte právo posla» príspevok';
$pnews_msg['NoArticle']          = 'V tejto skupine nie sú ¾iadne príspevky';

$pnews_msg['ArticlePosted']      = 'Bol odoslaný nasledujúci príspevok';
$pnews_msg['ArticleIsDeleted']   = 'Bol zmazaný nasledujúci príspevok';
$pnews_msg['ArticleIsForwarded'] = 'Bol preposlaný nasledujúci príspevok';

$pnews_msg['ReallyQuit']          = 'Naozaj chcete ukonèi» úpravu ?';
$pnews_msg['ReallyDelete']        = 'Naozaj chcete zmaza» tento príspevok ?';

$pnews_msg['FormConfirmPost']    = 'Odosla»';
$pnews_msg['FormCancelPost']     = 'Zru¹i»';

$pnews_msg['FormConfirmDelete']  = 'Zmaza»';
$pnews_msg['FormCancelDelete']   = 'Zru¹i»';

$pnews_msg['FormConfirmForward'] = 'Preposla»';
$pnews_msg['FormCancelForward']  = 'Zru¹i»';

$pnews_msg['FormInsertQuote']    = 'Citova»';

$pnews_msg['PleaseEnterName']    = 'Nezadali ste meno!';
$pnews_msg['PleaseEnterEmail']   = 'Nezadali ste svoj e-mailovú adresu!';
$pnews_msg['PleaseEnterGroup']   = 'Neurèili ste skupinu!';
$pnews_msg['PleaseEnterSubject'] = 'Nezadali ste tému!';
$pnews_msg['PleaseEnterContent'] = 'Príspevok je prázdny!';
$pnews_msg['PleaseEnterReceiver']= 'Nezadali ste e-mailovú adresu príjemcu!';

$pnews_msg['NoPostJustMail']     = 'Naozaj chcete posla» len email autorovi ?';

$pnews_msg['ReplyToAuthor']      = 'Odpoveda» autorovi';
$pnews_msg['NotPostToGroup']     = 'Neposiela» príspevok do skupiny';

$pnews_msg['QuoteFrom']          = '== %s napísal';
$pnews_msg['ForwardFrom']        = '== %s preposlal';
$pnews_msg['CrossPostAuthor']    = '== %s napísal inde';

$pnews_msg['PostStatus']         = '== Napísané %s do %s';

$pnews_msg['MyFavor']            = 'Obµúbené';

?>
Return current item: PHP News Reader