Location: PHPKode > projects > PHP News Reader > pnews265/language/chinese_gb.inc.php
<?

// PHP News Reader - Language definition

// Language: Chinese (Simplified)
// Coding:  GB2312

// Copyright (C) 2001-2007 - All rights reserved
// Shen Cheng-Da (cdsheen at users.sourceforge.net)
// Refined by Czz (czz at cn-bbs.org)

$pnews_msg['Authentication']   = '怬';
$pnews_msg['LoginName']     = 'ÕʺÅ';
$pnews_msg['PassWord']      = 'ÃÜÂë';
$pnews_msg['NeedLogin']     = 'ÄúÒªÇóä¯ÀÀµÄÍøÒ³ÐèÒªµÇ¼';
$pnews_msg['UseYourAccountAt']  = 'ÇëʹÓÃÄúÔÚ <b>%s</b> µÄÕʺÅÀ´µÇ¼';
$pnews_msg['Login']       = '怬';
$pnews_msg['Logout']       = 'Í˳ö';
$pnews_msg['HTTPlogoutInfo']   = 'ÄúÒѾ­Í˳öÍøÒ³£¬Çë¹Ø±ÕËùÓÐä¯ÀÀÆ÷´°¿Ú£¬ÒÔ±ÜÃâÆäËûÈ˵ÁÓÃÄúµÄÕʺÅ';

$pnews_msg['AuthExpired']    = 'ʹÓÃʱ¼ä³¬¹ý¹æ¶¨£¬ÇëÖØеǼһ´Î';

$pnews_msg['AuthFail']      = 'ÈÏÖ¤´íÎó';
$pnews_msg['ReadyReturn']    = '½«·µ»ØÔ­À´µÄÍøÒ³£¬Èç¹ûûÓз´Ó¦£¬Çë°´<a href="%s">ÕâÀï</a>Ö±½Ó·µ»Ø';
$pnews_msg['PasswordRetryFail'] = 'ÄúÊäÈëµÄÕʺÅÃÜÂë´íÎó£¬ÇëÖØеǼ';
$pnews_msg['ReLogin']      = 'ÖØеǼ';

$pnews_msg['GoBack']       = '»ØÉÏÒ»Ò³';

$pnews_msg['NewsServer']     = 'ÐÂÎÅ·þÎñÆ÷';
$pnews_msg['ConnectServerError'] = 'ÎÞ·¨Á¬½ÓÐÂÎÅ·þÎñÆ÷';
$pnews_msg['ReadonlyNotify']   = 'Ö»¶Áģʽ';

$pnews_msg['GroupList']     = 'ÐÂÎÅ×éÁбí';

$pnews_msg['SessionError']    = '¶ÁÈ¡´íÎó';
$pnews_msg['SessionErrorReason'] = 'ÎÞ·¨ÔĶÁ %s ÐÂÎÅ×飬¿ÉÄÜÊÇûÓжÁȡȨÏÞ»ò·¢´ô¹ý¾ÃÔì³É';
$pnews_msg['SessionErrorReturn'] = 'Çë»Øµ½ %s ÔÙÖØÊÔÒ»´Î';

$pnews_msg['Number']       = '񅧏';
$pnews_msg['PostNumber']     = 'ÎÄÕÂÊýÁ¿';
$pnews_msg['Group']       = 'ÐÂÎÅ×é';
$pnews_msg['GroupDescription']  = '˵Ã÷';
$pnews_msg['Subject']      = '±êÌâ';
$pnews_msg['Author']       = '×÷Õß';
$pnews_msg['Time']        = 'ʱ¼ä';
$pnews_msg['Action']       = '¶¯×÷';
$pnews_msg['Receiver']      = 'ÊÕÐÅÕß';
$pnews_msg['Email']       = 'µç×ÓÓʼþ';
$pnews_msg['Name']        = 'Ãû×Ö';
$pnews_msg['Content']      = 'ÎÄÕÂÄÚÈÝ';
$pnews_msg['Attachment']     = '¸½¼þ';

$pnews_msg['NoSubject']     = '<ÎÞ±êÌâ>';

$pnews_msg['Refresh']      = 'Ë¢ÐÂ';

$pnews_msg['Reply']       = '»Ø¸²ÎÄÕÂ';
$pnews_msg['Delete']       = 'ɾ³ýÎÄÕÂ';
$pnews_msg['CrossPost']     = 'תÔØÎÄÕÂ';
$pnews_msg['Forward']      = 'ת¼ÄÎÄÕÂ';

$pnews_msg['Post']        = '·¢±íÎÄÕÂ';

$pnews_msg['CloseWindow']    = '¹Ø±Õ´°¿Ú';

$pnews_msg['ShowHeader']     = 'ÏÔʾͷÐÅÏ¢';

$pnews_msg['FirstPage']     = 'µÚÒ»Ò³';
$pnews_msg['LastPage']      = '×îºóÒ»Ò³';
$pnews_msg['NextPage']      = 'ÏÂÒ»Ò³';
$pnews_msg['PreviousPage']    = 'ÉÏÒ»Ò³';

$pnews_msg['NextArticle']    = 'ÏÂһƪ';
$pnews_msg['LastArticle']    = 'ÉÏһƪ';

$pnews_msg['PageNumber']     = 'ÕâÊÇµÚ %s Ò³£¨¹² %s Ò³£©';

$pnews_msg['ReturnToGroupList'] = '»ØÐÂÎÅ×éÁбí';
$pnews_msg['ReturnToIndexing']  = '»ØÎÄÕÂÁбí';
$pnews_msg['NoPostPermission']  = 'ÄúûÓÐÔÚ´ËÐÂÎÅ×é·¢±íÎÄÕµÄȨÏÞ';
$pnews_msg['NoArticle']     = '±¾ÐÂÎÅ×éĿǰûÓÐÎÄÕÂ';

$pnews_msg['ArticlePosted']   = 'ÏÂÁÐÎÄÕÂÒÑ·¢±í';
$pnews_msg['ArticleIsDeleted']  = 'ÏÂÁÐÎÄÕÂÒÑɾ³ý';
$pnews_msg['ArticleIsForwarded'] = 'ÏÂÁÐÎÄÕÂÒÑת¼Ä';

$pnews_msg['ReallyQuit']     = 'È·¶¨·ÅÆú±à¼­£¿';
$pnews_msg['ReallyDelete']    = 'ÄúÈ·¶¨ÒªÉ¾³ýÕâƪÎÄÕÂÂð£¿';

$pnews_msg['FormConfirmPost']  = 'È·¶¨·¢±í';
$pnews_msg['FormCancelPost']   = 'È¡Ïû·¢±í';

$pnews_msg['FormConfirmDelete'] = 'È·¶¨É¾³ý';
$pnews_msg['FormCancelDelete']  = 'È¡Ïûɾ³ý';

$pnews_msg['FormConfirmForward'] = 'È·¶¨×ª¼Ä';
$pnews_msg['FormCancelForward'] = 'È¡Ïûת¼Ä';

$pnews_msg['FormInsertQuote']  = '²åÈëÒýÑÔ';

$pnews_msg['PleaseEnterName']  = 'ÇëÊäÈëÄúµÄ´óÃû£¡';
$pnews_msg['PleaseEnterEmail']  = 'ÇëÊäÈëµç×ÓÓʼþÕʺţ¡';
$pnews_msg['PleaseEnterGroup']  = 'ÇëÊäÈëÐÂÎÅ×éÃû£¡';
$pnews_msg['PleaseEnterSubject'] = 'ÇëÊäÈëÎÄÕµıêÌ⣡';
$pnews_msg['PleaseEnterContent'] = 'ÇëÊäÈëËùÒª·¢±íµÄÎÄÕÂÄÚÈÝ£¡';
$pnews_msg['PleaseEnterReceiver']= 'ÇëÊäÈëÊÕÐÅÕßÓʼþÕʺţ¡';

$pnews_msg['NoPostJustMail']   = '²»ÕÅÌùÖÁÐÂÎÅ×飬ֻ»Ø¸²¸ø×÷Õß';

$pnews_msg['ReplyToAuthor']   = '»Ø¸²¸ø×÷Õß';
$pnews_msg['NotPostToGroup']   = '²»ÕÅÌùÓÚÐÂÎÅ×é';

$pnews_msg['QuoteFrom']     = '¡ù ÒýÊö %s Ö®ÃúÑÔ';
$pnews_msg['ForwardFrom']    = '¡ù ת¼Ä %s Ëù·¢±íÖ®ÎÄÕÂ';
$pnews_msg['CrossPostAuthor']  = '¡ù תÌù %s Ëù·¢±íÖ®ÎÄÕÂ';

$pnews_msg['PostStatus']     = '¡ù ´ËÎÄÕÂÓÚ %s ·¢±íÓÚÐÂÎÅ×é %s';

$pnews_msg['MyFavor']      = 'Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ';

?>
Return current item: PHP News Reader