Location: PHPKode > projects > html2pdf > html2pdf_v4.01/langues/ca.txt
err01	L'etiqueta <b>&lt;[[OTHER]]&gt;</b> encara no existeix.<br><br>Si voleu afegir-la, heu de crear els mètodes <b>o_[[OTHER]]</b> (per l'obertura) i <b>c_[[OTHER]]</b> (pel tancament) seguint el model de les etiquetes existents.<br><br>A més, si creeu nous mètodes, envieu-ho a hide@address.com per tal d'afegir-los a les següents versions d'HTML2PDF, i que tothom en pugui gaudir.
err02	Frase de 1000 línies => massa llarga<br><b>Frase :</b> [[OTHER_0]]<br><b>Mida casella :</b> [[OTHER_1]]<br><b>Mida text :</b> [[OTHER_2]]<br>
err03	Codi HTML no vàlid, una etiqueta té un tancament de més : <b>&lt;[[OTHER]]&gt;</b>
err04	Codi HTML no vàlid, les etiquetes no estan tancades en l'ordre correcte.<br>Estat : <pre>[[OTHER]]</pre>
err05	Codi HTML no vàlid, totes les etiquetes han de tenir el seu tancament.<br>Estat : <pre>[[OTHER]]</pre>
err06	Impossible carregar la imatge <b>[[OTHER]]</b>
err07	El contingut d'una etiqueta TD no quep en una sola pàgina
err08	<b>&lt;[[OTHER]]&gt;</b> tag not in a &lt;DRAW&gt; tag
err09	The using of the <b>&lt;[[OTHER_0]]&gt;</b>> tag has changed, you can not use [[OTHER_1]] anymore. Read the WIKI
txt01	ERROR n°
txt02	Fitxer :
txt03	Línia :
pdf01	Document generat el [[date_d]]/[[date_m]]/[[date_y]]
pdf02	Document generat a les [[date_h]]:[[date_i]]
pdf03	Document generat el [[date_d]]/[[date_m]]/[[date_y]] a les [[date_h]]:[[date_i]]
pdf04	Pàgina [[current]]/[[nb]]
pdf05	Els formularis requereixen l'ús de l'Adobe Reader 9
vue01	CAPÇALERA
vue02	PEU DE PÀGINA
vue03	PÀGINA
vue04	Visualització
Return current item: html2pdf