Location: PHPKode > projects > eFront > libraries/language/lang-lithuanian.php.inc
<?php
if (is_file($GLOBALS['path']."language/custom-lithuanian.php.inc")) {
include($GLOBALS['path']."language/custom-lithuanian.php.inc");
}
define("_EFRONTURL","http://www.efrontlearning.net");//http://www.efrontlearning.net
define("_EFRONTNAME","eFront");//eFront
define("_EFRONTLOGIN","Prisijunkite prie eFront");//Login to eFront
define("_HEADERLANGUAGEHTMLTAG","lt");//en
define("_CURRENTLANGUAGESYMBOL","lt");//en
define("_HEADERLANGUAGETAG","lithuanian");//en_US.utf8
define("_CHARSET","ISO-8859-4");//ISO-8859-1
define("_LANGUAGE","Kalba");//Language
define("_PASSWORD","Slaptažodis");//Password
define("_SUBMIT","Pateikti");//Submit
define("_REGISTER","Registruotis");//Register
define("_CONTACT","Susisiekite su mumis");//Contact us
define("_FROM","Nuo");//From
define("_SENDSUCCESS","Jūsų žinutė sėkmingai išsiųsta. Dėkojame už susisiekti su mumis!");//Your message was sent successfully. Thank you for contacting us!
define("_SENDFAILURE","Problema buvo sugalvoti. Bandykite dar kartą.");//A problem has come up. Please try again.
define("_LOGIN","Prisijungimas");//Login
define("_NAME","Vardas");//Name
define("_SURNAME","Pavardė");//Surname
define("_ADDRESS","Adresas");//Address
define("_POSTCODE","Pašto kodas");//Post code
define("_CITY","Didmiestis");//City
define("_HOMEPHONE","Telefono numeris");//Phone number
define("_EMAILADDRESS","Elektroninio pašto adresas");//Email address
define("_COMMENTS","Komentarai");//Comments
define("_TIME","Laikas");//Time
define("_BACK","← Atgal");//&larr;&nbsp;Back
define("_CONFIGURATIONVARIABLES","Sistemos konfigūracija");//System settings
define("_CHANGESITELOGO","Svetainės logotipas");//Site logo
define("_ONLYONELANGUAGE","Remti tik vieną (pagal nutylėjimą) Kalba");//Support only one (the default) Language
define("_YES","Taip");//Yes
define("_NO","Ne");//No
define("_UPDATELESSONS","Atnaujinti pamokos");//Update lessons
define("_ADMINEMAIL","Administratorė laišką");//Administrator email
define("_LESSONSDELETED","Pamoka buvo ištrintas");//The lesson was deleted
define("_SHOWFOOTER","Rodyti apačią");//Show footer
define("_DEFAULTLANGUAGE","Numatytoji kalba");//Default language
define("_DIGITALLIBRARY","Skaitmeninės bibliotekos failų");//Digital file library
define("_BACKUP","Atsarginė kopija");//Backup
define("_RESTORE","Atkurti");//Restore
define("_FREE","Nemokamas pamoka");//Free lesson
define("_SUCCESSREGISTER","Jūs registruotas sėkmingai");//You have registered successfully
define("_LESSONSREGISTRATION","Pamoka registracija");//Lesson registration
define("_YOUREMAIL","Jūsų e-mail");//Your Email 
define("_MESSAGESUBJECT","Pranešimo tema");//Message subject
define("_PASSWORDLEAVEBLANK","Slaptažodis (tuščia nekeisti)");//Password (blank to leave unchanged)
define("_PERSONALDATACHANGESUCCESS","Jūsų asmeninė informacija buvo sėkmingai pakeista");//Your personal info has been successfully altered
define("_REGISTRATIONDATE","Registracijos data");//Registration date
define("_SAVECHANGES","IÅ¡saugoti pakeitimus");//Save
define("_PERSONALDATA","Asmeninė informacija");//Personal info
define("_LESSONOPTIONS","Pamoka parinkčių");//Lesson options
define("_PERSONALOPTIONS","Įrankiai");//Tools
define("_QUESTIONWEIGHT","Klausimas svorio (1-10)");//Question weight (1-10)
define("_WEIGHT","Svoris");//Weight
define("_NONEWLESSONREGISTRATIONS","Nr naują pamoką registracija");//No new lesson registration
define("_LESSONS","Pamokos");//Lessons
define("_RECREATESEARCHTABLE","Recreate paiešką lentelė");//Recreate search table
define("_LESSONSREGISTRATIONS","Pamoka registracija");//Lesson registrations
define("_TOOLS","Įrankiai");//Tools
define("_ONLINEUSERS","Susijusios vartotojams");//Connected
define("_DATE","Data");//Date
define("_STUDENT","Studentų");//Student
define("_LINE","Line");//Line
define("_SOMEPROBLEMEMERGED","Kai kurios problemos įvyko");//Some problem has occured
define("_CORRECTION","IÅ¡taisyti");//Correct it
define("_LESSONNAME","Pamoka pavadinimas");//Lesson name
define("_DIRECTION","Kategorijos");//Categories
define("_DIRECTIONNAME","Kategorijos pavadinimas");//Category name
define("_NEWLESSON","Naujas pamoką");//New lesson
define("_NEWDIRECTION","Nauja kategorija");//New category
define("_EMAILSENDAT","Laiškas buvo išsiųstas į");//Email was sent to 
define("_CHOOSELESSON","Pasirinkite pamoką");//Choose lesson
define("_SUBJECT","Dalykas");//Subject
define("_RECIPIENTSSELECTION","Gavėjų atranka");//Recipients selection
define("_EMAILBODY","E-mail įstaiga");//Email body
define("_SENDEMAIL","Siųsti e-mail");//Send Email
define("_EXIT","Atsijungti");//Exit
define("_MORE","daugiau");//more
define("_DELETE","IÅ¡trinti");//Delete
define("_MESSAGES","Prane ¹ imai");// Messages
define("_THEORY","Teorija");//Theory
define("_PROJECTS","Projektai");//Projects
define("_TESTS","Testai");//Tests
define("_PREVIOUS","&lt;Ankstesnis");//Previous
define("_NEXT","Kitas&gt;");//Next
define("_CANNOTACCESSTHISUNIT","JÅ«s negalite matyti Å¡io vieneto, nes:");//You cannot see this unit because:
define("_SENDPERSONALMESSAGE","Siųsti asmeninį pranešimą");//Send personal message
define("_SEND","Siųsti");//Send
define("_STATISTICS","Ataskaitos");//Reports
define("_OPTIONS","Funkcijos");//Options
define("_THEFIELD","Srityje");//The field
define("_WELCOMETO","Sveiki atvykę į");//Welcome to
define("_LESSONANNOUNCEMENT","Reklama už pamoką");//Announcement for the lesson
define("_COLOR","Spalva");//Color
define("_HOUR","valandą");//hour
define("_HOURS","valandos");//hours
define("_MINUTE","minutę");//minute
define("_MINUTES","minučių");//minutes
define("_SECONDS","sekundžių");//seconds
define("_LASTLOGIN","Paskutinis log-in");//Last log-in
define("_MEAN","Vidutinis");//Average
define("_LOGINAT","Prisijungti prie");//Log-in at
define("_TESTHADAT","Bandymo baigti");//Test completed at
define("_HASMAXIMUMDURATION","Jis trukmė");//It had maximum duration
define("_YOURSCOREIS","Jūsų rezultatas yra");//Your score is
define("_FINALSCOREWILLBEFROM","Galutinis rezultatas bus iš");//Final score will be from
define("_ANDYOUDIDITIN","ir tada ją");//and you completed it in
define("_TO","į");//to
define("_DEPENDSONQUESTIONS","priklausomai nuo jūsų atsakymus dėl atviro atsakyti į klausimus.");//depending on your answers on open-answer questions.
define("_EXAMPLEANSWER","Pavyzdys atsakymo");//Example answer
define("_SCORE","Balas");//Score
define("_THISQUESTIONCORRECTEDPROFESSOR","Å is klausimas bus pataisyta profesorius");//This question will be corrected by the professor
define("_RIGHTANSWER","Teisingas atsakymas");//Correct answer
define("_TESTSHOULDCOMPLETEIN","Šis bandymas turi būti užbaigtas");//This test must be completed in
define("_TIMELEFT","Liko laiko");//Time remaining
define("_YOUCANNOTLOGINAS","Nė vienas vartotojas yra su prisijungimo vardas:");//No user exists with login name:
define("_WRONGPASSWORDTRYAGAIN","Jūs davė neteisingas slaptažodis. Bandykite dar kartą.");//You gave a wrong password. Please try again.
define("_NOTACTIVATEDACCOUNTTRYAGAINLATER","Jūsų sąskaita nebuvo suaktyvinta dar. Prašome pabandyti vėliau.");//Your account has not been activated yet. Please try again later.
define("_YOUHAVEBEENEXCLUDEDBYPROFESSOR","Jūs neįtraukti profesorius");//You are excluded by professor
define("_MUSTFIRSTREADUNIT","Visų pirma turite perskaityti vienetas");//You must first read unit
define("_MUSTFIRSTTAKEATLEAST","Pirmiausia jūs turite būti bent jau");//You must first take at least
define("_YOURTIMEISUP","Jūsų laikas baigėsi");//Your time is up
define("_ATTEST","bandymo");//at test
define("_WANTTOREDOTEST","Norėčiau pakartoti šį bandymą");//I want to redo this test
define("_PERCENT","Procentas");//Percent
define("_CANNOTREDOTEST","Jūs negalite pakartoti šį testą!");//You cannot redo this test!
define("_LESSON","Pamoka");//Lesson
define("_ALL","All content");//All content
define("_GOTOFORUM","Eiti į forumą");//Go to forum
define("_SENDMESSAGEATFORUM","Rašyti žinutę");//Post message
define("_SENDMESSAGE","Siųsti žinutę");//Send message
define("_ANNOUNCEMENTS","Pranešimai");//Announcements
define("_MESSAGESATFORUM","Forumo žinutės");//Forum messages
define("_PERSONALMESSAGES","Asmeniniai pranešimai");//Personal messages
define("_SOLVEDTESTS","Išspręsti bandymų");//Solved tests
define("_ATFORUM","Forume");//At forum
define("_PRINTERFRIENDLY","Spausdinti vienetas");//Print unit
define("_PRINTERFRIENDLYALLCONTENT","Spausdinti visą turinį");//Print all the content
define("_ADDCOMMENT","Pridėti komentarą");//Add comment
define("_LESSONSELECT","Pasirinkite pamoką");//Select lesson
define("_CURRENTCONTENT","Medžiaga");//Material
define("_COMMENTDELETED","Komentaras buvo ištrintas");//The comment has been deleted
define("_COMMENTADD","Pridėti komentarą");//Add comment
define("_ADDYOURCOMMENT","Pridėti komentarą");//Add your comment
define("_SUCCESFULLYADDEDCOMMENT","Komentaras buvo sėkmingai pridėtas");//The comment was added successfully
define("_SUCCESFULLYUPDATEDCOMMENT","Komentaras buvo sėkmingai atnaujintas");//The comment was updated successfully
define("_SUCCESFULLYDELETEDFILEWINDOWCLOSE5SECONDS","Šis failas buvo ištrintas. Šis langas automatiškai uždaroma per 5 sekundes.");//The file was deleted. This window will automatically close in 5 seconds.
define("_SUCCESFULLYDELETEDFOLDERWINDOWCLOSE5SECONDS","Aplankas buvo ištrintas. Šis langas automatiškai uždaroma per 5 sekundes.");//The folder was deleted. This window will automatically close in 5 seconds.
define("_NOTSUCCESFULLYDELETEDFOLDERWINDOWCLOSE5SECONDS","Aplankas nebuvo panaikinta. Jame neturi būti jokių failų ar aplankų išbraukti. Šis langas automatiškai uždaroma per 5 sekundes.");//The folder was not deleted. It must not contain any files or folders to be deleted. This window will automatically close in 5 seconds.
define("_SUCCESFULLYCREATEDFOLDERWINDOWCLOSE5SECONDS","Aplankas sukurtas. Šis langas automatiškai uždaroma per 5 sekundes.");//The folder was created. This window will automatically close in 5 seconds.
define("_FOLDERNAME","Aplanko pavadinimas");//Folder name
define("_CREATE","Sukurti");//Create
define("_LESSONNOTSET","Pamoka nebuvo nustatyti.");//The lesson was not set.
define("_COPYNAMESFROMLEFTTORIGHTTOSAVEIMAGES","Kopijuoti vardus iš kairės į dešinę stulpelyje, siekiant išsaugoti vaizdo failus į savo dokumentą.");//Copy names from the left to the right column, in order to save the image files in your document.
define("_THEFILE","Failas");//The file
define("_MUSTBESMALLERTHAN","turi būti mažesnis nei");//must be smaller than
define("_KILOBYTES","Image.");//Kbytes.
define("_HASBEENSEND","buvo išsiųstas.");//was sent.
define("_SENDFILE","Siųsti failą");//Send file
define("_CLOSEWINDOW","Uždaryti langą");//Close window
define("_UPDATE","Atnaujinti");//Update
define("_SUCCESFULLYDELETEDANNOUNCEMENTWINDOWCLOSE5SECONDS","Šis pranešimas buvo sėkmingai ištrintas");//The announcement was deleted successfully
define("_ANNOUNCEMENTADD","Pridėti skelbimą");//Add announcement
define("_ANNOUNCEMENTTITLE","Skelbimas pavadinimas");//Announcement title
define("_ANNOUNCEMENTBODY","Skelbimas įstaiga");//Announcement body
define("_SUCCESFULLYADDEDANNOUNCEMENTWINDOWCLOSE5SECONDS","Šis skelbimas buvo sėkmingai pridėtas");//The announcement was added successfully
define("_SUCCESFULLYUPDATEDANNOUNCEMENTWINDOWCLOSE5SECONDS","Šis skelbimas buvo sėkmingai atnaujintas");//The announcement was updated successfully
define("_ENDDATEMUSTBEBEFORESTARTDATE","Pabaigos data turi būti po pradžios datos.");//End date must be after start date.
define("_SAVE","Saugoti");//Save
define("_SUCCESFULLYUPDATEDQUESTION","Klausimas buvo sėkmingai atnaujintas");//The question was updated successfully
define("_SUCCESFULLYADDEDQUESTION","Klausimas buvo įtrauktas sėkmingai");//The question was added successfully
define("_QUESTIONTEXT","Klausimo tekstas");//Question text
define("_SAVEQUESTION","IÅ¡saugoti klausimas");//Save question
define("_UNIT","Vienetas");//Unit
define("_QUESTIONTYPE","RÅ«Å¡is");//Type
define("_DIFFICULTY","Sunkumo lygis");//Difficulty
define("_RATEMUSTBEBETWEEN0100","Rezultatas turi svyruoti tarp 0 ir 100");//The score must range between 0 and 100
define("_ALLOFTHEM","Visi vartotojai");//All users
define("_VALIDFOR","Galioja");//Valid for
define("_TOBEEXCLUDEDFROMUNIT","išbraukti iš vieneto");//to be excluded from the unit
define("_THEUNIT","vieneto");//the unit
define("_TESTNAME","Bandymo pavadinimas");//Test name
define("_UNITPARENT","Parent vienetas");//Parent unit
define("_SAVETEST","IÅ¡saugoti bandymas");//Save test
define("_SUCCESFULLYADDEDRATE","Norma buvo įtrauktas sėkmingai");//The rate was inserted successfully
define("_STUDENTANSWER","Studento atsakymas");//Student answer
define("_SEARCHTABLERECREATED","Paieškos stalo buvo atkurta");//The search table was recreated
define("_SAVETHE","IÅ¡saugoti");//Save the
define("_OFTHELESSONATYOURCOMPUTER","į pamoką savo kompiuterį.");//of the lesson at your computer.
define("_ATYOURCOMPUTER","Jūsų kompiuteryje.");//at your computer.
define("_DATAFILE","Duomenų failas");//Data file
define("_NOTGIVEFILENAME","Neįvedėte tiekimo failo pavadinimą");//You did not supply a file name
define("_LESSONDATAFILE","Pamoka duomenų rinkmeną");//Lesson data file
define("_INSERTDATA","Importo duomenys");//Import data
define("_OFLESSON","IÅ¡ pamoka");//Of the lesson
define("_CATEGORY","Kategorija");//Category
define("_SEARCH","Ieškoti");//Search
define("_DESCRIPTION","Aprašymas");//Description
define("_TYPE","RÅ«Å¡is");//Type
define("_POSITION","Pareigos");//Position
define("_LESSONCONTENT","Pamoka turinio");//Lesson content
define("_TITLE","Pavadinimas");//Title
define("_TEXT","Tekstas");//Text
define("_NORESULTSFOUNDINFORUM","Rezultatų nerasta forume");//No results found in forum
define("_SEARCHRESULTSINLESSONS","Paieškos rezultatai pamokų");//Search results in lessons
define("_SEARCHRESULTSINFORUM","Paieškos rezultatai forume");//Search results in forum
define("_SEARCHRESULTSINUSERS","Paieškos rezultatai naudotojus");//Search results in users
define("_NOSEARCHRESULTSFOUND","Nerasta jokių rezultatų per paiešką");//No results found during the search
define("_PRINTIT","Spausdinti ji!");//Print it!
define("_LANGUAGEADMINISTRATION","Nustatyti kalbomis");//Set languages
define("_INTERMEDIATESELLER","Tarpinis pardavėjas");//Intermediate salesman
define("_PROFESSOR","Profesorius");//Professor
define("_ADMINSTRATOR","Administratorius");//Administrator
define("_CONTROLCENTER","Kontrolės centras");//Control center
define("_EXAMPLES","Pavyzdžiai");//Examples
define("_FORUM","Forumas");//Forum
define("_NOCONTENT","Vienetas be turinio");//Unit without content
define("_INACTIVE","Neaktyvūs vieneto");//Inactive
define("_CONTENTMANAGEMENT","Turinys");//Content
define("_SCHEDULING","Tvarkaraštis");//Scheduling
define("_OFDEVELOPMENT","plėtojimasis");//development
define("_MULTIPLECHOICEONESELECTION","Keli pasirinkimai, vieną teisingą atsakymą");//Multiple choices, single correct answer
define("_MULTIPLECHOICEMULTIPLESELECTIONS","Keli pasirinkimai, daug teisingus atsakymus");//Multiple choices, multiple correct answers
define("_OFMATCH","atitikimas");//matching
define("_OFEMPTYSPACES","Užpildyti tuščius laukus");//Fill in the blanks
define("_LOW","Žemas");//Low
define("_MEDIUM","Vidutinis");//Medium
define("_HIGH","Aukštas");//High
define("_PERIODSPERSTUDENT","Laikotarpius kiekvieno studento");//Periods per student
define("_NETMEETINGSUPPORT","Netmeeting parama");//Netmeeting support
define("_IFSTUDENTHASNOTSEEN","Jei studentas ne widziales");//If student has not seen
define("_IFSTUDENTHASNOTPASSED","Jei studentas neturi");//If student has not passed
define("_STUDENTALLWAYS","Studentų allways");//Student allways
define("_ACCESSRULES","Pamoka taisyklės");//Lesson rules
define("_EMAILS","Laiškai");//Emails
define("_CHAT","Pokalbiai");//Chat
define("_OFJANUARY","Sausis");//January
define("_OFFEBRUARY","Vasaris");//February
define("_OFMARCH","Kovas");//March
define("_OFAPRIL","Balandis");//April
define("_OFMAY","Gali");//May
define("_OFJUNE","Birželis");//June
define("_OFJULY","Liepa");//July
define("_OFAUGUST","Rugpjūtis");//August
define("_OFSEPTEMBER","Rugsėjis");//September
define("_OFOCTOBER","Spalis");//October
define("_OFNOVEMBER","Lapkritis");//November
define("_OFDECEMBER","Gruodis");//December
define("_ADDLANGUAGE","Pridėti kalba");//Add language
define("_CURRENTLANGUAGES","Dabartinis kalbų");//Current languages
define("_CHANGE","Pakeisti");//Change
define("_RETURN","Grįžti");//Return
define("_UPDATESUCCESFULLYMADE","Atnaujinta programa buvo sėkmingai užbaigta");//The update was completed successfully
define("_LESSONMATERIAL","Pamoka medžiagos");//Lesson material
define("_NOQUESTIONSSETFORTHISUNIT","Nėra klausimų, apibrėžtų");//There are no questions defined
define("_ADDQUESTION","Pridėti klausimą");//Add question
define("_PREVIEW","Peržiūrėti");//Preview
define("_RENAME","Pervadinti");//Rename
define("_CLONE","Klonas");//Clone
define("_NOTESTSSETFORTHISUNIT","Nr bandymus rasti");//No tests found
define("_ADDTEST","Pridėti testą");//Add test
define("_UNITANDSUBUNITSTESTS","Vienetas ir padaliniai testai");//Unit and subunits tests
define("_NORESULTSFOUND","Rezultatų nerasta!");//No results found!
define("_PAGES","puslapių");//pages
define("_UPLOADFILESANDIMAGES","Įkelti failus ir vaizdus");//Upload files and images
define("_COPYFROMANOTHERLESSON","Kopijuoti iš kitos pamokos");//Copy from another lesson
define("_UNITNAME","Vieneto pavadinimas");//Unit name
define("_CONTENTTYPE","Turinio tipas");//Content type
define("_CONTENT","Turinys");//Content
define("_UPDATEUNIT","Atnaujinti vienetas");//Update unit
define("_CREATESUBUNIT","Sukurti subvienetą");//Create subunit
define("_CREATETEST","Naujas bandymas");//Create test
define("_ADDPERIOD","Pridėti laikotarpis");//Add period
define("_LESSONPERIODS","Pamoka laikotarpiai");//Lesson periods
define("_COPY","Kopijuoti");//Copy
define("_EXCLUDECONSTRAINT","IÅ¡imtis apribojimas");//Exclusion constraint
define("_EXCLUSIONUNIT","IÅ¡imtis vienetas");//Exclusion unit
define("_FUNCTIONS","Funkcijos");//Functions
define("_THETEST","bandymas");//the test
define("_WITHSCOREATLEAST","su norma bent");//with rate at least
define("_NOQUESTIONSTOCORRECTFORTHISLESSON","Nėra klausimų ištaisyti šią pamoką.");//No questions to correct for this lesson.
define("_QUESTIONSTOCORRECT","Klausimai teisingai");//Questions to correct
define("_DELETESELECTED","Pašalinti pasirinktus");//Delete selected
define("_REDOABLE","Bandymo pakartojimų");//Test repetitions
define("_PROFESSORS","Profesoriai");//Professors
define("_CANNOTOPENFOLDER","Aplankas negali būti atidaryti");//The folder can&#039;t be opened
define("_CREATEFOLDER","Sukurkite katalogą");//Create folder
define("_OPENFOLDER","Atidarykite katalog ±");//Open folder
define("_CUT","Pjauti");//Cut
define("_PASTE","Įterpti");//Paste
define("_UNDO","Atšaukti");//Undo
define("_REDO","Pakartoti");//Redo
define("_FIND","Rasti");//Find
define("_INSERTHYPERLINK","Įtraukti nuorodą");//Insert hyperlink
define("_INSERTIMAGE","Įterpti vaizdą");//Insert image
define("_NORMAL","Normalus");//Normal
define("_DEFAULT","Nebuvimas");//Default
define("_BOLD","Paryškintas");//Bold
define("_ITALIC","Kursyvu");//Italics
define("_UNDERLINED","Pabrauktas");//Underlined
define("_FONTCOLOR","Å rifto spalva");//Font color
define("_DIMENSIONS","Matmenys");//Dimensions
define("_CANCEL","Atšaukti");//Cancel
define("_OR","arba");//or
define("_LEFT","Kairė");//Left
define("_RIGHT","Teisingas");//Right
define("_UP","Aukštyn");//Up
define("_MIDDLE","Vidurio");//Middle
define("_DOWN","Žemyn");//Down
define("_FILE","Failas");//File
define("_SELECTTHEONEYOUWANTASLINK","Pasirinkite vieną norite įterpiamas kaip Hipersaitai");//Select the one you want inserted as hyperlink
define("_SELECTTHEONEYOUWANTAS","Pasirinkite vieną norite įterpiamas kaip");//Select the one you want inserted as
define("_SMALLCAPSHYPERLINK","Hipersaitai");//hyperlink
define("_ADD","Pridėti");//Add
define("_NOTE","Pastaba");//Note
define("_SELECTLESSON","Pasirinkite pamoką");//Choose lesson
define("_STUDENTS","Studentai");//Students
define("_ADMINISTRATORS","Administratoriai");//Administrators
define("_LESSONSTATISTICS","Pamoka ataskaitos");//Lesson reports
define("_FILES","Failai");//Files
define("_TOTALSIZE","Bendras dydis");//Total size
define("_NEWMESSAGE","Nauja žinutė");//New message
define("_PARTICIPATION","Dalyvavimas");//Participation
define("_AVERAGE","unremarkable");//unremarkable
define("_ACTIVE","Aktyvus");//Active
define("_PASSWORDLOST","Pamiršote slaptažodį?");//Forgot your password?
define("_ANEMAILHASBEENSENT","Laišką su instrukcijomis buvo išsiųstas.");//An email with instructions was sent to you.
define("_PASSWORDRECOVERY","Atkurti slaptažodį");//Recover your password
define("_THENEWPASSWORDIS","Jūsų naujas slaptažodis yra:");//Your new password is: 
define("_EMAILWITHPASSWORDSENT","Laišką su nauju slaptažodžiu jums išsiųstas.");//An email with your new password was sent to you.
define("_LINEARCONTENT","Turinio tvarka");//Content order
define("_ONEBYONE","Rodyti klausimai vienas po kito");//Show questions one by one
define("_NEXTQUESTION","Kitas klausimas");//Next question
define("_IDONOTWANTTODOTHETEST","Aš persigalvojau. Prašome mane atgal");//I changed my mind. Please take me back
define("_YOUHAVE","JÅ«s turite");//You have
define("_SENDFILEASANSWER","Įkelti failą kaip atsakyti");//Upload a file as an answer
define("_FILEUPLOADED","Failas įkeltas");//File uploaded
define("_PREVIOUSQUESTION","Ankstesnis klausimą");//Previous question
define("_RESTARTLESSON","Pamoka iniciacijos");//Lesson initialization
define("_RESTARTLESSONCOMPLETED","Pamoka buvo inicijuoti");//The lesson has been initialized
define("_UPLOADFILE","Įkelti failą");//Upload file
define("_PROBLEMUPLOADINGFILE","Iškilo problema, o įkelti failą");//There was a problem while uploading file
define("_SHOW","Rodyti");//Show
define("_URL","URL");//URL
define("_TARGET","Tikslas");//Target
define("_NONE","Nė vienas");//None
define("_OTHER","Kitas");//Other
define("_TEXTTOP","Texttop");//Texttop
define("_ABSMIDDLE","Absmiddle");//Absmiddle
define("_ABSBOTTOM","Absbottom");//Absbottom
define("_BASELINE","Pradinis");//Baseline
define("_CELLSPACING","Mobilieji tarpai");//Cell spacing
define("_CELLPADDING","Cellpadding");//Cell padding
define("_EM","Em");//Em
define("_WIDTH","Plotis");//Width
define("_ALIGN","IÅ¡lygiuoti");//Align
define("_BORDER","Sienos");//Border
define("_BOTTOM","Dugnas");//Bottom
define("_CSS","CSS");//CSS
define("_CAPTION","Caption");//Caption
define("_CENTER","Centras");//Center
define("_CHAR","Char");//Char
define("_HEIGHT","Aukštis");//Height
define("_JUSTIFY","IÅ¡lygiuoti");//Justify
define("_MARGIN","Marža");//Margin
define("_PADDING","Padding");//Padding
define("_RULES","Taisyklės");//Rules
define("_SUMMARY","Santrauka");//Summary
define("_TEXTALIGN","Tekstas suderinti");//Text align
define("_TOP","Viršus");//Top
define("_ENTER","Prisijungimas");//Login
define("_HASBEENLOGGEDOUT","buvo išeiti");//has been logged out
define("_LOGOUT","Išeiti iš");//Logout
define("_EACHFILESIZEMUSTBESMALLERTHAN","Kiekvienas failas turi būti mažesnis nei");//Each file must be smaller than
define("_DONE","Padarytas");//Done
define("_UPLOADTHESCORMFILEINZIPFORMAT","Įkelti SCORM failą į ZIP formatą");//Upload SCORM file in ZIP format
define("_SCORMEXPORT","Eksporto pamoka SCORM");//Export lesson to SCORM
define("_SCORMIMPORT","Importo SCORM turinio");//Import SCORM content
define("_FORUMPOSTS","Forumo žinutės");//Forum messages
define("_TOTAL","IÅ¡ viso");//Total
define("_ALLLESSONS","Visos pamokos");//All lessons
define("_STUDENTSOFLESSON","Studentai pamoka");//Students of lesson
define("_REVIEWSCORMDATA","Apžvalga SCORM duomenų");//Review SCORM data
define("_IMPORTOFUNIT","Importo vieneto");//Import of unit
define("_SELECTFILE","Pasirinkite failą");//Select a file
define("_THESYSTEMSUGGESTSTHEFILES","Sistemos pasiūlymai failus");//The systems suggests the files
define("_CHECKIFITISASINGLESCO","Pažymėkite, jei tai yra vieninga SCO");//Check if it is a single SCO
define("_CHOOSESTUDENT","Pasirinkite studentas");//Select a student
define("_NOSCORMDATAFOUNDFORTHISSTUDENT","Nr SCORM duomenų šio studentas");//No SCORM data found for this student
define("_ENTRY","Įrašas");//Entry
define("_TOTALTIME","Bendras laikas");//Total time
define("_MINSCORE","Minimalus balas");//Minimum score
define("_MAXSCORE","Maksimalus balas");//Maximum score
define("_FINALSCORE","Galutinis rezultatas");//Final score
define("_TOCAPITAL","Ä®");//To
define("_NOTEPUBLICROOMSARESTOREDANDACCESSED","Pastaba: Pokalbiai visuomenės kambariuose yra registruojami ir prieinami visiems vartotojams");//Note: Conversations in public rooms are recorded and made available to all users
define("_PRIVATEROOM","Privati kambarys");//Private room
define("_ENTEREDROOM","pateko į kambarį");//entered the room
define("_LEFTTHEROOM","paliko kambaryje");//left the room
define("_WRONGROOMID","Neteisingas kambario numeris");//Wrong room id
define("_EXITCHAT","Baigti pokalbį");//Exit chat
define("_ADJUSTTOPAGE","Prisitaikyti prie puslapio");//Adjust to page
define("_CREATEPUBLICROOM","Sukurti viešųjų kambarys");//Create public room
define("_CREATEPRIVATEROOM","Sukurti privatų kambarį");//Create private room
define("_OPENROOMS","Atidaryti kambariai");//Open rooms
define("_NEWPUBLICROOM","Nauji viešųjų kambarys");//New public room
define("_NEWPRIVATEROOM","Naujas privatus kambarys");//New private room
define("_SHOWPASTCOVERSATIONS","Rodyti pastaruosius pokalbiai");//Show past conversations
define("_PUBLICROOMS","Visuomenės kambariai");//Public rooms
define("_PRIVATEROOMS","Privatūs kambariai");//Private rooms
define("_PARTICIPANTS","dalyviai");//participants
define("_NOROOMSFOUND","Nr Kambarių rasti");//No rooms found
define("_DEACTIVATE","Dezaktywuj");//Deactivate
define("_ACTIVATE","Aktyvuoti");//Activate
define("_SYSTEMMESSAGE","Sistemos pranešimą");//System message
define("_ROOMALREADYEXISTS","Kambarys su tokiu pavadinimu jau egzistuoja");//A room with this name already exists
define("_ROOMNAME","Salė vardas");//Room name
define("_ACTIVENEUTRAL","Aktyvus");//Active
define("_SHOWCONVERSATIONSFORROOM","Rodyti pokalbius kambarys");//Show conversations for the room
define("_NOMESSAGESFOUNDFORTHISINTERVAL","Nėra pokalbių rasti šį kambarį nurodytą intervalą");//No conversations found in this room for the specified interval
define("_MESSAGE","Pranešimas");//Message
define("_FILESIZE","Failo dydis");//File size
define("_ILLEGALFILENAME","Nelegali failo vardas");//Illegal file name
define("_IRREVERSIBLEACTIONAREYOUSURE","Šis veiksmas negrįžtamas! Ar tikrai?");//This operation is irreversible! Are you sure?
define("_FILENAME","Failo vardas");//File name
define("_SUCCESFULLYDELETEDFILE","Sėkmingai ištrintas failas");//Successfully deleted file
define("_TAKEBACKUP","Backup!");//Backup!
define("_SUCCESFULLYBACKEDUP","Atsarginė sėkmingai užbaigtas");//Backup successfully completed
define("_NONEXISTINGMAIL","Šis el.pašto / login nepriklauso visiems vartotojams");//This email/login does not belong to any user
define("_PORT","Serverio portas");//Server port
define("_DATABASE","Duomenų bazės pavadinimas");//Database name
define("_ACTIVATELDAP","Aktyvuoti LDAP parama");//Activate LDAP support
define("_LDAPSERVER","LDAP serveris");//LDAP server
define("_LDAPBINDDN","LDAP įpareigoti DN");//LDAP bind DN
define("_LDAPPASSWORD","LDAP įpareigoti slaptažodį");//LDAP bind password
define("_SUPPORTONLYLDAP","Parama tik LDAP registracija");//Support only LDAP registration
define("_LOGINATTRIBUTE","Prisijungimo vardas atributas");//Login name attribute
define("_LDAPCOMMONNAME","Pilnas pavadinimas atributo");//Full name attribute
define("_LDAPADDRESS","Adresas atributas");//Address attribute
define("_LDAPLOCALITY","Miestas atributas");//City attribute
define("_LDAPTELEPHONENUMBER","Telefonas atributas");//Phone number attribute
define("_LDAPMAIL","Siųsti atributas");//Email attribute
define("_LDAPLANGUAGE","Kalba atributas");//Language attribute
define("_CHECKSETTINGS","Patikrinti nustatymus");//Check settings
define("_LDAPPORT","LDAP serveris uosto");//LDAP server port
define("_USESSL","Naudoti SSL");//Use SSL connection
define("_CANNOTCONNECTLDAPSERVER","Sistemai nepavyko prisijungti prie serverio LDAP");//The system was unable to connect to LDAP server
define("_CANNOTBINDLDAPSERVER","Sistemai nepavyko prisijungti prie serverio LDAP");//The system was unable to bind to LDAP server
define("_LDAPCONFIGURATION","LDAP konfigūracijos");//LDAP configuration
define("_LDAPBASEDN","LDAP bazėje DN");//LDAP Base DN
define("_YOUHAVEALREADYCORRECTEDTHISQUESTION","Jūs jau ištaisyti šį klausimą");//You have already corrected this question
define("_SHOWALL","Rodyti visus");//Show all
define("_TOTALLOGINS","Bendras sistemos prisijungimą");//Total system logins
define("_ALLOWEDIPS","Leidžiama IP");//Allowed IPs
define("_COMMASEPARATEDLISTASTERISKEXAMPLE","Comma separated list. Žvaigždutė * leidžiama. Pavyzdys: 192.168.0 .*, 192.168.1.1, 192.168.1.100");//Comma separated list. The asterisk * is allowed. Example: 192.168.0.*, 192.168.1.1, 192.168.1.100
define("_DISALLOWEDIPS","Draudžiama IP");//Disallowed IPs
define("_ALLOWEDEXTENSIONS","Leidžiami bylų plėtinių");//Allowed file extensions
define("_DISALLOWEDEXTENSIONS","Draud failą plėtinių");//Disallowed file extensions
define("_COMMASEPARATEDLISTASTERISKEXTENSIONEXAMPLE","Comma separated list. Pavyzdys: PHP, JS, exe, Cgi");//Comma separated list. Example: php, js, exe, cgi
define("_DENIALTAKESPRECEDENCE","Atsisakymas anksčiau leidimo. Jei abu laukai neužpildyti, tada viskas leidžiama");//Denial precedes permission. If both fields are left blank, then everything is allowed
define("_CONTACTUS","Susisiekite su mumis");//Contact us
define("_LDAPPROTOCOLVERSION","LDAP protokolo versija");//LDAP Protocol Version
define("_GOTOINBOX","Grįžti į pašto dėžutę");//Go to inbox
define("_RECENTCOMMENTS","Paskutiniai komentarai");//Last comments
define("_CONTROLPANEL","Valdymo skydelis");//Control panel
define("_YOUCANNOTCREATETHISFOLDER","Jūs negalite sukurti tokį aplanką");//You cannot create such a folder
define("_INVALIDID","Neteisingas numeris");//Invalid id
define("_UNPRIVILEGEDATTEMPT","Jūs neturite teisių atlikti šį veiksmą");//You do not have the priviledges to perform this action
define("_INVALIDLOGIN","Neteisingas prisijungimo vardas");//Invalid login name
define("_DOWNLOADLANGUAGEFILE","Atsisiųsti language file");//Download language file
define("_SOMEPROBLEMOCCURED","Kai kurios problemos");//Some problem occured
define("_ALTERNATIVELYCOPYANDPASTEBROWSER","Taip pat galite nukopijuoti šią nuorodą ir įklijuokite jį į savo naršyklės adreso laukelį");//Alternatively, you may copy the link and paste it in your browser&#039;s address field
define("_YOUCANNOTACCESSTHISFOLDER","JÅ«s neturite prieigos prie Å¡io aplanko");//You do not have access to this folder
define("_YOUCANNOTDELETETHISFILE","Negalite ištrinti šį failą");//You cannot delete this file
define("_TRIEDTODELETE","Bandote ištrinti failo");//Tried to delete file
define("_ACTION","Veiksmas");//Action
define("_NOTES","Pastabos");//Notes
define("_SENDFILES","Siųsti failus");//Send files
define("_YOUCANNOTUPLOADFILESWITHTHISEXTENSION","Jūs negalite siųsti failus su šiuo pratęsimu");//You cannot upload files with this extension
define("_YOUMAYONLYUPLOADFILESWITHEXTENSION","Galite įkelti failus su plėtiniu");//You may only upload files with extension
define("_COULDNOTCREATEFOLDER","Nepavyko sukurti katalogo. Prašome patikrinti aplanko pavadinimą ir aplanką dar nėra");//Could not create folder. Please check the folder name and that the folder does not already exist
define("_REGISTERANEWACCOUNT","Naujas vartotojas sąskaitos");//New user account
define("_REC","rec");//rec
define("_SUCESSFULLYCONNECTEDTOLDAPSERVER","Sėkmingai prisijungę prie serverio LDAP");//Successfully connected to LDAP server
define("_DIRECTIONDELETED","Kategorija IÅ¡braukta");//Category deleted
define("_NOANNOUNCEMENTSPOSTED","Nr pranešimai siunčiami šiai pamokai");//No announcements posted
define("_NONEWFORUMMESSAGES","Nr forumo žinutės apie pamoką");//No forum messages
define("_NONEWPERSONALMESSAGES","Nėra naujų asmeninius pranešimus į pašto dėžutę");//No new personal messages in your inbox
define("_NONEWCOMMENTS","Nėra naujų komentarai");//No new comments
define("_NOMATERIALINTHISLESSON","Pamoka šiuo metu yra tuščias");//The lesson is currently empty
define("_NOSOLVEDTESTSFOUND","Nr išspręsti bandymų");//No solved tests
define("_NORELATEDPOSTSFOUND","Nėra pranešimų, susijusių su šiuo vienetu.");//No posts relevant to this unit.
define("_SUCCESSFULLYCREATEDLESSON","Pamoka buvo sukurtas sėkmingai");//The lesson was created successfully
define("_SORRYNEEDIFRAME","Atsiprašome, jums reikia iframe naudotis Pokalbiai");//Sorry, you need iframe support to use the Chat
define("_TOPICSUBJECT","Tema");//Topic subject
define("_SEARCHRESULTS","Paieškos rezultatai");//Search results
define("_NORESULTSFOUNDINPERSONALMESSAGES","Rezultatų nerasta asmeninių pranešimų");//No results found in personal messages
define("_SEARCHRESULTSINPERSONALMESSAGES","Paieškos rezultatai asmeninių pranešimų");//Search results in personal messages
define("_SEARCHRESULTSINCOURSES","Paieškos rezultatai kursuose");//Search results in courses
define("_MESSAGEFOLDER","Pranešimas katalogą");//Message folder
define("_EMAIL","e-mail");//Email
define("_RESETPASSWORD","Atstatyti slaptažodį");//Reset password
define("_JOINED","Prisijungė");//Joined
define("_MOREINFO","Daugiau informacijos");//More info
define("_AVERAGESCORE","NBT");//Average score
define("_CHATMESSAGES","Pokalbiai prane ¹ imai");//Chat messages
define("_MONTHLOGINS","Logins paskutinį mėnesį");//Logins last month
define("_WEEKLOGINS","Logins paskutinę savaitę");//Logins last week
define("_MEANDURATION","Vidutinė sesijos trukmė");//Mean session duration
define("_MONTHMEANDURATION","Vidutinė sesijos trukmė per pastarąjį mėnesį");//Mean session duration last month
define("_WEEKMEANDURATION","Vidutinė sesijos trukmė paskutinę savaitę");//Mean session duration last week
define("_MONTH","Mėnuo");//Month
define("_WEEK","Savaitės");//Week
define("_PRICE","Kaina");//Price
define("_DURATION","Trukmė");//Duration
define("_MAINTENANCE","Priežiūra");//Maintenance
define("_FORUMLASTMESSAGE","Paskutinis pranešimas forume");//Last message in forum
define("_MESSAGESFOLDERS","Asmeniniai pranešimai katalogai");//Personal messages folders
define("_FOLDERS","Katalogai");//Folders
define("_CHATLASTMESSAGE","Paskutinis pranešimas čate");//Last message in chat
define("_INFO","Informacija");//Information
define("_LASTPOST","Paskutinė žinutė");//Last post
define("_TOTALQUESTIONS","Iš viso klausimų");//Total questions
define("_DEVELOPMENT","Plėtojimasis");//Development
define("_MULTIPLEONE","Keli pasirinkimai - Vienas teisingas atsakymas");//Multiple choices - Single correct answer
define("_MULTIPLEMANY","Keli pasirinkimai - Daugelis teisingus atsakymus");//Multiple choices - Many correct answers
define("_MATCH","Atitikti");//Match
define("_EMPTYSPACES","Tušti tarpai");//Empty spaces
define("_LOWDIFFICULTY","Žemas sunku");//Low difficulty
define("_MEDIUMDIFFICULTY","Vidutinio sudėtingumo");//Medium difficulty
define("_HIGHDIFFICULTY","Didelis sunkumų");//High difficulty
define("_CATEGORIES","Kategorijos");//Categories
define("_OVERALL","IÅ¡ viso");//Overall
define("_BACKTOTOP","Atgal į viršų");//Back to top
define("_STATISTICSFORLESSON","Ataskaitos apie pamoką");//Reports for lesson
define("_GENERALLESSONINFO","Bendrosios pamoka informacija");//General lesson information
define("_LESSONPARTICIPATIONINFO","Pamoka dalyvavimo informacijos");//Lesson participation information
define("_LESSONCONTENTINFO","Pamoka turinį");//Lesson content information
define("_TESTINFO","Bandymo informacija");//Test information
define("_QUESTIONINFO","Klausimas informacija");//Question information
define("_VIEWTEST","Žiūrėti bandymas");//View test
define("_SYSTEMSTATISTICS","Sistemos ataskaitos");//System reports
define("_ORDER","Užsakymas");//Order
define("_TEST","Tikrinti");//Test
define("_TOPICSUCCESFULLYCREATED","Å i tema buvo sukurta");//The topic was created successfully
define("_SUCCESFULLYPOSTEDMESSAGE","Jūsų pranešimas buvo išsiųstas sėkmingai");//Your message was posted successfully
define("_SUCCESFULLYUPDATEDTOPIC","Ši tema buvo sėkmingai atnaujintas");//The topic was updated successfully
define("_SUCCESFULLYUPDATEDMESSAGE","Jūsų žinutė buvo sėkmingai atnaujintas");//Your message was updated successfully
define("_INVISIBLE","Nematomas");//Invisible
define("_LOCKED","Užrakinta");//Locked
define("_PUBLIC","Visuomenės");//Public
define("_PREVIEWMESSAGE","Peržiūrėti pranešimą");//Preview message
define("_BODY","KÅ«nas");//Body
define("_ATTACHMENT","Priedas");//Attachment
define("_RECENTMESSAGESATFORUM","Paskutiniai pranešimai forume");//Last messages at forum
define("_RECENTUNREADPERSONALMESSAGES","Naujausi neskaitytą asmeninius pranešimus");//Recent unread personal messages
define("_NOCONTENTAVAILABLE","Nr vienetų Šio tipo šiuo metu turima");//No units of this content-type currently available
define("_THEREWASAPROBLEMDELETETINGFILEWINDOWCLOSE5SECONDS","Problema kilo failą išbraukta. Šis langas bus automatiškai uždaryti per 5 sekundes");//A problem occured during the file deletion. This window will close automatically in 5 seconds
define("_TRIEDTOCREATEFOLDER","Bandote sukurti aplanko:");//Tried to create folder:
define("_COULDNOTCREATEFOLDERWINDOWCLOSE5SECONDS","Aplankas negali būti sukurta. Šis langas bus automatiškai uždaryti per 5 sekundes");//The folder could not be created. This window will close automatically in 5 seconds
define("_INVALIDNAME","Neteisingas pavadinimas");//Invalid name
define("_THISFOLDERCONTAINS","Å iame kataloge yra");//This folder contains
define("_TOPICS","Temos");//Topics
define("_FILEDOESNOTEXIST","Failas neegzistuoja");//File does not exist
define("_ADDLINK","Įtraukti nuorodą");//Add link
define("_CONTENTUNITS","Turinio vienetai");//Content units
define("_MAINPAGE","Pagrindinis puslapis");//Main page
define("_PLEASEGIVEYOURLOGINOREMAIL","Prašome nurodyti savo prisijungimo vardą arba elektroninio pašto");//Please give your login or email
define("_LESSONSETTINGS","Administravimas");//Administration
define("_ADMINISTRATOR","Administratorius");//Administrator
define("_PROGRESS","Pažanga");//Progress
define("_IMAGEFILE","Vaizdo failą");//Image file
define("_SETAVATAR","Nustatyti avatar");//Set avatar
define("_CURRENTAVATAR","My avatar");//My avatar
define("_DELETECURRENTAVATAR","Delete current avatar");//Delete current avatar
define("_ONLYIMAGEFILESAREVALID","Tik vaizdo failus, yra svarbūs. Pasirinkite vaizdo failą.");//Only image files are valid. Please select an image file.
define("_VIEWLIST","Žiūrėti sąrašą");//View list
define("_SUCCESFULLYSETAVATAR","Naujas avatar sėkmingai nustatyti");//New avatar is set successfully
define("_TOPICDELETEDSUCCESSFULLY","Tema sėkmingai ištrintas");//Topic deleted successfully
define("_MESSAGEDELETEDSUCCESSFULLY","Žinutė sėkmingai ištrintas");//Message deleted successfully
define("_POSTS","Žinutės");//Posts
define("_BY","prie");//by
define("_NEWCATEGORY","Nauja kategorija");//New category
define("_FORUMCONFIGURATIONPANEL","Forumas konfigūracijos skydelis");//Forum configuration
define("_VIEWS","Žiūrėti");//Views
define("_STICKY","Sticky");//Sticky
define("_NOTOPICSFOUND","Nėra temų rasti");//No topics found
define("_NEWTOPIC","Nauja tema");//New topic
define("_POSTEDBY","Įrašė");//Posted by
define("_ON","ant");//on
define("_INREPLYTO","atsakydama į");//in reply to
define("_REPLYWITHQUOTE","Atsakyti su citata");//Reply with quote
define("_QUOTE","cituoti");//quote
define("_REPLY","Atsakyti");//Reply
define("_AREYOUSUREYOUWNATTODELETEMESSAGE","Ar tikrai norite ištrinti žinutę");//Are you sure you want to delete message
define("_EDIT","Redaguoti");//Edit
define("_STATUS","Padėtis");//Status
define("_NOMESSAGESFOUND","Nėra pranešimų rasti");//No messages found
define("_GOTOCHATROOMSLIST","Grįžti į pokalbių sąrašą");//Go to chat rooms list
define("_ROOM","Kambarys");//Room
define("_INVITE","Pakviesti");//Invite
define("_INVITESYOUCLICKLINK","kviečia Jus į Pokalbiui. Spauskite nuorodą žemiau, turi būti atsižvelgta į kambarį.");//invites you to a chat session. Click the link below to be taken to the chat room.
define("_GOTOCHATROOM","Eiti į kambarį");//Go to chat room
define("_CHATINVITATION","Pokalbiai kvietimą");//Chat invitation
define("_NEWCONTENT","Naujas turinys");//New content
define("_NONEWCONTENT","Nėra naujų turinio");//No new content
define("_TEMPLATE","Å ablonas");//Template
define("_APPLY","Taikyti");//Apply
define("_PRIVATECONVERSATIONWITH","Asmeninis pokalbis su");//Private conversation with
define("_TORESPOND","reaguoti ...");//to respond...
define("_TOAPRIVATECONVERSATION","į privačią diskusiją");//to a private conversation
define("_INVITESYOUTOPRIVATECONVERSATION","kviečia Jus į privačią diskusiją");//is inviting you to a private conversation
define("_DOYOU","Ar");//Do you
define("_QUESTIONMARK","?");//?
define("_CONVERSATIONINVITATIONACCEPTED","Dialogas Kvietimas buvo priimtas");//The conversation invitation was accepted
define("_CONVERSATIONINVITATIONDENIED","Dialogas Kvietimas buvo atmestas");//The conversation invitation was denied
define("_YOUACCEPT","sutikti");//accept
define("_YOUDENY","neigti");//deny
define("_THEMAILCOULDNOTBESENDTRYLATER","E-paštu negalėjo siųsti. Bandykite vėliau arba susisiekite su sistemos administratoriumi");//The email could not be send. Please try again later or contact the system administrator
define("_AUTOMATEDEMAILSENTFROM","Šis laiškas automatiškai siunčiamas iš adresas:");//This is an automated email sent from the address:
define("_CLIKCINGONTHELINKWILLCONFIRM","Paspaudę nuorodą bus patvirtinti, kad Jūsų el.pašto adresas yra svarbūs, kad naujas slaptažodis gali būti išsiųsti Jums.");//Clicking on the link will confirm that your email address is valid so a new password can be sent to you.
define("_FORFURTHERCONTACTADMINAT","Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į sistemos administratorių per šią nuorodą:");//For further information you may contact the system administrator through the following URL:
define("_KINDREGARDSEFRONT","Su Å¡irdies Labas");//With kind regards
define("_THISISANAUTOMATEDEMAILSENTFROM","Šis laiškas automatiškai siunčiamas iš");//This is an automated email sent from
define("_BECAUSEYOUASKEDTORECOVERPASSWORD","nes jūs paprašė atstatyti slaptažodį.");//because you asked to recover your password.
define("_PLEASECLICKTHECONFIRMATIONLINKBELOW","Spauskite patvirtinimo nuorodą:");//Please click the confirmation link below:
define("_WITHTHENEWPASSWORD","su savo naujos sąskaitos slaptažodį.");//with your new account password.
define("_REGISTRATIONEMAIL","Registracija elektroniniu paštu");//Registration email
define("_CURRENCYSYMBOL","€");//&euro;
define("_ELEARNINGPLATFORM","e-mokymosi platforma");//eLearning platform
define("_ACCOUNTACTIVATEDWITHPERSONALINFORMATION","Jūsų sąskaita sėkmingai sukurta taip asmeninę informaciją:");//Your account was successfully created with the following personal information:
define("_YOUHAVEAPPLIEDFORTHELESSONS","Jūs prašė dalyvauti po pamokų:");//You have applied to attend the following lessons:
define("_YOUMAYSTARTUSINGFREEIMMEDIATELYBUTNOTNONFREE","Galite pradėti lankyti pamokas, kad gali laisvai nedelsiant. Jei jūsų pasirinkimas apima pamokos, kurios nėra laisvos, administratorius turi taikyti savo pasirinkimą prieš juos naudojant.");//You may start attending lessons that are free immediately. If your selection includes lessons that are not free, the administrator must apply your selection before using them.
define("_YOUMAYALTERPERSONALINFORMATIONFROMSETTINGS","Visa asmeninė informacija, kurią pateikėte, taip pat savo pamokų pasirinkimo, gali būti pakeista bet kuriuo metu iš savo asmeninių nustatymų puslapyje.");//All the personal info you have submitted, as well as your lessons selection, may be altered at any time from your personal settings page.
define("_YOUMAYLOGINIMMEDIATELY","Galite prisijungti ir pradėkite naudotis sistema iš karto");//You may login and start using the system immediately
define("_YOUMAYLOGINWHENADMINACTIVATESYOU","Galite pradėti naudotis sistema kaip tik administratoriaus aktywuje Jūsų sąskaita");//You may start using the system as soon as the administrator activates your account
define("_EMAILSENTFROM","Laiškas išsiųstas iš");//Email sent from
define("_STUDENTSOFLESSONSMALL","studentai pamoka");//students of lesson
define("_DIRECTIONDEACTIVATED","Kategorija Nukenksminta");//Category deactivated
define("_DIRECTIONACTIVATED","Kategorija aktyvuota");//Category activated
define("_LESSONUPDATED","Pamoka atnaujinta");//Lesson updated
define("_LESSONDEACTIVATED","Pamoka išjungti");//Lesson deactivated
define("_LESSONACTIVATED","Pamoka aktyvuota");//Lesson activated
define("_VIEWALL","Rodyti visus");//View all
define("_FILESANDSUBFOLDERS","failus ir podkatalogi");//files and subfolders
define("_ATTACHMENTS","Priedai");//Attachments
define("_PROBLEMQUERYINGDATABASE","Problema užklausų duomenų bazėje");//Problem querying database
define("_FIRSTNAME","Vardas");//First name
define("_LASTNAME","Pavardė");//Last name
define("_LESSONSTATUS","Pamoka statusas");//Lesson status
define("_SPACEUSAGE","Kosmoso naudojimo");//Space usage
define("_NEWFOLDER","Naujas aplankas");//New folder
define("_VIEWFOLDERSTATISTICS","Peržiūrėti kataloge statistika");//View folder statistics
define("_VIEWMESSAGE","Peržiūrėti laišką");//View message
define("_OFTOTAL","viso");//of total
define("_KBYTESUSED","Image naudojami");//Kbytes used
define("_MARK","Pažymėti");//Mark
define("_WITHSELECTED","Su pasirinktais");//With selected
define("_MARKASREAD","Pažymėti kaip skaitytą");//Mark&nbsp;as&nbsp;read
define("_MARKASUNREAD","Pažymėti kaip neskaitytą");//Mark&nbsp;as&nbsp;unread
define("_MOVETOFOLDER","Perkelti į aplanką");//Move to folder
define("_MOVE","Judėti");//Move
define("_PERSONALMESSAGE","Asmeninė žinutė");//Personal message
define("_FROM2","Nuo:");//From:
define("_TO2","Kam:");//To:
define("_SUBJECT2","Tema:");//Subject:
define("_BECAUSEYOURMESSAGEBOXISFULL","nes savo pranešimų laukelis yra visiškai");//because your message box is full
define("_YOURMESSAGETO","Jūsų žinutė");//Your message to
define("_COULDNOTBEDELIVERED","negali būti pateikti");//could not be delivered
define("_BECAUSEHISMESSAGEBOXISFULL","nes jo pranešimo laukelio yra visiškai");//because his message box is full
define("_THEMESSAGE","Pranešimas");//Message
define("_MESSAGEWASSENT","Pranešimas buvo išsiųstas");//Message was sent 
define("_INVALIDFOLDERNAME","Neteisingas aplanko vardas");//Invalid folder name
define("_SORRYYOUCANNOTCREATEANYMOREFOLDERS","Atsiprašome, bet jūs negalite sukurti bet kiti katalogai");//Sorry but you cannot create any other folders
define("_FOLDERWITHSAMENAMEALREADYEXISTS","A aplankas tokiu pačiu pavadinimu jau yra");//A folder with the same name already exists
define("_FOLDERCREATED","Aplankas sukurtas");//Folder created
define("_FOLDERUPDATED","Aplankas atnaujinta");//Folder updated
define("_FOLDERDELETED","Aplankas ištrintas");//Folder deleted
define("_NEWFOLDERNAME","Naujo katalogo pavadinimą");//New folder name
define("_THISFOLDERDOESNOTEXIT","Šiame aplanke nėra");//This folder does not exist
define("_MODIFY","Keisti");//Modify
define("_FOLDER","Aplankas");//Folder
define("_SIZE","Dydis");//Size
define("_YOUMUSTSPECIFYANACTION","Jūs turite nurodyti veiksmų");//You must specify an action
define("_ALLOWHTMLFPM","Leisti HTML forumui ir Asmeninės žinutės");//Allow HTML in Forum and Personal messages
define("_ACTIVATEPOLLS","Aktyvuoti apklausos");//Activate polls
define("_ALLOWATTACHMENTSINF","Leisti priedai forume");//Allow attachments in forum
define("_PMQUOTA","Asmeniniai pranešimai kvota");//Personal messages quota
define("_PMATTACHMENTSQUOTA","Asmeniniai pranešimai priedai kvota");//Personal messages attachments quota
define("_YOUMUSTSELECTMESSAGESTODELETE","Turite pasirinkti prane ¹ imus, jei norite ištrinti");//You must select messages to delete
define("_YOUMUSTSELECTMESSAGESTOMOVE","Turite pasirinkti žinutes perkelti");//You must select messages to move
define("_YOUMUSTSELECTMESSAGESTOMARK","Turite pasirinkti pranešimų ženklas");//You must select messages to mark
define("_SUCCESSFULLYDELETEDMESSAGES","Laiškai buvo sėkmingai ištrintas");//Messages were successfully deleted
define("_AREYOUSURETODELETEFOLDER","Ar tikrai norite pašalinti katalogą");//Are you sure you want to delete folder
define("_ANDALLCONTENTS","ir visus jo komponentus?");//and all its components?
define("_APPROACHINGMESSAGEQUOTA","Jūs artėja Jūsų žinutė kvotą.");//You are approaching your message quota.
define("_DELETEOLDMESSAGES","Pašalinkite bet kokius senus prane ¹ imus, jei norite sutaupyti vietos.");//Please delete any old messages to save space.
define("_MESSAGEBOXSIZECRITICAL","Jūsų žinutės laukelio dydis yra kritinė.");//Your messages box size is critical.
define("_ERASEMESSAGESNOTRECEIVENEW","Jei negalite ištrinti visus pranešimus, jūs negalėsite gauti naujų.");//If you don&#039;t erase any messages, you will not be able to receive new ones.
define("_NOMESSAGESINFOLDER","Nėra pranešimų šiame aplanke");//No messages in this folder
define("_AREYOUSURETODELETEMESSAGE","Ar tikrai norite ištrinti šį pranešimą?");//Are you sure you want to delete this message?
define("_TRIEDACCESSMESSAGEMALFORMEDID","Bandė gauti pranešimus neteisingas numeris");//Tried to access messages with malformed id
define("_THISMESSAGEDOESNOTEXIST","Šis pranešimas nėra");//This message does not exist
define("_RETURNFOLDERSLIST","Grįžti į katalogus sąrašas");//Return to folders list
define("_TOFORUM","Ä®");//To
define("_RE","Re");//Re
define("_INCOMING","Gaunami");//Incoming
define("_SENT","Išsiuntė");//Sent
define("_DRAFTS","Nuomonės referentas");//Drafts
define("_CALENDAR","Kalendorius");//Calendar
define("_JANUARY","Sausis");//January
define("_FEBRUARY","Vasaris");//February
define("_MARCH","Kovas");//March
define("_APRIL","Balandis");//April
define("_MAY","Gali");//May
define("_JUNE","Birželis");//June
define("_JULY","Liepa");//July
define("_AUGUST","Rugpjūtis");//August
define("_SEPTEMBER","Rugsėjis");//September
define("_OCTOBER","Spalis");//October
define("_NOVEMBER","Lapkritis");//November
define("_DECEMBER","Gruodis");//December
define("_MON","M");//M
define("_TUE","T");//T
define("_WED","W");//W
define("_THU","T");//T
define("_FRI","F");//F
define("_SAT","S");//S
define("_SUN","S");//S
define("_VALUE","Reikšmė");//Value
define("_PERSONALDATACHANGESUCCESSADMIN","Vartotojo asmeninė informacija buvo sėkmingai pakeista");//User&#039;s personal info have been successfully altered
define("_CONTINUE","Tęsti");//Continue
define("_WEB","Asmeninis puslapis");//Personal page
define("_DATA","Duomenys");//Data
define("_USERNAMEERROR","Įveskite rodomą vardą!");//Please enter the a display name!
define("_CVERROR","Užpildykite informaciją apie save!");//Please fill in some information about you!
define("_NUM","Ticker numeris");//Ticker number
define("_SCORM","SCORM");//SCORM
define("_MYSETTINGS","Mano nustatymai");//my Settings
define("_MYLESSONS","mano pamokos");//my Lessons
define("_MYOPTIONS","Mano parinktys");//my Options
define("_YOUHAVENOBOOKMARKS","Jūs neturite žymių");//You have no bookmarks
define("_ADDCONTENT","Pridėti turinį");//Add content
define("_NEWMESSAGES","Naujos žinutės");//New messages
define("_DOYOUWANTTOADDTHISPAGETOYOURBOOKMARKS","Ar norite įtraukti šį puslapį savo žymių?");//Do you want to add this page to your bookmarks?
define("_BOOKMARKS","Žymės");//Bookmarks
define("_SHOWBOOKMARKS","Rodyti žymes");//Show bookmarks
define("_ADDTHISPAGETOYOURBOOKMARKS","Pridėti šį puslapį į mėgstamiausius");//Add this page to your bookmarks
define("_YOUCANDOTEST","Tai galite padaryti bandymų");//You can do test
define("_TIMESMORE","kartus daugiau");//times more
define("_FIELDNAME","Lauko pavadinimas");//Field name
define("_FIELDDESCRIPTION","Lauko aprašymas");//Field description
define("_DBTYPE","Duomenų bazės tipas");//Database type
define("_ADDFIELD","Pridėti srityje");//Add field
define("_TREESAVEDSUCCESSFULLY","Medis išsaugotas sėkmingai");//Tree saved succefully
define("_ERROROCCURED","Įvyko klaida. Bandykite dar kartą.");//An error occured. Please try again.
define("_EXPORTSTATS","Eksportas pranešimų:");//Export reports:
define("_MATHTYPEHELP1","Galite įterpti math išraiškos redaktorius naudojant specialų kodą, kuris tranlates ASCII math notação į skaičiavimo išraiškos. Šis specialus kodas yra integruotas į redaktoriaus. Taigi, vartotojai gali lengvai pridėti math tipai. Galite sužinoti daugiau apie šį kodą iš toliau pateiktoje lentelėje, arba iš <a target=\"_blank\" href=\"http://www1.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimath.html\">šio puslapio</a>");//You can insert math expressions in the editor by using a special code which tranlates an ASCII math notation to mathematic expressions. This special code is built into the editor. So users can easily add math types. You can learn about this code from the table below or from <a target=\"_blank\" href=\"http://www1.chapman.edu/~jipsen/mathml/asciimath.html\">this page</a>
define("_MATHTYPEHELP2","<p> Reikėtų vengti naudoti simbolį \`, nes ji yra ypatingo pobūdžio dėl kodavimo. Jei norite naudoti ją, naudotis gelbėjimosi pobūdžio, kol ji, pavyzdžiui \\\` </p>");//<p>You should  avoid to use symbol \` because it represents a special character for the encoding. In case you want to use it, use escape character \ before it, e.g. \\\`</p>
define("_PERCENTCORRECT","proc teisinga");//percent correct
define("_GLOSSARY","Žodynėlis");//Glossary
define("_ADDDEFINITION","Pridėti apibrėžimas");//Add definition
define("_SUCCESFULLYADDEDDEFINITION","Apibrėžimas buvo sėkmingai pridėtas");//The definition was added successfully
define("_DEFINITION","Apibrėžimas");//Definition
define("_NODEFINITIONSFOUNDFORTHISLESSON","Nr apibrėžimai rasta pamoka");//No definitions found for this lesson
define("_CHOOSEWHATTOEXPORT","Pasirinkite ką norite eksportuoti (be turinio)");//Choose what to export (apart from content)
define("_CREATED","Sukurta");//Created
define("_CANCELTEST","Atsisakyti bandymų");//Cancel test
define("_DELETEEXISTINGDATAFROM","Pašalinti esamus duomenis:");//Delete existing data from:
define("_CLOSE","Uždaryti");//Close
define("_SHOWHIDE","Rodyti / Slėpti");//Show/Hide
define("_EFRONTLOGO","Sistemos logotipas");//System logo
define("_READ","Skaityti");//Read
define("_UNREAD","Neskaityti");//Unread
define("_SUCCESFULLYADDEDROOM","Sėkmingai pridėta kambarys");//Successfully added room
define("_AND","ir");//and
define("_TRUEFALSE","True / false");//True/False
define("_DROPDOWN","Pasirinkite iš sąrašo");//Select from list
define("_TRUE","Tiesa");//True
define("_FALSE","False");//False
define("_QUESTIONNUMBER","Klausimų skaičius");//Question number
define("_QUESTIONTITLE","Klausimas pavadinimas");//Question title
define("_NUMBEROFOPTIONS","Keletas variantų");//Number of options
define("_YOUHAVELOGGEDOUTBECAUSEYOURSESSIONHASTIMEDOUT","Jūs turite prisijungti, nes Jūsų sesijos laikas baigėsi");//You have logged out because your session has timed out
define("_ORSELECTONEFROMLIST","Arba pasirinkite iš sąrašo");//Or select one from list
define("_EXPLANATION","Paaiškinimas");//Explanation
define("_QUESTION","Klausimas");//Question
define("_CHANGESTYLE","Keisti temą");//Change theme
define("_PREDEFINED","Predestinacija");//Predefined
define("_SELECTNEWSTYLE","Pasirinkite naują temą");//Select new theme
define("_SETSTYLE","Nustatykite temą");//Set theme
define("_NOPREVIEWIMAGEFOUND","Peržiūrėti paveikslėlio nerastas");//Preview image not found
define("_CHOOSELANGUGETOSYNC","Pasirinkti kalbą sinchronizuoti");//Choose language to synchronize
define("_INSERTJAVA","Įtraukti java failą");//Insert java file
define("_INSERTMEDIA","Įtraukti žiniasklaidos failą");//Insert media file
define("_CHANGEORDER","Pakeisti užsakymą");//Change order
define("_DRAGITEMSTOCHANGEQUESTIONSORDER","Vilkite elementus pakeisti rodymo tvarka klausimus");//Drag items to change the display order of the questions
define("_TERM","Terminas");//Term
define("_OPERATIONS","Operacijos");//Operations
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETELESSON","Ar tikrai norite ištrinti pamokas?");//Are you sure you want to delete lesson?
define("_EDITLESSON","Redaguoti pamoka");//Edit lesson
define("_DIRECTIONS","Kategorijos");//Categories
define("_UPDATEDIRECTIONS","Keisti kategorijas");//Edit categories
define("_PARENTDIRECTIONS","Parent kategorijos");//Parent category
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEDIRECTION","Ar tikrai norite ištrinti kategoriją?");//Are you sure you want to delete the category?
define("_YOUMUSTDELETEALLLESSONSANDSUBDIRECTIONSINTHISDIRECTIONBEFOREDELETINGIT","Jūs privalote ištrinti visas pamokas ir visos pakategores, kurie priklauso šiai kategorijai, prieš pašalindami juos");//You must delete all lessons and all subcategories that belong to this category before deleting it
define("_ROOTDIRECTION","---- Root kategoriją ----");//----Root category----
define("_CHECK","Tikrinti");//Check
define("_REQUIREDNOTE","* Privalomi laukai");//*Mandatory fields
define("_BEFOREJAVASCRIPTERROR","Å ios klaidos:");//The following errors occured:
define("_AFTERJAVASCRIPTERROR","IÅ¡taisykite pavadinime klaidas");//Please correct the above errors
define("_ISMANDATORY","privalomas");//is mandatory
define("_HASINVALIDCHARACTERS","yra neleistinų simbolių");//has invalid characters
define("_ONLYALLOWEDCHARACTERSLOGIN","Tik raidės ir <strong>ženklai. - _ @</strong> Leidžiama");//Only letters and the characters <strong>. - _ @</strong> are allowed
define("_ALREADYEXISTS","jau");//already exists
define("_PASSWORDSDONOTMATCH","Slaptažodžiai nesutampa");//The passwords do not match
define("_ONLYALLOWEDCHARACTERSTEXT","Prašome nenaudoti kabučių ir kitų specialių ženklų.");//Please do not use quotes and other special characters.
define("_REPEATPASSWORD","Pakartokite slaptažodį");//Repeat password
define("_TERMS","Terms of Service");//Terms of Service
define("_REGISTRATIONFAILEDCONTACTADMIN","Registracija nepavyko. Prašome susisiekti su sistemos administratoriumi.");//Registration failed. Please contact the system administrator.
define("_THELOGIN","Vartotojo vardas");//The user name
define("_THEEMAIL","Elektroninio pašto adresas");//The email
define("_PASSWORDMUSTBE6CHARACTERS","Slaptažodis turi būti bent% x simbolių");//Password must be at least %x characters
define("_DEFAULTCONTACTMESSAGE","Norėčiau būti informuojamas apie turinį ir specifikacijas pamokas, taip pat dėl bet kokių kurso dalyvavimo reikalavimai");//I would like to be informed on the content and specifications of your lessons, as well as on any course participation requirements
define("_DEFAULTTERMSOFUSAGE","Sąlygos naudotis Kiekvienas vartotojas registracijos į šį e-mokymo sistema turi perskaityti ir laikytis šių sąlygų tinkamą naudojimą. 1. Tai draudžiama naudoti sistemą dėl kitų priežasčių nei atlikti mokymosi tvarką, pavyzdžiui: skatinti produktų, paslaugų arba jų derinius, asmens ar kito asmens, skatinamieji veiksmai, įžeistų kitą asmenį, arba registruotų sistemos vartotojų ar ne");//\tTerms of usage\n\nEvery user registering to the present e-learning system must read and comply with the following terms of proper usage.\n\n1. It is forbidden to use the system for reasons other than performing a learning procedure, as for example: Promotion of products or services or any combination of these, personal or other person promotional practices, affront to other person, either registered system users or not
define("_YOUMUSTAGREEWITHTERMSOFUSAGETOCONTINUE","Jūs turite sutikti su sąlygomis naudotis siekiant toliau");//You must agree with the terms of usage in order to continue
define("_INVALIDFIELDDATA","Neteisingas lauko duomenis");//Invalid field data
define("_SUCCESFULLYINSERTEDNEWUNIT","Sėkmingai įterpiamas naujas padalinys");//Successfully inserted new unit
define("_ACCEPTTERMS","Priimti sąlygos");//Accept terms
define("_SUCCESFULLYUPDATEDUNIT","Sėkmingai atnaujinta vienetas");//Successfully updated unit
define("_ACTIVE2","Aktyvus");//Active
define("_ACTIVEFEM","Aktyvus");//Active
define("_LESSONSNUMBER","Pamokas");//Number of lessons
define("_PARENTDIRECTION","Parent kategorijos");//Parent category
define("_EXPANDCOLLAPSE","Išplėsti / sutraukti");//Expand/Collapse
define("_RAWTEXT","Žalios tekstą");//Raw text
define("_SUCCESFULLYADDEDTEST","Sėkmingai pridėta bandymas");//Successfully added test
define("_SUCESSFULLYDELETEDTEST","Sėkmingai ištrintas bandymas");//Successfully deleted test
define("_SUCCESFULLYMODIFIEDTEST","Sėkmingai pakeista bandymas");//Successfully modified test
define("_USEQUESTION","Naudokite klausimas");//Use question
define("_SHUFFLEANSWERS","Shuffle atsakymus");//Shuffle answers
define("_SHUFFLEQUESTIONS","Shuffle klausimai");//Shuffle questions
define("_QUESTIONS","Klausimai");//Questions
define("_INSERTMULTIPLEQUESTIONS","Įdėkite kelis pasirinkimus");//Insert the multiple choices
define("_INSERTEXPLANATION","Įtraukti paaiškinimas");//Insert explanation
define("_THISQUESTIONIS","Å is klausimas yra");//This question is
define("_CREATEEMPTYSPACES","Sukurti tuščių ertmių");//Create empty spaces
define("_EMPTYSPACESEXPLANATION","Rašykite klausimą tekstą ir kur norite įterpti tuščia, įterpti ###. Kai baigsite, paspauskite \"Sukurti tuščios erdvės\" mygtuką apačioje");//Write the question text and wherever you need to insert a blank space, insert ###. If you want to specify a specific size for text boxes, you can enter its size (in pixels) next to the hashes. For example, ###300 will create a text box 300px wide. When you are done, click on the &quot;Create empty spaces&quot; button below
define("_INSERTMATCHCOUPLES","Įtraukti tinkančių porų");//Insert matching pairs
define("_ADDOPTION","Pridėti variantą");//Add option
define("_GOTOCALENDAR","Grįžti į kalendorių");//Go to calendar
define("_EXPANDALL","IÅ¡skleisti visus");//Expand all
define("_COLLAPSEALL","Sutraukti viską");//Collapse all
define("_SURVEY","Apklausa");//Survey
define("_SURVEYADDEDSUCCESSFULLY","Apklausa sėkmingai pridėtas");//Survey added successfully
define("_SURVEYFAILEDTOBEADDED","Tyrimas nepavyko įtraukti");//Survey failed to be added
define("_SURVEYDELETEDSUCCESSFULLY","Apklausa sėkmingai ištrintas");//Survey deleted successfully
define("_QUESTIONADDEDSUCCESSFULLY","Klausimas sėkmingai pridėtas");//Question added successfully
define("_QUESTIONFAILEDTOBEADDED","Nepavyko pridėti klausimas");//Failed to add question
define("_CREATESURVEYQUESTION","Sukurti klausimą apklausa");//Create question for survey
define("_CREATESURVEY","Sukurkite apklausą");//Create survey
define("_EDITSURVEY","Redaguoti apklausos");//Edit survey
define("_NOSURVEYFORLESSON","Nėra tyrimas pamoka");//There is no survey for the lesson
define("_NOQUESTIONSFORSURVEY","Nėra klausimų tyrimo");//There are no questions for the survey
define("_SURVEYCODE","Kodas");//Code
define("_SURVEYNAME","Vardas");//Survey name
define("_SURVEYSTATUS","Padėtis");//Status
define("_SURVEYNUMBEROFQUESTIONS","Klausimas kardinaliai");//Question cardinality
define("_SURVEYAVALIABLEFROM","Available from");//Availiable from
define("_SURVEYUNTIL","Iki");//Until
define("_PUBLISH","Paskelbti");//Publish
define("_SURVEYSELECTION","Pasirinkite");//Select
define("_SELECTALL","Atrinkti visus");//Select all
define("_SURVEYINFO","Paantraštė ir apklausos");//Subtitle for the survey
define("_SURVEYINTROTEXT","Apklausa įvadinis tekstas");//Survey introductory text
define("_SURVEYENDTEXT","Apklausa baigėsi tekstas");//Survey ending text
define("_YES_NO","Taip / Ne");//Yes/No
define("_SURVEYQUESTIONMULTIPLEONE","Keli pasirinkimai-vieną atsakymą");//Multiple choices-one answer
define("_SURVEYQUESTIONMULTIPLEMANY","Keli pasirinkimai-kelis atsakymus");//Multiple choices-multiple answers
define("_ENTERMAILMESSAGE","Pranešimas");//Message
define("_PLEASESELECTAVALIDTYPEOFQUESTION","Pasirinkite teisingą tipo klausimą į ankstesniame žingsnyje.");//Please select a valid type of question in the previous step.
define("_SURVEYDATAUPDATEDSUCCESSFULLY","Tyrimo duomenys sėkmingai atnaujinti");//Survey data updated successfully
define("_SURVEYDATAFAILEDTOBEUPDATED","Tyrimo duomenų nepavyko būti atnaujintas");//Survey data failed to be updated
define("_QUESTIONDELETEDSUCCESSFULLY","Klausimas sėkmingai ištrintas");//Question deleted successfully
define("_THEQUESTIONWASSUCCESSFULLYMOVED","Klausimas sėkmingai pervadintas");//The question moved successfully
define("_THEQUESTIONFAILEDTOBEMOVED","Klausimas nepavyko būti perkeltos");//The question failed to be moved
define("_NOSUCHOPERATION","Tokios operacijos");//No such operation
define("_SHOWDATAFORUNIT","Rodyti duomenis vieneto");//Show data for unit
define("_ALLUNITS","Visi vienetai");//All units
define("_YOUMUSTUPLOADFILE","Turite nurodyti failą įkėlimui");//You must indicate a file to upload
define("_TOTALINSERTED","Visiškai įterptas");//Totally inserted
define("_PERSONALOPTIONSFOR","Asmeniniai galimybės vartotojui");//Personal options for user
define("_LESSONOPTIONSFOR","Variantai pamoka");//Options for lesson
define("_NEWLESSONOPTIONS","Naujas pamoką parinkčių");//New lesson options
define("_ROLES","Vartotojų tipai");//User types
define("_TYPENAME","Įveskite vardą");//Type name
define("_UPDATEUSERTYPEFOR","Atnaujinti naudotojo tipą");//Update user type for
define("_SYSTEMANNOUNCEMENTS","Sistemos skelbimai");//System announcements
define("_CREATEUNIT","Sukurti vienetas");//Create unit
define("_DONETIMES","Kartus baigė");//Times completed
define("_QUESTIONSTATISTICS","Klausimų statistika");//Question statistics
define("_ADDQUESTIONOFTYPE","Pridėti klausimą tipas");//Add question of type
define("_NOSYSTEMANNOUNCEMENTSPOSTED","Nr sistema pranešimai siunčiami");//No system announcements posted
define("_DURATIONINMINUTES","Trukmė minutėmis");//Duration in minutes
define("_ADDCALENDAR","Pridėti renginį kalendoriuje");//Add calendar event
define("_EVENTS","renginiai");//events
define("_NOEVENTSPLANNED","Nėra renginių");//There are no events planned
define("_UNITOPERATIONS","Padalinio operacijų");//Unit operations
define("_LESSONINFORMATION","Pamoka informacija");//Lesson information
define("_GENERALDESCRIPTION","Bendras aprašymas");//General description
define("_OBJECTIVES","Tikslai");//Objectives
define("_OTHERINFO","Kita informacija");//Other information
define("_ASSESSMENT","Įvertinimas");//Assessment
define("_RESOURCES","IÅ¡tekliai");//Resources
define("_LESSONTOPICS","Pamoka temos");//Lesson topics
define("_NODESCRIPTIONSET","Nėra aprašymo nustatyti ši pamoka");//There is no description set for this lesson
define("_HASINVALIDEMAILADDRESS",", yra neteisingas elektroninio pašto adresas");//has invalid email address
define("_SUCCESFULLYADDEDDIRECTION","Sėkmingai pridėta kategorijos");//Successfully added category
define("_SUCCESFULLYUPDATEDDIRECTION","Sėkmingai atnaujinta kategorijos");//Successfully updated category
define("_LESSONRULES","Pamoka taisyklės");//Lesson rules
define("_BASEDONTERM","Remiantis kadencija");//Based on term
define("_HASNOTSEENTHEUNIT","Ne mato vienetas");//Has not seen the unit
define("_HASNOTPASSEDTHETEST","Nebuvo atliktas bandymas");//Has not completed the test
define("_ALWAYS","Visada");//Always
define("_WITHNAME","Su pavadinimu");//With name
define("_ANDSCOREGREATEROREQUAL","Ir rezultatas didesnis arba lygus");//And score greater or equal to
define("_INVALIDRULE","Neteisingas taisyklė tipas");//Invalid rule type
define("_INVALIDSCORE","Neteisingas rezultatas");//Invalid score
define("_SUCCESFULLYUPDATEDRULE","Sėkmingai atnaujintos taisyklės");//Succefully updated rule
define("_SUCCESFULLYINSERTEDRULE","Sėkmingai įdėtas taisyklės");//Succefully inserted rule
define("_ADDRULE","Pridėti taisyklę");//Add rule
define("_RULEDELETED","Darbo tvarkos taisyklių sėkmingai ištrintas");//Rule deleted successfully
define("_NEWSURVEYPUBLISHED","Apklausa:");//Survey:
define("_DOSURVEY","Ar apklausa");//Do the survey
define("_THANKYOU","Ačiū");//Thank you
define("_THISEMAIL","Šis elektroninio pašto adresas");//This email
define("_CONTAINSINFORMATIONABOUTYOURACCOUNTINTHEPLATFORM","pateikiama informacija apie jūsų sąskaitą platformos");//contains information about your account in the platform
define("_SURVEYPUBLISHEDSUCCESSFULLY","Apklausa sėkmingai paskelbtas");//Survey published sucessfully
define("_STARTSURVEY","Pradėti apklausą");//Start survey
define("_SURVEYSUBMISSIONSUCCESSFUL","Apklausa pateikė sėkmingai");//Survey submitted successfully
define("_YOUCANNOTACCESSTHISPAGE","Negalite prieiti prie Å¡io puslapio");//You cannot access this page
define("_NOCONTENTFOUND","Nėra turinio");//There is no content
define("_EDITLESSONSDIRECTION","Kategorija pamokos");//Category lessons
define("_EXTERNALLYSIGNUP","Išorės registracijos");//External signup
define("_EVENT","Įvykis");//Event
define("_EDITEVENT","Redaguoti įvykį");//Edit event
define("_DELETEEVENT","IÅ¡trinti atveju");//Delete event
define("_ADDEVENT","Pridėti renginį");//Add event
define("_SUCCESFULLYADDEDEVENT","Sėkmingai pridėta atveju");//Successfully added event
define("_SUCCESFULLYUPDATEDEDEVENT","Sėkmingai atnaujinti įvykį");//Successfully updated event
define("_SUCCESFULLYDELETEDEVENT","Sėkmingai ištrinti įvykį");//Successfully deleted event
define("_SHOWALLEVENTS","Rodyti visus įvykius");//Show all events
define("_NOEVENTSPLANNEDTHISWEEK","Nėra renginių planuojama šią savaitę");//There are no events planned for this week
define("_NOEVENTSPLANNEDTHISMONTH","Nėra renginių Šį mėnesį");//There are no events planned for this month
define("_NOEVENTSPLANNEDTODAY","Renginių nėra numatyta šios dienos");//There are no events planned for this day
define("_SHOWDAYEVENTS","Rodyti Å¡ios dienos temos");//Show this day&#039;s events
define("_SHOWWEEKEVENTS","Rodyti šios savaitės renginiai");//Show this week&#039;s events
define("_SHOWMONTHEVENTS","Rodyti šio mėnesio renginiai");//Show this month&#039;s events
define("_SUBTITLE","Paantraštė");//Subtitle
define("_SURVEYSTATISTICS","Tyrimo ataskaitos");//Survey reports
define("_PROJECT","Projektas");//Project
define("_DEADLINE","Terminas");//Deadline
define("_ADDPROJECT","Pridėti projektas");//Add project
define("_PROJECTCREATEDSUCCESSFULLY","Projektas sėkmingai sukurtas");//Project created successfully
define("_PROJECTUPDATEDSUCCESSFULLY","Projektas sėkmingai atnaujintas");//Project updated successfully
define("_CREATOR","Sukūrė");//Creator
define("_EDITPROJECT","Redaguoti projektas");//Edit project
define("_NOPROJECTS","Nėra jokių projektų pamoka");//There are no projects
define("_SURVEYDONE","Apklausa atlikta");//Survey done
define("_DONESURVEYUSERS","Tyrimo dalyvių");//Survey participants
define("_SURVEYPREVIEWFORUSER","Apklausa Peržiūrėti vartotojo:");//Survey preview for user:
define("_QUESTIONSKIND","Klausimai tipai");//Questions types
define("_QUESTIONUPDATEDSUCCESSFULLY","Klausimas sėkmingai atnaujintas");//Question updated successfully
define("_QUESTIONFAILEDTOBEUPDATED","Klausimas neatnaujina");//Question failed to update
define("_INVALIDPERCENTAGE","Netinkamas procentas");//Invalid percentage
define("_PASSEDALLUNITS","Vertinti visus vienetus");//Seen all units
define("_PERCENTAGEUNITS","Seen frakcija vienetų");//Seen a fraction of units
define("_SPECIFICUNIT","Mato vienetą");//Seen a specific unit
define("_PASSEDALLTESTS","Praėjo visus bandymus,");//Passed all tests
define("_SPECIFICTEST","Zdany konkrečiai bandymo");//Passed a specific test
define("_INVALIDCONDITION","Neteisingas būklė");//Invalid rule
define("_THEUSERMUSTHAVE","Studentas privalo turėti");//The student must have
define("_UNITSPERCENTAGE","Procentas");//Percentage
define("_SUCCESFULLYADDEDCONDITION","Sėkmingai pridėta sąlyga,");//Successfully added rule
define("_SUCCESFULLYUPDATEDCONDITION","Sėkmingai atnaujinta sąlyga");//Successfully updated rule
define("_SUCCESFULLYDELETEDCONDITION","Sėkmingai ištrintas sąlyga");//Successfully deleted rule
define("_LESSONCONDITIONS","Pamoka užbaigimo sąlygos");//Lesson completion rules
define("_ADDCONDITION","Pridėti sąlyga");//Add completion rule
define("_CONDITION","Būklė");//Completion rule
define("_CONDITIONTYPE","Būklė tipas");//Rule type
define("_RELATIONTOOTHERS","Ryšys su kitais");//Relation to others
define("_SCROLLTOTOPOFPAGE","Nueikite į viršų");//Scroll to top of page
define("_SCROLLTOBOTTOMOFPAGE","Pereikite prie puslapio apačioje");//Scroll to bottom of page
define("_NOUSERHAVEDONETHISSURVEYYET","Nė vienas vartotojas padarė šį tyrimą dar");//No user has done this survey yet
define("_SYSTEM","Sistema");//System
define("_EMAILCONFIGURATIONS","E-mail serverio konfigūracijos");//Emails server configuration
define("_SAWUNIT","Nustatykite vieneto užbaigtais");//Set the unit as completed
define("_NOTSAWUNIT","Nustatykite vieneto kaip nebaigė");//Set the unit as not completed
define("_CONDITIONSCOMPLETED","Sąlygos baigtas");//Completion rules completed
define("_OUTOF","iš");//out of
define("_LESSONPROGRESS","Pamoka pažanga");//Lesson progress
define("_YOUMUSTSEEUNIT","JÅ«s turite pamatyti vienetas");//You must complete unit
define("_YOUMUSTSEEALLUNITS","JÅ«s turite pamatyti visus vienetus");//You must complete all units
define("_OFLESSONUNITS","pamokos vienetai");//of lesson units
define("_YOUMUSTSEE","JÅ«s turite pamatyti");//You must complete
define("_YOUMUSTCOMPLETEALLTESTSWITHSCORE","Jūs turite užpildyti visus bandymus su vidutinis balas");//You must complete all tests with mean score
define("_YOUMUSTCOMPLETETEST","Turite visą bandymo");//You must complete test
define("_WITHSCORE","su rezultatas");//with score
define("_NOCONDITIONSSET","Nėra sąlygos, nustatytos šio pamoka");//There are no completion rules set for this lesson
define("_CONDITIONS","sąlygos");//completion rules
define("_RESUMELESSON","Atnaujinti pamoka");//Resume lesson
define("_STARTLESSON","Pradėti pamokos");//Start lesson
define("_TRACKING","Sekti");//Tracking
define("_FORMATCERTIFICATE","Formatas sertifikatas");//Format certificate
define("_FORMATCERTIFICATETEMPLATE","Formatas pažymos formą");//Format certificate template
define("_SETCERTIFICATEEXPIRATION","Nustatyti sertifikato galiojimo");//Set certificate expiration
define("_FORMATCERTIFICATELIVEDOCXMETHOD","Naudokite LiveDocX metodas sukurti sertifikatai");//Use the LiveDocX method for creating certifications
define("_FORMATCERTIFICATEFPDFMETHOD","Naudoti XML metodas sukurti sertifikatai");//Use the XML method for creating certifications
define("_ADDCERTIFICATETEMPLATEXML","Pridėti pažymos formą (XML formatu)");//Add certificate template (xml format)
define("_EDITCERTIFICATETEMPLATEXML","Redaguoti pažymos formą (XML formatu)");//Edit certificate template (xml format)
define("_RENAMECERTIFICATETEMPLATEXML","Pervardyti pažymos formą");//Rename certificate template
define("_CLONECERTIFICATETEMPLATEXML","Klonas pažymos formą");//Clone certificate template
define("_CERTIFICATENAME","Pažymėjimas pavadinimas");//Certificate name
define("_CERTIFICATEDESCRIPTION","Pažymėjimas aprašymas");//Certificate description
define("_ADDCERTIFICATETEMPLATEEMPTYXML","XML aprašymas negali būti tuščias");//XML description cannot be empty
define("_EXISTINGCERTIFICATETEMPLATESXML","Esamas sertifikatas Å¡ablonai");//Existing certificate templates
define("_TRAFFIC","Eismas");//Traffic
define("_LESSONTRAFFIC","Pamoka eismo");//Lesson traffic
define("_EDITTEST","Redaguoti bandymas");//Edit test
define("_EDITQUESTION","Edit question");//Edit question
define("_CERTIFICATE","Pažymėjimas");//Certificate
define("_SUCCESFULLYUPDATEDCERTIFICATE","Sėkmingai atnaujintas sertifikatas");//Certificate was successfully updated
define("_SUCCESSFULLYADDEDCERTIFICATETEMPLATE","Pažymėjimas šablonas buvo sėkmingai pridėta");//Certificate template was successfully added
define("_PROBLEMADDEDCERTIFICATETEMPLATE","Iškilo problema, o pridedant sertifikato šabloną");//There was a problem while adding certificate template
define("_SUCCESSFULLYUPDATEDCERTIFICATETEMPLATE","Pažymėjimas šablonas buvo sėkmingai atnaujintas");//Certificate template was successfully updated
define("_PROBLEMUPDATEDCERTIFICATETEMPLATE","Iškilo problema, o atnaujinant sertifikatą šabloną");//There was a problem while updating certificate template
define("_SUCCESSFULLYRENAMECERTIFICATETEMPLATE","Pažymėjimas šablonas buvo sėkmingai pervadintas");//Certificate template was successfully renamed
define("_PROBLEMRENAMECERTIFICATETEMPLATE","Iškilo problema, kai buvo pervadinamas pažymos formą");//There was a problem while renaming certificate template
define("_SUCCESSFULLYCLONECERTIFICATETEMPLATE","Pažymėjimas šablonas buvo sėkmingai klonuoti");//Certificate template was successfully cloned
define("_PROBLEMCLONECERTIFICATETEMPLATE","Iškilo problema, o klonavimą pažymos formą");//There was a problem while cloning certificate template
define("_SUCCESSFULLYDELETECERTIFICATETEMPLATE","Pažymėjimas šablonas buvo sėkmingai ištrintas");//Certificate template was successfully deleted
define("_PROBLEMDELETECERTIFICATETEMPLATE","Iškilo problema, nors ištrynus pažymos formą");//There was a problem while deleting certificate template
define("_CERTIFICATETEMPLATENOACCESS","Jūs neturite teisių keisti šios pažymos formą");//You don't have the rights to modify this certificate template
define("_EDITCONDITION","Redaguoti sąlyga");//Edit rule
define("_SMTPSERVERCONFIGURATIONS","SMTP serverio konfigūracija");//SMTP server configuration
define("_SMTPSERVER","SMTP serveris");//SMTP server
define("_SMTPPASSWORD","SMTP slaptažodis");//SMTP password
define("_SMTPPORT","Serveris SMTP port");//Server SMTP port
define("_TOTALACCESS","Iš viso prieigų");//Total number of accesses
define("_ACCESSNUMBER","Nr prieigų");//Number of accesses
define("_LESSONTRAFFICANALYSIS","Analizė Pamoka&#39;s eismo");//Analysis of Lesson&#039;s Traffic
define("_SETTINGS","Nustatymai");//Settings
define("_LESSONACCESS","Pamokas prieigų");//Number of lessons&#039; accesses
define("_ACCESSPERLESSON","Skaičius Chwyty į Pamoka");//Number of Accesses per Lesson
define("_NOFILESFOUNDDIGITALLIBRARY","Nėra jokių failų ir skaitmeninės bibliotekos");//There aren&#039;t any files in the digital library
define("_BLANKFORUNLIMITED","Palikite tuščią, neribotam");//Leave blank for unlimited
define("_CERTIFICATES","Sertifikatai");//Certificates
define("_NOUSERDATAFOUND","Nėra vartotojų pažangos duomenų");//No user progress data found
define("_ISSUECERTIFICATE","Išduoti pažymėjimą");//Issue certificate
define("_LESSONFILES","Pamoka failai");//Lesson files
define("_TOTALACCESSTIME","Bendras laikas");//Total access time
define("_DEFAULTPAGE","Numatytasis puslapis");//Default page
define("_NEWPAGE","Naujas puslapis");//New page
define("_UPDATEPAGES","Atnaujinti puslapių");//Update pages
define("_PAGECONTENT","Puslapio turinys");//Page content
define("_UPDATEPAGE","Atnaujinti puslapį");//Update page
define("_TOTALSTATISTICS","Bendra statistika");//Total statistics
define("_LOGINS","Logins");//Logins
define("_USENONE","Naudokite Nėra");//Use none
define("_PAGEDELETED","Puslapis ištrintas");//Page deleted
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEPAGE","Ar tikrai norite ištrinti puslapį?");//Are you sure you want to delete page?
define("_SUCCESFULLYADDEDPAGE","Page sėkmingai pridėtas");//Page added successfully
define("_LESSONMAINPAGE","Pamoka pagrindinis puslapis");//Lesson main page
define("_GOTOPROJECTS","Grįžti į projektų");//Go to projects
define("_ACCESSSTATISTICS","Prieigos statistika");//Access statistics
define("_ANALYTICLOG","Analitinis žurnalas");//Analytic log
define("_SHOWANALYTICLOG","Rodyti analitinis žurnalas");//Show analytic log
define("_SHOWALLLESSONS","Rodyti visas pamokas");//Show all lessons
define("_CHATROOMDEACTIVATEDBYADMIN","Pokalbių kambarys išjungta administratorius");//Chat room deactivated by administrator
define("_IPADDRESS","IP adresas");//IP address
define("_YOUHAVEALREADYUPLOADEDAFILE","Jūs jau įkėlėte failą");//You have uploaded a file
define("_FILEDELETEDSUCCESSFULLY","Failas sėkmingai ištrintas");//File deleted successfully
define("_GRADE","Įvertinimas");//Grade
define("_PROFESSORCOMMENTS","Profesorius komentarai");//Professor comments
define("_DEADLINEPASSEDYOUCANNOLONGERUPLOADFILES","Šis terminas jau praėjo. Negalite įkelti failus.");//The deadline has passed. You can no longer upload files.
define("_UPLOADEDFILE","Įkeltas failas");//Uploaded file
define("_CMS","Išorės puslapių");//External pages
define("_YOUMAYNOTSIGNUPCONTACTADMINISTRATOR","Jūs negalite prisijungti, kreipkitės į sistemos administratorių");//You may not sign up; contact the system administrator
define("_OPERATIONCOMPLETEDSUCCESFULLY","Operacija baigta sėkmingai");//Operation completed successfully
define("_REMOVECHOICE","Pašalinti pasirinkimą");//Remove choice
define("_SURVEYDISABLEDSUCCESSFULLY","Apklausa neįgaliesiems sėkmingai");//Survey disabled successfully
define("_SURVEYENABLEDSUCCESSFULLY","Tyrimas leido sėkmingai");//Survey enabled successfully
define("_SURVEYSUBMIT","Pateikti tyrimo");//Submit survey
define("_ROWSPERPAGE","Eilučių puslapyje");//Rows per page
define("_FILTER","Filtruoti");//Filter
define("_OF","iš");//of
define("_SENDALSOVIAEMAIL","Siųsti kvietimus elektroniniu paštu");//Send invitation via Email
define("_STYLE","Stilius");//Style
define("_MENU","Meniu");//Menu
define("_SELECTION","Atranka");//Selection
define("_SMTPCONFIGURATIONARECORRECT","Konfigūracijos SMTP serverio nustatymai yra teisingi");//The configurations of the SMTP server are correct
define("_SMTPCONFIGURATIONERROR","Įvyko klaida su konfigūracijų kreipkitės Smtp serverio administratorius");//There is an error with the configuration please contact SMTP server administrator
define("_ADDNEWFIELD","Pridėti naują lauką");//Add new field
define("_FIELDCREATED","Srityje buvo sukurta");//The field was created
define("_FIELDUPDATED","Srityje buvo atnaujintas");//The field was updated
define("_LESSONSCORE","Pamoka rezultatas");//Lesson score
define("_COMPLETED","Įgyvendintas");//Completed
define("_NOTCOMPLETED","Nebaigė");//Not completed
define("_CONDITIONSMET","Sąlygos įvykdytos, ir laukia patvirtinimo");//Completion rules met and awaiting approval
define("_STUDENTSTATUSCHANGED","Studentų pamoka statusas pakeistas sėkmingai");//Student lesson status changed successfully
define("_MUSTBENUMERIC","Turi būti skaitinė");//Must be numeric
define("_DEFAULTCERTIFICATE","Elearning organizacija patvirtina, kad vartotojo vardas # # # # user_surname sėkmingai baigė # course_name # įvertinimo # laipsnių # Šis sertifikatas buvo išduotas # date #");//Elearning organization certifies that \n\n #user_name# #user_surname# \n\n has successfully completed \n #course_name# \n with grade \n\n #grade# \n\nThis certificate was issued on #date#
define("_NOQUESTIONSTOCORRECT","Nėra klausimų, į teisingas");//There are no questions to correct
define("_RESTTESTSCORE","Rezultatas likusiai bandymo");//Score at the remaining of the test
define("_CORRECTQUESTION","Teisingas klausimas");//Correct question
define("_FILEMANAGER","Failų tvarkytuvė");//File manager
define("_NOFILESFOUND","Nėra failų rasti");//No files found
define("_LASTMODIFIED","Pakeista");//Last modified
define("_KB","KB");//KB
define("_UPONELEVEL","Up one level");//Up one level
define("_DOWNLOADFILE","Parsisiųsti failą");//Download file
define("_ZIPANDDOWNLOAD","Suspausti failus ir atsisiųsti");//Compress file and download
define("_COMPRESSTOZIP","Suspausti į Zip");//Compress to zip
define("_SELECT","Pasirinkite");//Select
define("_WITHSELECTEDFILES","Su pasirinktus failus");//With selected files
define("_UNCOMPRESS","Rozpakuj");//Uncompress
define("_UNZIPFILE","Rozpakuj failą");//Unzip file
define("_OVERWRITEFILESWITHSAMENAME","Perrašyti failus su tuo pačiu pavadinimu");//Overwrite files with the same name
define("_UPLOAD","Įkelti");//Upload
define("_SUCCESFULLYCREATEDFOLDER","Aplankas sėkmingai sukurtas");//Folder created successfully
define("_CANNOTDELETEFILE","Nepavyksta ištrinti failo");//Cannot delete file
define("_FILEWILLUNZIPINFOLDERWITHSAMENAME","Failas bus nesuspaustų į aplanką su tuo pačiu pavadinimu");//The file will be uncompressed in a folder with the same name
define("_FILEALREADYEXISTS","Failas jau egzistuoja");//File already exists
define("_ROOTDIR","Å akninis aplankas");//Root folder
define("_GOTOCORRECTQUESTIONS","Grįžti į klausimus puslapyje");//Go to questions correct page
define("_THEREARE","Yra");//There are
define("_YOUCANNOTACCESSTHISLESSONORITDOESNOTEXIST","Arba Jūs negalite naudotis šia pamoką, ar ši pamoka neegzistuoja");//Either you may not access this lesson, or this lesson does not exist
define("_SHOWSIDEBAR","Rodyti Å oninis skydelis");//Show sidebar
define("_HIDESIDEBAR","Slėpti šoninę juostą");//Hide sidebar
define("_YOURPROJECTSCOREIS","Jūsų rezultatas");//Your score
define("_USERSEXPORTUSINGCSVFORMATCOMMA","Eksporto vartotojų duomenis, naudojant Csv (atskirti &quot;,&quot;)");//Export users data using csv format (separated with &quot;,&quot;)
define("_USERSEXPORTUSINGCSVFORMATQM","Eksporto vartotojų duomenis, naudojant Csv (atskirti &quot;;&quot;)");//Export users data using csv format (separated with &quot;;&quot;)
define("_SHOWGIVENANSWERS","Rodyti pateikta atsakymus");//Show given answers
define("_SHOWRIGHTANSWERS","Rodyti teisingus atsakymus");//Show correct answers
define("_COULDNOTBESEND","Negali būti išsiųstas");//Could not be sent
define("_ENVIRONMENTALCHECK","Aplinkos patikrinti");//Environmental check
define("_REPAIRTREE","Atkurti medis");//Restore tree
define("_RULEPROPERTIES","Darbo tvarkos taisyklių savybės");//Rule properties
define("_CONDITIONPROPERTIES","Būklė savybės");//Rule properties
define("_ORPHANLESSONFOLDERSCHECK","Retųjų pamoka katalogai patikrinti");//Orphan lesson folders check
define("_LESSONSWITHOUTFOLDERSCHECK","Pamokos be aplankų patikrinimas");//Lessons without folders check
define("_FOLDERSWITHOUTALESSONASSOCIATED","Šie katalogai neturite pamoką susijusių");//The following folders do not have a lesson associated
define("_LESSONSWITHOUTAFOLDER","Šios pamokos neturi katalogą");//The following lessons do not have a folder
define("_PROBLEM","Problema");//Problem
define("_CLEANUP","IÅ¡valyti");//Clean up
define("_OK","Gerai");//OK
define("_PEMANENTLYDELETEFOLLOWINGFOLDERS","Ši veikla bus ištrinti šiuos katalogus");//This action will permanently delete the following folders
define("_PEMANENTLYDELETEFOLLOWINGLESSONS","Ši veikla bus ištrinti šias pamokas");//This action will permanently delete the following lessons
define("_CREATEFOLLOWINGLESSONFOLDERS","Ši veikla bus kurti aplankų dėl šių pamokų");//This action will create folders for the following lessons
define("_AREYOUSURE","Ar tikrai?");//Are you sure?
define("_CHECKAGAIN","Pabandykite dar kartą");//Check again
define("_GENERICQUERIES","Generic užklausos");//Generic queries
define("_SENDINFOVIAEMAIL","Siųsti prisijungimo informaciją į pašto sąskaitą");//Send login information in email account
define("_NOONEHASBEENASSIGNEDTHISPROJECT","Šis projektas nebuvo priskirti prie jokių studentas");//This project has not been assigned to any student
define("_PROJECTINFO","Projektų informacija");//Project information
define("_ANNOUNCEMENTGO","Grįžti į skelbimų puslapį");//Go to announcements page
define("_PROJECTAVERAGESCOREFORLESSON","NBT pamoka projektai");//Average score for lesson&#039;s projects
define("_NEWPOLL","Nauja apklausa");//New poll
define("_NOBOOKMARKSFOUND","Nėra žymių rasta");//No bookmarks found
define("_FOLDERSTATISTICS","Aplankas statistika");//Folder statistics
define("_DROPAUNITTOCOPY","Drop vienetą, jei norite kopijuoti į paskyrė pozicija");//Drop a unit to copy it to the designated position
define("_DRAGAUNITTOCOPY","Vilkite vienetą, jei norite kopijuoti");//Drag the unit to copy it
define("_ERROR","Klaida");//Error
define("_ERRORUPLOADINGFILE","Klaida siunčiant bylą");//Error uploading file
define("_EDITANNOUNCEMENT","Redaguoti skelbimą");//Edit announcement
define("_ANNOUNCEMENT","Skelbimas");//Announcement
define("_THEFOLLOWINGFOLDERSCOULDNOTBEDELETED","Šie aplankai gali būti ne ištrinti,");//The following folders could not be deleted
define("_SUCCESFULLYCLEANEDUPFOLDERS","Sėkmingai išvalyti aplankai");//Successfully cleaned up folders
define("_THEFOLLOWINGLESSONSCOULDNOTBEDELETED","Šios pamokos gali būti ne ištrinti,");//The following lessons could not be deleted
define("_SUCCESFULLYCLEANEDUPLESSONS","Sėkmingai valymo pamokos");//Successfully cleaned up lessons
define("_SUCCESFULLYCREATEDLESSONFOLDERS","Sėkmingai sukurta pamoka katalogai");//Successfully created lesson folders
define("_THEFOLLOWINGLESSONFOLDERSCOULDNOTBECREATED","Katalogus, dėl šios pamokos negali būti sukurta");//The folders for the following lessons could not be created
define("_EDITCONTENT","Redaguoti turinį");//Edit content
define("_NORMALSTATUS","Normali būklė");//Normal status
define("_APPLICATIONPENDING","Taikymą iki");//Application pending
define("_SUCCESS","Sėkmė");// imported IMS fileSuccess
define("_WARNING","Įspėjimas");//Warning
define("_DEFINITIONCOULDNOTBEINSERTED","Apibrėžimas negali būti įtraukti");//Definition could not be inserted
define("_SUCCESFULLYUPDATEDDEFINITION","Sėkmingai atnaujinta apibrėžimas");//Successfully updated definition
define("_SUCCESFULLYDELETEDDEFINITION","Sėkmingai ištrintas apibrėžimas");//Successfully deleted definition
define("_DEFINITIONCOULDNOTBEUPDATED","Deinition negalėjo būti atnaujintas");//Deinition could not be updated
define("_SUBMITTERM","Pateikti kadencija");//Submit term
define("_EDITDEFINITION","Redaguoti apibrėžimas");//Edit definition
define("_NOFOLDERSFOUNDTOCOPYTO","Nėra aplankų kopijuoti / perkelti į");//There are no folders to copy/move to
define("_SCORMFILE","SCORM failą");//SCORM file
define("_SMILIES","Šypsenėlės");//Smilies
define("_SURVEYS","Apklausos");//Surveys
define("_MODULES","Moduliai");//Modules
define("_INSTALLMODULE","Įdiegti modulį");//Install module
define("_COULDNOTOPENZIPFILE","ZIP byla negali būti atidaryta");//The ZIP file could not be opened
define("_MODULEINFORMATION","Modulio informacija");//Module information
define("_MODULESUCCESFULLYINSTALLED","Modulis buvo sėkmingai įdiegta");//The module was successfully installed
define("_DESCRIPTIONFILECOULDNOTBEFOUND","Modulis negali būti įdiegtas, nes aprašymas failą, module.xml, nerastas.");//The module could not be installed because the description file, module.xml, was not found.
define("_SUCCESFULLYDELETEDMODULE","Modulis buvo sėkmingai ištrintas");//The module was successfully deleted
define("_AUTHOR","Autorius");//Author
define("_VERSION","Versija");//Version
define("_THEFIELDSINYOURCSVFILEMUSTCONTAINTHEFOLLOWINGFIELDS","Laukai Jūsų Csv turi būti šie laukai");//The fields in your csv file must contain the following fields
define("_IFEMPTYNEWPASSWORD","Laukai, pažymėti raudona yra privalomi. Jei nėra slaptažodį pateikta, pirminis slaptažodis bus nustatyti tokie patys, kaip prisijungti.");//Fields in red are mandatory. If there is no password given, the initial password will be set the same as the login. Please specify 'ldap' for password, if you want the users to authenticate via LDAP
define("_PLEASECHECKYOURCSVFILEFORMAT","Prašome patikrinti formato failą CSV");//Please check the format of your CSV file
define("_CERTIFICATEINSTRUCTIONS","Į šabloną, naudokite # organizavimo # organizacijos pavadinimas, # # vartotojo_vardas vartotojo vardą, # user_surname # naudotojo pavardė, # # course_name už kurso pavadinimą, # laipsnių # klasės ir # # data ir data.");//In the template, use #organization# for organization&#039;s name, #user_name# for user&#039;s name, #user_surname# for user&#039;s surname, #course_name# for course&#039;s name, #grade# for grade and #date# for date.
define("_CERTIFICATEINSTRUCTIONSXML","Į šabloną, naudokite &lt;organization&gt; &lt;/ organizavimas&gt; už organizacijos pavadinimas, &lt;student&gt; &lt;/ studentas&gt; dėl studento vardas, pavardė, &lt;course&gt; &lt;/ kursas&gt; kursui pavadinimą, &lt;grade&gt; &lt;/ rangas&gt; klasės, &lt; serijos&gt; &lt;/ serijinis&gt; serijos numeris, &lt;data&gt; &lt;/ data&gt; datos, &lt;logo&gt; &lt;/ logotipo&gt; už logotipą ir &lt;background&gt; &lt;/ fonas&gt; fono.");//In the template, use &lt;organization&gt;&lt;/organization&gt; for organization&#039;s name, &lt;student&gt;&lt;/student&gt; for student&#039;s full name, &lt;course&gt;&lt;/course&gt; for course&#039;s name, &lt;grade&gt;&lt;/grade&gt; for grade, &lt;serial&gt;&lt;/serial&gt; for serial number, &lt;date&gt;&lt;/date&gt; for date, &lt;logo&gt;&lt;/logo&gt; for logo, &lt;background&gt;&lt;/background&gt; for background and &lt;orientation&gt;&lt;/orientation&gt; for page orientation.
define("_VOTES","Balsavimas");//Votes
define("_PERCENTAGE","Procentas");//Percentage
define("_CERTIFICATEISSUED","Pažymėjimas išduodamas");//Certificate issued
define("_ISSUE","Problema");//Issue
define("_PROBLEMISSUINGCERTIFICATE","Sertifikate negali būti išduotas");//The certificate could not be issued
define("_REVOKECERTIFICATE","Atšaukti sertifikatą");//Revoke certificate
define("_VIEWCERTIFICATE","Žiūrėti sertifikatas");//View certificate
define("_CERTIFICATEREVOKED","Sertifikatas buvo atšauktas sėkmingai");//The certificate was revoked successfully
define("_PROBLEMREVOKINGCERTIFICATE","Sertifikate negali būti atšauktas,");//The certificate could not be revoked
define("_CHECKFORUPDATES","Patikrinti atnaujinimus");//Check for updates
define("_MODULEUPDATE","Atnaujinti modulis");//Update module
define("_PENDING","Nagrinėjamas");//Pending
define("_DEADLINEPASSED","Šis terminas jau praėjo");//The deadline has passed
define("_PROJECTFINISHED","Projektas baigtas");//The project is finished
define("_FILEUPLOADEDAWAITINGGRADE","Failas buvo atsiųstas, tačiau projektas nebuvo rūšiuojami dar.");//The file was uploaded, but the project has not been graded yet.
define("_LOCKDOWN","Šliuzai žemyn");//Lock down
define("_LOCKDOWNFROM","Lock sistema iš");//Lock down system from
define("_LOCKDOWNTO","Blokuoti žemyn sistema");//Lock down system to
define("_DISPLAYINDEXMESSAGE","Rodyti pranešimą sistema pirmą puslapį");//Display notification message to system first page
define("_SETANNOUNCEMENT","Nustatyti sistemos skelbimu");//Set a system announcement
define("_NOLESSONSFOUND","Nr pamokos rasti");//No lessons found
define("_SUCCESFULLYSETORDER","Pamokos tvarka kursas buvo sėkmingai");//The lessons order in course was set successfully
define("_PROBLEMSETTINGORDER","Pamokos kad metu negalima nustatyti");//The lessons order in the course could not be set
define("_ENABLEDAPI","Veiksnus XML API");//Enable XML API
define("_OLDUPGRADEBACKUPS","Senas atnaujinti archyvavimas");//Old upgrade backups
define("_CLEANUPALL","IÅ¡valyti visus");//Clean up all
define("_THISOPERATIONALTERSYSTEM","Ši operacija bus visiškai pašalinti duomenų ir failų sistema. Ar jūs įsitikinę?");//This operation will permanently delete data and files from the system. Are you absolutely sure?
define("_SMTPAUTH","Autentikacijos SMTP");//SMTP authentication
define("_FLAG","Pažymėti");//Flag
define("_SETNORMALPRIORITY","Nustatyti prioritetą normalus");//Set priority to normal
define("_SETHIGHPRIORITY","Nustatyti prioritetą aukštos");//Set priority to high
define("_YOUMUSTSELECTMESSAGESTOFLAG","Turite pasirinkti pranešimų vėliava");//You must select messages to flag
define("_SYSTEMEMAIL","Sistemos laišką");//System email
define("_MAXFILESIZE","Maksimalus failo dydis");//Maximum file size
define("_SUCCESFULLYUPDATECONFIGURATION","Sėkmingai atnaujintas konfigūracijos kintamieji");//Successfully updated configuration variables
define("_COULDNOTUPDATE","Nepavyko atnaujinti");//Could not update
define("_WITHVALUE","su vertės");//with value
define("_INVALIDFIELDDATAFORFIELD","Neteisingas duomenų srityje");//Invalid data for field
define("_LDAPVARIABLES","LDAP serverio konfigūracija");//LDAP server configuration
define("_EMAILCOULDNOTBESENDBECAUSE","Elektroninio pašto adresas negali būti išsiųstas");//The email could not be sent
define("_EMAILSENDTOYOURADDRESS","Šis laiškas buvo išsiųsti į Jūsų elektroninio pašto adresas");//The email was send to your email address
define("_YOUMUSTFIRSTCREATEDIRECTION","Siekiant sukurti pamoką, pirmiausia turite sukurti kategorija");//In order to create a lesson, you must first create a category
define("_SAVEQUESTIONANDCREATENEW","Išsaugoti klausimą ir sukurti kitą");//Save question and create another
define("_SAVEASNEWQUESTION","Išsaugoti kaip naują klausimą");//Save as new question
define("_SUCCESFULLYUPDATEDPOLL","Apklausa buvo sėkmingai atnaujintas");//The poll was updated successfully
define("_YOUHAVESEENALLCONTENT","JÅ«s visi turinio");//You have completed all content
define("_CONDITIONMET","Būklė susitiko");//Completion rules met
define("_CONDITIONNOTMET","Sąlyga neįvykdyta");//Completion rules met
define("_OLDMODULES","Senas moduliai");//Old modules
define("_PHPLDAPEXTENSIONISNOTLOADED","PHP LDAP išplėtimas nėra įkrauta");//The PHP LDAP extension is not loaded
define("_LESSONCONDITIONSCOMPLETED","Spełniasz pamoka visa sąlygomis. Ši pamoka turi būti nustatyti kaip baigtas profesorius");//You meet the lesson's completion rules. This lesson needs to be set as completed by the professor
define("_LESSONCOMPLETE","Pamoka baigta");//Lesson completed
define("_CERTIFICATEISSUEDSUCCESFULLY","Sertifikatas išduotas sėkmingai");//Certificate issued successfully
define("_NOTITLE","No title");//No title
define("_AUTOMATICCERTIFICATES","Automatinis pažymėjimus");//Automatic certificates
define("_OFF","išjungta");//off
define("_POLLDELETEDSUCCESSFULLY","Apklausa buvo sėkmingai ištrintas");//The poll was deleted successfully
define("_POLLS","Apklausos");//Polls
define("_TWOOPTIONSATMINIMUMREQUIRED","Bent du skirtingi variantai, reikalingos apklausos");//At minimum two different options are required for the poll
define("_POLL","Apklausa");//Poll
define("_VOTE","Balsavimas");//Vote
define("_YOUHAVEALREADYVOTED","JÅ«s jau balsuoti Å¡ioje apklausoje");//You have already voted for this poll
define("_SUCCESFULLYVOTED","Jūsų balsas buvo submitted");//Your vote has been submited
define("_VIEWRESULTS","Peržiūrėti rezultatus");//View results
define("_TOTALVOTES","IÅ¡ viso balsavo:");//Total votes
define("_SUBMITTEST","Pateikti bandymų");//Submit test
define("_RATEMUSTBEBETWEEN1100","Rezultatas turi svyruoti tarp 1 ir 100");//The score must range between 1 and 100
define("_NUMOFQUESTIONS","Keletas klausimų");//Number of questions
define("_TESTDURATION","Bandymo trukmė");//Test duration
define("_QUESTIONSARESHOWN","Klausimai parodomi");//Questions are shown
define("_YOUCANDOTHETEST","Tai galite padaryti bandymo");//You can do the test
define("_DONETIMESSOFAR","Kiek tu padarei šį testą");//So far you have done this test
define("_ALLTOGETHER","Visi kartu");//All together
define("_ONEBYONEQUESTIONS","Po vieną");//One by one
define("_TIMES","kartus");//times
define("_LDAPACCOUNTPASSWORD","LDAP sąskaitos slaptažodį");//LDAP account password
define("_USELDAPACCOUNT","Naudokite savo LDAP sąskaitos siekiant naudotis sistema");//Use your LDAP account credentials in order to use the system
define("_ONLYLDAPREGISTRATIONPERMITTED","Tik registruoti naudojant svarbūs LDAP sąskaitoje, leidžiama");//Only registration using a valid LDAP account is permitted
define("_GENERALLYAVAILABLE","yra visuotinai prieinamos");//is generally available
define("_DELETECONDITION","Ištrinti sąlyga");//Delete rule
define("_ADDFORUMPOSTONTHISUNIT","Rašyti žinutė šio vieneto");//Post forum message for this unit
define("_AUTOCOMPLETE","Automatinis užpildymas");//Auto complete
define("_DUPLICATESARENOTALLOWED","Jūs negalite naudoti du kartus per tą pačią pamoką taisyklė");//You can&#039;t use twice the same lesson in a rule
define("_TIMEINLESSON","Laikas pamoka");//Time in lesson
define("_ACCOUNTACTIVATIONMAILSUBJECT","Sąskaitos aktyvavimo laišką");//Account activation email
define("_YOUWILLRECEIVEMAILFORACCOUNTACTIVATION","Jūs gausite elektroninį laišką, kad aktyvuoti savo sąskaitą");//You will receive an email to activate your account
define("_ACCOUNTACTIVATIONMAILBODY","Prašome, sekite nuorodą, kad aktyvuoti savo sąskaitą:");//Please, follow link below to activate your account:
define("_ACCOUNTSUCCESSFULLYACTIVATED","Jūsų paskyra buvo sėkmingai aktyvuota");//Your account was successfully activated
define("_SUCCESSFULLYINSERTEDVALUES","Sėkmingai įdėtas vertybės");//Successfully inserted values
define("_NEWFORUM","Naujas forumas");//New forum
define("_FORUMS","Forumai");//Forums
define("_FORUMADDEDSUCCESSFULLY","Forumas sėkmingai pridėtas");//Forum added succesfully
define("_FORUMUPDATEDSUCCESSFULLY","Forumas sėkmingai atnaujintas");//Forum updated succesfully
define("_ACCESSIBLEBYUSERSOFLESSON","Dėl pamokų");//For lesson
define("_FORUMDELETEDSUCCESSFULLY","Forumas sėkmingai ištrintas");//Forum deleted succesfully
define("_ACCESSIBLEBY","Prieinamas");//Accessible by
define("_ROOTUNIT","Root --- vieneto ----");//---Root unit----
define("_GENERICLESSONINFO","Bendrieji pamokos info");//Generic lesson info
define("_LOGRECORD","Prisijungti įrašas");//Log record
define("_NOFORUMPOSTSYET","Nėra pranešimų šiame forume dar");//There are no posts in this forum yet
define("_NOTOPICSFOUNDINTHISFORUM","Nėra temų šiame forume");//There are no topics in this forum
define("_NOMESSAGESFOUNDINTHISTOPIC","Nėra pranešimų šioje temoje");//There are no messages in this topic
define("_AVAILABLEFROM","Available from");//Available from
define("_SUCCESSFULLYADDEDPOLL","Sėkmingai pridėta apklausa");//Successfully added poll
define("_RECIPIENT","Gavėjas");//Recipient
define("_SENDASEMAILALSO","Siųsti kaip elektroninio pašto");//Send also as email
define("_NOSUBJECT","No subject");//No subject
define("_THEMESSAGEWASNOTSENTASEMAIL","Žinutė negali būti išsiųsta");//The message could not be emailed
define("_TOTALLOGINTIME","IÅ¡ viso laiko sistemos");//Total time in system
define("_THENEWFORMOFADDITIVELEARNING","eLearning ir žmogiškojo kapitalo plėtros");//Refreshing eLearning
define("_AUTOMATICUSERACTIVATION","Automatinis vartotojo aktyvavimo");//Automatic user activation
define("_USERSEXPORT","Eksporto vartotojams");//Export users
define("_USERSIMPORT","Importo vartotojams");//Import users
define("_NEWUSERS","Nauji vartotojai");//New users
define("_USER","Vartotojas");//User
define("_CHOOSEUSER","Pasirinkite vartotojo");//Select user
define("_USERS","Vartotojai");//Users
define("_ALLSYSTEMUSERS","Visi sistemos vartotojai");//All system users
define("_USERSCONNECTEDTOSPECIFICCOURSE","Vartotojai, susijusius su kurso");//Users involved with specific course
define("_USERSCONNECTEDTOSPECIFICLESSON","Vartotojai, susijusią su pamokų");//Users involved with specific lesson
define("_SPECIFICTYPEUSERS","Konkrečios rūšies vartotojams");//Specific type of users
define("_USERTYPE","Pagrindinis besimokančiojo tipo");//User type
define("_ACTIVEUSER","Aktyvus vartotoją");//Active user
define("_USERDELETED","Vartotojas buvo ištrintas.");//User deleted.
define("_THEUSER","Vartotojas");//The user
define("_CHOOSEUSERTODISCONNECT","Pasirinkite vartotojo atsijungti");//Select a user to disconnect
define("_LOGOUTUSER","Išsiregistruoti vartotoją");//Log out user
define("_THEREARENOOTHERUSERSRIGHTNOWINTHISROOM","Nėra vartotojų, šiuo metu šioje pokalbių kambarys");//No user currently in this chat room
define("_USERSONLINE","Susijusios vartotojams");//Connected users
define("_ANDTHEMESSAGESOFUSER","Ir pranešimus Vartotojų");//And the messages of user
define("_ALLUSERS","Visi vartotojai");//All users
define("_INVALIDUSER","Neteisingas vartotojo vardas");//Invalid user name
define("_REPLACEEXISTINGUSERS","Pakeisti dublikatas vartotojams");//Replace duplicate users
define("_KEEPEXISTINGUSERS","Laikyti dublikatas vartotojams");//Don't update duplicate users
define("_NOOTHERUSERSONLINE","Nr kiti vartotojai dabar internete");//No other users currently online
define("_USERNAME","Vartotojo vardas");//User name
define("_STATISTICSFORUSER","Ataskaitos apie vartotoją");//Reports for user
define("_GENERALUSERINFO","Bendra informacija vartotojui");//General user information
define("_USERCOMMUNICATIONINFO","Vartotojo informacija apie ryšių");//User information on communication
define("_USERUSAGEINFO","Vartotojo informacija apie sistemos naudojimo");//User information on system usage
define("_THEUSERHASNOTDONEANYTESTSINTHISLESSON","Šis vartotojas dar nėra baigusi jokių bandymų šioje pamoka");//The user has not completed any tests in this lesson
define("_USERSTATISTICS","Vartotojas ataskaitos");//User reports
define("_REPORTSFORUSER","Ataskaitos apie vartotoją");//Reports for user
define("_OTHERUSERSINROOM","Kiti vartotojai kambarys");//Other users in the room
define("_NOMESSAGESFOUNDFORTHISINTERVALANDUSER","Nėra pranešimų nustatyta tikrą intervalą, kambarys ir vartotojo");//No messages found for the specified interval, room and user
define("_INVITEUSERS","Pakviesti vartotojų");//Invite users
define("_SPECIFICUSER","Konkretaus vartotojo");//Specific user
define("_ALLACTIVESYSTEMUSERS","Visų aktyvių sistemos vartotojų");//All active system users
define("_WAITINGFORUSER","Laukiama vartotoją");//Waiting for user
define("_YOUHAVEINVITEDUSER","Jūs kviečiami vartotoją");//You have invited user
define("_DEARUSER","Mielas vartotojau");//Dear user
define("_ISVISIBLEFROMOTHERUSERS","Matoma iš bet kurios vartotojas?");//Visible from any user?
define("_CUSTOMIZEUSERSPROFILE","Išplėstinė vartotojo profilį");//Extend user profile
define("_USERISONLINE","Vartotojas online");//The user is online
define("_USERJUSTLOGGEDIN","Vartotojas tik prisijungęs");//The user just logged in
define("_UPDATEUSERSTOLESSONS","Priskirti vartotojams pamoka");//Select lesson users
define("_EDITUSERSLESSON","Pamoka vartotojams");//Lesson users
define("_NEWUSER","Naujas vartotojas");//New user
define("_UPDATEUSERS","Atnaujinti vartotojams");//Update users
define("_EDITUSER","Vartotojo nustatymai");//User settings
define("_EDITUSEREDIT","Redaguoti naudotojų");//Edit user
define("_ADDUSERSTOSURVEY","Pridėti vartotojams tyrimas");//Add users to the survey
define("_UPDATEUSERTYPES","Atnaujinti vartotoją tipai");//Update user types
define("_EDITUSERTYPE","Redaguoti naudotojo tipą");//Edit user type
define("_OPTIONSUSERTYPEFOR","Variantai vartotojo tipą");//Options for user type
define("_NEWUSERTYPE","Naujas vartotojas tipą");//New user type
define("_BASICUSERTYPE","Pagrindinis vartotojo tipą");//Basic user type
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEUSERTYPE","Ar tikrai norite ištrinti vartotoją tipo?");//Are you sure you want to delete user type?
define("_SUCCESFULLYUPDATEDUSERTYPE","Vartotojo tipas buvo sėkmingai atnaujintas");//User type was updated successfully
define("_SUCCESFULLYADDEDUSERTYPE","Vartotojo tipas buvo sėkmingai pridėtas");//User type was added successfully
define("_USERSMANAGEMENT","Vartotojai valdymo");//Users management
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEUSER","Ar tikrai norite ištrinti vartotoją?");//Are you sure you want to delete user?
define("_USERTYPEDELETED","Vartotojo tipas IÅ¡braukta");//User type deleted
define("_EDITUSERSCOURSE","Objekto naudotojai");//Course users
define("_USERDEACTIVATED","Vartotojo Nukenksminta");//User deactivated
define("_USERACTIVATED","Vartotojo aktyvuota");//User activated
define("_USERSKIND","Vartotojų tipai");//User types
define("_USERTYPES","Vartotojų tipai");//User types
define("_SMTPUSER","SMTP prisijungti");//SMTP user
define("_USERCREATED","Vartotojas sukurtas");//User created
define("_USERTRAFFIC","Vartotojo eismo");//User&#039;s traffic
define("_USERSPROGRESS","Vartotojai statusas");//Users status
define("_THEUSERHASNOTCOMPLETEDTHELESSON","Šis vartotojas dar nėra baigusi šią pamoką dar");//The user has not completed this lesson yet
define("_MOSTACTIVEUSERS","Dauguma aktyvių vartotojų");//Most active users
define("_5MOSTACTIVEUSERS","5 labiausiai aktyvūs vartotojai");//5 most active users
define("_NOUSERFORTHISSURVEYYET","Nėra vartotojų, šis tyrimas dar.");//No users for this survey yet.
define("_SHOWALLUSERS","Rodyti visus vartotojus");//Show all users
define("_THEREARENOLESSONSDEFINEDFORTHEUSERLANGUAGE","Nėra pamokų apibrėžti naudotojus kalba");//There are no lessons defined for the users&#39;s language
define("_VIEWUSERLESSONPROGRESS","Žiūrėti studentų pažangą visoje pamoka");//View the student progress throughout the lesson
define("_USERCAPITAL","Vartotojas");//User
define("_USERSDATA","Importas / Eksportas vartotojams");//Import/Export users
define("_ORPHANUSERFOLDERSCHECK","Retųjų vartotojo aplankai patikrinti");//Orphan user folders check
define("_USERSWITHOUTFOLDERSCHECK","Vartotojai be aplankų patikrinimas");//Users without folders check
define("_FOLDERSWITHOUTAUSERASSOCIATED","Šie katalogai neturite vartotojo susijusių");//The following folders do not have a user associated
define("_USERSWITHOUTAFOLDER","Šie vartotojai neturi katalogą");//The following users do not have a folder
define("_PEMANENTLYDELETEFOLLOWINGUSERS","Ši veikla bus ištrinti šie vartotojai");//This action will permanently delete the following users
define("_CREATEFOLLOWINGUSERFOLDERS","Ši veikla bus kurti aplankų dėl šių vartotojų");//This action will create folders for the following users
define("_USERPROGRESS","Vartotojo pažanga");//User progress
define("_LOGOUTUSERS","IÅ¡siregistruoti users online");//Log out users online
define("_USERTRACKINGINFORMATION","Vartotojo stebėjimo informacija");//User tracking information
define("_MAILUSERACTIVATION","Vartotojo aktyvacijos email");//User activation by email
define("_USERSMAYADDFORUMS","Vartotojai gali pridėti forumai");//Users may add forums
define("_NONEWAPPLICATIONS","Nr paraišką naujiems vartotojams");//No application from new users
define("_EXPORTUSERSDATA","Eksporto vartotojų duomenis");//Export users data
define("_IMPORTUSERSDATA","Importo vartotojų duomenis");//Import users data
define("_THEUSERHASNOTBEENASSIGNEDANYPROJECT","Nr projektas buvo priskirtas Å¡io vartotojo");//No project has been assigned to this user
define("_SUCCESFULLYCLEANEDUPUSERS","Sėkmingai valymo vartotojai");//Successfully cleaned up users
define("_SUCCESFULLYCREATEDUSERFOLDERS","Sėkmingai sukurta vartotojo aplankai");//Successfully created user folders
define("_THEFOLLOWINGUSERFOLDERSCOULDNOTBECREATED","Šis vartotojas aplankus negali būti sukurta");//The following user folders could not be created
define("_GROUP","Vartotojų grupė");//User group
define("_USERSINFO","Vartotojai info");//Users info
define("_PROFESSORSINFO","Profesoriai info");//Professors info
define("_EMPLOYEEWASASSIGNEDGROUP","Vartotojas priskiriamas į grupę");//User was assigned to group
define("_EMPLOYEEWASRELEASEDFROMGROUP","Vartotojas buvo paleistas iš grupės");//User was released from group
define("_PROFESSORCAPITAL","Profesorius");//Professor
define("_STUDENTROLE","Vartotojo vaidmuo");//Student role
define("_PROFESSORROLE","Profesoriaus vaidmuo");//Professor role
define("_COURSES","Kursai");//Courses
define("_COURSEDELETED","Kurso IÅ¡braukta");//Course deleted
define("_COURSEDEACTIVATED","Kurso Nukenksminta");//Course deactivated
define("_COURSEACTIVATED","Kurso aktyvuota");//Course activated
define("_COURSENAME","Kurso pavadinimas");//Course name
define("_COURSEUPDATED","Kursas atnaujinamas");//Course updated
define("_SUCCESFULLYCREATEDCOURSE","Kursas buvo sukurta");//Course was created successfully
define("_COURSEOPTIONSFOR","Variantai žinoma");//Options for course
define("_NEWCOURSEOPTIONS","Nauja parinkčių");//New course options
define("_EDITCOURSE","Keisti kursą");//Edit course
define("_EDITLESSONSCOURSE","Kurso pamokos");//Course lessons
define("_NEWCOURSE","Naujas kursas");//New course
define("_UPDATECOURSES","Atnaujinti kursai");//Update courses
define("_COURSE","Kursas");//Course
define("_COURSEONLY","Tik per kursas");//Exclusively through course
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETECOURSE","Ar tikrai norite ištrinti kursas?");//Are you sure you want to delete course?
define("_NOCOURSESFOUND","Nr kursai apibrėžta");//No courses defined
define("_UPDATEEMPLOYEES","Atnaujinti vartotojams");//Update users
define("_NEWJOB","Priskirti naują darbą");//Assign new job
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOCANCELJOB","Ar tikrai norite atšaukti šį vartotoją iš šios darbo.");//Are you sure you want to cancel this user from this job.
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOFIREEMPLOYEE","Ar tikrai norite ugnis šį vartotoją iš įmonės?");//Are you sure you want to fire this user from the company?
define("_FIRE","Ugnis");//Fire
define("_WAGE","Darbo užmokesčio");//Wage
define("_VATREGNUMBER","PVM Reģ.Nr.");//VAT Reg.No.
define("_HIREDON","Išsinuomotomis dėl");//Hired on
define("_SUPERVISOR","Vadovas");//Supervisor
define("_JOBDESCRIPTIONS","Darbo vietų");//Job positions
define("_EMPLOYEERELEASEDFROMJOB","Vartotojo atleistas nuo darbo");//User released from job
define("_SKILLS","Įgūdžiai");//Skills
define("_SKILL","Įgūdis");//Skill
define("_SPECIFICATION","Specifikacija");//Specification
define("_DETAILS","Duomenys");//Details
define("_PLACEMENTS","Padėties");//Placements
define("_JOBALREADYASSIGNED","Pasirinkta vieta jau priskirta Å¡iam vartotojui");//Selected placement is already assigned to this user
define("_BRANCHNAME","Skyriaus pavadinimas");//Branch name
define("_EMPLOYEEPOSITION","Vartotojo vieta");//User position
define("_JOBDESCRIPTION","Darbo vieta");//Job position
define("_UPDATEBRANCHES","Atnaujinti filialų");//Update branches
define("_NEWBRANCH","Naujas filialas");//New branch
define("_FATHERBRANCHNAME","Tėvas filialas");//Father branch
define("_BRANCHES","Sektoriai");//Branches
define("_BRANCHDELETED","Skyrius IÅ¡braukta");//Branch deleted
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODISMISSTHEBRANCH","Ar tikrai norite atsisakyti tos Å¡akos?");//Are you sure you want to dismiss that branch?
define("_COUNTRY","Å alis");//Country
define("_TELEPHONE","Telefonas");//Telephone
define("_BRANCHRECORD","Skyrius įrašas");//Branch record
define("_BRANCHDATAUPDATED","Filialo duomenimis atnaujinta");//Branch data updated
define("_FATHERBRANCH","Tėvas filialas");//Father branch
define("_HCD","Žmogaus raidos");//Human Capital Development
define("_ORGANISATIONCHART","Organizacinė schema");//Organization chart
define("_CANDIDATES","Kandidatai");//Candidates
define("_SUCCSSFULLYCREATEDBRANCH","Skyrius sėkmingai sukurta");//Branch was successfully created
define("_ATBRANCH","sektoriuose");// at branch 
define("_FATHERBRANCHCOULDNOTBESET","Tikslinė tėvas filialas negalėjo būti, nes jis yra mažesnis šis filialas hierarchija");//Target father branch could not be set, because it is inferior to this branch in the hierarchy
define("_JOBSASSIGNED","Darbas priskiriamas");//Jobs assigned
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOREMOVETHATSKILL","Ar tikrai norite pašalinti šį įgūdžių iš sąrašo?");//Are you sure you want to remove that skill from the list?
define("_SKILLDATA","Įgūdžiai duomenų");//Skill data
define("_NEWSKILL","Naujų įgūdžių");//New skill
define("_SKILLDESCRIPTION","Įgūdžiai aprašymas");//Skill description
define("_HAVINGSKILL","turintis įgūdžių");// having the skill 
define("_EMPLOYEESWITHTHATSKILL","Vartotojai įgūdžių");//Users with skill
define("_UPDATESKILLS","Atnaujinti įgūdžius");//Update skills
define("_THISSKILLSELEMENTSCOULDNOTBEDELETED","Tai menas, gali būti ne ištrinti,");//This skill could not be deleted
define("_SKILLDATAUPDATED","Įgūdžių aprašymą atnaujinta");//Skill description updated
define("_SKILLCOULDNOTBECREATED","Įgūdžiai negalėjo būti atnaujintas");//Skill could not be created
define("_SUCCESSFULLYCREATEDSKILL","Įgūdžiai sukurtas sėkmingai");//Skill created successfully
define("_SKILLDELETED","Įgūdžiai Išbraukta");//Skill deleted
define("_NOEMPLOYEESPOSSESSSKILL","Nėra vartotojų posiedli ta įgūdžių");//No users possess this skill
define("_NOEMPLOYEESWORKATBRANCH","Nėra vartotojų, šiuo metu dirba šioje srityje");//No users currently work at this branch
define("_UPDATEJOBDESCRIPTIONS","Atnaujinkite darbo vietų");//Update job positions
define("_NEWJOBDESCRIPTION","Nauja darbo vieta");//New job position
define("_CURRENTLYEMPLOYEED","Å iuo metu dirba");//Currently employed
define("_VACANCIES","Galimos stažuočių");//Available placements
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOREMOVETHATJOBDESCRIPTION","Ar tikrai norite pašalinti šį darbą?");//Are you sure you want to remove that job position?
define("_JOBDESCRIPTIONDATA","Darbo vieta duomenų");//Job position data
define("_HAVINGJOBDESCRIPTION","turinti darbo vieta");// having the job position 
define("_NOEMPLOYEESPOSSESSJOBDESCRIPTION" , "No users are currently assigned to this job position");
define("_SUCCESSFULLYCREATEDJOBDESCRIPTION","Sėkmingai sukurta darbo vieta");//Successfully created job position
define("_JOBDESCRIPTIONCOULDNOTBECREATED","Darbo pozicijos negalėjo būti atnaujintas");//Job position could not be created
define("_JOBDESCRIPTIONDATAUPDATED","Pareigos duomenys buvo sėkmingai atnaujintas");//Job position data were successfully updated
define("_JOBDESCRIPTIONDELETED","Pareigos IÅ¡braukta");//Job position deleted
define("_THISJOBDESCRIPTIONSELEMENTSCOULDNOTBEDELETED","Darbo pozicijos elementai gali būti ne ištrinti,");//The job position&#039;s elements could not be deleted
define("_EDITJOBDESCRIPTION","Redaguoti darbo vieta");//Edit job position
define("_SKILLSREQUIRED","Įgūdžiai norimą");//Skills desired
define("_EMPLOYEESOFBRANCH","Vartotojai filialas");//Users of branch
define("_EMPLOYEESWITHSKILL","Vartotojai įgūdžių");//Users with skill
define("_FILERECORD","Failai");//Files
define("_VIEW","Vaizdas");//View
define("_SORRYYOUDONOTHAVEPERMISSIONTOPERFORMTHISACTION","Atsiprašome, jūs neturite leidimo atlikti šį veiksmą");//Sorry you do not have the permission to perform this action
define("_MOBILEPHONE","Mobilusis telefonas");//Mobile phone
define("_EMPLOYEESDATASUCCESSFULLYUPDATED","Vartotojo duomenys sėkmingai atnaujinti");//User data successfully updated
define("_EMPLOYEESRECORDCOULDNOTBEUPDATED","Vartotojo įrašus negalėjo būti atnaujintas");//User record could not be updated
define("_NOPLACEMENTSASSIGNEDYET","Nr vietų priskiriama dar");//No placements assigned yet
define("_BRANCHCOULDNOTBECREATED","Filialas negalėjo būti atnaujintas");//Branch could not be created
define("_NOSKILLSHAVEBEENREGISTERED","Nr įgūdžiai buvo įregistruota");//No skills have been registered
define("_NOJOBDESCRIPTIONSHAVEBEENREGISTERED","Ne darbo vietų buvo įregistruota");//No job positions have been registered
define("_PLACEMENTCOULDNOTBEASSIGNED","Talpinimo negali būti priskirtas");//Placement could not be assigned
define("_NOSKILLSASSIGNED","Nr įgūdžių priskiriamas");//No skills assigned
define("_NOSKILLSREGISTEREDASPREREQUISITES","Nr įgūdžių įregistruotas kaip būtinos sąlygos");//No skills registered as prerequisites
define("_SATISFYANYCRITERIA","Patenkinti bet kokius kriterijus");//Satisfy any criteria
define("_SATISFYALLCRITERIA","Atitinka visus kriterijus");//Satisfy all criteria
define("_WORKINGATBRANCH","Darbas filialas");//Working at branch
define("_WITHJOBDESCRIPTION" ,"With job position");
define("_FINDEMPLOYEES","Ieškoti vartotojų");//Find users
define("_WITHSKILL","Su įgūdžių");//With skill
define("_EMPLOYEESFULFILLINGCRITERIA","Vartotojai kriterijų");//Users fulfilling the criteria
define("_NOEMPLOYEESFULFILLTHESPECIFIEDCRITERIA","Nėra vartotojų, atitinka nustatytus kriterijus");//No users fulfill the specified criteria
define("_ORGANIZATIONCHARTTREE","Organizacinė struktūra medį");//Organization chart tree
define("_ANYBRANCH","Kiekvienas filialas");//Any branch
define("_ANYJOBDESCRIPTION","Visi darbo vieta");//Any job position
define("_EXPORTVACANCIES","Eksportas sitai");//Export vacancies
define("_NATIONALSERVICECOMPLETED","National service");//National service
define("_DRIVINGLICENSE","Vairuotojo pažymėjimas");//Driver license
define("_BANKACCOUNT","Sąskaita");//Account
define("_BANK","Bankas");//Bank
define("_TAXOFFICE","Mokesčių inspekcija");//Tax office
define("_POLICEIDNUMBER","Policijos numeris");//Police id
define("_WORKPERMISSIONDATA","Darbo leidimo duomenys");//Work permission data
define("_WAYOFWORKING","Darbas");//Working as
define("_EMPLOYMENTTYPE","Employement tipas");//Employement type
define("_MARRIED","Vedęs");//Married
define("_SINGLE","Vienas");//Single
define("_MARITALSTATUS","Šeimyninė padėtis");//Marital status
define("_FEMALE","Moteris");//Female
define("_MALE","Vyras");//Male
define("_GENDER","Lytis");//Gender
define("_FATHERNAME","Tėvo vardas");//Father name
define("_MOTHERTONGUE","Gimtoji kalba");//Mother tongue
define("_NATIONALITY","Tautybė");//Nationality
define("_PARTTIME","Visą");//Part time
define("_FULLTIME","Visą laiką");//Full time
define("_BIRTHDAY","Gimimo diena");//Birthday
define("_BIRTHPLACE","Gimimo miestas");//City of birth
define("_BIRTHCOUNTRY","Country of birth");//Country of birth
define("_EMPLOYEES","Žmonės");//People
define("_NEWEMPLOYEE","Naujas vartotojas");//New user
define("_OFFICE","Biuras");//Office
define("_COMPANYINTERNALPHONE","Bendrovės vidaus telefono");//Company internal phone
define("_EMPLOYEECREATED","Vartotojas sukurtas sėkmingai");//User created successfully
define("_EMPLOYEEDELETED","Vartotojas ištrintas");//User deleted
define("_SKILLSOFFERED","Įgūdžiai siūlomos");//Skills offered
define("_NOSKILLSOFFERED","Nr įgūdžių siūlomos");//No skills offered
define("_NOJOBDESCRIPTIONSSHAVEBEENREGISTERED","Ne darbo vietų buvo įregistruota");//No job positions have been registered
define("_INSERTEDINTOTHESYSTEM","Įrašytas į sistemą");//Inserted into the system
define("_HIRED","Samdyti");//Hired
define("_RAISEOF","Padidinti");//Raise of
define("_EMPLOYEESNEWWAGEIS","Vartotojo naujus darbo užmokestis");//The user&#039;s new wage is
define("_DECREASEOF","Sumažėjimas");//Decrease of
define("_EMPLOYEEWASASSIGNEDJOB","Vartotojas buvo paskirtas darbo");//User was assigned job
define("_EMPLOYEEWASRELEASEDFROMDJOB","Vartotojas buvo atleistas nuo darbo");//User was released from job
define("_EMPLOYEEWASASSIGNEDSKILL","Vartotojas buvo priskiriamas įgūdžių");//User was assigned skill
define("_WASRELEASEDFROMEMPLOYEE","buvo atleistas nuo vartotojo");//was released from user
define("_EMPLOYEESSKILLSPECIFICATIONSFORSKILL","Naudotojo kvalifikacijos specifikacijas įgūdžių");//User&#039;s skill specifications for skill
define("_WERECHANGEDTO","buvo pakeistas į");//were changed to
define("_FIRED","KÅ«renama");//Fired
define("_NOHISTORYREGARDINGTHISEMPLOYEE","Nr istoriją apie vartotojo užregistruotas");//No history regarding this user recorded
define("_HISTORYOFEMPLOYEE","Istorija vartotoją");//History of user
define("_HISTORY","Istorija");//History
define("_NOANNOUNCEMENTSPOSTEDADMIN","Nr skelbimai");//No announcements
define("_SEPARATEMULTIPLEUSERS","Atskiras keliems gavėjams su;");//Separate multiple recipients with ;
define("_STARTTYPINGFORRELEVENTMATCHES","Pradėti spausdinti gauti atitinkamą atitikimus (tipas% visų)");//Start typing to get relevant matches (Type % for all)
define("_ADVANCEDSEARCH","Išplėstinė paieškos parinktis");//Advanced search options
define("_REGISTERADVANCEDSEARCHFIELDS","Registruotis Išplėstinė paieška laukai");//Register advanced search fields
define("_EDITBRANCH","Redaguoti filialas");//Edit branch
define("_ASSIGNEMPLOYEES","Priskirti vartotojams");//Assign users
define("_ASSIGNEMPLOYEESTOBRANCH","Priskirti vartotojams filialas");//Assign users to branch 
define("_EDITSKILL","Redaguoti įgūdžių");//Edit skill
define("_ASSIGNSKILL","Susieti įgūdžių");//Assign skill
define("_ASSIGNEMPLOYEESTHESKILL","Priskirti vartotojams įgūdžių");//Assign to users the skill 
define("_NOBRANCHESHAVEBEENREGISTERED","Nr filialuose buvo užregistruota");//No branches have been registered
define("_ORGANIZATION","Organizacija");//Organization
define("_SEARCHFOREMPLOYEE","Ieškoti vartotojo [Organizacija kriterijai]");//Find users [Organization criteria]
define("_SUBFORUMS","Subforums");//Subforums
define("_NOSUBFORUMSFOUND","Nėra subforums apibrėžta šiame forume");//There are no subforums defined in this forum
define("_NONEWMESSAGELOCKED","Jūs negalite rašyti jokių naujų pranešimų, nes ši tema ar forumas uždarytas");//You cannot post any new messages because this topic or forum is locked
define("_ACTIVITY","Veikla");//Activity
define("_ISVALID","Galioja");//Valid
define("_LEFTON","Į kairę");//Left on
define("_ADVANCED","Papildomi kriterijai");//Advanced criteria
define("_MYSTUDENTS","Mano mokiniams");//My students
define("_EMPLOYEE","Vartotojas");//User
define("_NOBRANCHJOBSERROR","Ne darbo vietų buvo įregistruota šio filialo");//No job positions have been registered for this branch
define("_TESTSTATISTICS","Testai ataskaitos");//Test reports
define("_CHOOSETEST","Pasirinkite testą");//Choose test
define("_USERPROFILE","Vartotojo profilis");//Public profile
define("_VIEWBRANCHES","Žiūrėti filialų");//View branches
define("_NOEMPLOYEESFOUND","Nėra vartotojų, buvo nustatyta,");//No users found
define("_SEARCHEMPLOYEE","Ieškoti vartotojo");//Find users
define("_ALLBRANCHES","Visi filialai");//All branches
define("_ANSWERS","Atsakymai");//Answers
define("_GROUPDOESNOTEXIST","Grupė nėra");//The group doesn&#039;t exist
define("_SUBBRANCHES","Tarpinė filialų");//Sub-branches
define("_OFBRANCH","filialo");// of branch 
define("_NEWSUBBRANCH","Naujas sub-filialas");//New sub-branch
define("_SMTPTIMEOUT","SMTP timeout");//SMTP timeout
define("_ILLEGALPATH","Nelegali kelias");//Illegal path
define("_FILEWASPARTIALLYUPLOADED","Nusiųstas failas buvo tik dalinai įkeltas");//The uploaded file was only partially uploaded
define("_NOFILEUPLOADED","Failas buvo atsiųstas");//No file was uploaded
define("_NOTMPDIR","Trūksta sistemos įkelti laikinąjį aplanką. Prašome atnaujinti php.ini nustatymus atitinkamai");//Missing a system upload temporary folder. Please update php.ini settings accordingly
define("_UPLOADCANTWRITE","Nepavyko įrašyti failą į diską");//Failed to write file to disk
define("_UPLOADERREXTENSION","File upload sustabdytas išplėtimas");//File upload stopped by extension
define("_CANNOTCOPYFILE","Šis failas negali būti kopijuojamas");//The file cannot be copied
define("_CANNOTMOVEFILE","Šis failas negali būti perkeltas");//The file cannot be moved
define("_DIRECTORYDOESNOTEXIST","Katalogas neegzistuoja");//The directory does not exist
define("_COULDNOTCREATEDIRECTORY","Katalogas negalėjo būti atnaujintas");//The directory could not be created
define("_CANNOTCOPYDIRECTORY","Katalogas negalima kopijuoti");//The directory cannot be copied
define("_DIRECTORYALREADYEXISTS","Kataloge jau egzistuoja");//The directory already exists
define("_AUTOASSIGNTONEWUSERS","Automatiškai priskirti naujus vartotojus");//Automatically assign to new users
define("_CANNOTOPENCOMPRESSEDFILE","Suspausto failo negalima atidaryti");//The compressed file cannot be opened
define("_CHOOSEWHATTODELETE","Pasirinkite ką norite ištrinti metu sistema iniciacijos");//Choose what to delete during lesson initialization
define("_PERIODS","Laikotarpiai");//Periods
define("_IMPORTLESSON","Importo pamoka");//Import lesson
define("_EXPORTLESSON","Eksporto pamoka");//Export lesson
define("_LESSONEXPORTEDSUCCESFULLY","Pamoka sėkmingai eksportuojami");//Lesson successfully exported
define("_LESSONIMPORTEDSUCCESFULLY","Pamoka sėkmingai importuotas");//Lesson successfully imported
define("_FILESIZEMUSTBESMALLERTHAN","Šis failas turi būti mažesnis nei");//The file must be smaller than
define("_PROBLEMIMPORTINGFILE","Importuojant failą");//Problem importing file
define("_PAGE","Puslapis");//Page
define("_ACTIVE_PROJECTS","Aktyvus");//Active
define("_INACTIVE_PROJECTS","Neaktyvus");//Inactive
define("_TIMEREMAIN","IÅ¡likti");//Remain
define("_WEEKS","savaites");//weeks
define("_WEEKs","savaitę");//week
define("_DAYS","dienų");//days
define("_DAYSCAPITAL","Dienos");//Days
define("_DAY","Diena");//Day
define("_EVALUATIONDATAUPDATED","Vertinimo duomenys sėkmingai atnaujinti");//Evaluation data updated successfully
define("_EVALUATION","Vertinimas");//Evaluation
define("_EVALUATIONOFEMPLOYEE","Vertinimas vartotoją");//Evaluation of user
define("_NEWEVALUATION","Naujoji vertinimo");//New evaluation
define("_EVALUATIONCOMMENT","Vertinimo komentarą");//Evaluation comment
define("_EVALUATIONDELETED","Vertinimo IÅ¡braukta");//Evaluation deleted
define("_THEEVALUATIONCOULDNOTBEDELETED","Vertinimo gali būti ne ištrinti,");//The evaluation could not be deleted
define("_SUCCESSFULLYCREATEDEVALUATION","Sėkmingai sukurta vertinimo");//Successfully created evaluation
define("_EVALUATIONCOULDNOTBECREATED","Vertinimas negali būti sukurta");//Evaluation could not be created
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEEVALUATION","Ar tikrai norite ištrinti vertinimas?");//Are you sure you want to delete the evaluation?
define("_NOEVALUATIONSASSIGNEDYET","Vertinimas written yet");//No evaluation written yet
define("_BRANCH","Å aka");//Branch
define("_PLACEMENT","Apgyvendinimas");//Placement
define("_EVALUATIONS","Vertinimai");//Evaluations
define("_TRANSPORTMEANS","Transporto priemonės");//Means of transport
define("_YOUCANNOTDELETESOMEELSESEVALUATION","Jūs negalite ištrinti vertinimo raštu kito vartotojo");//You cannot delete an evaluation written by another user
define("_YOUCANNOTEDITSOMEELSESEVALUATION","Jūs negalite redaguoti vertinimo raštu kito vartotojo");//You cannot edit an evaluation written by another user
define("_EMPLOYEEFORM","Vartotojo forma");//Training record
define("_EMPLOYEEFORMPRINTPREVIEW","Vartotojo formą spausdinimo peržiūros");//Training record print preview
define("_PRINTPREVIEW","Spausdinimo peržiūra");//Print preview
define("_PRINTEMPLOYEEFORM","Spausdinti vartotoją forma");//Print training record
define("_PRINT","Spausdinti");//Print
define("_NOSPECIFICJOB","Jokių specifinių darbo vieta");//No specific job position
define("_GROUPS","Vartotojų grupės");//User groups
define("_NEWGROUP","Nauja grupė");//New group
define("_NOGROUPSDEFINED","Nėra grupės, apibrėžtos");//No groups defined
define("_UPDATEGROUPS","Atnaujinti grupės");//Update groups
define("_GROUPDEACTIVATED","Grupė buvo išjungtas");//The group was deactivated
define("_GROUPACTIVATED","Grupė buvo aktyvuota");//The group was activated
define("_EDITGROUP","Redaguoti grupės");//Edit group
define("_UPDATEGROUP","Atnaujinti grupė");//Update group
define("_SUCCESFULLYADDEDGROUP","Grupė sėkmingai pridėta");//The group was successfully added
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEGROUP","Ar tikrai norite ištrinti grupę?");//Are you sure you want to delete the group?
define("_GROUPDELETED","Grupė buvo ištrinta");//The group was deleted
define("_GROUPFILTER","Grupė filtras");//Group filter
define("_NOUSERSFOUND","Nėra vartotojų, kur rasti");//No users where found
define("_SEPARATEALTERNATIVESEXAMPLE","Atskiras alternatyvių teisingus atsakymus ir |, pavyzdžiui: Mėlyna | Juoda | Balta");//Separate alternative correct answers with |, for example: Blue|Black|White
define("_CREATERANODOMTEST","Naujas išbandymas");//Create random test
define("_USING","Naudojimas");//Using
define("_EASY","Lengvas");//Easy
define("_HARD","Sunkus");//Hard
define("_LOCALESETTINGS","Lokalės parametrus");//Locale settings
define("_CURRENCY","Valiuta");//Currency
define("_DECIMALPOINT","Kablelio");//Decimal point
define("_THOUSANDSSEPARATOR","Tūkstančiai separatorius");//Thousands separator
define("_DATEFORMAT","Datos formatas");//Date format
define("_SPECIFICLOCALE","Konkrečios vietos");//Specific locale
define("_LOCATION","Vieta");//Location
define("_TIMEZONE","Laiko juosta");//Time zone
define("_INVALIDRECIPIENT","Klaidingas gavėjo");//Invalid recipient
define("_NOBRANCHSELECTED","Nr filialas buvo pasirinktas");//No branch was selected
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEPROJECT","Ar tikrai norite ištrinti šį projektą?");//Are you sure that you want to delete this project?
define("_TIMESDONE","Times padaryti");//Times done
define("_HASLEFT","Kairė");//Left
define("_EMPLOYEESINGROUP","Vartotojų grupės");//Users of group
define("_ERRORRESTORINGFILE","Problema atėjo per atkurti");//A problem came up during restore
define("_DATABASEONLY","Duomenų bazės, tik");//Database only
define("_ALLDATABACKUP","Visi duomenys atsargine");//All data backup
define("_LESSONDIRECTORYCANNOTBCREATED","Pamoka Nepavyko sukurti katalogo");//The lesson directory could not be created
define("_YOUHAVENOTCOMPLETEDTHEFOLLOWINGQUESTIONS","JÅ«s nesate baigus klausimai");//You have not completed questions
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOSUBMITTEST","Ar tikrai norite pateikti bandymų?");//Are you sure you want to submit the test?
define("_JOBANALYTICALDESCRIPTION","Išsamus aprašymas");//Detailed description
define("_INCLUDESUBBRANCHES","Įtraukti subbranches");//Include subbranches
define("_PDFFORMAT","PDF formatu");//PDF format
define("_XLSFORMAT","EXCEL formatu");//EXCEL format
define("_ATTENDING","Dalyvavimas");//Attending
define("_USERAVERAGESCOREFORTESTS","NBT pamoka bandymai");//Average score for lesson&#039;s tests
define("_PROJECTSCOMPRESSED","Parsisiųsti projekto failus");//Download project files
define("_EDUCATIONALROLE","Å vietimo vaidmens");//Educational role
define("_ORGANIZATIONALROLE","Organizacinė vaidmenį");//Organizational role
define("_TYPEOFUSER","Vartotojo tipas");//User type
define("_MESSAGEBODY","Pranešimo tekstas");//Message body
define("_ONLYRECIPIENTSDEFINEDBELOW","Tik gavėjams apibrėžta žemiau esantį laukelį");//Only recipients defined in the field below
define("_NORECIPIENTSHAVEBEENSELECTED","Nr gavėjai buvo atrinkti");//No recipients have been selected
define("_NORECIPIENTSHAVEBEENFOUND","Nr gavėjams buvo nustatyta");//No recipients have been found
define("_CHANGELESSON","Keisti pamoką");//Change lesson
define("_HOME","Namai");//Home
define("_FFROM","nuo");//from
define("_CALENDARTYPE","Kalendorius tipas");//Calendar type
define("_ORGANIZATIONPROFILE","Organizacijos profilį");//Organization profile
define("_CURRENTLESSON","Pamokos");//Current lesson
define("_SUBMITANDADDANOTHER","Siųsti ir įdėti kitą");//Submit and add another
define("_EDUCATIONAL","Å vietimo");//Educational
define("_PAYPALTITLE","PayPal");//Paypal
define("_PAYPALCONFIGURATIONPANEL","Paypal konfigūracijos skydelis");//Paypal configuration panel
define("_PAYPALMYTRANSACTIONS","Mano sandorius");//My transactions
define("_PAYPALTRANSACTION","Sandoris");//Transaction
define("_PAYPALCONFIGURATION","Konfigūracija");//Configuration
define("_PAYPALBUSINESSMAIL","Paypal adresas");//Paypal business address
define("_PAYPALBUSINESSMAILPLZ","Užpildykite PayPal verslo adresas");//Fill in the Paypal business address
define("_PAYPALMAILSTUDENTS","Žinios studentams");//Inform students
define("_PAYPALMAILPROFESSORS","Žinios profesoriai");//Inform professors
define("_PAYPALMAILADMINS","Informuokite administratorių");//Inform admins
define("_PAYPALORDERPREVIEW","Peržiūrėti užsakymą");//Preview order
define("_PAYPALFINALPRICE","Galutinė kaina");//Final price
define("_PAYPALPAYNOW","Mokėti su PayPal");//Pay now with Paypal
define("_PAYPALNOCONFIGURATION","Jūs negalite naudotis šia paslauga, nes jos nėra tinkamai sukonfigūruotas.");//You can not use this service because its not configured properly.
define("_PAYPALORDERPROCESSING","Jūsų užsakymas yra perdirbti per Paypal.");//Your order is being processing through Paypal.
define("_PAYPALORDERPROCESSINGERROR","Įvyko klaida su savo tvarka.");//There was an error with your order.
define("_PAYPALORDERSSUCCESS","Baigta");//Finished
define("_PAYPALORDERSNOSUCCESS","Ne-Baigta");//Not-Finished
define("_PAYPALTABLEPRICE","Kiekis");//Amount
define("_PAYPALITEMCODE","Kodas");//Code
define("_PAYPALTABLEDATESUBMIT","Užsakymo data");//Order date
define("_PAYPALTABLEDATEPAYPAL","Mokėjimo data");//Payment date
define("_PAYPALTRANSACTIONCODE","Sandorio kodas");//Transaction code
define("_PAYPALTABLEUSER","Vartotojas");//User
define("_PAYPALTABLESTATUS","Mokėjimo statusas");//Payment status
define("_PAYPALTABLELESSONS","Pamokos");//Lessons
define("_PAYPALORDERINFO","Informaciją apie sandorį");//Transaction details
define("_PAYPALCUSTOMERINFO","Kliento informacija");//Customer&#039;s information
define("_PAYPALITEMSINFO","Prekės informaciją");//Items information
define("_PAYPALPURCHASEORDER","Pirkti");//Purchase order
define("_PAYPALPURCHASEORDERFOR","Mokėjimai");//Payment to
define("_ADDTOCART","Įdėti į krepšelį");//Add to cart
define("_REMOVEFROMCART","Pašalinti iš krepšelis");//Remove from cart
define("_REMOVEALLFROMCART","Pašalinkite visus nuo krepšelis");//Remove all from cart
define("_CART","Pirkinių krepšelis");//Shopping cart
define("_NOCART","Krepšelis tuščias");//The cart is empty
define("_FREEOFCHARGE","Laisvas");//Free
define("_LOGINFIRST","Prisijungti pirmą tęsti pirkimą");//Log in first to proceed purchase
define("_RESULTS","rezultatai");//results
define("_RESULT","Rezultatas");//result
define("_PAYPALORDERSUCCESS","Šis sandoris užbaigtas sėkmingai");//The transaction completed successfully
define("_PAYPALORDERFAILURE","Įvyko klaida su sandoriu");//There was an error with the transaction
define("_PAYPALFREEORDERSUCCESS","Pamokos registracija baigtas sėkmingai");//Lessons registration finished successfully
define("_FREEREGISTRATION","Nemokama registracija");//Free registration
define("_VIEWDIRECTORY","Rodyti pamokos / kursai katalogas");//Show lesson/courses catalog
define("_VIEWDIRECTORYYESAFTERLOGIN","Taip (tik po prisijungimo)");//Yes (only after login)
define("_VIEWDIRECTORYYESONLOGIN","Taip (į prisijungimo puslapį ir po prisijungimo)");//Yes (on login page and after login)
define("_VIEWDIRECTORYNO","Ne");//No
define("_VIEWDIRECTORYDISABLED","Ä® calatog neaktyvus Å¡iuo metu");//The calatog is inactive this moment
define("_INTERFACEVIEW","Pasirinkite sąsajos puslapį");//Select the interface of index page
define("_INTERFACEVIEWSIMPLE","Paprasta");//Simple
define("_INTERFACEVIEWEXTENDED","Išplėstas");//Extended
define("_PAYPALUSE","Mokėjimai per PayPal");//Payments through Paypal
define("_DIRECTORY","Katalogas");//Directory
define("_LESSONSDIRECTORY","Kursų katalogas");//Course catalog
define("_ASSOCIATEDLESSONS","Asocijuotas pamokos");//Associated lessons
define("_APPLYTOALLDESCRIPTIONSWITHDESCRIPTION","Taikyti visiems darbo vietų apibūdinami kaip:");//Apply to all job positions described as: 
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOREMOVETHATSKILLFROMTHISEMPLOYEE","Ar tikrai norite pašalinti šį įgūdžių nuo vartotojas?");//Are you sure you want to remove that skill from that user?
define("_JOBDESCRIPTIONEXISTSALREADY","Darbo vieta jau");//Job position exists already
define("_EVENTFIELDISMANDATORY","Įvykio laukas privalomas");//Event field is mandatory
define("_SKILLCATEGORY","Įgūdžiai kategorijos");//Skill category
define("_ADDSKILLCATEGORY","Pridėti kvalifikacijos kategorija");//Add skill category
define("_EDITSKILLCATEGORY","Redaguoti kvalifikacijos kategorija");//Edit skill category
define("_DELETESKILLCATEGORY","IÅ¡trinti kvalifikacijos kategorija");//Delete skill category
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODISMISSTHISSKILLCATEGORY","Ar tikrai norite atsisakyti Å¡io kvalifikacijos kategorija?");//Are you sure you want to dismiss this skill category?
define("_UPDATESKILLSCATEGORY","Atnaujinti įgūdžius kategorijos");//Update skill category
define("_SKILLCATEGORYDATAUPDATED","Įgūdžiai kategorijos duomenų atnaujintas");//Skill category data updated
define("_SUCCESSFULLYCREATEDSKILLCATEGORY","Įgūdžiai kategorijos sėkmingai sukurta");//Skill category successfully created
define("_SKILLCATEGORYDELETED","Įgūdžiai kategorijos Išbraukta");//Skill category deleted
define("_USERDOESNOTEXIST","Vartotojas neegzistuoja");//The user does not exist
define("_INVALIDSURNAME","Vartotojo vardas Nurodytas neteisingas");//The user last name specified is not valid
define("_INVALIDEMAIL","Vartotojo žinutės nėra svarbūs");//The user email specified is not valid
define("_USERALREADYEXISTS","Vartotojas su nurodytu prisijungimo vardu jau egzistuoja");//A user with the specified login already exists
define("_EMAILALREADYEXISTS","Vartotojas su nurodytu elektroninio pašto adresas jau egzistuoja");//A user with the specified email already exists
define("_COULDNOTINSERTUSER","Konkretaus vartotojo negali būti įtraukti į duomenų bazę");//The user specified could not be inserted to database
define("_INVALIDUSERTYPE","Nurodytas vartotojo tipą yra neteisingas");//The specified user type is not valid
define("_REMEMBERME","Atsiminti mane");//Remember me
define("_INVALIDPASSWORD","Neteisingas slaptažodis");//Invalid password
define("_INVALIDPASSWORDFORUSER","Neteisingas slaptažodis vartotojo");//Invalid password for user
define("_PROBLEMACTIVATINGACCOUNT","IÅ¡kilo problema metu aktyvavimo");//There was a problem during account activation
define("_THEUSERCOULDNOTBEDELETED","Naudojimas galėtų būti ne ištrinti,");//The use could not be deleted
define("_THEUSERCOULDNOTBEDEACTIVATED","Vartotojas negali būti išjungta");//The user could not be deactivated
define("_THEUSERCOULDNOTBEACTIVATED","Vartotojas negali būti aktyvuota");//The user could not be activated
define("_USERDIRECTORYCOULDNOTBEDELETED","Vartotojas katalogas negali būti išbrauktas");//The user directory could not be deleted
define("_INVALIDLESSONID","Neteisingas pamoka numeris");//Invalid lesson id
define("_UNITDOESNOTEXIST","Vieneto nėra");//The unit does not exist
define("_DOWNLOADEXPORTED","Atsisiųsti eksportuojami pamoka");//Download exported lesson
define("_SUCCESFULLYRESTOREDSYSTEM","Atkurti procedūra baigta sėkmingai");//The restoring procedure completed successfully
define("_LESSONDOESNOTEXIST","Pamoka neegzistuoja");//The lesson specified does not exist
define("_UNDOCHANGES","Atšaukti pakeitimus");//Undo changes
define("_CONTENTTREEMANAGEMENT","Turinio medis valdymo");//Content tree management
define("_ORDERWILLPERMANENTLYCHANGE","Ši operacija bus visam laikui pakeisti vieneto užsakymų ir negali būti atšauktas. Ar tikrai?");//This operation will permanently change unit ordering and cannot be undone. Are you sure?
define("_ERRORLOADINGCONTENT","Įvyko klaida įkeliant turinio pamoka");//Error loading content for lesson
define("_USERROLE","Vartotojo vaidmuo");//User role
define("_CANNOTUPDATEUSERLESSONINFORMATION","Pamoka informaciją apie šį vartotoją negalėjo būti atnaujintas");//The lesson information on this user could not be updated
define("_PROBLEMUPDATINGUSERSTOLESSON","Iškilo problema atnaujinimo vartotojo pamoką informacija");//There was a problem updating the user lesson information
define("_INVALIDPROJECTID","Neteisingas projekto identifikatorius");//Invalid project Id
define("_PROJECTNOTFOUND","Nurodytas projektas nerastas");//The specified project was not found
define("_USERDOESNOTHAVETHISLESSON","Vartotojas nėra įregistruotas šią pamoką");//The user is not registered to this lesson
define("_COURSEDOESNOTEXIST","Nurodytas kursas nėra");//The specified course does not exist
define("_NODEDOESNOTEXIST","Nurodytas mazgas nėra");//The specified node does not exist
define("_PROJECTCOULDNOTBEDELETED","Projektas negali būti išbrauktas");//The project could not be deleted
define("_FREELESSON","Nemokamas pamoka");//Free lesson
define("_BUYCOURSE","Pirkti kursas");//Buy course
define("_FREECOURSE","Laisvas kursas");//Free course
define("_USERDOESNOTHAVETHISPROJECT","Å is vartotojas neturi Å¡io projekto");//The user does not have this project
define("_SCOREMUSTBEINTEGERBETWEEN0100","Projekto rezultatas turi būti sveikasis skaičius nuo 0 iki 100");//The project score must be an integer ranging from 0 to 100
define("_THEPROJECTGRADECOULDNOTBEUPDATED","Projektas laipsnio negalėjo būti atnaujintas");//The project grade could not be updated
define("_INVALIDDATA","Neteisingas duomenų");//Invalid data
define("_UPLOADEDON","Uploaded on");//Uploaded on
define("_PROJECTDELETEDSUCCESSFULLY","Projektas buvo sėkmingai ištrintas");//The project was deleted succesfully
define("_FILESCOULDNOTBEDOWNLOADED","Projekto failai negalima atsisiųsti");//The project files could not be downloaded
define("_RESULTSFORPROJECT","Rezultatai projekto");//Results for project
define("_VIEWPROJECT","Žiūrėti projektą");//View project
define("_REMAINING","Likęs");//Remaining
define("_PROJECTEXPIRED","Projektas terminui");//The project deadline has expired
define("_SENDPROJECT","Siųsti projektą");//Send project
define("_NEWLESSONS","Naujos pamokos");//New lessons
define("_YOUMUSTDELETEALLLESSONSANDSUBDIRECTIONSINTHISDIRECTIONBEFOREDEACTIVATINGIT","Jūs negalite išjungti netuščią kategorijos");//You cannot deactivate a non-empty category
define("_CANNOTUPDATEUSERCOURSEINFORMATION","Kursas informaciją apie šį vartotoją negalėjo būti atnaujintas");//The course information on this user could not be updated
define("_CANNOTADDUSERTOCOURSE","Vartotojas negali būti įtrauktas į kursas");//The user could not be added to course
define("_CANNOTREMOVEUSERFROMCOURSE","Vartotojas negali būti pašalinti iš kursų");//The user could not be removed from the course
define("_USERHASNOTDONETEST","Å is vartotojas neturi padaryti Å¡io bandymo");//The user has not done this test
define("_TESTISNOTDONE","Šis bandymas nėra atliekamas");//The test is not done
define("_INVALIDQUESTIONTYPE","Neteisingas klausimas tipo");//Invalid question type
define("_YOUCANNOTDEACTIVATEANONEMPTYDIRECTION","Jūs negalite išjungti netuščią kategorijos");//You cannot deactivate a non-empty category
define("_YOUCANNOTDELETEANONEMPTYDIRECTION","Jūs negalite ištrinti netuščią kategorijos");//You cannot delete a non-empty category
define("_MAXFILEISAFFECTEDANDIS","Didžiausia įkelti failo dydis taip pat priklauso nuo PHP Ini parametrai. Dabartinis tiesa Maksimalus failo dydis");//The maximum upload file size is also affected by PHP ini settings. Current true max file size is
define("_CAREFULNOTLOCKOUT","Nustatant IP prieigos sąrašus, būkite atsargūs, neuždraudžiant sau out!");//When setting ip access lists, be careful not to ban yourself out!
define("_ADMINISTRATORWILLACTIVATEYOURACCOUNT","Registracija baigta. Jūsų sąskaita bus aktyvuota iš sistemos administratoriaus");//Registration is complete. Your account will be activated by the system administrator
define("_USERPENDING","Sąskaita nebuvo aktyvuota, nėra administratorius");//The account has not been activated yet by the administrator
define("_DOWNLOADDEFAULTSTYLE","Atsisiųsti numatytasis stilius");//Download default style
define("_SETDEFAULTSTYLE","Nustatyti pagal nutylėjimą stiliaus kaip veikliosios");//Set default style as active
define("_SUCCESFULLYUPDATEDLOGO","Logotipo failo buvo sėkmingai atnaujintas");//Logo file was updated successfully
define("_USEDEFAULTLOGO","Naudoti numatytąjį logotipą");//Use default logo
define("_GROUPOPTIONS","Grupė parinkčių");//Group options
define("_GROUPUSERS","Grupės vartotojams");//Group users
define("_USETHIS","Naudokite šį");//Use this
define("_PAGESETSUCCESSFULLY","Page nustatyti sėkmingai");//Page set succesfully
define("_TEXTBOX","Langelis");//Text box
define("_SELECTBOX","Atrinkti sąrašą");//Select list
define("_EDITFIELD","Redaguoti srityje");//Edit field
define("_COULDNOTADDFIELD","Laukas negali būti pridėta");//The field could not be added
define("_COULDNOTUPDATEFIELD","Laukas negali būti atnaujintas");//The field could not be updated
define("_FIELDALREADYEXISTS","Laukas su tokiu pavadinimu jau egzistuoja");//A field with this name already exists
define("_INTEGER","Integer");//Integer
define("_DEFAULTVALUE","Numatytoji vertė");//Default value
define("_VALUES","Vertybės");//Values
define("_ADDVALUES","Pridėti vertybės");//Add values
define("_DELETEBOOKMARK","Pašalinti žymę");//Delete bookmark
define("_SUCCESSFULLYINSERTEDBOOKMARK","Šis puslapis buvo pažymėtas");//The page was bookmarked
define("_ERRORINSERTINGBOOKMARK","Šis puslapis negali būti pažymėtas");//The page could not be bookmarked
define("_LOADING","Kraunasi ...");//Loading...
define("_UNITS","Vienetai");//Units
define("_USERCOULDNOTBECREATED","Vartotojas negali būti sukurta");//The user could not be created
define("_PROCEEDTOTEST","Proceed to bandymo");//Proceed to test
define("_OPERATIONWILLAFFECTMANYAREYOUSURE","Ši operacija bus paveikti negrįžtamai daug subjektų. Tęsti?");//This operation will affect irreversibly a large number of entities. Proceed?
define("_CLICKTOTOGGLE","Paspauskite, kad przełączać");//Click to toggle
define("_COMPRESSDOWNLOAD","Suspausti ir atsisiųsti");//Compress and download
define("_SELECTEDENTRYTO","pasirinktą įrašą į");//the selected entry to
define("_YOUWANTTO","Norite");//You want to
define("_UPLOADTODIGITALLIBRARY","Įkelti į skaitmeninę biblioteką");//Upload to digital library
define("_SHARE","Dalytis");//Share
define("_OPERATIONSUCCESFULLYAPPLIEDON","Operacija sėkmingai taikomas");//Operation successfully applied on
define("_BYUSER","vartotojas");//by user
define("_VIEWSOLVEDTEST","Žiūrėti išspręsti bandymų");//View solved test
define("_VIEWQUESTION","Peržiūrėti klausimas");//View question
define("_COULDNOTCREATETESTSDIRECTORY","Bandymai aplankas negali būti sukurta");//The tests folder could not be created
define("_SAVEASNEWTEST","Išsaugoti kaip naują bandymą");//Save as new test
define("_SELECTLESSONTOCOPYFROM","Pasirinkite pamoką kopijuoti iš");//Select a lesson to copy from
define("_VIEWCOMMENT","Rodyti komentarus");//View comment
define("_SHOWEVALUATIONS","Rodyti vertinimai");//Show evaluations
define("_RECIPIENTS","Paramos gavėjai");//Recipients
define("_SHOWRECIPIENTSCATEGORIES","Rodyti gavėjo iš anksto nustatytų kategorijų");//Show recipient&#039;s predefined categories
define("_HIDERECIPIENTSCATEGORIES","Slėpti gavėjo iš anksto nustatytų kategorijų");//Hide recipient&#039;s predefined categories
define("_TOYOURSUPERVISORS","Visi jūsų priežiūros");//All your supervisors
define("_BASICINFO","Bendra informacija");//Basic info
define("_TRAININGCAP","MOKYMO");//T R A I N I N G
define("_COURSESAVERAGE","NBT visose kursai");//Average score in all courses
define("_LESSONSAVERAGE","NBT į visas pamokas");//Average score in all lessons
define("_TESTSAVERAGE","NBT į visus bandymus");//Average score in all tests
define("_DONTTAKEINTOACCOUNT","Negalima atsižvelgti į");//Do not take into account
define("_CANNOTADDUSERTOLESSON","Nepavyko pridėti vartotojo pamoką");//Cannot add user to lesson
define("_UNKNOWNUSER","Nežinomas vartotojas");//Unknown user
define("_DEPENDSON","Priklauso nuo");//Depends on
define("_COURSEINFORMATION","Kurso informacija");//Course information
define("_NODATAFOUND","Nėra duomenų");//No data found
define("_ERROROPENINGATTACHMENT","Klaida atidarant priedą");//Error opening attachment
define("_USERAVERAGESCOREFORLESSON","NBT pamoka bandymai");//User&#039;s average score for lesson
define("_LESSONSINFO","Pamokos info");//Lessons info
define("_USERSINGROUP","Vartotojų grupės");//Users in group
define("_PROFESSORSOFLESSON","Profesorių pamoka");//Professors of lesson
define("_TOBRANCHSUPERVISORS","Tik jūsų filialas priežiūros");//Only your branch supervisors
define("_OTHERBRANCHJOBS","Darbo vietų iš kitų filialų");//Job positions from other branches
define("_SENDMESSAGETOALLFOUNDEMPLOYEES","Siųsti žinutes visiems vartotojams rasti");//Send messages to all users found
define("_SEARCHCOURSEUSERS","Ieškoti vartotojo [objekto kriterijus]");//Find users [Course criteria]
define("_COMPLETIONDATE","Užbaigimo data");//Completion date
define("_YEAR","Metai");//Year
define("_NOTASSIGNED","Ne priskiriama dar");//Not assigned yet 
define("_NEWSEARCHCRITERIUM","Pridėti paiešką Criterium");//Add search criterium
define("_NOSEARCHCRITERIADEFINED","Nėra paieškos kriterijus");//No search criteria defined
define("_ERRORSAVINGTREE","Klaida įrašant medis");//Error saving tree
define("_MAXEXECUTIONTIME","Maksimalus įvykdymo laikas");//Maximum execution time
define("_MEMORYLIMIT","Atminties riba");//Memory limit
define("_PHPSETTINGS","PHP nustatymus");//PHP settings
define("_MEGABYTES","megabaitų");//megabytes
define("_LEAVEBLANKTOUSEPHPINI","Palikite laukelius tuščius, kad būtų galima naudoti php.ini nustatymus");//Leave fields blank in order to use php.ini default settings
define("_DISPLAYERRORS","Rodomas klaidos");//Display errors
define("_UPLOADLESSONFILE","Įkelti pamoka failą");//Upload lesson file
define("_DCTITLE","Pavadinimas");//Title
define("_DCCREATOR","Sukūrė");//Creator
define("_DCSUBJECT","Dalykas");//Subject
define("_DCDESCRIPTION","Aprašymas");//Description
define("_DCPUBLISHER","Leidinys");//Publisher
define("_DCCONTRIBUTOR","Autorius");//Contributor
define("_DCDATE","Data");//Date
define("_DCTYPE","RÅ«Å¡is");//Type
define("_DCFORMAT","Formatas");//Format
define("_DCIDENTIFIER","Identifikatorius");//Identifier
define("_DCSOURCE","Å altinis");//Source
define("_DCLANGUAGE","Kalba");//Language
define("_DCRELATION","Santykis");//Relation
define("_DCCOVERAGE","Apimtis");//Coverage
define("_DCRIGHTS","Teisių");//Rights
define("_NOENTRYFOUNDFOR","Nerasta");//No entry found for
define("_FIELD","laukas");//field
define("_COURSECERTIFICATES","Kurso pažymėjimai");//Course certificates
define("_LDAPUSERMUSTCONTACTADMIN","Jūsų sąskaita yra pasiekiamas naudojant LDAP serverio. Prašome susisiekti su sistemos administratoriumi");//Your account is accessed through the LDAP server. Please contact the system administrator at 
define("_COURSEMETADATA","Objekto metaduomenys");//Course metadata
define("_COURSESTATUS","Objekto statusas");//Course status
define("_LESSONSCOMPLETED","Baigtumas pamokos");//Completed lessons
define("_COURSESCORE","Žinoma rezultatas");//Course score
define("_VIEWUSERCOURSEPROGRESS","Peržiūrėti vartotojo pažangą visoje kursas");//View the user progress throughout the course
define("_COURSERULES","Kurso taisyklės");//Course rules
define("_INFORMATIONFORCOURSE","Informacija apie kursą");//Information for course
define("_CERTIFICATESFORCOURSE","Sertifikatai kursas");//Certificates for course
define("_FORMATCERTIFICATEFORCOURSE","Formatas sertifikatą kurso");//Format certificate for course
define("_RULESFORCOURSE","Taisyklės kursas");//Rules for course
define("_CONTENTDONE","Turinio padaryti");//Content done
define("_LESSONSPROGRESS","Pamokos pažanga");//Lessons progress
define("_COMPLETECOURSE","Visas kursas");//Complete course
define("_PROPOSEDSCOREISAVERAGELESSONSCORE","Siūlomas rezultatas yra vidutinis pamokų rezultatas");//The proposed score is the average lessons score
define("_INTHESELECTEDLANGUAGE","Įveskite aprašymą ir kalbą");//Type the description in the prefered language
define("_SUCCESSFULLYDELETEDFIELD","Sėkmingai ištrintas srityje");//Successfully deleted field
define("_COMPLETELESSON","Užbaigti pamoka");//Complete lesson
define("_AUTOCOMPLETEDCOURSE","Kursas buvo automatiškai baigtas, kai visos pamokos buvo baigtas");//The course was automatically completed when all lessons were completed
define("_INFORMATIONFORLESSON","Informacija apie pamoką");//Information for lesson
define("_LESSONMETADATA","Pamoka metaduomenys");//Lesson metadata
define("_DISPLAYINGRESULTS","Rodomi rezultatai");//Displaying results
define("_LOADINGDATA","Kraunasi ...");//Loading...
define("_COURSESTATISTICS","Žinoma ataskaitos");//Course reports
define("_CHOOSECOURSE","Pasirinkite kursą");//Choose course
define("_HISTORYRECORDDELETED","Istorija įrašas išbraukiamas");//History record deleted
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETETHEHISOTYRECORD","Ar tikrai norite ištrinti istorijos įrašus?");//Are you sure you want to delete the history record?
define("_HIDEALL","Slėpti visus");//Hide all
define("_COURSEORDER","Žinoma kad");//Course order
define("_ORDERFORCOURSE","Užsakymas kurso");//Order for course
define("_DRAGITEMSTOCHANGELESSONSORDER","Vilkite elementus pakeisti rodymo tvarka kurso pamokos");//Drag items to change the display order of the course lessons
define("_IRREVERSIBLEACTIONDELETESUBUNITSAREYOUSURE","Ši veikla bus irreversably ištrinti mazgai ir padaliniai gali turėti. Ar tikrai?");//This action will irreversably delete this unit and any subunits it may have. Are you sure?
define("_CLICKOKTOACTIVATEITEM","Spustelėkite Gerai, jei norite įjungti / išjungti elementą");//Click OK to activate/deactivate item
define("_ANDITSSUBNODES","ir dalinės mazgai");//and it&#039;s sub nodes
define("_ERRORDELETINGUNIT","Klaida trinant vienetas");//Error deleting unit
define("_ERRORACTIVATINGUNIT","Klaida aktyvinimo vienetas");//Error activating unit
define("_ERRORDEACTIVATINGUNIT","Klaida išjungti vienetas");//Error deactivating unit
define("_ERRORDEPOSITIONINGUNIT","Klaida vietos vienetas");//Error positioning unit
define("_ERRORREPAIRINGTREE","Klaidų taisymo medis");//Error repairing tree
define("_DRAGAUNITTOCHANGEITSPOSITION","Vilkite vienetą pakeisti savo poziciją");//Drag a unit to change its position
define("_IFUSESSLTHENPHPOPENSSL","Jei norite naudoti SSL, įsitikinkite, kad PHP openssl parama yra įjungtas");//If you want to use ssl, make sure that PHP openssl support is enabled
define("_COURSECOMPLETED","Kursas baigtas");//Course completed
define("_COURSECERTIFICATE","Kurso sertifikatas");//Course certificate
define("_COURSESINFO","Kursai info");//Courses info
define("_DRAGTOMOVEMAILTOFOLDER","Vilkite šį laišką į kitą aplanką");//Drag to move this email to another folder
define("_SCORMOPTIONS","SCORM parinkčių");//Scorm options
define("_SCORMOPTIONSFOR","SCORM galimybės");//Scorm options for
define("_SCORMREVIEW","Apžvalga SCORM duomenų");//Review SCORM data
define("_REVIEWSCORMDATAFOR","Apžvalga SCORM duomenis");//Review SCORM data for
define("_SCORMFILEINZIPFORMAT","SCORM zip failas");//SCORM zip file
define("_TREEROOT","Medžio šaknies");//Tree root
define("_INVALIDPAGE","Neteisingas puslapis");//Invalid page
define("_VALUEISSMALLERTHATPHPINI","Vertė yra mažesnė nei nustatyta php.ini");//The value is smaller than the one set by php.ini
define("_PERMISSIONS","Leidimai");//Permissions
define("_UNSHARE","Atšaukti pasidalijimo");//Cancel sharing
define("_UNSHARESELECTED","Atšaukti dalintis pasirinktus failus");//Cancel sharing of selected files
define("_SHARESELECTED","Dalintis pasirinktus failus");//Share selected files
define("_YOUDONTHAVEPERMISSION","You dont turite leidimą atlikti pasirinktų veiksmų");//You don&#039;t have permission to perform the selected action
define("_EXPORT","Eksportas");//Export
define("_NOMODULECLASSFOUND","Nr modulis klasės rasta pavadinimas");//No module class found with name
define("_ERRORLOADINGMODULE","Klaida krovimo modulis");//Error loading module
define("_VERSIONKEYTITLE","Versija Pagrindiniai");//Registration
define("_VERSIONKEY","Versija raktas");//Registration key
define("_VERSIONALLOEDUSERS","Leidžiama Vartotojai");//Allowed Users
define("_VERSIONTYPE","Versija Tipas");//Version Type
define("_VERSIONSERIAL","Serijos numeris");//Serial Number
define("_USERSEXCEEDED","Jūsų versija tipo neleidžia kurti naujus vartotojus");//Your version type does not allow the creation of new users
define("_BASICCRITERIA","Pagrindiniai kriterijai");//Basic criteria
define("_BASICSEARCHOPTIONS","Pagrindinės paieškos parinkčių");//Basic search options
define("_DELETEDATA","IÅ¡trinti duomenis");//Delete data
define("_ERRORDETAILS","Klaidos detalės");//Error Details
define("_PARTOFTHISGROUP","Vartotojas yra dalis šios grupės");//The user is part of this group
define("_SUCCESSFULLYIMPORTEDSCORMFILE","SCORM failas buvo sėkmingai importuotas");//SCORM file was successfully imported
define("_CONVERTTOSCORMCONTENT","Konvertuoti į SCORM turinio vienetas");//Convert to SCORM content unit
define("_CONVERTTOSCORMTEST","Konvertuoti į SCORM Bandymų blokas");//Convert to SCORM test unit
define("_SCORMTREE","SCORM medis");//SCORM tree
define("_MASTERYSCORE","Mastery rezultatas");//Mastery score
define("_GZHANDLER","GZ prižiūrėtojas");//GZ handler
define("_PROJECTPENDING","Å is projektas yra iki");//This project is pending
define("_USERHASNOTTHISLESSON","Vartotojas nėra registruota šiam pamoka");//The user is not registered for this lesson
define("_SHIFTSCHEDULEFORNEWUSERS","Shift grafiką naujiems vartotojams");//Shift schedule for new users
define("_CURRENTSCHEDULE","Dabartinis tvarkaraštis");//Current schedule
define("_NOSCHEDULESET","Nr grafiką");//No schedule set
define("_DELETESCHEDULE","Ištrinti tvarkaraštis");//Delete schedule
define("_SCHEDULINGFORCOURSE","Grafikas kursas");//Scheduling for course
define("_ADDSCHEDULE","Įtraukti tvarkaraštį");//Add schedule
define("_COURSESCHEDULE","Kursų tvarkaraštis");//Course schedule
define("_AVAILABLEUNTIL","Galioja iki");//Available until
define("_FILETYPE","Failo tipas");//File type
define("_FULLPATH","Visas maršrutas");//Full path
define("_MIMETYPE","MIME tipas");//MIME type
define("_CANNOTSHAREFILE","Negalite bendrai naudoti failus");//Cannot share file
define("_SHAREDFILES","Bendri failai");//Shared files
define("_CLICKTOEXPORT","Spustelėkite eksportuoti pamokų");//Click the button to export lesson
define("_EXISTINGFILE","Å is failas jau egzistuoja");//The following file already exists
define("_PROBLEMADDINGUSERSTOLESSON","Vartotojas negali būti įtrauktas į pamoką");//The user could not be added to the lesson
define("_TRANSLATEFILESYSTEM","Kodavimas ne lotynų failų vardai");//Encode non-latin file names to
define("_INCOMPATIBLEVERSIONS","Nesuderinamos versijos");//Incompatible versions
define("_BACKUPVERSION","Atsarginė versija");//Backup version
define("_CURRENTVERSION","Dabartinė versija");//Current Version
define("_MAXIMUMUPLOADSIZE","Maksimalus failo dydis");//Maximum file size
define("_BACKUPFAILED","Atsarginė nepavyko");//Backup failed
define("_PERSONALFILES","Asmens bylų");//Personal files
define("_MAXIMUMUSERSNUMBERREACHED","Didžiausias vartotojų skaičius yra pasiektas");//The maximum number of users has been reached
define("_UPLOADING","Siuntimas");//Uploading
define("_SELECTEDFILESTO","pasirinktus failus į");//selected files to
define("_CATEGORYDOESNOTEXIST","Kategorija neegzistuoja");//The category does not exist
define("_EDITCATEGORY","Redaguoti kategoriją");//Edit category
define("_CATEGORYSETTINGS","Kategorija parametrai");//Category settings
define("_YOUWANTTOBEDONE","Norite");//You want to
define("_OVERWRITE","Perrašyti");//Overwrite
define("_LESSONUSERS","Pamoka vartotojams");//Lesson users
define("_ASSOCIATEDCOURSES","Asocijuotas kursai");//Associated courses
define("_OUTPUT","Produkcija");//Output
define("_TOKEN","Ženklas");//Token
define("_PERMITTEDROLESMODULEERROR","Vienas ar daugiau modulis leidžiama vaidmenų yra klaidinga");//One or more module permitted roles are wrong
define("_SMARTYTEMPLATEDOESNOTEXIST","Ä® smarty template failas neegzistuoja");//The smarty template file does not exist
define("_FOLDERWITHMODULENAMEEXISTSIN","Aplankas su modulio pavadinimu jau egzistuoja");//Folder with module name already exists in 
define("_SITENAME","Svetainės pavadinimas");//Site name
define("_SITEMOTO","Svetainės šūkis");//Site motto
define("_UNKNOWNSEPARATOR","Nežinomas separatorius");//Unknown separator
define("_LDAPUSER","Å is vartotojas patvirtina per LDAP serveris");//This user authenticates through the LDAP server
define("_EXECUTE","Execute");//Execute
define("_RECREATE","Atkurti");//Recreate
define("_CLICKHERETOREINDEX","Spauskite čia norėdami atkurti paiešką lentelė");//Recreate the search table
define("_TRANSLATION","Vertimo");//Translation
define("_ENGLISHNAME","Pavadinimas anglų");//Name in english
define("_SUCCESSFULLYADDEDLANGUAGE","Kalba buvo sėkmingai sukurta");//The language was successfully created
define("_SUCCESSFULLYUPDATEDLANGUAGE","Kalba buvo sėkmingai atnaujintas");//The language was successfully updated
define("_LANGUAGES","Kalbos");//Languages
define("_SERIALRULE","Vartotojai turi pamatyti turinio eilės tvarka");//Users must see content in a serial order
define("_TREERULE","Vartotojai turi užpildyti filialas mazgų prieš pereinant į kitą");//Users must complete a branch&#039;s nodes before moving to the next one
define("_ADDCUSTOMRULE","Pridėti pasirinktinius taisyklės");//Add custom rule
define("_ADDREADYRULE","Pridėti pasirengęs taisyklės");//Add ready rule
define("_THEFOLLOWINGUSERSCOULDNOTBEIMPORTED","Šie vartotojai negalėjo būti importuoti");//The following users could not be imported
define("_STARTHERE","Pradėkite čia");//Start here
define("_COPYSELECTED","Nukopijuoti");//Copy selected
define("_USERACCESSESINLESSON","Vartotojo prieiga pamokų");//User access in lesson
define("_NUMBEROFFIELDSMUSTBE","Skaičius srityse turi būti");//The number of fields must be
define("_BUTFOUND","tačiau buvo nustatyta,");//but there was found
define("_APPLYAVATARCHANGES","Taikyti avatar pakeitimai");//Apply avatar changes
define("_TERMFIELDISMANDATORY","Terminų srityje yra privalomas");//Term field is mandatory
define("_DEFINITIONFIELDISMANDATORY","Apibrėžimas srityje yra privalomas");//Definition field is mandatory
define("_TOPLEFTCORNER","Viršutiniame kairiajame kampe");//Top left corner
define("_TOPRIGHTCORNER","Viršutiniame dešiniajame kampe");//Top right corner
define("_BOTTOMLEFTCORNER","Apatiniame kairiajame kampe");//Bottom left corner
define("_BOTTOMRIGHTCORNER","Apatiniame dešiniajame kampe");//Bottom right corner
define("_LOGOPOSITION","Logo pozicija");//Logo position
define("_LOGOFILE","Logotipo failo");//Logo file
define("_LESSONSKILLSSELECTION","Pamoka siūlomų įgūdžių atrankos");//Select skills offered by the lesson
define("_TOPCENTER","Į viršų centras");//Top center
define("_BOTTOMCENTER","Apačioje center");//Bottom center
define("_HIDECOMPLETEUNITICON","Slėpti mazgas piktogramą");//Hide complete unit icon
define("_HIDENAVIGATION","Slėpti navigaciją rankenos");//Hide navigation handles
define("_AUTOCOMPLETEDAT","Auto baigti");//Auto completed at
define("_SECOND","antra");//second
define("_NOACCESSDATA","Nėra prieigos duomenų");//No access data
define("_USERAVATAR","User avatar");//User avatar
define("_MOSTACTIVELESSONS","Labiausiai aktyvios pamokos");//Most active lessons
define("_LESSONSACTIVITY","Pamokos veikla");//Lessons activity
define("_USERSACTIVITY","Vartotojai veikla");//Users activity
define("_USERHASNOTTHELESSON","Å is vartotojas neturi pamoka");//The user doesn&#039;t have this lesson
define("_USERHASTHELESSON","Vartotojas pamoka");//The user has this lesson
define("_TESTSINFORMATION","Testai informacija");//Tests information
define("_QUESTIONSINFORMATION","Pateikta informacija");//Questions information
define("_PROJECTSINFORMATION","Projektai Informacija");//Projects Information
define("_MCEXPLANATION","* MC = Keli pasirinkimai - Vienvietis Atsakymai");//* MC = Multiple choices - Single Answers
define("_MCMAEXPLANATION","* MCMA = Keli pasirinkimai - keletą Atsakymai");//* MCMA = Multiple choices - Multiple Answers
define("_MAEXPLANATION","* MA = Sutampantys");//* MA = Matching
define("_FBEXPLANATION","* FB = Užpildykite tuščias");//* FB = Fill the blank
define("_OAEXPLANATION","* OA = Atidaryti atsakymas");//* OA = Open answer
define("_YNEXPLANATION","* VV = Taip / Ne");//* YN = Yes/No
define("_PROJECTNAME","Projekto pavadinimas");//Project name
define("_STATISTICSFORCOURSE","Statistika kursas");//Statistics for course
define("_YOUARENOTAUTHORISEDTOSEETHISTEST","Jūs neturite teisių peržiūrėti šio bandymo");//You are not authorized to see this test
define("_YOUCANNOTREDOTHISTEST","Jūs negalite pakartoti šį bandymą");//You cannot redo this test
define("_ACCESSEDLESSON","Gauti pamoką");//Accessed lesson
define("_ACCESSEDCONTENT","Accessed turinio vienetas");//Accessed content unit
define("_ACCESSEDTEST","Accessed bandymas");//Accessed test
define("_BEGUNTEST","Pradėtas tyrimas");//Begun test
define("_NAVIGATEDSYSTEM","Navigacija per sistemą");//Navigated through the system
define("_PROJECTDESCRIPTION","Projekto aprašymas");//Project description
define("_CONTENTTRAVERSINGRULES","Turinio važiuoja taisyklės");//Content traversing rules
define("_FILEUPLOADEDON","Failas buvo atsiųstas į");//The file was uploaded on
define("_DIRECTIONOPTIONSFOR","Funkcijos kategorijos");//Options for category
define("_NEWDIRECTIONOPTIONS","Nauja kategorija parinkčių");//New category options
define("_COURSELESSONS","Kurso pamokos");//Course lessons
define("_RELATEDTO","Susijusios su");//Related to
define("_SUCCESSFULLYEXPORTEDSCORMFILE","Pamoka buvo eksportuota SCORM formatu sėkmingai");//The lesson was exported to SCORM format succesfully
define("_LDAPEXTENSIONNOTLOADED","Įspėjimas: LDAP išplėtimas nebus pakrauti");//Warning: LDAP Extension  not loaded
define("_PERCENTAGEMUSTBEBETWEEN1100","Procentinė dalis turi būti tarp 1 ir 100");//Percentage must be between 1 and 100
define("_MUSTSEECONTENTSERIALSOMUSTFIRSTREADUNIT","Jūs turite pamatyti turinio eilės tvarka, todėl pirmiausia turite perskaityti vienetas");//You must see content in a serial order, so you must first read unit
define("_YOUDONTHAVEANYLESSONS","Jūs neturite jokių pamokų ar kursų");//You don&#039;t have any lessons or courses
define("_THEADMINISTRATORWILLASSIGNYOULESSONS","Sistemos administratorius suteiks jums pamokas ar kursus");//The system administrator will assign you lessons or courses
define("_BACKTOINDEX","Grįžti į puslapį");//Back to index page
define("_LESSONAVAILABLE","Pamoka yra");//Lesson is available
define("_DIRECTLY","Tiesiogiai");//Directly
define("_ADDFILE","Pridėti failą");//Add file
define("_DOWNLOADSCORMEXPORTEDFILE","Atsisiųsti eksportuojami SCORM failą");//Download exported SCORM file
define("_EMPTYUNIT","Tuščias vienetas");//Empty unit
define("_YOUMUSTPROVIDELOGINLINK","Jūs turite pateikti prisijungimo nuorodą, kitaip jūs negalėsite prisijungti tiesiogiai. Prisijungimo forma yra prieinama per nuorodą: ". G_SERVERNAME ." index.php? Index_efront");//You must provide a login link, otherwise you will not be able to connect directly. Login form is available through the link: ".G_SERVERNAME."index.php?index_efront
define("_FONTSIZE","Å rifto dydis");//Font size
define("_FONTSTYLE","Å rifto stilius");//Font style
define("_PROBLEMINSERTINGPARSEDXMLVALUESORMODULEEXISTS","Problema Įtraukdami apdoroti XML vertybes į duomenų bazę. Prašome patikrinti savo aprašymą byla ar modulis jau įdiegtas");//Problem inserting the parsed XML values to the database. Please check your description file or whether the module is already installed
define("_NOMODULEPERMITTEDROLESDEFINED","Nr modulis leidžiama vaidmenų apibrėžta. Pabandykite funkcija getPermittedRoles ()");//No module permitted roles defined. Check function getPermittedRoles()
define("_MODULECLASSNOTEXISTSIN","modulio klasę nėra apibrėžta");//module class is not defined in
define("_MODULEDBERRORONINSTALL","Duomenų bazės klaida atliekant funkcijas onInstall už modulį");//Database error during the execution of function onInstall for the module
define("_MODULEISALREADYINSTALLED","Modulis jau įdiegtas");//The module is already installed
define("_LOGOUTREDIRECT","Peradresavimai po logout į");//Redirect after logout to
define("_INFORMATIONFORFILE","Informacija apie failą");//Information for file
define("_METADATA","Metaduomenys");//Metadata
define("_FILEMETADATA","Failo metaduomenų");//File metadata
define("_NOENTRYFOUNDFORTHEFIELD","Nerasta srityje");//No entry found for the field
define("_CONTENTMETADATA","Metaduomenų turinį");//Content Metadata
define("_METADATAFORUNIT","Duomenys vieneto");//Metadata for unit
define("_RESOURCEREQUESTEDREQUIRESLOGIN","Išteklių, kad reikalauja, kad jūsų prisijungimo pirmą");//The resource that you requested requires that you login first
define("_DATABASEERROR","Duomenų bazės klaida");//Database error
define("_CANNOTACCESSRESOURCE","Jūs neturite leidimo gauti prieigą prie šių išteklių");//You don&#039;t have permission to access this resource
define("_RESOURCEISNOTACCESSIBLEFROMOUTSIDE","Å is Å¡altinis yra tiesiogiai prieinami");//This resource is not directly accessible
define("_RESOURCEISNOTAVAILABLE","Šis šaltinis nėra");//This resource is not available
define("_DIRECTLYACCESSIBLE","Prieinamos su tiesioginiu URL");//Accessible with a direct URL
define("_DIRECTLACCESSIBLEEXPLANATION","Tai reiškia, kad vienetas gali būti atvertas naudojant šių tiesioginių URL:");//This means that the unit can be accessed using the following direct url:
define("_HIDE","Slėptis");//Hide
define("_LESSONOPTIONSET","Pamoka galimybė nustatyti");//Lesson option set
define("_BACKUPRESTORE","Atsarginę kopiją / atkurti");//Backup/restore
define("_CONFIGURATIONOPTIONS","Konfigūravimo galimybės");//Configuration options
define("_UNAUTHORIZEDACCESS","Jūs neturite leidimo pasiekti šį skyrių");//You do not have permission to access this section
define("_LESSONUSER","Pamoka vartotoją");//Lesson user
define("_PROGRESSFORUSER","Pažanga vartotoją");//Progress for user
define("_LESSONSORDER","Pamokos kad");//Lessons order
define("_COURSEUSER","Kurso vartotoją");//Course user
define("_COURSELESSON","Kurso pamoka");//Course lesson
define("_CANNOTDELETEOWNTYPE","Jūs negalite ištrinti savo tipas");//You may not delete your own type
define("_GROUPUSER","Grupė vartotoją");//Group user
define("_EXPLICITIFRAMESIZE","Aiškus iframe dydis");//Explicit iframe size
define("_EXPLICITSIZEEXPLANATION","Tai yra dydis, SCORM turinio turinčių rėmo. Palikite jį tuščią, kad automatiškai apskaičiuojamas");//This is the size of the SCORM content containing frame. Leave it blank to have it automatically calculated
define("_USERROLEINLESSON","Vartotojo vaidmuo pamoka");//User role in lesson
define("_LESSONROLE","Vaidmuo pamokų");//Role in lesson
define("_COURSEROLE","Vaidmenį kursas");//Role in course
define("_PAYPAL","PayPal");//Paypal
define("_DOWNLOADEXAMPLE","Parsisiųsti pavyzdys");//Download example
define("_CONTENTTREEFIRSTPAGE","Turinio medis pirmą puslapį");//Content tree in first page
define("_LAYOUT","Išdėstymas");//Layout
define("_CONNECTIONERROR","Prisijungimo klaida");//Connection error
define("_ONLYEFRONTNOTSCORM","Naudokite šią įkelti pamokos nuosavybės formatu. Dėl SCORM pridėtos, naudoti SCORM galimybė ne profesorius valdymo skydo");//Use this to upload lessons in proprietary format only. For SCORM uploads, use the SCORM option at the professor's control panel
define("_TESTSMATRIX","Testai matrica");//Tests matrix
define("_PROJECTSMATRIX","Projektai matrica");//Projects matrix
define("_MODULEDBERRORONUPGRADECHECKUPGRADEFUNCTION","Duomenų bazės klaida atliekant funkcijas onUpgrade už modulį");//Database error during the execution of function onUpgrade for the module
define("_MODULENOTUPGRADEDFOLDERNOTDELETEDCLOSEALLOPENFILES","Modulis atnaujinti nepavyko, nes esamą katalogą negali būti ištrinta. Uždaryti visus atidarytus failus šiame kataloge ir bandykite dar kartą");//Module upgrade failed, because existing directory could not be deleted. Close all open files in that directory and try again
define("_MODULESUCCESFULLYUPGRADED","Modulis sėkmingai atnaujintas");//Module successfully upgraded
define("_USERRESULTS","Vartotojo rezultatus");//User results
define("_SKILLSCORES","Įgūdžiai nutowe");//Skill scores
define("_PROPOSEDASSIGNMENTS","Siūlomos užduotys");//Proposed assignments
define("_THRESHOLD","Slenkstis");//Threshold
define("_SKILLGAPANALYSISFORUSER","Įgūdžių trūkumų analizė vartotojui");//Skill gap analysis for user
define("_ACCORDINGTOTEST","pagal bandymų");//according to test
define("_NOLESSONSPROPOSEDACCORDINGTOANALYSIS","Nr pamokų siūloma, atsižvelgiant į įgūdžių trūkumų analizė");//No lessons are proposed according to the skill gap analysis
define("_NOCOURSESPROPOSEDACCORDINGTOANALYSIS","Nr kursų yra siūlomi, atsižvelgiant į įgūdžių trūkumų analizė");//No courses are proposed according to the skill gap analysis
define("_CERTIFICATETEMPLATE","Pažyma šablonas (RTF formatas)");//Certificate template (rtf format)
define("_COMMANDS","Komandos");//Commands
define("_SEARCHRESULTSCOMMANDS","Paieškos rezultatai komandos");//Search results in commands
define("_TOGGLEHTMLEDITORMODE","Toggle editor / html būdas");//Toggle editor/html mode
define("_UPLOADFILEFROMURL","Įkelti failą iš URL");//Upload file from url
define("_OPENCLOSEFILEMANAGER","Atidaryti / uždaryti failą vadybininkas");//Open/close file manager
define("_INSERTEDITOR","Įtraukti redaktoriui");//Insert to editor
define("_AUTOMATICALLYASSIGNTOALLNEWSTUDENTS","Automatiškai priskirti visiems naujiems studentams");//Automatically assign to all new students
define("_SKILLGAPTESTSTOBECOMPLETED","Įgūdžių trūkumą bandymai turi būti baigta");//Skill gap tests to be completed
define("_SKILLGAPTESTCOMPLETEDSUCCESSFULLY","Įgūdžių trūkumą tyrimas baigtas sėkmingai");//Skill gap test completed successfully
define("_RELEVANCE","Aktualumas");//Relevance
define("_KNOWLEDGEOFLESSON" , "Knowledge of lesson");
define("_KNOWLEDGEOFCOURSE","Žinios apie kursą");//Knowledge of course
define("_NOSKILLSCORRELATEDWITHTHETESTSQUESTIONS","Nr įgūdžių susijusių su tyrimo klausimus");//No skills correlated with the test&#039;s questions
define("_OPENFILEMANAGER","Atidaryti failą vadybininkas");//Open file manager
define("_CLOSEFILEMANAGER","Uždaryti failų tvarkyklė");//Close file manager
define("_CLICKFORHELP","Spauskite pagalbos");//Click for help
define("_NOSKILLGAPTESTSASSIGNEDTOYOU","Nr įgūdžių atotrūkį bandymai jums priskirtų");//No skill gap tests assigned to you
define("_TESTSOLVEDVIEWTOSEESKILLGAPANALYSIS" , "Test solved: View skill gap analysis");
define("_GENERALTHRESHOLD","Bendrosios Riba");//General Threshold
define("_UPLOADPDFFORCONTENT","Toggle pdf / tinkintą turinį");//Toggle pdf/custom content
define("_PDFFILE","Įkelti naują PDF failas");//Upload new pdf file
define("_ASSOCIATEDSKILLS","Asocijuotas įgūdžių");//Associated skills
define("_SKILLGAPTESTS","Įgūdžių trūkumą testai");//Skill gap tests
define("_ASSOCIATEDWITH","Susijęs su");//Associated with
define("_NEWSKILLGAPTESTS","Naujų įgūdžių atotrūkį testai");//New skill gap tests
define("_CORRELATESKILLSTOQUESTION","Koreliuoja įgūdžių klausimą");//Correlate skills to question
define("_EDITSKILLGAPTEST","Redaguoti įgūdžių atotrūkį bandymas");//Edit skill gap test
define("_ADDSKILLGAPTEST","Pridėti įgūdžių atotrūkį bandymas");//Add skill gap test
define("_YOUMUSTUPLOADAPDFFILE","Jūs turite atsiųsti pdf failą");//You must upload a pdf file
define("_RECENTLYCOMPLETEDSKILLGAP","Neseniai baigta skillgap testai");//Recently completed skillgap tests
define("_NOCOMPLETEDSKILLGAP","Nr baigtas skillgap bandymus rasti");//No completed skillgap tests found
define("_SHOWALLSOLVEDSKILLGAPTESTS","Rodyti visas išspręsti skillgap testai");//Show all solved skillgap tests
define("_DELETESKILLGAPTESTRECORD","Ištrinti įgūdžių atotrūkį bandymų");//Delete skill gap test record
define("_ASSIGNTOALLNEWSTUDENTS","Susieti visiems naujiems studentams");//Assign to all new students
define("_AUTOMATICALLYASSIGNLESSONS","Automatiškai priskirti pamokas");//Automatically assign lessons
define("_AUTOMATICASSIGNMENTINFO","Baigus bandymą, studentas bus automatiškai priskirta su visais <br> pamokų ir mokymo kursų, atitinkančių jo ugdymosi poreikių");//After completing the test, a student will be automatically assigned with all<br> lessons and courses matching his or her educational needs
define("_SKILLGAPTESTCOMPLETEDSUCCESSFULLYANDTHECORRESPONDING","Įgūdžių trūkumą tyrimas baigtas sėkmingai ir atitinkamas");//Skill gap test completed successfully and the corresponding
define("_HAVEBEENASSIGNED","buvo priskirtas jums");//have been assigned to you
define("_SKILLGAPTESTRESULTS","Įgūdžių trūkumą bandymo rezultatus");//Skill gap test results
define("_CURRENTPDFFILE","Dabartinis pdf failą");//Current pdf file
define("_SEARCHTEXTWASINSCRIPT","Ieškomas tekstas buvo viduje scenarijų");//Search text was found inside a script
define("_NUMBERFROM000TO9999REQUIRED","Skaičius nuo 0,00 iki 99,99 reikalaujama");//Number from 0.00 to 99.99 required
define("_COMPLETETHESKILLGAPTESTSBELOWSOTHATWECANASSIGNLESSONS","Užbaigti įgūdžių trūkumą bandymus toliau, kad mes galėtume priskirti kursai, labiausiai atitinkančią jūsų neeeds.");//Complete the skill gap tests below so that we can assign courses most suitable to your neeeds.
define("_YOUHAVECOMPLETEDALLSKILLGAPSTESTSASSIGNEDTOYOUWAITTOBEASSIGNEDLESSONS","Jūs visi įgūdžių atotrūkį bandymus priskirti jums. <br> Prašome palaukti, kol jūsų dėstytojai suteikia jums tinkamiausią kursų pagal savo poreikius.");//You have completed all skill gap tests assigned to you. <br>Please wait until your professors assign to you the most suitable courses according to your needs.
define("_YOURRESULTSHAVEBEENSENTTOYOURPROFESSORSWHOWILLASSIGNLESSONSACCORDINGTOYOURNEEDS","Jūsų rezultatai buvo išsiųstas į jūsų profesorių, kurie netrukus bus priskirti kursus savo pagal savo poreikius, kaip nustatyta šio bandymo");//Your results have been sent to your professors who will soon assign courses to your according to your needs as identified from this test
define("_JOBPLACEMENTS","Darbo vietos");//Job placements
define("_NEWJOBPLACEMENT","Naujos darbo vietos");//New job placement
define("_UPGRADEMODULE","Atnaujinkite modulis");//Upgrade module
define("_NEWUNITOPTIONS","Naujas vieneto funkcijos");//New unit options
define("_UNITOPTIONSFOR","Funkcijos vieneto");//Options for unit
define("_OPTIONSFORSKILLGAPTEST","Funkcijos ir kvalifikacijos atotrūkis bandymas");//Options for skill gap test
define("_OPTIONSFORTEST","Funkcijos bandymo");//Options for test
define("_REPORTSFORCOURSE","Ataskaitos apie kursą");//Reports for course
define("_REPORTSFORTEST","Ataskaitos bandymo");//Reports for test
define("_USERISNOTVALIDORYOUCANNOTSEEUSER","Vartotojas Nurodytas neteisingas arba negalite prieiti prie Å¡ios vartotojo duomenis");//The user specified is not valid, or you cannot access this user&#039;s data
define("_SELECTGROUP","Pasirinkite grupę");//Select group
define("_BLANKFORNOLIMIT","Palikite tuščią, ne laiką");//Leave blank for no time limit
define("_HARDPLURAL","Sunkus");//Hard
define("_MEDIUMPLURAL","Vidutinis");//Medium
define("_EASYPLURAL","Lengvas");//Easy
define("_UNLIMITED","Unilimited");//Unlimited
define("_INCORRECTQUESTION","Klausimas yra neteisinga");//The question is incorrect
define("_QUESTIONISCORRECT","Klausimas yra teisingas");//The question is correct
define("_PARTIALLYCORRECTQUESTION","Kyla klausimas, iš dalies pataisyti");//The question is partially correct
define("_FAILED","Nepavyko");//Failed
define("_PASSED","Zdany");//Passed
define("_TESTOPTIONS","Bandymų variantai");//Test options
define("_TESTQUESTIONS","Bandymo klausimai");//Test questions
define("_SAVETESTANDADDQUESTIONS","Pasirinkite IÅ¡saugoti ir klausimai");//Save and select questions
define("_RANDOMPOOLTEST","Atsitiktiniai baseinas bandymas");//Random pool test
define("_SUBMITANDCONTINUEEDITING","Pateikti ir tęsti redagavimą");//Submit and continue editing
define("_SUBMITANDRETURN","Pateikti ir atgal");//Submit and return
define("_SUBMITASNEWANDCONTINUEEDITING","Pateikti kaip naują ir tęsti redagavimą");//Submit as new and continue editing
define("_SUBMITASNEWANDRETURN","Pateikti nauji ir grąžinimo");//Submit as new and return
define("_QUESTIONSINPOOL","Klausimai baseine");//Questions in pool
define("_SELECTRANDOMQUESTIONS","Randomize klausimai");//Randomize questions
define("_RANDOMIZE","Randomize");//Randomize
define("_PAUSETEST","Sustabdyti bandymą");//Pause test
define("_ALLFORUMS","Visi forumai");//All forums
define("_USERCANDOTEST","Vartotojas gali atlikti bandymo");//The user can do the test
define("_ANDUSERDIDITIN","Jis buvo baigtas");//It was completed in
define("_TESTSCOREIS","Bandymo rezultatas");//Test score is
define("_USERREDOTEST","Ponów bandymas");//Redo test
define("_SOLVEDTEST","Išspręsti bandymų");//Solved test
define("_CHANGESCORE","Keisti rezultatas");//Change score
define("_ADDFEEDBACK","Pridėti atsiliepimą");//Add feedback
define("_EDITFEEDBACK","Redaguoti atsiliepimą");//Edit feedback
define("_RESETTESTSTATUS","Atstatyti šios bandymų vykdymo");//Reset this test execution
define("_THETESTISDONE","Å is bandymas atliekamas");//The test is done
define("_ANDCANBEDONE","ir gali būti padaryta");//and can be done
define("_TESTCANBEPAUSED","Bandymas gali būti sustabdytas");//Test can be paused
define("_TESTSTARTEDAT","Bandymas pradėtas");//The test started at
define("_ANDCOMPLETEDAT","ir baigti");//and completed at
define("_SCOREINTEST","Balą bandymų");//Score in test
define("_TESTRESULTS","Bandymo rezultatai");//Test results
define("_JUMPTOEXECUTION","Peršokti į vykdymo");//Jump to execution
define("_LASTEXECUTION","Paskutinė vykdymą");//Last execution
define("_EXECUTION","vykdymas");//execution
define("_LAST","Paskutinis");//Last
define("_CORRECTIONPENDING","Ištaisė kol");//Correction pending
define("_FULLNAME","Pilnas pavadinimas");//Full name
define("_PARTIALLYCORRECT","Teisingai");//Partially correct
define("_CORRECT","Teisingas");//Correct
define("_NOUNIT","Nr vieneto");//No unit
define("_TESTANALYSIS","Bandymų rezultatų analizė");//Test analysis
define("_THISLEVEL","Å is lygmuo");//This level
define("_BELOWLEVELS","Žemiau lygiai");//Below levels
define("_SUCCESSRATES","Sėkmės kursų");//Success rates
define("_NOPARENT","Be tėvų");//Without parent
define("_THEUSERUNDERGOINGTESTSTARTEDAT","Vartotojas dabar vyksta tyrimas, pradėtas");//The user is right now undergoing the test, started at
define("_NONEXISTENTTEST","Tai nėra baigtas tyrimas");//This is not a completed test
define("_FORTEST","bandymo");//for test
define("_ANDUSER","ir vartotojo");//and user
define("_TESTANALYSISFORTEST","Bandymo analizės bandymas");//Test analysis for test
define("_RESETALLTESTSSTATUS","Reset all vykdymo būklę");//Reset all execution status
define("_ADDANOTHERFILE","Pridėti kitą failą");//Add another file
define("_YOUPAUSEDTHISTESTON","Pristabdyti šį testą");//You paused this test on
define("_RESUMETEST","Atnaujinti bandymą");//Resume test
define("_DISPLAYQUESTIONWEIGHTS","Rodyti svarsčiais bandymo metu");//Display weights during test
define("_UNAVAILABLEOPTION","Ši galimybė nėra");//This option is not available
define("_HOURSSHORTHAND","h");//h
define("_MINUTESSHORTHAND","m");//m
define("_SECONDSSHORTHAND","s");//s
define("_NONEUNIT","Nėra vienetas");//None unit
define("_NOSYSTEMANNOUNCEMENTS","Nėra sistema skelbimai");//There are no system announcements
define("_NOONELOGGEDIN","Nė vienas yra prijungtas");//None are currently connected
define("_ENTERYOUREMAILADDRESS","Įveskite elektroninio pašto adresą");//Enter you email address
define("_ENTERMESSAGESUBJECT","Įveskite žinutės temą");//Enter the message subject
define("_ENTERMESSAGE","Įveskite žinutę");//Enter the message
define("_ENTERANYCOMMENTS","Įrašykite pastabas, kurias galite");//Enter any comments you might have
define("_LOGINOREMAIL","Vartotojo vardas arba elektroninio pašto");//Login or email
define("_USETHISTORESETPASSWORD","Naudokite šią formą, norėdami savo slaptažodį");//Use this form to reset your password
define("_USETHISTOREGISTERANEWACCOUNT","Naudokite šią formą, jei norite sukurti naują vartotojo sąskaitą");//Use this form to create a new user account
define("_USETHISTOCONTACTUS","Naudokite šią formą norėdami susisiekti su mumis visais klausimais");//Use this form to contact us for any issue
define("_AVAILABLELESSONS","Pamokas ir kursai prieinama sistema");//Lessons and courses available in the system
define("_SELECTLAYOUT","Pasirinkite formatą");//Select a layout
define("_ENROLL","Užsisakyti");//Enroll
define("_INFORMATION","Informacija");//Information
define("_STARTPAGE","Pradžia");//Start page
define("_SIGNUP","Registruotis");//Sign up
define("_INFOFORLESSON","Informacija apie pamoką");//Information for lesson
define("_DONTHAVEACCOUNT","Sukurti paskyrą");//Create an account
define("_FORGOTPASSWORD","Aš pamiršau savo slaptažodį");//I forgot my password
define("_LOGINFORM","Prisijungimo forma");//Login form
define("_SEARCHFORM","Paieškos forma");//Search form
define("_CARTBLOCK","Krepšelis blokas");//Shopping Cart block
define("_CUSTOMBLOCK","Užsakomasis blokas");//Custom block
define("_LESSONSLIST","Pamokos sąrašą");//Lessons list
define("_SYSTEMNEWS","Sistemos naujienos");//System news
define("_REMOVE","Pašalinti");//Remove
define("_TWOCOLUMNSRIGHT","Du stulpeliai, išlyginto dešinėje");//Two columns right-aligned
define("_TWOCOLUMNSLEFT","Du stulpeliai kairėje suderinta");//Two columns left-aligned
define("_THREECOLUMNS","Trys skiltys");//Three columns
define("_SIMPLE","Paprasta");//Simple
define("_SAVELAYOUT","Įrašyti išdėstymą");//Save layout
define("_ADDBLOCK","Pridėti blokas");//Add block
define("_RESTOREDEFAULTLAYOUT","Restore default išdėstymas");//Restore default layout
define("_INFOFORCOURSE","Informacija apie kursą");//Information for course
define("_PLEASELOGINTOCOMPLETEREGISTRATION","Prisijunkite, norėdami baigti registracijos");//If you are an existing user, please login below to complete registration. 
define("_GOTOLESSONSLIST","Grįžti į pamokas sąrašą");//Go to lessons list
define("_PUBLISHED","Paskelbta");//Published
define("_NOTPUBLISHED","Nepaskelbtas");//Not published
define("_OPTIONSFORPROJECT","Funkcijos projekto");//Options for project
define("_SKILLGAPTESTRESULTSREMOVEDFROMUSERTHETESTCANBEREPEATED","Bandymų rezultatai buvo sėkmingai ištrintas dėl vartotojo. Bandymas gali būti baigtas dar kartą.");//Test results have been successfully removed for this user. The test can now be completed again.
define("_HOMEOFLESSON","Pradžia pamokos");//Home of lesson
define("_OPTIONSFORGROUP","Funkcijos grupės");//Options for group
define("_SURVEYFAILEDTOBEDELETED","Tyrimas negalėjo būti išbrauktas");//Survey failed to be deleted
define("_COURSESNUMBER","Skaičius kursai");//Number of courses
define("_GROUPSNUMBER","Grupių skaičių");//Number of groups
define("_FORUMTITLE","Forumo pavadinimas");//Forum title
define("_OTHERLESSONS","Kitos pamokos");//Other lessons
define("_CONTENTREPORT","Pranešti apie klaidą");//Report an error
define("_CONTENTREPORTTOPROFS","Pranešti apie klaidą profesoriai");//Report an error to professors
define("_TOPIC","Tema");//Topic
define("_LINK","Ryšys");//Link
define("_REPORT","Pranešimas");//Report
define("_SUCCESFULLYSENDREPORT","Jūsų pranešimas sėkmingai išsiųsta");//Your report was successfully sent
define("_ERRORREPORTFOR","Turinio klaidos ataskaitą pamoka");//Content error report for lesson
define("_YOUSHOULDCHANGEHEADERLANGUAGETAG","Jums reikia pakeisti _HEADERLANGUAGETAG į");//You should change _HEADERLANGUAGETAG in
define("_LANGUAGEFILE","language file");//language file
define("_YOURSYSTEMSUPPORTS","Jūsų sistema palaiko");//Your system supports
define("_LINKTOTOPIC","Nuoroda į temą");//Link to topic
define("_SCOREINEACHUNIT","Balą kiekviename padalinyje");//Score in each unit
define("_SCOREINUNIT","Balą vieneto");//Score in unit
define("_SHOWDETAILS","Rodyti detales");//Show details
define("_DISPLAYORDEREDLIST","Rodyti tvarkingai sąrašą");//Display ordered list
define("_AVERAGESCOREON","NBT dėl");//average score on
define("_SCOREONLASTEXECUTION","rezultatai paskutiniais vykdymo");//score on last execution
define("_EXECUTIONS","Bausmė");//Executions
define("_RECENTLYCOMPLETEDTESTS","Neseniai baigti bandymai");//Recently completed tests
define("_IMPORTNOTICE","Įspėjimas: importuojančios pamoka bus ištrinti visi esami pamoka informacija");//Warning: importing a lesson will erase all existing lesson information
define("_RESET","Atstatyti");//Reset
define("_RESETGRAPH","Zresetuj grafikas");//Reset graph
define("_CANNOTAUTOMATICALLYLOGIN","Negalite prisijungti automatiškai");//You cannot login automatically
define("_LOGINENTRANCE","Prisijungimas");//Login
define("_SELECTEDLESSONS","Pasirinkta pamokų");//Selected lessons
define("_ADDTOLESSONS","Pridėti į pamokas");//Add to lessons
define("_AVAILABLEBLOCKS","Galimi blokai");//Available blocks
define("_ADDCUSTOMBLOCK","Pridėti pasirinktinius blokas");//Add custom block
define("_CURRENTLAYOUT","Dabartinis išdėstymas");//Current layout
define("_UNDOALLCHANGES","Atšaukti visus pakeitimus");//Undo all changes
define("_BLOCKTITLE","Bloko pavadinimas");//Block title
define("_BLOCKCONTENT","Blokavimo turinio");//Block content
define("_YOUCANNOTACCESSREQUESTEDRESOURCE","JÅ«s negalite naudotis reikalinga informacija");//You cannot access the requested resource
define("_TOTALUNITS","IÅ¡ viso vienetai");//Total units
define("_DISPLAYORDEREDLISTINFO","Parodo numeracija šalia kiekvieno galimo atsakymo į keletą pasirinkimo klausimai");//Displays numbering next to each possible answer for multiple choice questions
define("_CONFIRMATIONPEDINGFROMADMIN","Patvirtinimo peding pateikė administratorius");//Confirmation pending by the administrator
define("_USERHASNOTTHECOURSE","Vartotojas neturi kursas");//The user does not have the course
define("_USERHASTHECOURSE","Vartotojas kurso");//The user has the course
define("_TOTALTESTS","Bendras bandymų");//Total tests
define("_TOTALPROJECTS","Iš viso projektų");//Total projects
define("_SELECTCHATROOM","Pasirinkite kambarį");//Select room
define("_SHOWUSERSINROOM","Rodyti internetu kambarį vartotojams");//Show online room users
define("_INVITESYOUTOJOINTHE","kviečia Jus prisijungti prie pokalbių kambario");//invites you to join the chat room
define("_EFRONTMAIN","Sistemos pagrindinės");//System main
define("_CHATROOMDELETEDBYOWNER","pokalbių kambarys, buvo panaikintas jo kūrėjas ir administratorius");//chat room was deleted by its creator or the administrator
define("_NOVISIBLETOPICSFOUNDINTHISFORUM","Nėra matomų temas šiame forume");//There are no visible topics in this forum
define("_NONEWPOLLLOCKED","Negalima sukurti jokios naujos apklausos, nes šis forumas uždarytas");//You cannot create any new polls because this forum is locked
define("_FORUMOFLESSON","Forumas pamoka");//Forum of lesson
define("_REDIRECTEDTOEFRONTMAIN","Nukreipta į bendrą kambarį");//Redirected to general room
define("_CHATROOMHASBEENDEACTIVATED","pokalbių kambarys, buvo išjungta");//chat room has been deactivated
define("_ROOMS","Kambariai");//Rooms
define("_ADDROOM","Pridėti kambarį");//Add room
define("_ROOMSUCCESSFULLYDELETED","Kambario sėkmingai ištrintas");//Room successfully deleted
define("_LESSONROOMSCANNOTBEDELETED","Pamoka kambariai negali būti pašalintas");//Lesson rooms cannot be deleted
define("_CHANGESIDEBARWIDTH","Pakeisti šoninės juostos plotis");//Change sidebar width
define("_SIDEBARWIDTH","Šoninės juostos plotis");//Sidebar width
define("_VALUESUBMITTEDISNOTNUMERICAL" ,"Value submitted is not numerical!");
define("_SIDEBARVALUESMUSTBEBETWEEN" ,"Sidebar values must be between");
define("_ACTIVATEEFRONTCHAT","Jungtis pokalbis");//Activate chat
define("_DEACTIVATEEFRONTCHAT","Išjungti pokalbį");//Deactivate chat
define("_ENABLEMATHCONTENT","Įjungti Skaičiavimo tipo turinio");//Enable mathematic type content
define("_NEWCHATMESSAGES","Naujų pranešimų kalbėtis");//New chat messages
define("_CHATMESSAGESDELETEDSUCCESSFULLY","Pokalbis pranešimų atrinkti buvo sėkmingai ištrintas");//Chat messages selected have been deleted successfully
define("_CHATMESSAGESCOULDNOTBEDELETED","Pokalbio žinutės gali būti ne ištrinti,");//The chat messages could not be deleted
define("_MANAGEPASTCOVERSATIONS","Tvarkyti pastaruosius pokalbiai");//Manage past conversations
define("_AREYOUSUREYOUTODELETETHISCONVERSATION","Ar tikrai norite pašalinti šį pokalbį?");//Are you sure you want to delete this conversation?
define("_SEARCHRESULTSINFILES","Paieškos rezultatai failų");//Search results in files
define("_EXPORTCHATCONVERSATIONS","Eksporto čatų");//Export chat conversations
define("_COMPLETEWITHQUESTION","Su klausimu");//Complete with question
define("_WRONGANSWER","Neteisingas atsakymas");//Wrong answer
define("_CORRECTANSWER","Teisingas atsakymas");//Correct answer
define("_AGO","atgal");//ago
define("_EXPIRESIN","baigiasi");//expires in
define("_STARTRESUME","Pradžia / atnaujinti");//Start/resume
define("_RECURRINGPAYMENT","Periodinio mokėjimo");//Recurring payment
define("_BUY","Pirkti");//Buy
define("_SUBSCRIBE","Prenumeruoti");//Subscribe
define("_REMOVEALL","Pašalinti visus");//Remove all
define("_MUSTSEEALLUNITS","Turi matyti visi vienetai");//Must see all units
define("_MUSTSEE","Verta pažiūrėti");//Must see
define("_MUSTSEEUNIT","Verta pažiūrėti vienetas");//Must see unit
define("_MUSTCOMPLETEALLTESTSWITHSCORE","Reikia užpildyti visus bandymus su rezultatas");//Must complete all tests with score
define("_MUSTCOMPLETETEST","Turi visą bandymo");//Must complete test
define("_YOUMAYLOGINMAILACTIVATION","Galite pradėti naudotis sistema po aktyvinimo elektroniniu paštu");//You may start using the system after activation via email
define("_ADMINISTRATIONGROUP","Administracija grupės");//The administration group
define("_CHANGEFONTSIZE","Pakeisti šrifto dydį");//Change font size
define("_SHOWEMPLOYEESFROMSUBBRANCHES","Rodyti vartotojams subbranches");//Show users from subbranches
define("_ANDSUBBRANCHES","ir jos subbranches");//and its subbranches
define("_WITHTHEJOBDESCRIPTION","su darbo vieta");//with the job position
define("_FORTHEJOBDESCRIPTION","už darbą");//for the job position
define("_ADMINISTRATORSNOJOBDESCRIPTIONS","Administratoriai negali būti priskirtos su darbo vietų");//Administrators can not be assigned with jobs
define("_SUGGESTSKILLSACCORDINGTOLESSONS","Siūlykite įgūdžius atsižvelgiant į pamokos klausimą priklauso");//Suggest skills according to the lessons the question belongs
define("_NOSKILLSTOPROPOSE","Nr įgūdžių nerasta pasiūlymą");//No skills were found for suggestion
define("_ALLPROPOSEDSKILLSAREALREADYCORRELATED" ,"All proposed skills are already correlated");
define("_ADDITIONALFOOTER","Papildoma apačią");//Additional footer
define("_YOUHAVECOMPLETEDTHELESSON","Jūs baigė pamoką");//You have completed the lesson
define("_RECURRINGPAYMENTS","Periodiniai mokėjimai");//Recurring payments
define("_PAYPALRECURSION","Rekursija");//Recursion
define("_SUBSCRIPTION","Prenumerata");//Subscription
define("_DAILY","Dienos");//Daily
define("_WEEKLY","Savaitės");//Weekly
define("_MONTHLY","Mėnesio");//Monthly
define("_YEARLY","Metiniai");//Yearly
define("_DAYSCONDITIONAL","Diena (-os)");//Day(s)
define("_WEEKSCONDITIONAL","Savaitės (-ai)");//Week(s)
define("_MONTHSCONDITIONAL","Mėnuo (-ai)");//Month(s)
define("_YEARSCONDITIONAL","Metai (-ai)");//Year(s)
define("_SUBSCRIPTIONDURATION","Prenumeratos trukmė");//Subscription duration
define("_COULDNOTCREATEUSERDIRECTORY","Nepavyko sukurti naudotojo katalogas");//Could not create user directory
define("_YOUALREADYHAVETHISLESSON","JÅ«s jau turite pamoka");//You already have this lesson
define("_YOUALREADYHAVETHISCOURSE","Jūs jau turite šį kursą");//You already have this course
define("_ONLYSTUDENTSMAYSUBSCRIBETOLESSONS","Tik studentai gali užsisakyti pamokas. Jei profesorius, kreipkitės į administratorių registruotis jūs vienas.");//Only students may subscribe to lessons. If you are a professor, please ask the administrator to enroll you to one.
define("_CHARGINGEACH","Už kiekvieną");//Charge each
define("_LESSONPARTOFCOURSES","Å i pamoka yra dalis kursai");//This lesson is part of the courses
define("_YESAFTERLOGIN","Taip, tačiau tik po to, kai vartotojas zaloguje į");//Yes, but only after user logs in
define("_CHECKED","Patikrintas");//Checked
define("_NOTCHECKED","Ne patikrintas");//Not checked
define("_NOTSELECTEDLESSONSORSELECTEDYOUHAVEALREADY","Jūs jau turite pamokas, jūs pasirinkote");//You already have the lessons you selected
define("_GETTHECOURSE","Gauti metu");//Get the course
define("_YOULAREDYHAVETHECOURSE","JÅ«s jau turite kursas");//You already have the course
define("_THISISAPMFROMSITE","Tai privačią žinutę iš");//This is a private message from
define("_INSERTINTOBRANCH","Įtraukti į filialą");//Insert into branch
define("_NOSPECIFICBRANCH","Nėra specialaus filialas");//No specific branch
define("_BRANCHFILTER","Skyrius filtras");//Branch filter
define("_SEARCHUSER","Ieškoti vartotojo");//Search user
define("_NOUSERSFULFILLTHESPECIFIEDCRITERIA","Nėra vartotojų, atitinka nustatytus kriterijus");//No users fulfill the specified criteria
define("_USERFORM","Vartotojo forma");//Training record
define("_USERFORMPRINTPREVIEW","Vartotojo formą peržiūrėti");//Training record preview
define("_USERSFULFILLINGCRITERIA","Vartotojai kriterijų");//Users fulfilling the criteria
define("_UNCATEGORIZEDSKILLS","Ne kategorijas įgūdžių");//Non-categorized skills
define("_ADDQUICKSKILLGAP","Greita įgūdžių trūkumą bandymo generatorius");//Quick skill-gap test generator
define("_SELECTASSOCIATEDDIRECTIONSCOURSESANDLESSONS","Pasirinkite kryptys, kursai ar pamokos bus susijusios su tyrimo klausimus");//Select the directions, courses or lessons that will be associated with the test&#039;s questions
define("_SELECTASSOCIATEDSKILLSORSKILLCATEGORIES","Pasirinkite įgūdžius ar įgūdžių kategorijų, kurios bus susijusios su tyrimo klausimus");//Select the skills or skill categories that will be associated with the test&#039;s questions
define("_NEWSELECTION","Naujas atrankos");//New selection
define("_SELECTQUESTIONSBASEDONLESSONS","Pasirinkite klausimų grindžiamas pamokos");//Select questions based on lessons
define("_SELECTQUESTIONSBASEDONSKILLS","Pasirinkite klausimų grindžiama kompetencija");//Select questions based on skills
define("_NOQUESTIONSDEFINEDFORTHISLESSON","Nėra klausimų, apibrėžtos šios pamokos");//No questions defined for this lesson
define("_NOQUESTIONSDEFINEDFORTHISSKILL","Nėra klausimų, apibrėžtų šios kvalifikacijos");//No questions defined for this skill
define("_ADDITIONALACCOUNTS","Prijungto sąskaitose");//Mapped accounts
define("_ADDACCOUNT","Pridėti paskyrą");//Add account
define("_DELETEACCOUNT","Panaikinti sąskaitą");//Delete account
define("_SWITCHTO","Perjungti į");//Switch to
define("_YOUHAVENTSETADDITIONALACCOUNTS","Jūs neturite jokių papildomų sąskaitų");//You haven&#039;t set any additional accounts
define("_OPERATIONWASNOTCOMPLETEDSUCCESFULLY","Operacija nebuvo baigtas succsessfully");//Operation was not completed succesessfully
define("_LESSONMODULES","Pamoka moduliai");//Lesson modules
define("_COURSEEXPORTEDSUCCESFULLY","Kurso eksportuotas sėkmingai");//Course exported successfully
define("_IMPORTCOURSE","Importo kursas");//Import course
define("_EXPORTCOURSE","Eksporto kursas");//Export course
define("_COURSEDATAFILE","Objekto duomenų failą");//Course data file
define("_COURSEIMPORTNOTICE","Įspėjimas: Importuojanti kursą bus ištrinti visi esami žinoma informacija");//Warning: Importing a course will erase all existing course information
define("_CLICKTOEXPORTCOURSE","Spauskite eksporto kursas");//Click to export course
define("_IMPORT","Importas");//Import
define("_RESETLESSONDATA","Atkurti šią pamoką duomenų");//Reset the following lesson data
define("_DEPENDSONCONTENT","Priklauso nuo turinio");//Depends on content
define("_HIDEEXTRAOPTIONS","Nerodyti papildomas galimybes peržiūrėti turinio");//Hide extra options when viewing content
define("_HIDERIGHTBAR","Slėpti dešinėje juostoje peržiūrėti turinį");//Hide right side bar when viewing content
define("_HIDELEFTBAR","Slėpti kairėje juostoje peržiūrėti turinį");//Hide left side bar when viewing content
define("_HIDEPERCENTAGE","Slėpti visiškai procentas peržiūrėti turinį");//Hide complete percentage when viewing content
define("_OPTIONSFORLESSON","Variantai pamoka");//Options for lesson
define("_LAYOUTFORLESSON","Išdėstymą pamoka");//Layout for lesson
define("_COURSEIMPORTEDSUCCESFULLY","Objekto sėkmingai importuotas");//Course imported successfully
define("_LOCKDOWNMESSAGE","Blokuoti žemyn pranešimą");//Lock down message
define("_LOCKDOWNONLYADMINISTRATORSCANLOGIN","Sistema yra užrakintas žemyn. Tik administratoriai gali prisijungti per šį laikotarpį");//The system is locked down. Only administrators may login during this period
define("_THESYSTEMISCURRENTLYLOCKED","Sistema šiuo metu yra užrakinta");//The system is currently locked
define("_UNLOCK","Atrakinti");//Unlock
define("_SYSTEMDOWNFORMAINTENANCE","Šiuo metu sistema nuo išlaikymo");//The system is currently down from maintenance
define("_COPYGLOSSARY","Kopijuoti žodynėlis");//Copy glossary
define("_COPYOTHERENTITIES","Kopijuoti kitų subjektų");//Copy other entities
define("_TEXTAREA","Tekstas srityje");//Text area
define("_CHARACTERSMAX20ONLYNOSPACES","Laiškai tik, ne daugiau kaip 20 simbolių ilgio, be tarpų");//Letters only, maximum 20 characters length, without spaces
define("_COURSEACTIONS","Kurso veiksmai");//Course actions
define("_LICENSENOTE","Licencija dėmesį");//License note
define("_ENABLELICENSENOTE","Įjungti licenciją dėmesį");//Enable license note
define("_IMPORTANTNOTICE","Svarbus pranešimas");//Important notice
define("_NOTACCEPTANDEXIT","Atmesti ir išvykimo");//Decline and exit
define("_ACCEPTANDCONTINUE","Sutinku ir tęsti");//Accept and continue
define("_LOGINASADMIN","Prisijungti kaip administratorius");//Login as administrator
define("_LEARNINGMETHOD","Mokymosi metodas");//Learning method
define("_NOQUESTIONSELECTIONSHAVEBEENMADE","Nr klausimas pasirinkimai buvo");//No question selections have been made
define("_DOYOUWANTTOFURTHEREDITTHETEST","Ar norite toliau keisti bandymo?");//Do you want to further edit the test?
define("_NOQUESTIONSFOUND","Nr klausimus galima rasti");//No questions could be found
define("_INSERTINTO","Įterpti į");//Insert into
define("_KEEPEXISTINGDATA","Esamas duomenų");//Keep existing data
define("_REPLACEEXISTINGDATA","Pakeisti esamą duomenų");//Replace existing data
define("_IFEMPTYFATHERBRANCH","Laukai, pažymėti raudona yra privalomi. Jei vardas yra skirta tėvo filialo filialo, tada jis bus pateiktas į viršų lygio organizacijos hierarchija");//Fields in red are mandatory. If no name is given for the father branch of a branch, then it will be placed on the top level of the organization hierarchy
define("_IFEMPTYJOBS","Laukai, pažymėti raudona yra privalomi. Jei filialo pavadinimas yra niekinis tada darbo vieta bus įtraukta į visų sričių. Jei filialo pavadinimas pateikiamas, bet nėra, tada darbas nebus importuojami.");//Fields in red are mandatory. If the branch name given is null then the job position will be inserted to all branches. If the branch name is given but does not exist, then the job will not be imported.
define("_IFEMPTYSKILL","Laukai, pažymėti raudona yra privalomi. Jei ne įgūdžių kategorijos pavadinimas yra pateiktas, tai menas, bus imtasi pagal kategoriją: 'Nėra konkrečios kategorijos'");//Fields in red are mandatory. If no skill category name is given, then the skill will be put under the category: 'No specific category'
define("_IMPORTDATA","Importo duomenys");//Import data
define("_THEFOLLOWINGBRANCHESCOULDNOTBEIMPORTED","Šie filialai negali būti importuojamas");//The following branches could not be imported
define("_THEFOLLOWINGJOBSCOULDNOTBEIMPORTED","Šių darbo vietų negalima importuoti");//The following job positions could not be imported
define("_THEFOLLOWINGSKILLSCOULDNOTBEIMPORTED","Šie įgūdžiai negalima importuoti");//The following skills could not be imported
define("_BRANCHDESIGNATEDFORTHISJOBDESCRIPTIONDOESNOTEXIST","Filialas paskirtas Å¡ios darbo vieta neegzistuoja");//Branch designated for this job position does not exist
define("_EXPORTFROM","Eksportas iš");//Export from
define("_EXPORTUSINGCSVFORMATQM","Eksportas duomenų naudojant Csv (atskirti &quot;;&quot;)");//Export data using csv format (separated with &quot;;&quot;)
define("_EXPORTUSINGCSVFORMATCOMMA","Eksportas duomenų naudojant Csv (atskirti &quot;,&quot;)");//Export data using csv format (separated with &quot;,&quot;)
define("_EXPORTDATA","Eksporto duomenų");//Export data
define("_SUCCEEDEDINASKILLGAPTESTLCWITHASCORE","Pavyko į skillgap tyrimo rezultatą");//Succeeded in a skillgap test with a score
define("_FAILEDINASKILLGAPTESTLCWITHASCORE","Nepavyko į skillgap tyrimo rezultatą");//Failed in a skillgap test with a score
define("_ADDSKILLSTOSKILLSET","Pridėti visus kvalifikacijos rezultatus vartotoją įgūdžių rinkinys");//Add all skill results to user skill set
define("_ADDSKILLTOSKILLSET","Pridėti įgūdžių vartotojo įgūdžių rinkinys");//Add skill to user skill set
define("_CHECKYOURVERSIONISCORRECT","Raktas negali būti taikoma. Įsitikinkite, kad raktas jei tinka jūsų versija");//The key could not be applied. Please make sure that the key provided is suitable for your version
define("_CHECKYOURKEYISCORRECT","Raktas negali būti taikoma. Įsitikinkite, kad raktas yra gerai sudaryta ir teisingai");//The key could not be applied. Please make sure that the key is well formed and entered correctly
define("_MINIMUMPASSWORDLENGTH","Mažiausias slaptažodžio ilgis");//Minimum password length
define("_MULTIPLELOGINS","Keli prisijungimą");//Multiple logins
define("_ALLOWMULTIPLELOGINSGLOBALLY","Leisti kartu prisijungimo pasaulyje");//Allow concurrent logins globally
define("_MULTIPLELOGINSFOR","Lygiagrečiai prisijungimus už");//concurrent logins for
define("_ALLOW","Leisti");//Allow
define("_DISALLOW","Neleisti");//Disallow
define("_EXCEPTFORTHEGROUPS","Išskyrus grupės");//Except for the groups
define("_EXCEPTFORTHEROLES","IÅ¡skyrus vaidmenys");//Except for the roles
define("_EXCEPTFORTHEUSERS","IÅ¡skyrus vartotojams");//Except for the users
define("_COULDNOTSETCONFIGURATIONVALUE","Šios konfigūracijos vertė negali būti nustatyta");//The following configuration value could not be set
define("_HOLDDOWNCTRLFORMULTIPLESELECT","Laikykite CTRL paspausti keletą pasirinkite arba panaikinkite");//Hold down the CTRL key while clicking for multiple select or deselect
define("_COURSESETTINGS","Objekto parametrai");//Course settings
define("_FREETEXT","Laisvas tekstas");//Free text
define("_OUTCOMEPENDING","Rezultatų laukiama");//Outcome pending
define("_USERNOTCOMPLETEDTEST","Šis vartotojas dar nėra baigusi šio bandymo");//The user has not completed this test
define("_IMPORTORGANIZATIONALDATA","Importo organizacinės duomenų");//Import organizational data
define("_EXPORTORGANIZATIONALDATA","Eksporto organizacinės duomenų");//Export organizational data
define("_IMPORTEXPORT","Importo / eksporto");//Import - export
define("_EXPORTIMPORTDATA","Eksporto / importo duomenų");//Export - Import
define("_THISPMISSENTALLUSERS","Šis privačią žinutę buvo nusiųstas visiems aktyvių vartotojų.");//This private message was sent to all active users.
define("_THISPMISSENTLESSONUSERS","Šis privačią žinutę buvo nusiųstas visiems pamoka");//This private message was sent to all users of lesson
define("_THISPMISSENTCOMPLETEDCOURSEUSERS","Šis privačią žinutę buvo nusiųstas visiems vartotojams baigti kursą.");//This private message was sent to all users completed course.
define("_THISPMISSENTCOURSEUSERS","Šis privačią žinutę buvo nusiųstas visiems žinoma");//This private message was sent to all users of course
define("_THISPMISSENTLESSONPROFESSORS","Šis privačią žinutę išsiuntė į profesorių pamoka");//This private message was sent to professors of lesson
define("_THISPMISSENTUSERTYPE","Šis privačią žinutę buvo nusiųstas visiems tipas");//This private message was sent to all users of type
define("_THISPMISSENTUSERGROUP","Šis privačią žinutę buvo nusiųstas visiems grupės");//This private message was sent to all users of group
define("_THISPMISSENTSPECIFICUSERS","Šis privačią žinutę išsiuntė konkretiems vartotojams.");//This private message was sent to specific users.
define("_RTLLANGUAGE","Iš dešinės į kairę");//Right to left
define("_YOUCANONLYUPLOADONEFILE","Galite siųsti vieną failą");//You can only upload one file
define("_DELETETHEFILETOUPLOADANOTHER","Ištrinti šį failą, jei norite atsiųsti kitą");//Delete this file if you want to upload another
define("_LOGINERRORPLEASEMAKESURECAPSLOCKISOFF","Jūsų vartotojo vardas arba slaptažodis yra neteisingas. Prašome pabandyti dar kartą ir įsitikinkite, kad klavišas Caps Lock yra išjungtas");//Your username or password is incorrect. Please try again, making sure that CAPS LOCK key is off
define("_YOUCANNOTACCESSTHISLESSONBECAUSEOFCOURSERULES","Jūs negalite naudotis šia pamoka, nes žinoma taisykles");//You can not access this lesson because of course rules
define("_SHOWHEADLINE","Rodyti antraštė");//Show headline
define("_YOUAREREVISITINGCHANGESNOTTAKENINTOACCOUNT","Pastaba: Jūs persvarstyti šį vienetą, todėl jokių pakeitimų nebus atsižvelgta į");//Note: you are revisiting this unit, so any changes will not be taken into account
define("_ACTIONONRENTRYCOMPLETED","Veiksmų sugrįžti");//Action on re-entry
define("_LETCONTENTDECIDE","Tegul turinio nuspręsti");//Let content decide
define("_DONTCHANGE","Nekeisti");//Leave unchanged
define("_DASHBOARD","Skydelis");//Dashboard
define("_MYWALL","My Wall");//My wall
define("_RELATEDPEOPLE","Susijusios žmonių");//Related people
define("_LEARNINGACTIVITY","Mokymosi veikla");//Learning activity
define("_TIMELINE","Chronologija");//Timeline
define("_WASASSIGNEDTHELESSON","buvo paskirtas pamoka");//was assigned lesson
define("_WILLBETEACHINGLESSON","bus mokymo pamoka");//will be teaching the lesson
define("_HASCOMPLETEDLESSON","baigė pamoka");//has completed lesson
define("_NOLONGERATTENDSLESSON","nebėra lanko pamokas");//no longer attends lesson
define("_WROTEACOMMENTFORUNIT","parašė komentarą vieneto");//wrote a comment for unit
define("_COMPLETEDTEST","užbaigtas tyrimas");//completed test
define("_CREATEDTHENEWFORUM","sukurtas naujas forumas");//created the new forum
define("_CREATEDTHENEWTOPIC","sukūrė naują temą");//created the new topic
define("_CREATEDTHENEWPOLL","sukurta nauja apklausa");//created the new poll
define("_POSTEDTHENEWMESSAGE","Posted Nauja žinutė");//posted the new message
define("_CHANGEDHISHERPROFILE","pasikeitė jo / jos anketą");//changed his/her profile
define("_CHANGEDHISHERAVATARPICTURE","pakeitė savo ekrano nuotrauką");//changed his/her display picture
define("_INTHEFORUMOFTHELESSON","į pamoką forumas");//in the forum of the lesson
define("_OFTHELESSON","iš pamokų");//of the lesson
define("_FORTHELESSON","Po pamokų");//for the lesson
define("_CLICKTOCHANGESTATUS","Paspauskite, kad statuso pasikeitimas");//Click to change status
define("_SHORTDESCRIPTIONCV","Trumpas aprašymas / CV");//Short description/CV
define("_APPLYPROFILECHANGES","Prašyti Profile changes");//Apply profile changes
define("_IS","yra");//is
define("_SUCCESFULLYUPDATEDPROFILE","Sėkmingai atnaujinta profilis");//Successfully updated profile
define("_WRITESOMETHINGABOUTYOURSELF","kažką apie save");//write something about yourself
define("_NAMEARTICLE","");//
define("_INVITETOCHATINCURRENTROOM","Pakviesti pokalbiui dabartinės kambarys");//Invite to chat in current room
define("_GOTODASHBOARD","Pereiti prie valdymo skydelis");//Go to dashboard
define("_GOTOMYPROFILE","Eiti į profilį");//Go to my profile
define("_GOTOPEOPLELIST","Grįžti į žmonių sąraše");//Go to people&#039;s list
define("_PEOPLE","Žmonės");//People
define("_EVERYONE","Kiekvienas");//Everyone
define("_RECENTLYCHANGED" ,"Recently changed status");
define("_RELATEDTOCURRENTLESSON","Susijusius su pamokos");//Related to current lesson
define("_NORELATEDPEOPLEFOUND","Nėra susijusių žmonių rasti");//No related people found
define("_ADDCOMMENTTOMYPROFILE","Pridėti komentarą į mano profilį");//Add comment to my profile
define("_COMMENTEDONTHEPROFILEOF","komentavo profilį");//commented on the profile of
define("_COMMENTEDONHISHEROWNPROFILE","pastabas dėl jo / jos anketą");//commented on his/her own profile
define("_DELETEDACOMMENTFROMHISHEROWNPROFILE","Išbraukta komentarą iš savo profilio");//deleted a comment from his/her profile
define("_UNREGISTEREDEVENT","Unregistered renginys");//Unregistered event
define("_FORTHEMODULE","modulio");//for the module
define("_COMMONLESSONS","bendras pamokų");//common lessons
define("_COMMONLESSON","bendra pamoka");//common lesson
define("_LESSONSTIMELINE","Pamokų grafikas");//Lesson timeline
define("_NORELATEDEVENTSFOUND","Nėra susijusių Renginių nerasta");//No related events found
define("_SELECTTIMELINETOPIC","Pasirinkite temą");//Select topic
define("_ANYTOPIC","Bet koks");//Any
define("_ADDLESSONTIMELINETOPIC","Pridėti pamokos tema");//Add lesson topic
define("_DELETELESSONTIMELINETOPIC","IÅ¡trinti pamokos tema");//Delete lesson topic
define("_EDITLESSONTIMELINETOPIC","Redaguoti pamokos tema");//Edit lesson topic
define("_LESSONTIMELINETOPIC","Pamokų temos pavadinimą");//Lesson topic title
define("_SUCCESSFULLYCREATEDLESSONTIMELINETOPIC","Pamokų tema sukurtas sėkmingai");//Lesson topic created successfully
define("_LESSONTIMELINETOPICDATAUPDATED","Pamoka temą sėkmingai atnaujintas");//Lesson topic updated successfully
define("_POSTMESSAGEFORLESSONTIMELINETOPIC","Rašyti žinutę šiam pamokos tema");//Post message for this lesson topic
define("_ADDPOSTFORLESSONTOPIC","Pridėti įrašą pamokos tema");//Add post to lesson topic
define("_EDITPOSTFORLESSONTOPIC","Redaguoti paštu pamokos tema");//Edit post to lesson topic
define("_SUCCESFULLYADDEDTOPICPOST","Sėkmingai pridėta pamoka temą");//Successfully added lesson topic post
define("_THEPOST","laišką");//the message
define("_POSTEDFORLESSONTOPIC","Posted už pamoką tema");//posted for the lesson topic
define("_EDITMESSAGEFORLESSONTIMELINETOPIC","Redaguoti žinutė pamokos tema");//Edit message for lesson topic
define("_DELETEMESSAGEFORLESSONTIMELINETOPIC","Ištrinti žinutė pamokos tema");//Delete message for lesson topic
define("_DELETEDAPOSTFORLESSONTOPIC","Ištrinta už pamoką temą");//Deleted a post for lesson topic
define("_TOPICPOSTDOESNOTEXISTANYMORE","Pamoka temą neegzistuoja daugiau");//Lesson topic post does not exist any more
define("_LESSONTIMELINETOPICDELETED","Pamoka temą sėkmingai ištrintas");//Lesson topic successfully deleted
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODISMISSTHISLESSONTIMELINETOPIC" , "Are you sure you want to delete the topic and all posts of lesson topic");
define("_GOTOCOMPLETESYSTEMTIMELINE","Goto visą sistemą Chronologija");//Goto complete system timeline
define("_SYSTEMTIMELINE","Sistemos Chronologija");//System timeline
define("_LOGOWIDTH","Logotipo plotis");//Logo width
define("_LOGOHEIGHT","Logotipo aukštis");//Logo height
define("_LOGODIMENSIONSMUSTBEPOSITIVE","Logo matmenys turi būti teigiamas");//Logo dimensions must be positive
define("_SOCIAL","Socialinė");//Social
define("_OPTIONSFORSOCIALMODULE","Funkcijos socialinės");//Options for social
define("_ENTIRESOCIALMODULE","Visas socialines modulis");//Entire social module
define("_EVENTSLOGGING","Įvykio prisijungti");//Event logging
define("_SYSTEMTIMELINES","Sistemos raida");//System timelines
define("_LESSONTIMELINES","Pamokos raida");//Lessons timelines
define("_USERSTATUS","Prisijungimo statusas");//User status
define("_FBCONNECT","Facebook Connect");//Facebook connect
define("_EMAILDIGESTS","Pranešimai");//Notifications
define("_SENDNOTIFICATION","Siųsti pranešimą");//Send notification
define("_ONDATE","Dėl datos");//On date
define("_ONEVENT","Apie įvykį");//On event
define("_AFTEREVENT","Po renginio");//After event
define("_FREQUENCY","Dažnis");//Frequency
define("_ONCE","Vieną kartą");//Once
define("_PERIODICALLY","Periodiškai");//Periodically
define("_EVERY","Kiekvienas");//Every
define("_3DAYS","3 dienos");//3 days
define("_JOIN","Prisijungti");//Join
define("_VISITED","Apsilankė");//Visited
define("_NOTVISITED","Neapsilankė");//Not visited
define("_LEAVE","Palikti");//Leave
define("_ASSIGNED","Asignuotos");//Assigned
define("_REMOVED","Pašalinta");//Removed
define("_ANYLESSON","Bet pamoka");//Any lesson
define("_ANYCOURSE","Bet žinoma");//Any course
define("_ANYTEST","Bet koks bandymas");//Any test
define("_ADDTEMPLATIZEDTEXT","Pridėti templatized tekstas");//Add templatized text
define("_RECIPIENTSUSERNAME","Gavėjo vardas");//Recipient&#039;s name
define("_AUTHORUSERNAME","Autorius vardą");//Author&#039;s username
define("_COURSETITLE","Modulio pavadinimas");//Course title
define("_GROUPNAME","Grupės pavadinimas");//Group name
define("_TIMEAFTEREVENT","Laikas siųsti po renginio");//Time to send after event
define("_STARTINGFROM","Pradedant");//Starting from
define("_SYSTEMJOIN","Sistemos prisijungti");//System join
define("_SYSTEM_REMOVAL","Sistemos panaikinimo");//System removal
define("_LESSON_ACQUISITION_AS_STUDENT","Pamoka įsigijimo studentas");//Lesson acquisition as student
define("_LESSON_ACQUISITION_AS_PROFESSOR","Pamoka įsigijimo profesorius");//Lesson acquisition as professor
define("_LESSON_VISITED","Pamoka lankėsi");//Lesson visited
define("_LESSON_REMOVAL","Pamoka pašalinimas");//Lesson removal
define("_LESSON_COMPLETION","Pamoka pabaigos");//Lesson completion
define("_NEW_POST_FOR_LESSON_TIMELINE_TOPIC","Pranešimas dėl pamokų tvarkaraštį tema");//Post for lesson timeline topic
define("_DELETE_POST_FROM_LESSON_TIMELINE","Ištrinti iš pamokų tvarkaraštį tema");//Delete from lesson timeline topic
define("_TEST_CREATION","Bandymas kurti");//Test creation
define("_TEST_START","Bandymo pradžioje");//Test start
define("_TEST_COMPLETION","Baigus bandymą");//Test completion
define("_CONTENT_CREATION","Turinio sukūrimas");//Content creation
define("_CONTENT_MODIFICATION","Turinio pakeitimams");//Content modification
define("_CONTENT_START","Turinio pradžią");//Content start
define("_CONTENT_COMPLETION","Turinio užbaigimo");//Content completion
define("_NEW_COMMENT_WRITING","Nauja pamoką pastabas raštu");//New lesson comment writing
define("_NEW_FORUM","Naujas forumas");//New forum
define("_NEW_TOPIC","Nauja tema");//New topic
define("_NEW_POLL","Nauja apklausa");//New poll
define("_NEW_FORUM_MESSAGE_POST","Nauja žinutė paštu");//New forum message post
define("_STATUS_CHANGE","Statuso pasikeitimą");//Status change
define("_AVATAR_CHANGE","Avatara kaita");//Avatar change
define("_PROFILE_CHANGE","Keisti profilį");//Profile change
define("_NEW_PROFILE_COMMENT_FOR_OTHER","New profile komentuoti kitų");//New profile comment for other
define("_NEW_PROFILE_COMMENT_FOR_SELF","New profile komentarą savarankiškai");//New profile comment for self
define("_DELETE_PROFILE_COMMENT_FOR_SELF","Ištrinti profilis komentarą savarankiškai");//Delete profile comment for self
define("_NOT","Ne");//Not
define("_UNITCONTENT","Vnt kiekis");//Unit content
define("_ANYUNIT","Bet kuriam vienetui,");//Any unit
define("_REGISTEREDNOTIFICATIONS","Registracija pranešimai");//Registered notifications
define("_ADDNOTIFICATION","Pridėti pranešimą");//Add notification
define("_WHEN","Kada");//When
define("_NOTIFICATIONSETUPSUCCESSFULLY","Pranešimas setup sėkmingai");//Notification setup successfully
define("_DAYSAFTEREVENT","dienų po įvykio");//days after event
define("_NOTIFICATIONDELETEDSUCCESSFULLY","Pranešimas sėkmingai ištrintas");//Notification deleted successfully
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOREMOVETHATNOTIFICATION","Ar jūs tikrai norite pašalinti šį pranešimą?");//Are you sure you want to remove this notification?
define("_SYSTEM_VISITED","Sistemos lankėsi");//System visited
define("_SYSTEM_NOT_VISITED","Sistemos neapsilankė");//System not visited
define("_LESSON_NOT_VISITED","Pamoka neapsilankė");//Lesson not visited
define("_LESSON_NOT_COMPLETED","Pamokų neužbaigtas");//Lesson not completed
define("_TEST_NOT_COMPLETED","Testas baigtas");//Test not completed
define("_CONTENT_NOT_COMPLETED","Turinio neužbaigtas");//Content not completed
define("_VISITEDLESSON","lankėsi pamoka");//visited lesson
define("_GOTOLESSONSTIMELINE","Goto pamokų tvarkaraštį");//Goto lessons timeline
define("_GROUPLESSONS","Grupės pamokos");//Group lessons
define("_GROUPCOURSES","Kursai");//Group courses
define("_GROUPUSERSTATUS","Grupės vartotojo statusas");//Group user status
define("_NOTACTIVE","Neaktyvus");//Inactive
define("_ASSIGNLESSONSTOALLNEWMEMBERS","Priskirti grupės profilį naujus narius");//Assign group profile to new members
define("_ASSIGNLESSONSTONEWMEMBERSEXPLANATION","Grupė profilį (pvz., kalbą, pagal nutylėjimą statusą, vartotojo tipą, susijusias pamokas ir kursai) automatiškai bus priskirtas visiems vartotojams prisijungti prie šios grupės dabar");//The group profile (i.e. preferred language, default status, user type, associated lessons and courses) will be automatically assigned to all users joining this group from now on
define("_GROUPLANGUAGE","Grupė kalba");//Group language
define("_GROUPUSERTYPE","Grupės vartotojo tipą");//Group user type
define("_NOCOMMONGROUPUSERSTATUS","Nr bendrą naudotojo statusą");//No common user status
define("_NOCOMMONGROUPUSERTYPE","Nr bendrą naudotojo tipą");//No common user type
define("_NOCOMMONGROUPLANGUAGE","Nr bendrą kalbą");//No common language
define("_SUCCESFULLYUPDATEDGROUP","Grupė sėkmingai atnaujintas");//Group was successfully updated
define("_ASSIGNLESSONSTOGROUPUSERS","Priskirti pasirinktus pamokų grupės vartotojams");//Assign selected lessons to group users
define("_AUTOMATICALLYGENERATEGROUPKEY","Automatiškai generuokite grupės raktas");//Automatically generate group key
define("_UNIQUEGROUPKEY","Unikalus grupė raktas");//Unique group key
define("_UNIQUEGROUPKEYINFO","Ši unikali grupė raktas gali būti teikiama vartotojams, kad jie galėtų prisijungti prie tam tikra grupe paspaudę klavišą piktogramą prisijungimo puslapį");//This unique group key can be provided to users to enable them to register themselves to a particular group by clicking the key icon on the courses list, after they login
define("_ISTHEDEFAULTEFRONTSYSTEMGROUP","Numatytoji sistemos grupės");//Default system group
define("_ISTHEDEFAULTEFRONTSYSTEMGROUPINFO","Jei pažymėsite šią padarys visus naujus sistemos vartotojams turi būti automatiškai priskiriamas prie šios grupės. Tik vienoje grupėje gali būti numatytąjį sistemos grupės. Kaip poveikio naują numatytąjį grupės pasirinkimą pakeisti anksčiau.");//Checking this will make all new users to be automatically assigned to this group. Only one group can be the default system group. As a result, new default group selections replace the previous ones.
define("_ENTERGROUPKEY","Grupė raktas");//Group/Lesson key
define("_ENTERGROUPKEYINFO","Pateikdami čia unikalus grupės pagrindiniai jei jums sistemos administratorius, jūs galite užsiregistruoti į visas pamokas šios grupės");//By submitting here a unique group key provided to you by the system administrator you are able to register yourself to all lessons of that particular group
define("_WRONGGROUPLESSONKEY","Grupė raktas, kurį jūs įvedėte, yra neteisingas");//The group key you have entered is not valid
define("_THEGROUPHASNOLESSONS","Grupė atitinkantis raktas neturi pamokas ir kursai");//The group corresponding to your key has no lessons and no courses
define("_THEGROUPISNOTACTIVE","Grupė atitinkantis raktas nėra aktyvi");//The group corresponding to your key is not active
define("_YOUALREADYATTENDALLLESSONSOFTHISGROUP","Jūs jau lankant visas pamokas ir visi kursai šios grupės");//You are already attending all lessons and all courses of this group
define("_YOUHAVEBEENASSIGNEDWITH","Jums buvo paskirta");//You have been assigned
define("_PLEASEFILLINTHEGROUPSKEY","Prašome užpildyti šią grupę raktas");//Please fill in the group key
define("_ASSIGNCOURSESTOGROUPUSERS","Priskirti pasirinktus kursus grupės vartotojams");//Assign selected courses to group users
define("_LCNEWLESSONS","naujos pamokos");//new lessons
define("_LCNEWCOURSES","naujus kursus");//new courses
define("_INSERTINTOGROUP","Įtraukti į grupę");//Insert into group
define("_NOSPECIFICGROUP","Nr konkrečios grupės");//No specific group
define("_VIEWINSERTGROUPKEY","Rodyti grupės pagrindiniai parinktį");//Show group key option
define("_MAXGROUPKEYUSAGE","Didžiausias raktas naudoja");//Maximum key uses
define("_MAXGROUPKEYUSAGEINFO","Nustatyti šioje srityje, vertė didesnė už nulį, bus atriboti, kiek kartų grupės raktas gali būti naudojamas vartotojams savarankiškai užsiregistruoti į šią grupę. Jei laukas yra nulinis, tai ne toks limitas bus įvykdytas.");//Leave blank for no limit
define("_REMAININGKEYUSES","Likę grupės pagrindiniai naudoja");//Remaining group key uses
define("_THEGROUPKEYHASEXPIRED","Grupė klavišą baigėsi");//The group key has expired
define("_TESTCORRUPTEDORNOTACOMPLETEDTEST","Apgailestaujame, tačiau šis bandymas yra sugadintas ir taip nepasiekiamas. Prašome apsilankyti atliekamas bandymų sąrašo išbraukti šią bandymo vykdymo.");//We are sorry, but this test is corrupted and thus inaccessible. Please visit the done tests list to delete this test execution.
define("_STUDENTSINGROUP","Studentai grupėje");//Students in group
define("_PROFESSORSINGROUP","Pedagogai grupė");//Professors in group
define("_SUPERVISEDEMPLOYEES","Prižiūri");//Supervised
define("_UNATTACHEDEMPLOYEES","Nepririštas");//Unattached
define("_NONOTIFICATIONSHAVEBEENREGISTERED","Nr pranešimai buvo įregistruota");//No notifications have been registered
define("_CANNOTSCHEDULEMESSAGEFORPASTDATE","Jūs negalite tvarkaraštį pranešimo apie ankstesnės datos");//You cannot schedule a notification for a past date
define("_EDITNOTIFICATION","Redaguoti pranešimą");//Edit notification
define("_NOMESSAGESHAVEBEENPOSTEDONYOURWALLYET","Nėra pranešimų, kurie buvo paskelbti ant sienos dar");//No messages have been posted on your wall yet
define("_NOUSERSARECURRENTLYRELATEDTOYOU","Nėra vartotojų, šiuo metu yra susijusios su jūsų");//No users are currently related to you
define("_RECENTINCOMINGMESSAGES","Naujausi gaunamus pranešimus");//Recent incoming messages
define("_GOTOMYMESSAGES","Eiti į žinutes");//Go to my messages
define("_USERINACTIVE","Sąskaita buvo išjungta dėl administratorius");//The account has been deactivated by the administrator
define("_TESTCORRUPTEDASKRESETEXECUTION","Apgailestaujame, tačiau šis bandymas yra sugadintas ir taip nepasiekiamas. Prašome kreiptis į profesoriaus atkurti šio bandymo atlikimo");//We are sorry, but this test is corrupted and thus inaccessible. Please ask your professor to reset this test execution
define("_LOWERHANDLES","Žemutinė rankenos");//Lower handles
define("_UPPERHANDLES","Viršutinė rankenos");//Upper handles
define("_ALLHANDLES","Visi rankenos");//All handles
define("_MYPROFILE","Mano profilis");//my Profile
define("_MYPLACEMENTS","Mano Vietos");//my Placements
define("_MYHISTORY","Mano istorija");//my History
define("_MYFILES","Mano failai");//my Files
define("_MAPPEDACCOUNTS","Prijungto sąskaitose");//Mapped accounts
define("_MYGROUPS","Mano grupės");//my Groups
define("_AVAILABLE","Galimas");//Available
define("_NEVER","Niekada");//Never
define("_CLASSMATES","Klasiokai");//Classmates
define("_LESSONPEOPLE","Pamoka žmonių");//People connection
define("_NORMALIZEDIMENSIONS","Normalizuotas matmenys");//Normalize dimensions
define("_WASASSIGNEDTHECOURSE","buvo paskirtas kursas");//was assigned the course
define("_WILLBETEACHINGCOURSE","bus mokymo kursas");//will be teaching the course
define("_VISITEDCOURSE","lankėsi kursas");//visited course
define("_HASCOMPLETEDCOURSE","baigė kursą");//has completed the course
define("_NOLONGERATTENDSCOURSE","nebėra lanko kursas");//no longer attends the course
define("_STARTEDTEST","pradėtas tyrimas");//started the test
define("_PROJECT_SUBMISSION","Projektų pateikimas");//Project submission
define("_SUBMITTEDPROJECT","pateiktas projekto");//submitted the project
define("_COMMENTSWALL","Komentarai / Sieniniai");//Comments/Wall
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETETHISCOMMENT","Ar tikrai norite ištrinti šį komentarą?");//Are you sure you want to delete this comment?
define("_COULDNOTRETRIEVEEMPLOYEESJOBS","Nepavyko gauti vartotojo darbo vietų");//Could not retrieve user's jobs
define("_ADDTEXTTEMPLATE","Pridėti tekstą šabloną");//Add text template
define("_NONOTIFICATIONRECIPIENTSDEFINED","Jokio pranešimo gavėjams apibrėžti");//No notification recipients defined
define("_HIDESIDEBARIMAGES","Slėpti parankinės vaizdai");//Hide sidebar images
define("_RECIPIENTSSURNAME","Gavėjo vardas");//Recipient&#039;s surname
define("_MESSAGESQUEUE","Žinutės eilės");//Messages queue
define("_SENDNEXTQUEUEMESSAGES","Siųsti Sekantis eilėje pranešimus");//Send next queue messages
define("_COURSE_ACQUISITION_AS_STUDENT","Objekto įsigijimo studentas");//Course acquisition as student
define("_COURSE_ACQUISITION_AS_PROFESSOR","Objekto įsigijimo profesorius");//Course acquisition as professor
define("_COURSE_VISITED","Žinoma lankėsi");//Course visited
define("_COURSE_REMOVAL","Žinoma pašalinimas");//Course removal
define("_COURSE_COMPLETION","Kursą");//Course completion
define("_COURSE_NOT_VISITED","Žinoma, ne aplankė");//Course not visited
define("_COURSE_NOT_COMPLETED","Žinoma, ne baigtas");//Course not completed
define("_PENDINGTESTS","Kol bandymai");//Pending tests
define("_SETPERIOD","Pasirinkite laikotarpį");//Select period
define("_PREVIOUSWEEK","Praėjusią savaitę");//Previous week
define("_TODAY","Å iandien");//Today
define("_YESTERDAY","Vakar");//Yesterday
define("_PREVIOUSMONTH","Ankstesnis mėnuo");//Previous month
define("_AUTOMATICCOMPLETION","Užbaigti automatiškai");//Complete automatically
define("_EXPIREDBEFORE","pasibaigė iki");//expired before
define("_DEADLINEDATEMUSTBEINFUTURE","Terminas data turi būti ateityje");//Deadline date must be in the future
define("_NOTIFICATIONLANGUAGETEMPLATEINFO","Setting kalbos žodžius galima siųsti pranešimus įvairiomis kalbomis pagal kiekvieno vartotojo kalba. Žemiau kiekvienos kalbos žymelę žinutė bus išsiųsta visiems vartotojams, kurie naudoja tą kalbą. Tais atvejais, kai vartotojas kalbos nėra apibrėžtas arba ne žymės naudojamos, tada numatytąjį žinutės (pirmas viršuje, kad neturi tag) yra naudojamas");//Setting language tags allows you to send notifications in different languages according to every user&#039;s language. The message below each language tag will be sent to all users who use that language. In the case where a user&#039;s language is not defined or no tags are used, then the default message (the first one on the top that has no tag) is used
define("_SYSTEM_ONPASSWORD_FORGOTTEN","Pamiršote slaptažodį");//Password forgotten
define("_MD5ENCODINGOF","MD5 kodavimas");//MD5 encoding
define("_RECIPIENTSLOGIN","Gavėjo Login");//Recipient&#039;s login
define("_HOSTSYSTEMURL","Sistemos priimančiosios URL");//System host url
define("_WRITETEXTORENTERTEMPLATETOBEENCODED","Viduje bracktes rašyti tekstą arba pridėti šablono būti koduojami");//Inside the bracktes write the text or add the template to be encoded
define("_SYSTEM_REGISTERED","Vartotojo registracija");//User registration
define("_SYSTEM_EMAIL_ACTIVATION","Vartotojo aktyvacijos laišką");//User email activation
define("_RECIPIENTSEMAIL","Gavėjo el");//Recipient&#039;s email
define("_RECIPIENTSLANGUAGE","Gavėjo kalba");//Recipient&#039;s language
define("_RECIPIENTSCOMMENTS","Gavėjo komentarai");//Recipient&#039;s comments
define("_NEWSYSTEMANNOUNCEMENT","Nauja sistema skelbimas");//New system announcement
define("_NEWLESSONANNOUNCEMENT","Nauja pamoka skelbimą");//New lesson announcement
define("_RECIPIENTSUSERTYPE","Gavėjo Vartotojo tipas");//Recipient&#039;s user type
define("_EVENTDATE","Įvykio data");//Event&#039;s date
define("_EVENTTIMESTAMP","Įvykio TIMESTAMP");//Event&#039;s timestamp
define("_HUMANNAME","Vardas");//Name
define("_CONSIDERSUBUNITS","Apsvarstykite padaliniai");//Consider subunits
define("_USERSFILTER","Vartotojai filtras");//Users filter
define("_ACTIVEUSERS","Aktyvūs naudotojai");//Active users
define("_INACTIVEUSERS","Neaktyvūs vartotojai");//Inactive users
define("_WELCOMETOOUR","Sveiki atvykę į mūsų");//Welcome to our
define("_TOALLSYSTEMUSERS","visiems sistemos vartotojams");//to all system users
define("_ALLLESSONUSERS","Visi pamoka vartotojams");//All lesson users
define("_USERTRIGGERINGTHEEVENT","Vartotojo sukelia įvykis");//User triggering the event
define("_EVENTAPPLIESTO","Įvykio patarimai");//Event applies to
define("_SYSTEM_ON_NEW_PASSWORD_REQUEST","Naujas slaptažodis paprašius");//New password request
define("_SURVEYID","Apklausa ID");//Survey id
define("_SURVEYMESSAGE","Apklausa žinutę");//Survey message
define("_NEWSURVEY","Paskelbti naujo tyrimo rezultatai");//New survey published
define("_EXPLICITLYSELECTED","Aiškus eiga");//Explicitly selected
define("_LESSONPROFESSORS","Pamoka profesoriai");//Lesson professors
define("_TOBESENTIMMEDIATELY","Būti siunčiamas iškart");//To be sent immediately
define("_NEWLESSONPROJECT","Nauja pamoka projektą");//New lesson project
define("_REMAININGPLURAL","likęs");//remaining
define("_NONESKILL","Nė vienas");//None
define("_LASTMONTH","Praeitas mėnuo");//Last month
define("_LASTWEEK","Praeitą savaitę");//Last week
define("_LAST24HOURS","Paskutines 24 valandas");//Last 24 hours
define("_WEEKLYREMINDERFROM","Savaitės priminimo");//Weekly reminder from
define("_YOUHAVENOTLOGGEDINFORAWEEK","Jūs nesate prisijungęs prie sistemos savaitę");//You have not logged into the system for a week
define("_USETHEFOLLOWINGLINKTOLOGINTONOW","Jūs galite naudoti šią nuorodą prisijungti prie sistemos dabar");//You can use the following link to log into the system now
define("_SYSTEMADMINISTRATOR","Sistemos administratorius");//System administrator
define("_NEWSYSTEMJOININ","Naujas vartotojas sistemoje");//New user in system
define("_ANEWUSERHASBEENINSERTEDINTOTHESYSTEM","Naujas vartotojas buvo įtrauktas į sistemą");//A new user has been inserted into the system
define("_MATHSERVER","Matematika serverių");//Math server location
define("_MATHSERVERINFO","For more info see bent http://www.forkosh.com/mimetex.html");//For more info see at http://www.forkosh.com/mimetex.html
define("_ANSWERNOTVISIBLE","Atsakymas nematomas");//Answer not visible
define("_PROGRAMMEDLESSONSTART","Pamokų reguliaraus pradžioje");//Lesson scheduled beginning
define("_PROGRAMMEDLESSONEXPIRY","Pamoka reguliaraus pabaigos");//Lesson scheduled expiration
define("_BEFOREEVENT","Prieš renginį");//Before event
define("_TIMEBEFOREEVENT","Laikas siųsti iki renginio");//Time to send before event
define("_DAYSBEFOREEVENT","dienoms iki renginio");//days before event
define("_PROJECTEXPIRY","Projekto pabaigos");//Project expiration
define("_SELECTEDUSERS","Pasirinktos vartotojai");//Selected users
define("_DURATIONFOREXPIRATION","Laikas sertifikato galiojimo");//Time for certificate expiration
define("_MONTHS","Mėnesių");//Months
define("_EXPIREINSTRUCTIONS","Nustatykite laiko pabaigos po pažymėjimas bus išduotas. Pasirinkite 0 Neribotai");//Set the time for expiration after certificate will be issued. Select 0 for no expiration
define("_RESETCOURSEWHENEXPIRE","Atkurti kurso kai sertifikato galiojimas baigiasi laikotarpiu");//Reset course when certificate expires
define("_SENDMESSAGEASHTML","Siųsti laišką HTML formatu");//Send email in html format
define("_RECENTLYSENT","Neseniai išsiųsti");//Recently sent
define("_REGISTERED","Registracija");//Registered
define("_PAGELOADSBEFORESENDINGNEXTNOTIFICATIONS","Vidutinis puslapio apkrovos Prieš siųsdami Kitas nustatyti pranešimų");//Average page loads before sending the next set of notifications
define("_MESSAGESTOSENDEVERYTIME","Taškų pranešimai išsiųsti kiekvieno praeiti");//Number of notifications to send in each pass
define("_MAXIMUMSENTMESSAGESSTORED","Taškų neseniai išsiuntė į parduotuvę");//Number of recently sent notifications to store
define("_NOTIFICATIONCONFIGURATIONSUPDATEDSUCCESSFULLY","Pranešimas rankos buvo sėkmingai atnaujintas");//Notification configuration was updated successfully
define("_LESSONNOTFOUND","Pamoka nerastas.");//The lesson was not found.
define("_PROJECTEXPIRATIONFORLESSON","Pabaiga artėja projekto pamokos");//Expiration approaching for project of lesson
define("_LESSONEXPIRATIONFORLESSON","Pabaiga artėja į pamoką");//Expiration approaching for lesson
define("_TESTCOMPLETIONFORLESSON","Baigus bandymą už pamoką");//Test completion for lesson
define("_STUDENTOFLESSON","Pamokos studentas");//A student of lesson
define("_PROJECTCOMPLETIONFORLESSON","Projekto pateikimo pamoka");//Project submission for lesson
define("_HASSUBMITTEDATEST","baigė testas");//has completed a test
define("_HASSUBMITTEDAPROJECT","pateikė projektą");//has submitted a project
define("_THEPROJECTFORLESSON","už pamoką projektą");//the project for lesson
define("_ISABOUTTOEXPIREINTHREEDAYS","netrukus nustos galioti po trijų dienų");//is about to expire in three days
define("_NEWTOPICFORFORUM","Nauja tema forume");//New topic for the forum of
define("_NEWTOPICPUBLISHEDINTHEFORUMOF","Pradėti naują temą buvo paskelbta forumas");//A new topic has been published in the forum of
define("_NEWMESSAGEPOSTFORFORUM","Nauja žinutė paskelbta forumas");//New message posted in the forum of
define("_NEWMESSAGEPOSTPUBLISHEDINTHEFORUMOF","Nauji pranešimai buvo paskelbta forumas");//A new messages has been posted in the forum of
define("_CHANGEINUNIT","Change in vienetą");//Change in unit
define("_UNITTITLED" , "The unit titled");
define("_HASBEENMODIFIEDAS" ,"has been modified as follows");
define("_SHOWCURRENCYSYMBOLBEFOREPRICE","Rodyti simbolis nuo valiutos kainą");//Show currency symbol before price
define("_CERTIFICATEEXPIRED","Sertifikato galiojimas");//Certificate expired
define("_CERTIFICATEISSUEDON","Pažymėjimas, išduotas");//Certificate issued on
define("_CERTIFICATEEXPIREDON","Sertifikatas nebegalioja d.");//Certificate expired on
define("_CERTIFICATEEXPIRESON","Sertifikatas galioja iki");//Certificate expires on
define("_RESETCOURSEAFTEREXPIRATION","Atkurti kurso po galiojimo");//Reset course after expiration
define("_RESETLICENSENOTE","Panaikinti licenciją dėmesį");//Reset license note
define("_USETHISINCASEYOUWANTALLUSERSTORECOMPLYTOLICENSENOTE","Pažymėkite šį, jei norite, kad visi vartotojai iš naujo atitikti licenciją dėmesį");//Check this if you want all users to re-comply to the license note
define("_USERSWITHCOMMONLESSONS","Vartotojai, kurie dalijasi patirtimi su manimi");//Users who share lessons with me
define("_SHOWLESSONINCATALOG","Rodyti pamoka katalogas");//Show lesson in catalog
define("_SHOWALLIMAGES","Rodyti visas nuotraukas");//Show all images
define("_HIDESIDEBARANDINNERTABLESIMAGES","Slėpti šoninę juostą ir innertable nuotraukas");//Hide sidebar and innertable images
define("_IMAGESDISPLAYING","Vaizdai Parodyta");//Images displaying
define("_NOTEMPTY","Apibrėžimas");//Defined
define("_PAGECOULDNOTBEDELETED","Šis puslapis negali būti išbrauktas");//The page could not be deleted
define("_LOGGOUTUSERIFINACTIVEFOR","IÅ¡siregistruoti vartotojas, jeigu jis yra neaktyvus (min.)");//Logout user if he is inactive for (in minutes)
define("_PREVIOUSMESSAGE","Ankstesnė žinutė");//Previous message
define("_ORCAPITAL","ARBA");//OR
define("_CHARACTERS","Simboliai");//Characters
define("_UNDISCLOSEDRECIPIENTS","Neatskleidžiama gavėjai");//Undisclosed recipients
define("_RANDOMPOOLQUESTIONSCANNOTBELESSTHANQUESTIONS","Atsitiktiniai baseinas klausimus negali būti mažesnis negu bandomosios klausimus");//Random pool questions cannot be less than the test's questions
define("_DISABLEOPTIONS","Išjungti puslapį");//Disable options
define("_SELECTOPTIONSDISABLED","Pasirinkite norimas parinktis, kad būtų visapusiškai neįgaliesiems");//Select the options you want to be globally disabled
define("_HASJOINEDTHESYSTEM","įstojo sistemos");//has joined the system
define("_HASBEENREMOVEDFROMTHESYSTEM","buvo pašalintas iš sistemos");//has been removed from the system
define("_THEPROJECT","Projektas");//The project
define("_HASEXPIRED","pasibaigė");//has expired
define("_HASCREATEDUNIT","sukūrė vienetas");//has created the unit
define("_HASMODIFIEDUNIT","pakeitė vienetas");//has modified the unit
define("_HASCOMPLETEDUNIT","baigė vienetas");//has completed the unit
define("_HASPUBLISHEDSURVEY","paskelbė apklausos");//has published the survey
define("_HASCREATEDPROJECT","paskelbė projektą");//has published project
define("_ISSUECERTIFICATEFORCOMPLTETED","Išduoda pažymėjimus baigtas");//Issue certificates for completed
define("_COMPLETEDON","Baigti");//Completed on
define("_SMARTYCACHING","Įjungti Smarty buforowanie");//Enable Smarty caching
define("_SMARTYCACHETIMEOUT","Smarty buforowanie timeout");//Smarty caching timeout
define("_ESTIMATETIMETOCOMPLETE","Numatomas laikas baigti");//Estimated time to complete
define("_TOTALDURATION","Bendras laikas");//Total duration
define("_CURRENTLYSELECTEDTIMEFROM","Bendras laikas gali būti nuo");//Total time may be from
define("_UPDATETESTTIME","Atnaujinti bandymą");//Update test time
define("_AUTOSELECT","Auto pasirinkite");//Auto select
define("_REFRESHDURATION","Atnaujinti bandymo trukmė grindžiamas klausimų");//Refresh test duration based on questions
define("_TOTALQUESTIONSOFWHICH","Iš viso klausimų, iš kurių");//Total questions, out of which
define("_CHOOSEUNITS","Pasirinkite vienetai");//Choose units
define("_CHOOSENUMBERANDTYPEOFQUESTIONS","Pasirinkite skaičių ir tipą klausimai");//Choose number and type of questions
define("_SETTOTALDURATION","Nustatyti trukmė");//Set total duration
define("_CLICKWILLCREATEATESTWITH","Paspaudę Randomize sukurs bandymų su");//Clicking Randomize will create a test with
define("_SELECTEDUNITS","Pasirinktos vienetai");//Selected units
define("_RANDOMIZATION","Randomization");//Randomization
define("_DRAGNDROP","Drag and drop");//Drag and drop
define("_PHPLIVEDOCXINFO","phpLiveDocx yra platforma naudojama konvertuoti sertifikato dokumentus pdf formatu. Ji yra išleista pagal šią licenciją: http://www.phplivedocx.org/articles/phplivedocx-license/. Jūs turite prisijungti sąskaitą <a target=\"_blank\" href=\"https://www.livedocx.com/user/account_registration.aspx\">čia</a> ir įklijuokite savo kredencialus");//phpLiveDocx is a platform used to transform certificate documents in a pdf format. It is released under the following license: http://www.phplivedocx.org/articles/phplivedocx-license/ . You have to sign up an account <a target=\"_blank\" href=\"https://www.livedocx.com/user/account_registration.aspx\">here</a> and paste your credentials
define("_PHPLIVEDOCXSERVER","Phplivedocx serverio");//Phplivedocx server
define("_INSERTDRAGDROPCOUPLES","Įtraukti vilkti ir poroms");//Insert drag and drop couples
define("_USESSO","Naudokite SSO");//Use SSO
define("_HACPURL","HACP URL");//HACP Url
define("_CLASSNOTIMPLEMENTED","Klasė nėra įgyvendinta");//Class not implemented
define("_RANDOMIZETESTQUESTIONS","Randomize bandymo klausimai");//Randomize test questions
define("_COULDNOTREADDATAFROMSERVER","Duomenys negali būti nuskaityti iš serverio");//Data could not be read from server
define("_COULDNOTCONNECTTOSERVER","A ryšį su serveriu nebuvo įmanoma nustatyti");//A connection with the server could not be established
define("_ANERROROCCURED","Įvyko klaida");//An error occured
define("_REMAININGQUESTIONTIME","Likęs klausimas metu");//Remaining question time
define("_REMAININGTESTTIME","Likusius bandymo metu");//Remaining test time
define("_SUBMITQUESTION","Siųsti klausimą");//Submit Question
define("_ONLYFORWARD","Judėti tik į priekį");//Move only forward
define("_APPLICABLETOONEBYONE","Ji taikoma tik vienai po vieną bandymų");//Only applies to one-by-one tests
define("_TIMESPENT","Laikas, praleistas");//Time spent
define("_INVALIDKEY","Negaliojantis raktas");//Invalid key
define("_FORGROUP","grupės");//for group
define("_FORBRANCH","Filialų");//for branch
define("_ANDBRANCH","ir filialas");//and branch
define("_PREVIEWSAVEDLAYOUT","Peržiūrėti išsaugoti išdėstymą");//Preview saved layout
define("_EDITHEADER","Redaguoti antraštė");//Edit header
define("_EDITFOOTER","Redaguoti parašą");//Edit footer
define("_HEADERCONTENT","Antraštės");//Header content
define("_FOOTERCONTENT","Apatinė turinys");//Footer content
define("_HIDEHEADER","Slėpti antraštės");//Hide header
define("_HIDEFOOTER","Slėpti apačią");//Hide footer
define("_DELETECUSTOMHEADERAREYOUSURE","Ši veikla bus ištrinti nestandartiniu antraštės (poraštės). Ar tikrai?");//This action will permanently delete the custom header (footer). Are you sure?
define("_SYSTEMENTITIES","Sistemos subjektai");//System entities
define("_ALLEVENTS","Visi renginiai");//All events
define("_COLLAPSECATALOG","Sutraukti katalogas");//Collapse catalog
define("_PERIODWASADDEDSUCCESSFULLY","Laikotarpis buvo sėkmingai pridėtas");//Period was added successfully
define("_THEMES","Temos");//Themes
define("_CUSTOMIZATION","Customization");//Customization
define("_EXTERNALPAGES","Išorės puslapių");//External pages
define("_SITEFAVICON","Svetainės favicon");//Site favicon
define("_USEDEFAULTFAVICON","Naudoti numatytąją favicon");//Use default favicon
define("_CUSTOMCSS","Pasirinktiniai css");//Custom css
define("_VISUALSETTINGS","Visual parametrai");//Visual settings
define("_LASTIPUSED","Paskutinis ip naudojami");//Last ip used
define("_CERTIFICATEKEY","Pažyma raktas");//Certificate key
define("_HIDEINDEX","Slėpti iš rodyklės puslapis");//Hide from index page
define("_HIDEBLOCKIMAGES","Slėpti bloką vaizdai");//Hide block images
define("_UPLOADEDPROJECTS","Uploaded projektai");//Uploaded projects
define("_SEARCHTEXTMUSTBENONEMPTYANDMORETHAN","Ieškomas tekstas turi būti ne tuščias ir daugiau nei 3 simboliai");//Search text must be non empty and more than 3 characters
define("_MAXIMIZEVIEWABLEAREA","Padidinimas pasiekiamas plotas");//Maximize viewable area
define("_IMAGESDISPLAY","Vaizdai ekrane");//Images display
define("_YOUARECURRENTLYLOGGEDINAS","Šiuo metu jūs prisijungęs kaip");//You are logged in as
define("_VERYHARD","Labai sunku");//Very hard
define("_CURRENTTESTHAS","Dabartinis bandymas");//The current test has
define("_QUESTIONSOFTOTALTIME","klausimai viso laiko");//questions of total time
define("_WHEREARANDOMPOOLOF","kai atsitiktinai baseinas");//where a random pool of
define("_QUESTIONSISUSEDEACHTIME","klausimų yra naudojamas kiekvieną kartą,");//questions is used each time
define("_SELECTOPTION","Pasirinkite variantą");//Select option
define("_CREATERANDOMTESTTHATLASTS","Sukurti atsitiktinis bandymas, kuris tęsiasi");//Create a random test that lasts
define("_CREATERANDOMTESTTHATHAS","Sukurti atsitiktinis bandymas, kuris");//Create a random test that has
define("_CHANGEQUESTIONSBASEDONDIFFICULTY","Pritaikyti sunku");//Adjust difficulty
define("_ADJUSTTYPE","Nustatykite tipą");//Adjust type
define("_BASICTESTPARAMETERS","Pagrindiniai parametrai");//Basic parameters
define("_DIFFICULTYLEVELS","Sunkumo lygis");//Difficulty levels
define("_QUESTIONTYPES","Klausimų tipai");//Question types
define("_ADVANCEDSETTINGS","Papildomi nustatymai");//Advanced settings
define("_QUESTIONSINEACHEXECUTION","klausimus į kiekvieno bandymo vykdymo (Random baseinas)");//questions in each test execution (random pool)
define("_USE","Naudoti");//Use
define("_QUESTIONSBYPERCENTAGE","Klausimai procentais");//Questions by percentage
define("_QUESTIONPERCENTAGE","Klausimai procentas");//Questions percentage
define("_MEANDIFFICULTY","Vidutinis sunku");//Mean difficulty
define("_ANY","Bet koks");//Any
define("_IMPORTANCEOFQUESTIONSVSDURATION","Svarbos klausimai vs trukmė");//Importance of questions vs duration
define("_ACCURATEPERCENTAGE","Tikslus procentas");//Accurate percentage
define("_TOTALQUESTIONSTIME","Iš viso klausimų laikas");//total questions time
define("_UPDATETOTALTESTTIME","Automatiškai atnaujinti viso bandymo metu, remiantis klausimų laikas");//Automatically update total test time based on questions time
define("_QUESTIONCODE","Klausimas kodas");//Question code
define("_QUESTIONTYPECODE","Klausimas tipo kodas");//Question type code
define("_VERYHIGH","Labai aukštas");//Very high
define("_ADJUSTQUESTIONS","Nustatykite klausimai");//Adjust questions
define("_CUSTOMSTATISTICS","Laiko apribojimas ataskaitos");//Time constraint reports
define("_WANTUSAGEREPOSTLESSON","Lankomumo pranešimą pamoka");//Usage report for lesson
define("_WANTUSAGEREPOSTCOURSE","Lankomumo pranešimą kursas");//Usage report for course
define("_WANTUSERSENROLLEDLESSON","Vartotojai įtraukti į pamoką");//Users enrolled to lesson
define("_WANTUSERSENROLLEDCOURSE","Vartotojai įtraukti į kursą");//Users enrolled to course
define("_WANTUSERSCOMPLETEDLESSON","Vartotojai baigti pamokas");//Users completed the lesson
define("_WANTUSERSCOMPLETEDCOURSE","Vartotojai baigtas kursas");//Users completed the course
define("_WANTUSERSCERTIFICATEDCOURSE","Vartotojai, kurie pateko į kursas sertifikavimas");//Users that got a certification for the course
define("_WANTMOSTACTIVEUSERS","Aktyviausi vartotojai");//Most active users
define("_WANTMOSTACTIVELESSONS","Aktyviausi pamokos");//Most active lessons
define("_WANTMOSTACTIVECOURSES","Aktyviausi kursai");//Most active courses
define("_WANTUSERSCOMPLETEDTEST","Vartotojai užbaigtas bandymas");//Users completed the test
define("_WANTUSERSSUBMITTEDPROJECT","Vartotojai pateikė projektą");//Users submitted the project
define("_WANTUSERSREGISTEREDSYSTEM","Registruoti vartotojai sistema");//Users registered to the system
define("_SIDEBARINTERFACE","Sidebar sąsaja");//Sidebar interface
define("_NORMALVERTICAL","Vertikalus (Default)");//Vertical (Default)
define("_HORIZONTALSIDEBAR","Horizontalus");//Horizontal
define("_MOBILEVERSION","Mobili versija (tik horizontaliai)");//Mobile version (limited horizontal)
define("_NOSIDEBAR","Nr Sidebar");//No sidebar
define("_EDITLESSONINFORMATION","Redaguoti pamoka informacija");//Edit lesson information
define("_ENTITYNOTFOUND","Subjektas nerastas");//Entity not found
define("_OPERATIONCOMPLETEDSUCCESSFULLY","Operacija baigta sėkmingai");//Operation completed successfully
define("_ONLYFORLESSONS","Tik pamokos");//Only for lessons
define("_CONTENTTOOLS","Turinio įrankiai");//Content tools
define("_TOGGLEFILEMANAGER","Toggle failųtvarkyklės");//Toggle file manager
define("_UNITPROPERTIES","Vnt savybės");//Unit properties
define("_COPYSURVEYS","Kopijuoti apklausos");//Copy surveys
define("_COPYQUESTIONS","Kopijuoti klausimai");//Copy questions
define("_INSTALLTHEME","Įdiekite tema");//Install theme
define("_UPLOADTHEMEFILEZIPFORMAT","Įkelti tema failas (zip)");//Upload the theme file (zip)
define("_THEMESUCCESSFULLYINSTALLED","Tema buvo sėkmingai įdiegta");//The theme was successfully installed
define("_USETHEME","Naudokite tema");//Use theme
define("_ACTIVETHEME","Aktyvios temos");//Active theme
define("_THEMESELECTION","Temos pasirinkimas");//Theme selection
define("_NOTANIMAGEFILE","Įkeltas failas yra ne vaizdas");//The uploaded file is not an image
define("_COMMENT","Komentaras");//Comment
define("_COMMENTPROPERTIES","Komentaras savybės");//Comment properties
define("_EDITCOMMENT","Redaguoti komentarą");//Edit comment
define("_EDITCONDITIONS","Redaguoti sąlygos");//Edit rules
define("_EDITINFORMATION","Redaguoti informaciją");//Edit information
define("_FACEBOOK","Facebook");//Facebook
define("_OPTIONSFORFACEBOOKMODULE","Funkcijos modulio Facebook");//Options for Facebook module
define("_ENTIREFACEBOOKMODULE","Visa Facebook modulis");//Entire Facebook module
define("_FACEBOOKDATAACQUISITION","Facebook duomenų rinkimo");//Facebook data acquisition
define("_FACEBOOKLOGGING","Susisiekti su Facebook");//Connect with Facebook
define("_FACEBOOKEXTERNALLOGGING","Išorės prisijungęs per Facebook");//External login through Facebook
define("_FACEBOOKCONNECT","Ryšys su Facebook");//Connection with Facebook
define("_FACEBOOKPROFILE","Facebook profilis");//Facebook profile
define("_YOUARENOTCONNECTEDTOFACEBOOK","Jūs esate neprisijungę prie Facebook. Prisijungimas paspaudę");//You are not connected to Facebook. Connect by clicking
define("_NOUSERFOUNDWITHTHISFACEBOOKIDPLEASELOGIN","Jūs sėkmingai prijungti prie Facebook sąskaitą, tačiau ne eFront vartotojas gali būti susietas su juo. Prašome prisijungti į eFront susieti dvi sąskaitas dabar");//You have been successfully connected to your Facebook account, but no eFront user could be linked with it. Please login into eFront to link the two accounts now
define("_EXPORTCURRENTTHEME","Eksportuoti dabartinį parametrus tema");//Export current settings as theme
define("_SOCIALMODULEOPTIONS","Socialinė modulis puslapį");//Social module options
define("_FACEBOOKAPIKEY","Facebook API raktas");//Facebook API key
define("_FACEBOOKSECRET","Facebook Secret");//Facebook Application Secret
define("_FACEBOOKCONNECTENABLEDBUTNOAPPPROVIDED","Facebook Connect įjungtas, bet ne kaip API duomenis raktas ir paslaptis yra numatytos atitinkamos paraiškos");//Facebook connect is enabled, but no details like API key and Secret are provided for the corresponding application
define("_WELCOME","Sutikti");//Welcome
define("_FACEBOOKLOGININFO","Galite prijungti savo Facebook sąskaitą su esama eFront vienas suteikiant naudotojo vardą ir slaptažodį, kad sąskaitą arba sukurti naują sąskaitą, į mūsų sistemą, dabar pasirinkus vartotojo vardą ir dėl savo naują eFront sąskaitos slaptažodį");//You may connect your Facebook account with an existing eFront one by providing the user login and password of that account or create a new account into our system right now by selecting a user login and a password for your new eFront account
define("_FACEBOOKMERGEACCOUNT","Merge Facebook ir eFront sąskaitų");//Merge Facebook and eFront accounts
define("_EXISTINGLOGIN","");//Existing system login
define("_NEWLOGIN","Naujas Login");//New login
define("_MERGEWITHEXISTINGACCOUNT","Sujungti su esama sąskaita");//Merge with existing account
define("_CREATENEWACCOUNTTOMERGEWITHFACEBOOK","Sukurti naują paskyrą nuo savo Facebook profilis");//Create new account from your Facebook profile
define("_FACEBOOKMAPPEDACCOUNT","Facebook priskirti sąskaitą");//Facebook mapped account
define("_YOUHAVENTSETFACEBOOKACCOUNT","Jūs negalite nustatyti Facebook sąskaitą");//You haven&#039;t set a Facebook account
define("_COULDNOTCONNECTTOFACEBOOK","Nepavyko prisijungti prie Facebook");//Could not connect to Facebook
define("_LOGINWITHYOURFACEBOOKACCOUNT","Prisijunkite su savo Facebook sąskaitą");//Login with your Facebook account
define("_HERE","čia");//here
define("_MESSAGEPROPERTIES","Žinutė savybės");//Message properties
define("_TOPICPROPERTIES","Aktualios savybės");//Topic properties
define("_POLLPROPERTIES","Apklausa savybės");//Poll properties
define("_FORUMPROPERTIES","Forumas savybės");//Forum properties
define("_UPDATETHEME","Atnaujinti tema");//Update theme
define("_FACEBOOKLOGININFOONLYMERGE","Galite prijungti savo Facebook sąskaitą su esama eFront vienas teikiant vartotojo vardą ir slaptažodį, kad sąskaitą");//You may connect your Facebook account with an existing eFront one by providing the user login and password of that account
define("_MORETHANONEUSERWITHSAMEMAILENTERLOGIN","Yra daugiau nei vienas vartotojams su tuo pačiu elektroninio pašto adresą. Naudokite savo prisijungimo vardą žemiau esančią formą");//There are more than one users with the same Email address. Use your login in the form below
define("_MAPPEDACCOUNTSUCCESSFULLYDELETED","Atvaizduotos sąskaita buvo sėkmingai ištrintas");//Mapped account was successfully deleted
define("_THEMEPROPERTIES","Tema savybės");//Theme properties
define("_CHANGETHEME","Keisti temą");//Change theme
define("_LOGO","Logo");//Logo
define("_FAVICON","Favicon");//Favicon
define("_NOLOGOFOUND","No logo rasti");//No logo found
define("_DOWNLOADTHEME","Donwload tema");//Donwload theme
define("_ORSPECIFYREMOTETHEME","Arba nurodykite nuotolinio tema");//Or specify remote theme
define("_INSTALL","Įdiegti");//Install
define("_REMOTETHEMEXMLFILE","Nurodykite nuotolinio tema XML aprašymas URL file");//Please specify the URL of the remote theme's XML description file
define("_THEMEALREADYEXISTS","Su tuo pačiu pavadinimu tema jau");//A theme with the same name already exists
define("_COMMUNICATIONWITHTHIRDPARTY","");//Communication with 3rd party tools
define("_USERACTIVATIONSETTINGS","Vartotojo aktyvinimo / registracija");//User activation/registration
define("_LANGUAGESETTINGS","Kalbos parametrai");//Language settings
define("_SECURITYSETTINGS","Apsaugos parametrai");//Security settings
define("_CLEARCACHE","Clear cache");//Clear cache
define("_CLEARTEMPLATESCACHE","Valyti talpyklą Šablonai");//Clear templates cache
define("_CLEARTESTSCACHE","Išvalyti talpyklą testai");//Clear tests cache
define("_CLEAR","Aiškus");//Clear
define("_CREDIT","Kreditas");//Credit
define("_COURSECATALOG","Žinoma katalogas");//Course catalog
define("_PAYMENTS","Mokėjimai");//Payments
define("_AMOUNT","Kiekis");//Amount
define("_ADDMANUALPAYMENT","Pridėti vadovo mokėjimas");//Add manual payment
define("_METHOD","Metodas");//Method
define("_MANUAL","Rankinis");//Manual
define("_ACCOUNTS","Sąskaitų");//Accounts
define("_BALANCE","Likutis");//Balance
define("_ENABLEBALANCE","Įtraukti balansas");//Enable balance
define("_ENABLEVOUCHER","Įtraukti nuolaidų kuponą");//Enable discount voucher
define("_SEASONDISCOUNT","Sezonas nuolaida");//Season discount
define("_DISCOUNTPERIOD","Sezonas nuolaida intervalas");//Season discount interval
define("_VOUCHERDISCOUNT","Bon nuolaida");//Voucher discount
define("_DISCOUNTSTARTSAT","Sezonas nuolaida prasideda");//Season discount starts at
define("_ANDLASTS","trunka");//and lasts
define("_CREATEVOUCHER","Sukurti kvitas");//Create voucher
define("_AFTERPRICE","Po kaina");//After price
define("_BEFOREPRICE","Prieš kaina");//Before price
define("_SHOWCURRENCYSYMBOL","Rodyti simbolis valiutos");//Show currency symbol
define("_PAYMENT","Apmokėjimas");//Payment
define("_PAYUSINGYOURBALANCE","Mokėti naudotis savo sąskaitos likutį");//Pay using your account balance
define("_VOUCHER","Kvitas");//Voucher
define("_REVIEWANDCHECKOUT","Peržiūrėkite selekcijos ir apdaila");//Review selections and finish
define("_JOBS","Darbas");//Jobs
define("_SHOWCOURSEINCATALOG","Rodyti kursai katalogas");//Show course in catalog
define("_PASTESELECTED","Įklijuoti pasirinktą");//Paste selected
define("_SWITCHACCOUNT","Switch sąskaitą");//Switch account
define("_CONNECTED","Prisijungta");//Connected
define("_CANNOTMAPSAMEACCOUNT","Jūs negalite pridėti priskirti sąskaitą sau");//You can not add a mapped account with yourself
define("_EXPORTTHEME","Eksporto tema");//Export theme
define("_DEFAULTFORBROWSER","Numatytasis naršyklėje");//Default for browser
define("_MOBILECLIENT","Mobilus klientas");//Mobile client
define("_USETHEMEBROWSER","Naudokite tema pagal nutylėjimą ši naršyklė");//Use theme by default for this browser
define("_ACTIVETHEMEBROWSER","Default theme šios naršyklės");//Default theme for this browser
define("_JOBNOTASSIGNED","Darbo nepriskiriamas");//Job not assigned
define("_DISCOUNTVOUCHER","Nuolaida kvitas");//Discount voucher
define("_CLICKTOENTERDISCOUNTVOUCHER","Spustelėkite norėdami įvesti nuolaidų kuponą");//Click to enter discount voucher
define("_INVALIDVOUCHER","Kvito kodą, kurį įvedėte, yra neteisingas");//The voucher code you entered is not valid
define("_TOTALPRICEAFTERDISCOUNT","Bendra kaina po nuolaidos");//Total price after discount
define("_SUCCESSFULLYENROLLED","Priėmimo į doktorantūrą tvarka buvo sėkmingai baigtas");//The enrollment procedure was completed successfully
define("_SORRYYOUALREADYHAVETHELESSONSYOUSELECTED","Atsiprašome, tačiau atrodo, kad jau esate įtraukti į pamokas, pasirinktas");//We are sorry, but it seems that you are already enrolled to the lessons you selected
define("_ADDITIONALACCOUNTALREADYEXISTS","Ši sąskaita jau yra jūsų prijungti sąskaitų");//This account already exists in your mapped accounts
define("_TRIGGERINGUSERSNAME","Paleidimo vartotojo vardas");//Triggering user&#039;s name
define("_TRIGGERINGUSERSSURNAME","Paleidimo vartotojo vardas");//Triggering user&#039;s surname
define("_TRIGGERINGUSERSLOGIN","Paleidimo User&#39;s Login");//Triggering user&#039;s login
define("_TRIGGERINGUSERSTYPE","Paleidimo vartotojo tipą");//Triggering user&#039;s type
define("_TRIGGERINGUSERSEMAIL","Paleidimo vartotojo elektroninio pašto");//Triggering user&#039;s email
define("_FUTUREASSIGNMENTSWILL","Ateities užduotys bus taikomi visoms darbo vietos apibūdinami kaip:");//Future assignments will apply to all job positions described as: 
define("_FUTUREASSIGNMENTSWILLNOT","Būsimieji užduotis bus taikomos tik šio darbo vieta apibūdinama kaip:");//Future assignments will apply only to this job position described as: 
define("_NOCORRELATEDSKILLSHAVEBEENFOUND","Jokie kiti koreliuoja įgūdžiai buvo nustatyta");//No other correlated skills have been found
define("_ONNEWBRANCH","Naujas filialas to");//New branch addition
define("_ONBRANCHREMOVAL","Filialas pašalinimas");//Branch removal
define("_ONJOBASSIGNMENT","Darbo užduotis");//Job assignment
define("_ONJOBREMOVAL","Å alinti darbo nuo vartotojo");//Remove job from user
define("_JOBDESCRIPTIONNAME","Pareigos pavadinimas");//Job position name
define("_ENCRYPTURL","Koduoti URL");//Encrypt URL
define("_USERNAMEFORMATINFO","Formatas būdas prisijungimus atsiras sistemoje. Naudokite vardas # # Dėl vardas, pavardė # # Dėl pavardė, # # Dėl prisijungimo vardą ir # N # pirmą vardo pirmoji raidė");//Format the way logins appear in the system. Use #name# for the first name, #surname# for the last name, #login# for the login, #type# for the user type and #n# for the first name's initial letter
define("_USERNAMEFORMAT","Nick formatas");//Username format
define("_LDAP","LDAP");//LDAP
define("_SMTP","SMTP");//SMTP
define("_LOCALE","Locale");//Locale
define("_PHP","PHP");//PHP
define("_SOCIALOPTIONS","Socialinė puslapį");//Social options
define("_PHPINFO","PHP info");//PHP info
define("_APPEARANCE","IÅ¡vaizda");//Appearance
define("_SITELOGO","Puslapio logotipo");//Site logo
define("_CHANGELAYOUTFORTHEME","Pakeisti išdėstymą tema");//Change layout for theme
define("_LAYOUTFORTHEME","Išdėstymą tema");//Layout for theme
define("_RESETTHEME","Anuliuoti tema");//Reset theme
define("_THISWILLDELETECUSTOMBLOCKS","Ši veikla bus ištrinti visus pakeitimus, įskaitant muitinės blokai ir antraštės ir poraštės. Ar tikrai?");//This action will delete all modifications, including custom blocks and header/footer. Are you sure?
define("_THEMEFAVICON","Tema favicon");//Theme favicon
define("_THEMELOGO","Tema logotipas");//Theme logo
define("_USETHEMEFAVICON","Naudokite tema favicon");//Use theme favicon
define("_USETHEMELOGO","Naudokite tema logotipas");//Use theme logo
define("_SHOWSTUDENTCPANEL","Rodyti studentas valdymo skydelis");//Show student control panel
define("_FORWARD","Persiųsti");//Forward
define("_SENDER","Siuntėjas");//Sender
define("_ORIGINALMESSAGE","Original message");//Original message
define("_PRIORITY","Prioritetas");//Priority
define("_PLEASEPICKANOPTION","Prašome pasirinkti parinktį");//Please pick an option
define("_YOUHAVEMETCONDITIONS","Baigimas sąlygos tenkinamos, patvirtinimą, kol bus");//Completion rules met, confirmation pending
define("_OVERALLPROGRESS","Apskritai pažanga");//Overall progress
define("_THEORYPROGRESS","Teorija pažanga");//Theory progress
define("_AVERAGETESTSCOREOFLASTEXECUTIONS","Vidutinis bandymo rezultatas (skaičiuojant kiekvieno bandymo paskutinę vykdymas)");//Average test score (counting each test's last execution)
define("_AVERAGEPROJECTSCORE","Vidutinis projekto įvertinimas");//Average project score
define("_HELP","Padėti");//Help
define("_LOGOUTUSERAFTER","Atsijungti vartotojai po");//Logout users after
define("_MINUTESOFINACTIVITY","neveiklumo minučių");//minutes of inactivity
define("_ENABLED","Įjungta");//Enabled
define("_DISABLEDFORSTUDENTS","Neįgaliems studentams");//Disabled for students
define("_DISABLEDFORPROFESSORSANDSTUDENTS","Neįgaliesiems studentams ir dėstytojams");//Disabled for students and professors
define("_DISABLEDFORALL","Neįgaliesiems");//Disabled
define("_COPYPROPERTIESFROM","Kopijuoti savybėmis");//Copy properties from
define("_SHAREFOLDERWITH","Dalintis aplanką");//Share folder with
define("_CLONELESSON","Klonas pamoka");//Clone lesson
define("_START","Pradžia");//Start
define("_RESUMEALL","Atnaujinti visas");//Resume all
define("_SUSPENDALL","Sustabdyti visus");//Suspend all
define("_EXITALL","Uždarykite visus");//Exit all
define("_DAYLOWER","diena");//day
define("_LESSONUSERSNOTCOMPLETED","Vartotojai, kurie nebuvo baigti pamokas");//Users that have not completed the lesson
define("_NOUSEREMAILFOUND","Nėra pranešimų rasti");//no email found
define("_SENDIMMEDIATELY","Siųsti karto");//Send immediately
define("_MAXIMUMTIMEBETWEENNOTIFICATIONS","Didžiausias minučių tarp paskesnių pranešimo išsiuntimo rinkiniai");//Maximum minutes between successive notification sets dispatches
define("_POSITIVENUMBERREQUIRED","Teigiamas skaičius, reikalingas");//Positive number required
define("_EFRONTFILE","Efront nuosavybės");//Efront proprietary
define("_SCORM2004","SCORM 2.004");//SCORM 2004
define("_SCORM12","SCORM 1.2");//SCORM 1.2
define("_AICC","AICC");//AICC
define("_CSV","CSV");//CSV
define("_PDF","PDF");//PDF
define("_DOC","DOC");//DOC
define("_HTML","HTML");//HTML
define("_XML","XML");//XML
define("_AUTODETECT","Autodetekcija");//Auto detect
define("_GENERICSTRUCTURE","Bendrasis struktūra");//Generic structure
define("_IMPORTTYPE","Importo tipas");//Import type
define("_IMPORTFILE","Importuoti failą");//Import file
define("_IMPORTFROMURL","Importas iš URL");//Import from URL
define("_IMPORTFROMPATH","Importas iš kelio");//Import from path
define("_CHOOSEUNIT","Pasirinkite vienetas");//Choose unit
define("_USECRON","Naudoti cron");//Use cron job
define("_USECRONINFO","You can have notifications being sent by a cron job by executing<br> the send_notifications.php script located in the www/ <br>folder of your installation. However, it is essential that you define <br>the HTTP_HOST variable for the \$_SERVER variable. <br>A sample script that could be executed by cron is the following: <br><br>&lt;"."?php<br>\$_SERVER['HTTP_HOST'] = \"127.0.0.1\";<BR>include \"/home/user/eFront/www/send_notifications.php\";<BR>?".">");//You can have notifications being sent by a cron job by executing<br> the send_notifications.php script located in the www/ <br>folder of your installation. However, it is essential that you define <br>the HTTP_HOST variable for the \$_SERVER variable. <br>A sample script that could be executed by cron is the following: <br><br>&lt;"."?php<br>\$_SERVER['HTTP_HOST'] = \"127.0.0.1\";<BR>include \"/home/user/eFront/www/send_notifications.php\";<BR>?".">
define("_HOURSAFTEREVENT","valandas po įvykio");//hours after event
define("_HOURSBEFOREEVENT","valandas iki renginio");//hours before event
define("_AVAILABLEFOR","Prieinamas");//Available for
define("_DAYSAFTERREGISTRATION","dienų po registracijos");//days after registration
define("_NOTIFICATIONTIME","Laikas");//Time
define("_RESEND","Persiųsti laišką");//Resend email
define("_CERTIFICATESTATISTICS","Pažymėjimas ataskaitos");//Certificate reports
define("_WANTUSERSCERTIFICATEDALLCOURSES","Vartotojai, kurie gavo sertifikavimo bet žinoma");//Users that got a certification for any course
define("_EVENTSTATISTICS","Renginiai ataskaitos");//Event reports
define("_EVENTSMATCHINGTHECRITERIA","Renginiai atitikimo kriterijus");//Events matching criteria
define("_NOEVENTSFOUND","Nėra renginių atitinka jūsų paieškos kriterijus");//No events match your search criteria
define("_VISITEDTHESYSTEM","lankėsi sistemoje");//visited the system
define("_HASSETTHESCHEDULEDSTARTINGDATEFORLESSON","sukūrė starto dienos pamoka");//has set the scheduled starting date for lesson
define("_HASSETTHESCHEDULEDEXPIRYDATEFORLESSON","sukūrė reguliaraus galiojimo datą pamoka");//has set the scheduled expiry date for lesson
define("_HASPUBLISHEDTHEANNOUNCEMENT","paskelbė skelbimą");//has published the announcement
define("_HASASKEDFORANEWPASSWORD","ys slaptažodį");//asked for a new password
define("_WASREGISTEREDINTOTHESYSTEM","buvo įregistruotas į sistemą");//was registered into the system
define("_ACTIVATEDHISACCOUNTWITHEACTIVATIONMAIL","aktyvuoti savo sąskaitą elektroniniu paštu");//activated his account via email
define("_CREATEDTHETEST","sukurtas testas");//created the test
define("_CREATEDTHEBRANCH","sukurta filialas");//created the branch
define("_DELETEDTHEBRANCH","IÅ¡braukta filialas");//deleted the branch
define("_WASASSIGNEDTHEJOB","buvo paskirtas darbo");//was assigned the job
define("_WASREMOVEDFROMJOB","buvo pašalintas iš darbo");//was removed from job
define("_SCHEDULEDSTARTOFLESSON","Numatoma pradžios pamoka");//Scheduled start of lesson
define("_SCHEDULEDEXPIRYOFLESSON","Numatoma pabaigos pamokos");//Scheduled expiration of lesson
define("_HASFORGOTTENHISPASSWORD","turi Pamiršai savo slaptažodį");//has forgotten his password
define("_BLOCKFILENAME","Bloko vardas");//Block name
define("_VERSIONINFORMATION","Versiją");//Version information
define("_BUILD","statyti");//build
define("_INSTALLEDVERSION","Įdiegta versija");//Installed version
define("_LATESTVERSION","Paskutinė versija");//Latest version
define("_DOWNLOADANDINSTALL","Atsisiųsti ir įdiegti");//Download and install
define("_DOWNLOADINGFILE","Įkelti failą");//Downloading file
define("_EDITION","Leidimas");//Edition
define("_UPGRADEURL","URL skaityti naujas versijas iš");//Url to read new versions from
define("_SOMEFILESARENOTWRITABLE","Kai kurie failai nėra įrašomas");//Some files are not writable
define("_SOMEDIRECTORIESARENOTWRITABLE","Kai kurie katalogai nėra įrašomas");//Some directories are not writable
define("_ONFIRED","Pašalinti vartotoją iš bendrovės");//Remove user from company
define("_WASFIRED","buvo atleisti nuo kompanijos");//was laid off from the company
define("_GROUPASSIGNMENT","Grupės priskyrimo");//Group assignment
define("_WASASSIGNEDTOGROUP","buvo paskirtas į grupę");//was assigned to group
define("_REMOVALFROMGROUP","Išbraukimas iš grupės");//Removal from group
define("_WASREMOVEDFROMGROUP","buvo pašalintas iš grupės");//was removed from group
define("_ONNEWSKILL","Skill perleidimas");//Skill assignment
define("_WASASSIGNEDSKILL","buvo paskirtas įgūdžių");//was assigned skill
define("_ONSKILLREMOVAL","Sugebėjimas pašalinti");//Skill removal
define("_DOESNOTHAVEANYMORESKILL","neturi įgūdžių anymore");//does not have anymore the skill
define("_ONSKILLEDIT","Naudotojo įgūdžius edited");//User skill edited
define("_HADHISSKILLEDITEDTO","turi naują aprašymą įgūdžių");//has a new description for skill
define("_ONHCDHIRED","Vartotojo išnuomotos");//User hired
define("_WASHIRED","buvo pasamdytas bendrovė");//was hired to the company
define("_ONHCDLEFT","Vartotojo kairėje įmonę");//User left company
define("_HASLEFTHECOMPANY","paliko kompaniją");//left the company
define("_ONWAGECHANGE","Užmokesčio kaita");//Wage change
define("_HASHADHISWAGECHANGETO","gaus nauja darbo užmokesčio");//will be receiving a new wage of
define("_EVENTTYPE","Renginio tipas");//Event type
define("_ANYEVENT","Kuriuo atveju");//Any event
define("_PERIOD","Laikotarpis");//Period
define("_KEY","Raktas");//Key
define("_SEARCHCERTIFICATESBYKEY","Ieškoti pažymėjimą naudodamasis savo pagrindines");//Search for certificate using its key
define("_ENTERPARTOFCERTIFICATEKEY","Įveskite dalis sertifikavimo raktas");//Enter part of certification key
define("_SMARTYBLOCK","Naudokite Smarty kodą blokas");//Use smarty code in block
define("_EXPORTSETTINGS","Eksporto nustatymai");//Export settings
define("_IMPORTSETTINGS","Importuoti nustatymus");//Import settings
define("_SETTINGSFILE","Nustatymai failą");//Settings file
define("_SETTINGSIMPORTEDSUCCESFULLY","Nustatymai sėkmingai importuotas");//Settings imported successfully
define("_TOGGLEACCESSASSEPARATEPAGE","Toggle ryšys kaip atskiras puslapis");//Toggle access as a separate page
define("_LINKS","Nuorodos");//Links
define("_HASCERTIFICATED","gavo sertifikatą");//got certificate for
define("_WITHGRADE","laipsnio");//with grade
define("_WITHKEY","su pagrindiniu");//with key
define("_CERTIFICATEISSUE","Sertifikato išdavimo");//Certificate issue
define("_CERTIFICATEREVOKE","Sertifikato atšaukti / galios");//Certificate revoke/expire
define("_HASLOSTCERTIFICATE","pamestas pažymėjimas");//lost certificate for
define("_PREVIOUSCERTIFICATES","Ankstesnis ceriticates");//Previous ceriticates
define("_PRIVATE","Asmeninis");//Private
define("_WANTCERTIFICATESEXPIRED","Sertifikatų galiojimo laikas baigiasi");//Certificates that will expire
define("_MAXIMUMUSERS","Didžiausias vartotojams");//Maximum users
define("_MAXIMUMUSERSREACHEDFORLESSON","Didžiausias skaičius naudotojų ši pamoka bus pasiektas");//The maximum number of users for this lesson is reached
define("_MAXIMUMUSERSREACHEDFORCOURSE","Didžiausias vartotojų skaičius šiuo metu yra pasiektas");//The maximum number of users for this course is reached
define("_FILTERS","Filtrai");//Filters
define("_NOBEFOREUPLOAD","Negalima kopijuoti onunload Renginiai");//Don't copy onunload events
define("_GROUPSTATISTICS","Group reports");//Group reports
define("_BRANCHSTATISTICS","Filialas ataskaitos");//Branch reports
define("_CHOOSEGROUP","Pasirinkite grupę");//Choose group
define("_GROUPISNOTVALIDORYOUCANNOTSEEGROUP","Grupė yra neteisingas arba Jūs negalite matyti grupė");//The group is not valid or you cannot see the group
define("_REPORTSFORGROUP","Ataskaitų grupės");//Reports for group
define("_COUNTONLYGROUPUSERS","Grafas tik grupės vartotojams");//Count only group users
define("_GROUPUSERTRAFFIC","Grupės vartotojo eismo");//Group user traffic
define("_USERSTRAFFIC","Vartotojai eismo");//Users traffic
define("_ONLYFORGROUPLESSONS","Vienintelė grupė pamokos");//Only group lessons
define("_ONLYFORGROUPUSERS","Tik grupės vartotojams");//Only group users
define("_LESSONSTRAFFIC","Pamokos eismo");//Lessons traffic
define("_GROUPLESSONTRAFFIC","Grupės eismo pamokos");//Group lessons traffic
define("_ARCHIVE","Archyvas");//Archive
define("_ARCHIVEDON","Suarchyvuota");//Archived on
define("_RESTORESELECTED","Vėl eiga");//Restore selected
define("_ARCHIVEENTITY","Archyvas");//Archive
define("_LOADMATHTYPESASIMAGES","Rodyti math tipų vaizdai");//Display math types as images
define("_MATHIMAGESINFO","Rekomenduojami 8 Internet Explorer. Jūs taip pat ištrinti naršyklės talpyklą");//Recommended for Internet Explorer 8. You may also have to delete your browser&#039;s cache
define("_EDITCOURSESDIRECTION","Kategorija kursai");//Category courses
define("_GROUPROLE","Grupės bendrą vaidmuo");//Group common role
define("_GROUPONLY","Grupė");//Group
define("_YOUCANTDOTHESURVEYCONTACTLESSONPROFESSOR","Bet tu padarei apklausa ar jis yra neaktyvus");//Either you have done the survey or it is inactive
define("_CHOOSEBRANCH","Pasirinkite filialą");//Choose branch
define("_BRANCHISNOTVALIDORYOUCANNOTSEEBRANCH","Filialas yra neteisingas arba JÅ«s negalite matyti filialas");//The branch is not valid or you cannot see the branch
define("_REPORTSFORBRANCH","Ataskaitos Filialų");//Reports for branch
define("_BRANCHUSERS","Filialas vartotojams");//Branch users
define("_BRANCHUSERTRAFFIC","Filialas vartotojo eismo");//Branch user traffic
define("_CORRECTANSWERPERCENTAGE","Teisingas atsakymas procentas");//Correct answer percentage
define("_QUESTIONANALYSIS","Klausimų analizė");//Question analysis
define("_PARTICIPANTSCAP","Dalyviai");//Participants
define("_PERCENTWITHSCOREHIGHEREQUAL","Procentais rezultatas didesnis arba lygus");//Percent with score higher or equal
define("_PARTICIPATIONSTATISTICS","Dalyvavimas ataskaitos");//Participation reports
define("_YESABBREVIATION","Y");//Y
define("_NOABBREVIATION","Å ");//N
define("_TOGGLESIDEBAR","Toggle Sidebar");//Toggle sidebar
define("_SCOREDISTRIBUTION","Balą platinimas");//Score distribution
define("_CUMULATIVESCOREDISTRIBUTION","Kaupiamasis balas platinimas");//Cumulative score distribution
define("_SEARCHTYPE","Ataskaitos apie konkrečius");//Reports for a specific
define("_KEYUSAGE","Rakto");//Key usage
define("_INVALIDVERSIONKEY","Negaliojantis versija raktas");//Invalid version key
define("_SETTINGKEYFAILEDWITHCODE","Setting versija raktas nepavyko kodas");//Setting the version key failed with code
define("_THEREISNEWVERSION","Yra nauja versija!");//There is a new version available!
define("_RELEASENOTES","Release Notes");//Release notes
define("_VERSIONUPTODATE","Jūsų versija yra naujausia");//Your version is up to date
define("_CONTACTINGSERVER","Susisiekti su serveriu ...");//Contacting server...
define("_ERRORCONNECTINGTOLICENSESERVER","Sistema negali prisijungti prie serverio licencijas");//The system could not connect to license server
define("_LICENSESERVER","Serverio licenciją");//License server
define("_UPGRADESVALIDUNTIL","Atnaujinimai galioja iki");//Upgrades valid until
define("_ACTIVATEDON","Çjungta");//Activated on
define("_SERVERRESPONDED","Serverio atsakas");//The server responded
define("_FILEZEROSIZE","Nepavyko gauti tinkamą informaciją apie atnaujinimo failas");//Failed to retrieve proper information about the upgrade file
define("_FILECANNOTOPEN","Failas negali būti Naujausi");//The file could not be retrieved
define("_FILECANNOTBEWRITTENTOHOMEDIRECTORY","Įkeltas failas negali būti parašyta, kad jūsų namų kataloge");//The downloaded file could not be written to your home directory
define("_SHOWEMPTYBLOCKS","Rodyti tuščias blokai");//Show empty blocks
define("_INACTIVITYLOGOUT","Jūs buvote atsijungęs dėl ilgo neaktyvumo");//You have been logged out due to a long period of inactivity
define("_ABANDON","Abandon");//Abandon
define("_ABANDONALL","Atsisakyti visų");//Abandon all
define("_COMPLETIONPERCENTAGEBLOCK","Baigimas procentas blokas");//Completion percentage block
define("_UNITOPTIONSBLOCK","Vnt puslapį blokas");//Unit options block
define("_RIGHTBAR","Teisė Sidebar");//Right sidebar
define("_LEFTBAR","Liko Sidebar");//Left sidebar
define("_STUDENTCPANEL","Studentų valdymo skydelis");//Student control panel
define("_SMARTCONTENT","Smart turinio");//Smart content
define("_ZIPHANDLING","Zip tvarkymo metodas");//Zip handling method
define("_COMPLETION","Baigimas");//Completion
define("_SETALLTO","Nustatyti visiems");//Set all to
define("_INADEQUATEBALANCE","Nepakankamas likutis");//Inadequate balance
define("_PAYPALMODE","Paypal būdas");//Paypal mode
define("_SANDBOX","Smėlio");//Sandbox
define("_VIEWTRANSACTIONLOGFILE","Sandorio failą");//Transaction log file
define("_CURRENTSETADDRESSDOESNOTMATCHPAYPAL","Å iuo metu nustatyti adresas nesutampa gavo verslo adresas");//Currently set address does not match received business address
define("_UNSUPPORTEDOPERATIONTYPE","Nepalaikoma operacija tipas");//Unsupported operation type
define("_DUPLICATECOMPLETEDPAYMENT","Dviem egzemplioriais užpildytas mokėjimo");//Duplicate completed payment
define("_UNSUPPORTEDPAYMENTSTATUS","Nepalaikomas mokėjimo statuso");//Unsupported payment status
define("_YOUHAVECANCELLEDTHETRANSACTION","Jūs atšaukti sandorį");//You have cancelled the transaction
define("_TRANSACTIONCOMPLETELESSONSWILLBEASSIGNED","Sandoris buvo baigtas sėkmingai.");//The transaction was completed successfully. Your selection will be assigned shortly
define("_PAYPALDEBUG","Paypal debug mode");//Paypal debug mode
define("_MYACCOUNT","Mano sąskaita");//my Account
define("_MODULE","Modulis");//Module
define("_EMBEDTYPE","Įterpti turinį");//Embed content as
define("_INLINEIFRAME","Inline (iframe)");//Inline (iframe)
define("_NEWWINDOWPOPUP","Naujame lange (popup)");//New window (popup)
define("_POPUPPARAMETERS","Popup parametrai");//Popup parameters
define("_CLICKTOSTARTUNIT","Paspauskite mygtuką, norėdami pradėti vienetas");//Click on the button to start the unit
define("_STARTUNIT","Pradėti vienetas");//Start unit
define("_SCORM2004NOTSUPPORTED","Deja, SCORM 2004 nėra palaikoma šiame leidimas");//Unfortunately SCORM 2004 is not supported in this edition
define("_RESTOREDEFAULTNOTIFICATIONS","Restore default pranešimai");//Restore default notifications
define("_CONTENTPROGRESSEXCLUDINGTESTS","Turinio pažanga (be bandymų)");//Content progress (excl. tests)
define("_DATABASEVERSION","Duomenų bazės versija");//Database version
define("_DIFFERENTVERSIONSUPGRADENEEDED","Jūsų duomenų bazės versija yra kitokia nei kodo versijai. Paleiskite% nuorodą scenarijus");//Your database version is different than the code version. Please run the %link script
define("_UPGRADE","Atnaujinti");//Upgrade
define("_DOWNLOADEXPORTEDCOURSE","Parsisiųsti eksportuotų kursas");//Download exported course
define("_MAXDISCOUNT100","Maksimali nuolaida 100%");//The maximum discount is 100%
define("_REGISTRATIONUPDATE","Registracija / Atnaujinti");//Registration/Update
define("_ROWS","Eilutės");//Rows
define("_COMMANDFAILEDWITHOUTPUT","Komanda nepavyko po išėjimo");//The command failed with the following output
define("_PERHAPSDONTSUPPORTZIP","Patikrinkite ar jūsų sistema nepalaiko ZIP apdorojimo?");//Perhaps your system does not support zip processing?
define("_TOCREATECOURSEYOUMUSTFIRSTCREATECATEGORY","Siekiant sukurti, žinoma, pirmiausia turite sukurti kategorija");//In order to create a course, you must first create a category
define("_LESSONBRANCHESSELECTION","Pasirinkite pamoką šakos");//Select lesson branches
define("_LESSONBRANCHES","Pamoka Å¡akos");//Lesson branches
define("_COURSEBRANCHES","Žinoma šakos");//Course branches
define("_ALLOWSTUDENTSTOSPECIFYTOTALQUESTIONS","Leisti studentams nurodyti klausimų skaičius kiekvienoje bandymų vykdymo");//Allow students to specify number of questions in each test execution
define("_MAXIMUM","Didžiausias");//Maximum
define("_MINIMUM","Mažiausias");//Minimum
define("_REPETITIONS","Atkartojimas");//Repetitions
define("_MAINTAINHISTORY","IÅ¡laikyti istorijos");//Maintain history
define("_KEYISNOTFORTHISEDITION","Raktas netinka Å¡is leidimas");//The key is not suitable for this edition
define("_ILLEGALMODE","Nelegalus būdas");//Illegal mode
define("_MUSTSPECIFYQUESTIONNUMBER","Turite nurodyti klausimus");//You must specify the number of questions
define("_MUSTSPECIFYVALUEFROM","Turite nurodyti vertę");//You must specify a value from
define("_COURSEPROFESSORS","Kurso dėstytojai");//Course professors
define("_PROFESSORSOFCOURSE","Profesoriai žinoma");//Professors of course
define("_USERSUPERVISORS","Naudotojo vadovai");//User supervisors
define("_USEROPTIONSFOR","Options vartotojas");//Options for user
define("_MYSTATUS","Mano gyvenimą Statusas");//my Learning status
define("_MYCOURSES","Mano kursai");//my Courses
define("_CERTIFICATIONS","Sertifikatai");//Certificates
define("_MYCERTIFICATIONS","Mano sertifikatai");//my Certificates
define("_NOCERTIFICATESHAVEBEENISSUEDYET","Sertifikatai buvo išduoti iki vartotojo dar nėra");//No certificates have been issued to the user yet
define("_SUPERVISORTOACTIVATE","BÅ«ti aktyvuota vadovas");//To be activated by supervisor
define("_NOSUPERVISORSFOUND","Nr filialas priežiūros rasti");//No branch supervisors found
define("_PRINTCONTENT","Print");//Print content
define("_VERIFYFOLLOWINGINFOISCORRECT","Prašome įsitikinti, kad ši informacija yra teisinga");//Please verify that the following information is correct
define("_NOCATEGORIESDEFINED","Nėra apibrėžtų kategorijų");//There are no categories defined
define("_SUPERVISORMAILUSERACTIVATION","Priežiūros aktyvacijos laišką");//Supervisor email activation
define("_EMPLOYEEACCOUNTACTIVATIONMAILSUBJECT","Darbuotojo sąskaitą Activation Email");//Employee account activation email
define("_EMPLOYEEACCOUNTACTIVATIONMAILBODY","Šis el.pašto leidžia aktyvuoti naujos sistemos vartotojo");//This email enables you to activate the new system user
define("_ASSIGNEDTOBRANCH","paskirtas filialas");//assigned to branch
define("_BYCLICKINGONTHELINK","paspaudę šią nuorodą");//by clicking on the following link
define("_EMPLOYEEACCOUNTSUCCESSFULLYACTIVATED","Jūsų darbuotojo sąskaitą buvo sėkmingai aktyvuota");//The account of your employee was successfully activated
define("_SHOWHORIZONTALBAR","Skersiniais");//Horizontal bar
define("_BRANCHINFORMATION","Sektoriaus informacija");//Branch information
define("_BRANCHNAMEDESCRIPTION","Filialas lauko pavadinimas");//Branch field name
define("_JOBDESCRIPTIONDESCRIPTION","Darbo lauko vardas");//Job field name
define("_SUPERVISORDESCRIPTION","Įjungus vadovas lauko pavadinimas");//Activating supervisor field name
define("_LEAVEEMPTYTONOTUSE","Palikite tuščią ommit");//Leave empty to ommit
define("_PLEASESELECT","Pasirinkite");//Please select
define("_YOURSUPERVISORWILLACTIVATEYOURACCOUNT","Jūsų vadovas bus aktyvuoti savo sąskaitą");//Your supervisor will activate your account
define("_INVALIDPARAMETER","Neteisingi parametrai");//Invalid parameter
define("_IMS","IGS");//IMS
define("_IMSIMPORT","Importo IMS Content");//Import IMS Content
define("_IMSEXPORT","Eksporto IMS Content");//Export IMS Content
define("_UPLOADTHEIMSFILEINZIPFORMAT","IMS Įkelti failą į ZIP formatą");//Upload IMS file in ZIP format
define("_IMSOPTIONS","IGS galimybių");//IMS options
define("_SUCCESSFULLYIMPORTEDIMSFILE","IGS failas buvo sėkmingai importuotas");//IMS file was successfully imported
define("_TOOLTIP","Tooltip");//Tooltip
define("_HIDDEN","Paslėpti nuo vartotojų");//Hidden from users
define("_RESETSCORMDATA","Atstatyti naudotojo duomenis");//Reset user data
define("_TOGGLEADVENCEDPARAMETERS","Papildomi nustatymai");//Advanced settings
define("_ADDINSTANCE","Pridėti instancijos");//Add instance
define("_INSTANCE","Instancija");//Instance
define("_COURSECODE","Modulio kodas");//Course code
define("_TRAININGHOURS","Mokymo valandų");//Training hours
define("_COURSEINSTANCES","Modulio atvejais");//Course instances
define("_CAPACITY","Pajėgumas");//Capacity
define("_SEATSREMAINING","Vietos likusių");//Seats remaining
define("_STARTDATE","Pradžios data");//Start date
define("_AREYOUSUREYOUWANTTODELETEINSTANCE","Ar tikrai norite ištrinti šią instancijos?");//Are you sure you want to delete this instance?
define("_EDITCOURSEINSTANCE","Redaguoti instancijos");//Edit instance
define("_EDITLESSONSCOURSEINSTANCE","Instancijos pamokos");//Instance lessons
define("_EDITUSERSCOURSEINSTANCE","Instancijos vartotojai");//Instance users
define("_SKILLSOFFEREDINSTANCE","Instancijos įgūdžių");//Instance skills
define("_COURSEOPTIONSFORINSTANCE","Funkcijos, pavyzdžiui,");//Options for instance
define("_JUMPTO","Peršokti į");//Jump to
define("_PARENTCOURSE","Tėvų objektą");//Parent Course
define("_LOCATIONBRANCH","Vieta (filialas)");//Location (branch)
define("_SELECTBRANCH","Pasirinkite filialą");//Select branch
define("_SHARED","Bendri");//Shared
define("_UNIQUE","Unikalus");//Unique
define("_MODE","BÅ«das");//Mode
define("_USEONLYCOURSESINCATALOG","Naudokite tik kursų katalogas");//Use only courses in catalog
define("_ALLJOBS","Visi darbo vietų");//All jobs
define("_SHOWMOTTOONHEADER","Rodyti pavadinimas ir šūkis taip pat antraštė");//Show name and motto also on header
define("_ASSIGNCOURSES","Priskirti kursai");//Assign courses
define("_MASSCOURSESASSIGNMENTINFO","Pasirinkite kursai skirti visiems vartotojams rasti");//Select courses to assign to all the users found
define("_NOUSERSHAVEBEENFOUND","Nėra vartotojų, kurie buvo rasti");//No users have been found
define("_ASSIGNMENT","Paskyrimas");//Assignment
define("_ANYLOWESTLEVELBRANCH","Bet žemiausiu lygiu,");//Any at the lowest level
define("_ANYABOVETHELOWESTLEVELBRANCH","Bet virš žemiausio lygio,");//Any just above the lowest level
define("_NOCOURSESHAVEBEENREGISTERED","Nr kursai buvo įregistruoti");//No courses have been registered
define("_NOREQUIREDTRAININGSETYET","Nr privalomo mokymo buvo nustatytas dar");//No required training has been defined yet
define("_REQUIREDTRAINING","Reikalinga mokymo");//Required training
define("_NEWREQUIREDTRAININGCOURSE","Nauji mokymo sąlygos");//New training condition
define("_REQUIREDTRAININGCOURSES","Reikalinga mokymo kursai");//Required training courses
define("_ADDALTERNATIVETRAINING","Pridėti alternatyvaus mokymo");//Add alternative training
define("_HASREQUIREDTRAINING","Ar reikalingas mokymas");//Has required training
define("_SEARCHRESULTSINGLOSSARY","Paieškos rezultatai žodynėlis");//Search results in glossary
define("_NORESULTSFOUNDINGLOSSARY","No results found in glossary");//No results found in glossary
define("_PROJECTSSCORE","Projektai rezultatas");//Projects score
define("_TESTSSCORE","Testai rezultatas");//Tests score
define("_AUTOLOGIN","Automatinis prisijungimas");//Auto login
define("_ACCESSLINK","Prieiga nuorodą");//Access link
define("_AUTOLOGINITHLINK","Vartotojas galėtų prisijungti automatiškai nuorodą");//User can login automatically by link
define("_DEFAULTUSERTYPE","Numatytasis vartotojo tipą");//Default user type
define("_FORCEUSERANSERALLQUESTIONS","Force studentų atsakyti į visus klausimus");//Force student to answer all questions
define("_YOUHAVETOANSWERALLQUESTIONS","Jūs turite atsakyti į visus klausimus");//You have to answer all questions
define("_ALLOWINDEPENDENTLESSONS","Kad nepriklausomi pamokos");//Allow independent lessons
define("_NOPRESELECTEDDATE","Nr anksto nustatytą datą");//No preselected date
define("_CURRENTDATE","Dabartinė data");//Current date
define("_SHOWHELP","Parodyti pagalbą Nuorodos");//Display help links
define("_ALLOWUSERANSERALLRONG","Leisti studentams perdaryti tik neteisingai atsakė į klausimus");//Allow students to redo only the wrong answered questions
define("_ALLOWANSWERWRONGINFO","Tik tuomet, kai bandymo pakartojimų leidžiama");//Only if test repetitions are allowed
define("_USERREDOWRONG","Pakartoti tik neteisingai atsakė");//Redo only wrong answered
define("_DEFAULTTHEMECANNOTBEIMPORTED","Įprasta tema negali būti inported");//Default theme cannot be imported
define("_ACCESSEXPIRED","Prieiga pasibaigęs");//Access expired
define("_LESSONSCHEDULE","Pamokos planas");//Lessons schedule
define("_COURSESTARTSAT","Žinoma prasideda");//The course starts on
define("_COURSEENDSAT","Žinoma baigiasi");//The course ends on
define("_ENDDATE","Pabaigos data");//End date
define("_SELECTSKILLCATEGORY","Pasirinkite įgūdžių kategorijos");//Select skill category
define("_NOHEADERROWISDEFINEDORHEADERROWNOTCOMPATIBLEWITHIMPORTTYPE","Nr antraštės eilutėje buvo apibrėžtas arba antraštė neatitinka importo rūšis");//No header row was defined or header not compatible with import type
define("_IMPORTEDUSER","Importuotas vartotojas");//Imported user
define("_USERSTOCOURSES","Vartotojai kursai");//Users to courses
define("_USERSTOGROUPS","Vartotojai į grupes");//Users to groups
define("_IMPORTANYTHING","Viskas pripažintas");//Anything recognized
define("_DATATOIMPORT","Duomenys importo");//Data to import
define("_SUCCESSFULLIMPORTS","sėkmingai importo");//successfull imports
define("_FAILEDIMPORTS","Nepavyko importuoti");//failed imports
define("_REPLACEDUSER","Pakeistas vartotojas");//Updated user
define("_HEADERDOESNOTINCLUDEESSENTIALCOLUMN","Faile nėra būtina stulpelius");//The file does not contain the necessary columns
define("_REPLACEDEXISTINGASSIGNMENT","Pakeitė galiojančias priskyrimo");//Replaced existing assignment
define("_NEWCOURSEASSIGNMENT","Naujas kursų priskyrimo");//New course assignment
define("_NEWGROUPASSIGNMENT","Nauja grupė paskyrimo");//New group assignment
define("_USERSTOJOBS","Vartotojai darbo vietų");//Users to jobs
define("_USERSTOSKILLS","Vartotojai įgūdžiai");//Users to skills
define("_DATATOEXPORT","Duomenys eksporto");//Data to export
define("_MANDATORYFIELDS","Privalomi laukai");//Mandatory fields
define("_OPTIONALFIELDS","Laukeliai");//Optional fields
define("_CSVIMPORTEXPLAINATION","Pateikite failo antraštės eilutę, kurioje kiekvieniems importo tipą, visi privalomi ir bet neprivalomas laukas pavadinimai negu numatyta toliau bet kokia tvarka. Kiekvieno stulpelio pavadinimas reiškia jo prasmę. Neatpažintos Stulpeliai bus praleista, nepažeidžiant proceso šalių.");//Provide a file with a header line containing for each import type, all mandatory and any optional field titles from the ones provided below in any order. The title of each column denotes its meaning. Unrecognized columns will be ommitted, without affecting the rest of the procedure.
define("_NEWJOBASSIGNMENT","Naujų darbo vietų aprašymas paskyrimo");//New job description assignment
define("_NEWSKILLASSIGNMENT","Naujų įgūdžių paskyrimo");//New skill assignment
define("_REPLACEDEXISTINGBRANCH","Pakeitė galiojančias filialas");//Replaced existing branch
define("_REPLACEDEXISTINGJOB","Pakeitė buvusias pareigas");//Replaced existing job
define("_REPLACEDEXISTINGSKILL","Pakeitė esamas kvalifikacijos");//Replaced existing skill
define("_BRANCHALREADYEXISTS","Skyrius jau egzistuoja");//Branch exists already
define("_MISSINGSKILLCATEGORY","Trūksta kvalifikacijos kategorija");//Missing skill category
define("_SKILLALREADYEXISTS","Įgūdžių jau egzistuoja");//Skill exists already
define("_BRANCHDOESNOTEXIST","Filialo nėra");//Branch does not exist
define("_BRANCHNAMEAMBIGUOUS","Filialo pavadinimas yra dviprasmiškas");//Branch name is ambiguous
define("_JOBTITLEAMBIGUOUS","Darbo pavadinimas yra dviprasmiškas");//Job title is ambiguous
define("_SKILLAMBIGUOUS","Įgūdžių pavadinimas yra dviprasmiškas");//Skill name is ambiguous
define("_SKILLCATEGORYAMBIGUOUS","Įgūdžių kategorija yra dviprasmiškas");//Skill category is ambiguous
define("_MISSING_JOB_DESCRIPTION","Trūksta darbo aprašymas");//Missing job description
define("_SKILLDOESNOTEXIST","Šis įgūdis nėra");//This skill does not exist
define("_USERALREADYEXISTSINGROUP","Vartotojas jau yra grupės");//User already exists in group
define("_COUPONS","Kuponai");//Coupons
define("_COUPONCODE","Kupono kodas");//Coupon code
define("_TOTALUSES","Panaudojimas iš viso");//Total uses
define("_TOTALUSESBYSINGLEUSER","Panaudojimas iš viso vienu vartotojo");//Total uses by single user
define("_MAXIMUMUSESBYSINGLEUSER","Didžiausias naudoja vienu vartotojo");//Maximum uses by single user
define("_VALIDFROM","Galioja nuo");//Valid from
define("_DISCOUNT","Nuolaida");//Discount
define("_SUCCESSFULLYUPDATEDCOUPON","Sėkmingai atnaujintas kuponas");//Successfully updated coupon
define("_CREATEUNIQUECOUPON","Sukurkite unikalius kuponas");//Create unique coupon
define("_ADDCOUPON","Pridėti kuponas");//Add coupon
define("_COUPONPROPERTIES","Kupono savybės");//Coupon properties
define("_REPORTS","Ataskaitos");//Reports
define("_EXPIRED","Pasibaigęs");//Expired
define("_USES","Naudoja");//Uses
define("_VALIDUNTIL","Galioja iki");//Valid until
define("_USESREMAINING","Naudoja likusių");//Uses remaining
define("_MAXIMUMUSES","Didžiausias naudoja");//Maximum uses
define("_USESSOFAR","Naudoja iki Å¡iol");//Uses so far
define("_COUPON","Kuponas");//Coupon
define("_INVALIDCOUPON","Neteisingas kuponas");//Invalid coupon
define("_CLICKTOENTERDISCOUNTCOUPON","Spustelėkite norėdami įvesti diskonto kuponą");//Click to enter discount coupon
define("_TESTREDONE","Ištaisė");//Corrected
define("_CURRICULUMS","Mokymo programos");//Curricula
define("_CURRICULUM","Gyvenimo");//Curriculum
define("_ASSIGNCURRICULUMTOGROUPUSERS","Priskirti ugdymo grupės vartotojams");//Assign curriculum to group users
define("_ASSIGNCURRICULUMTOUSER","Priskirti ugdymo vartotojas");//Assign curriculum to user
define("_ADDCURRICULUM","Pridėti turinio");//Add curriculum
define("_EDITCURRICULUM","Redaguoti turinio");//Edit curriculum
define("_COULDNOTFINDCOURSE","Negaliu rasti kursai");//Could not find course
define("_IMPORTRESULTSFOR","Importo rezultatai");//Import results for
define("_COUPONUSAGE","Kupono naudojimo");//Coupon usage
define("_NEWPAYPALPAYMENT","Nauji mokėjimo PayPal");//New paypal payment
define("_NEWBALANCEPAYMENT","Naujas likutį");//New balance payment
define("_USEDCOUPON","Naudoti kuponą");//Used coupon
define("_PAYEDWITHBALANCE","Kreipiamas su pusiausvyra");//Payed with balance
define("_PAYEDWITHPAYPAL","Kreipiamas su paypal");//Payed with paypal
define("_YOUMUSTCOMPLETEALLTESTS","Jūs turite užpildyti visus bandymus");//You must complete all tests
define("_ELIMINATEPOSTXSS","Pašalinti &lt;script&gt; žodžius iš pareigų");//Remove &lt;script&gt; tags from POST
define("_LOGINREDIRECTPAGE","Nukreipimo naudotojo prisijungimo prie");//Redirect user after login to
define("_LESSONSCATALOG","Vartotojo pamoka katalogas");//User's lesson catalog
define("_USERDASHBOARD","Vartotojo valdymo skydelis");//User's dashboard
define("_NOTITLEPROVIDEDFORNEWJOB","No title numatytos pareigybės aprašyme");//No title provided for job description
define("_EDITORTYPE","Redaktorius tipas");//Editor type
define("_DONOTSHOWTESTAFTERSUBMITTING","Rodyti tik po pateikimo bandymas pranešimas");//Show only a message after submitting test
define("_TESTSUCCESSFULLYSUBMITTED","Šis bandymas buvo sėkmingai pateiktas");//This test was successfully submitted
define("_LEARNINGSTATUS","Mokymai statusas");//Learning Status
define("_HASNOTANEMAILADDRESS","nėra elektroninio pašto adresas");//has not an Email address
define("_FEEDBACK","Grįžtamasis ryšys");//Feedback
define("_SETFOUNDEMPLOYEESINTOGROUP","Įtraukti vartotojus į grupę");//Insert users into group
define("_INSERTINTONEWGROUP","Įtraukti į naują grupę");//Insert into new group
define("_INSERTINTOEXISTINGGROUP","Įtraukti į esamą grupę");//Insert into existing group
define("_NEWGROUPNAME","Naujos grupės pavadinimas");//New group name
define("_YOUSHOULDPROVIDEEXISTINGORNEWGROUP","Jūs turite arba pasirinkite esamą grupę arba išduoda naują grupės pavadinimą");//You should either select an existing group or provide a new group name
define("_SUBMITANDEDITGROUP","Pridėti ir redaguoti grupė");//Submit and edit group
define("_SEARCHGROUPUSERS","Paieška vartotojai galėtų įtraukti į grupę");//Search users to add to group
define("_AFTER","Po");//After
define("_BEFORE","Prieš");//Before
define("_PARTICIPATIONINTHECOURSESOFTHEGROUP","Dalyvavimas visų grupės kursų vartotojai");//Participation of all users in the courses of the group
define("_PARTICIPATIONOFGROUPUSERSINCOURSES","Dalyvavimas grupėje vartotojai sistemą kursai");//Participation of group users in the courses of the system
define("_PURGELOGS","Išvalyti Įrašai");//Purge logs
define("_LOGSSIZE","Įrašai dydis");//Logs size
define("_OLDESTLOG","Nuo seniausio įrašo žurnale");//Oldest log entry
define("_PURGELOGSOLDERTHAN","Išvalyti Įrašai vyresni nei");//Purge logs older than
define("_SUCCESSFULLYPURGEDLOGS","Sėkmingai išvalytas Įrašai");//Successfully purged logs
define("_ONLYXCANBEAPPLIEDATATIME","Tik% x subjektus, tvarkomi, kuris yra Å¡ios operacijos limitas");//Only %x entities where processed, which is the limit for this operation
define("_YOUCANNOTASSIGNUSERSBECAUSECURRICULUMISEMPTY","Jūs negalite priskirti vartotojams šią mokymo programą, nes ji neturi kursai");//You cannot assign users to this curriculum because it has no courses
define("_CURRICULUMPROPERTIES","Gyvenimo savybės");//Curriculum properties
define("_ENTRIES","Įrašai");//Entries
define("_ENTERPRISEOPTIONS","Įmonių puslapį");//Enterprise options
define("_SHOWORGANIZATIONCHARTTOUSERS","Rodyti organizacinė schema vartotojams");//Show organization chart to users
define("_SHOWUSERFORMTOUSERS","Rodyti asmens forma vartotojams");//Show training record to users
define("_SHOWUNASSIGNEDEMPLOYEESTOSUPERVISORS","Rodyti nepaskirstytasis vartotojams vadovai");//Show unassigned users to supervisors
define("_ALLOWUSERSTODELETEFILESSHAREDWITHSUPERVISORS","Leisti vartotojams ištrinti vadovas failai");//Allow users to delete supervisor shared files
define("_MYEMPLOYEEFORM","mano forma");//my Training record
define("_CLEARQUERYCACHE","Atviras užklausos talpyklos");//Clear query cache
define("_FEEDBACKOPTIONS","Atsiliepimai puslapį");//Feedback options
define("_OPTIONSFORFEEDBACK","Funkcijos ir atsiliepimai");//Options for feedback
define("_RECENTLYCOMPLETEDFEEDBACK","Neseniai baigtas Atsiliepimai");//Recently completed feedback
define("_PHPLIVEDOCXCONFIGURATIONFILEISNOTWRITABLE","PHP LiveDocx konfigūracijos failą (bibliotekų / phplivedocx_config.php) nėra įrašomas. Bet kokie pakeitimai, padaryti livedocx konfigūracija nebuvo išsaugotas");//PHP LiveDocx configuration file (libraries/phplivedocx_config.php) is not writable. Any changes you made to the livedocx configuration were not saved
define("_RESETPROGRESSDATA","Atstatyti pažanga duomenys");//Reset progress data
define("_DEBUGMODE","Debug režimas");//Debug mode
define("_GENERALSETTINGS","Bendrieji parametrai");//General settings
define("_FINISHLESSONMESSAGE","Sveikiname! Baigėte pamoką. Prašome pasirinkti vietą, kur nueiti dabar:");//Congratulations! You have finished the lesson. Please select a place to go now:
define("_NEXTLESSON","Kitas pamoka");//Next lesson
define("_LESSONFINISHED","Pamoka baigtas");//Lesson finished
define("_YOUAREATTHELASTLESSONYOUMAYVISIT","Jūs esate paskutinė pamoka galite apsilankyti");//You are at the last lesson you may visit
define("_FEEDBACKISDONE","Atsiliepimai daroma");//Feedback is done
define("_PROCEEDTOFEEDBACK","Pereikite prie atsiliepimai");//Proceed to feedback
define("_SUCCESFULLYMODIFIEDFEEDBACK","Sėkmingai kartą atsiliepimai");//Successfully modified feedback
define("_FEEDBACKSTARTEDAT","Atsiliepimai prasidėjo");//Feedback started at
define("_EXPLICITLYSELECTEDINFO","Gavėjai yra parenkami pagal sistemos sąsajos pagal įvykį. <BR> - "._NEWSURVEY .": gavėjai yra vartotojai dalyvaujančių tyrime. <BR> - "._ONJOBASSIGNMENT .": gavėjams vadovas pasirenka darbuotojas. <BR> - "._PROJECTEXPIRY .": gavėjai yra vartotojai, kurie buvo priskirti projekto.");//The recipients are selected by the system interface according to the event.<BR>- "._NEWSURVEY.": Recipients are the users participating in the survey.<BR>- "._ONJOBASSIGNMENT.": The recipients is the supervisor selected by the employee.<BR>- "._PROJECTEXPIRY.": Recipients are the users that have been assigned the project.
define("_ENROLLEDON","Dalyvaujantys");//Enrolled on
define("_JOBDOESNOTEXIST","Darbo neegzistuoja");//Job does not exist
define("_SEARCHFORUSER","Rasti vartotojams [profilis kriterijus]");//Find users [Profile criteria]
define("_SEARCHCRITERIA","Paieškos kriterijus");//Search criteria
define("_SUBMITFEEDBACK","Siųsti atsiliepimą");//Submit feedback
define("_FEEDBACKRESULTS","Atsiliepimai rezultatai");//Feedback results
define("_PASSWORDREMINDER","Slaptažodžio priminimas");//Reset password link
define("_MUSTCOMPLETEALLTESTS","Turi užpildyti visus bandymus");//Must complete all tests
define("_FEEDBACKSTATISTICS","Atsiliepimai pranešimų");//Feedback reports
define("_CHOOSEFEEDBACK","Pasirinkite Atsiliepimai");//Choose feedback
define("_REPORTSFORFEEDBACK","Pranešimas dėl atsiliepimai");//Report for feedback
define("_CURRENTLYBROWSINGFOLDER","Šiuo metu naršo kataloge");//Currently browsing folder
define("_CURRENTLYSHOWING","Rodomi");//Showing
define("_MATERIALINPROGRESS","Medžiaga pažanga");//Material in progress
define("_ALLMATERIAL","Visos medžiagos");//All material
define("_CACHEENTRYNOTFOUND","Krepšio nerastas");//Cache entry not found
define("_CACHEENTRYEXPIRED","Krepšio baigėsi");//Cache entry expired
define("_CACHEENTRYINVALID","Cache įrašas yra neteisingas");//Cache entry is invalid
define("_PURGENOTIFICATIONS","Išvalyti pranešimai");//Purge notifications
define("_NOTIFICATIONSSIZE","Pranešimai dydis");//Notifications size
define("_OLDESTNOTIFICATION","Nuo seniausio pranešimo");//Oldest notification
define("_PURGENOTIFICATIONSOLDERTHAN","Išvalyti pranešimai vyresniems kaip");//Purge notifications older than
define("_CURRENTUSERS","Dabartinis");//Current
define("_SELECTEDCOURSES","Pasirinkta kursai");//Selected courses
define("_MODULEFILESPRESENTNOTINSTALLED","Modulio failai yra, bet jis nėra įdiegtas");//Module files are present, but it is not installed
define("_DISABLEPAYMENTSNOTICE","Tai bus nustatyti visas pamokas ir paskaitas kaina 0");//This will set all lessons and courses price to 0
define("_SPECIFYIDFORSREENMATCHING","Nurodykite objektą ID ekrano atitikimo matmenys");//Specify object id for screen matching dimensions
define("_COMMASEPARATEDLIST","Atskirti kableliais sąrašas");//Comma separated list
define("_WEBSERVERAUTHENTICATION","Web serverio autentifikavimo");//Web server authentication
define("_USERSETTINGS","Vartotojo parametrai");//User settings
define("_THIRDPARTYTOOLS","3rd party įrankiai");//3rd party tools
define("_DONOTTAKEACCOUNTINCORRECTING","Ar ne geriau į jį atsižvelgti koreguojant");//Do not take it into account in correction
define("_AREYOUSUREYOUWANTTOINITIALIZELESSON","Ar tikrai norite inicijuoti pamoka? Tai bus ištrinti duomenis");//Are you sure you want to initialize lesson? This will permanently delete data
define("_EXTERNALTOOLS","Kitos priemonės");//External tools
define("_MATHSETTINGS","Math Nustatymai");//Math settings
define("_PHPLIVEDOCX","PHP livedocx");//PHP livedocx
define("_CANNOTACCESSIPBAN","Jūs negalite patekti į šį puslapį dėl šios IP yra uždraustas");//You cannot access this page due to the following IP being banned
define("_EMAILSETTINGS","Pašto nustatymus");//Email settings
define("_ERRORPAGEFORINVALIDLOGIN","Klaida puslapis rodomas vartotojo vardas yra dingęs ar prie tuščias");//Error page displayed when the username is missing or empty
define("_ERRORPAGEFORUNAUTHORIZED","Klaida puslapis rodomas vartotojui negali būti sukurtas");//Error page displayed when the user could not be created
define("_VARIABLEFORUSERNAME","Kintamasis, kurio sudėtyje Vartotojo vardas");//Variable that contains the username
define("_INCLUDEFILETHATHANDLESUSERCREATION","Pridėti failą kurie dirba su vartotojų kūrimas");//Include file that handles user creation
define("_WEBSERVERREGISTRATION","Web serverio registracija");//Web server registration
define("_USEORLOGICTOCORRECTANSWERS","Naudokite ar loginės apskaičiuoti teisingą atsakymą");//Use OR logic to calculate correct answer
define("_VARIABLEMUSTCONTAINLOGIN","Kintamasis% x turi būti &quot;%y&quot;, kad ir toliau");//The variable %x must contain &quot;%y&quot; in order to continue
define("_OPENUNITINPOPUP","Atidaryti vienetas lango");//Open unit in popup window
define("_USERALREADYEXISTSARCHIVED","Su nurodytu vardas jau egzistuoja (archyvą vartotojas)");//A user with the specified login already exists (archived)
define("_EVENTSSIZE","Renginiai dydis");//Events size
define("_OLDESTEVENT","Seniausi atveju");//Oldest event
define("_PURGEEVENTSOLDERTHAN","IÅ¡valyti Renginiai vyresni nei");//Purge events older than
define("_PURGEEVENTS","IÅ¡valyti Renginiai");//Purge events
define("_USERSEPERUSERTYPE","Vartotojai vienam vartotojui tipas");//Users per user type
define("_MINUTESPERUSER","Protokolas vienam vartotojui");//Minutes per user
define("_LOGINSPERDAY","Prisijungimai per dieną");//Logins per day
define("_ACCESSES","Užklausos");//Accesses
define("_ACCESSESPERUSER","Užklausos vienam vartotojui");//Accesses per user
define("_ACCESSESPERDAY","Užklausos per dieną");//Accesses per day
define("_OCCURENCES","Įvykiai");//Occurences
define("_SCORES","Natos");//Scores
define("_PROPAGATECOURSE","Paplitimas kursai");//Propagate course
define("_LESSONSTRUCTURE","Pamoka struktūra");//Lesson structure
define("_ADMINISTRATORCANNOTACCESSLESSONPAGE","Administratorius negali patekti pamoka puslapių");//An administrator cannot access lesson pages
define("_FAILEDPERMISSIONSMESSAGE","% X katalogų ir% Y failai negali rašyti serveryje. <br> Spauskite <a href = 'view_file.php?file=%z&action=download' target = '_NEW'>čia</a> norėdami parsisiųsti visą pranešimą");//%x directories and %y files are not writable by the web server.<br> Click <a href = 'view_file.php?file=%z&action=download' target = '_NEW'>here</a> to download a complete report
define("_CLICKHERETOSETPERMISSIONS","Spauskite čia, jei norite rašyti leidimus");//Click here to set write permissions
define("_CLICKHERETOUNSETPERMISSIONS","Spauskite čia norėdami išjungimo rašymo teises");//Click here to unset write permissions
define("_SETPERMISSIONS","Nustatykite failo");//Set permissions
define("_UNSETPERMISSIONS","Atšaukti leidimą");//Unset permissions
define("_SETPERMISSIONSINSTRUCTIONS","Ši operacija bus bandoma nustatyti teises į visus failus ir katalogus, kurie bus rašyti į interneto serverį. Tai yra privaloma, jei norite atlikti automatinį atnaujinimą ir gali būti naudinga tais atvejais jūs patiriate problemų metu arba po atnaujinimo. Kita vertus, palikus visus failus rašyti gali kelti grėsmę saugumui, tam tikromis aplinkybėmis.");//This operation will try setting permissions to all files and folders to be writable by the web server. This is mandatory if you wish to perform automatic upgrades and may be useful in cases you are experiencing troubles during or after upgrading. On the other hand, leaving all files writable may pose a security threat under certain circumstances.
define("_UNSETPERMISSIONSINSTRUCTIONS","Ši operacija bus bandoma nustatyti teises į visus failus ir katalogus, kurie bus ne rašyti į interneto serverį, išskyrus tuos, kurie privalomi sistema veiktų tinkamai. Tai yra saugus nustatymas, bet neleis sistemos modernizavimo automatiškai");//This operation will try setting permissions to all files and folders to be non-writable by the web server, except for those mandatory for the system to function properly. This is the most secure setting but will prevent the system from upgrading automatically
define("_CLICKHERETOCHECKPERMISSIONS","Spauskite čia norėdami patikrinti leidimus");//Click here to check permissions
define("_CHECKPERMISSIONS","Patikrinkite leidimus");//Check permissions
define("_CHECKPERMISSIONSINSTRUCTIONS","Ši operacija bus patikrinti, kurie failai ir aplankai jūsų sistema yra negali rašyti serverio");//This operation will check which files and folders of your system are not writable by the web server
define("_OPERATIONOUTCOME","Operacijos rezultatas");//Operation outcome
define("_NOOPERATIONPERFORMEDYET","Nr operacija, atliekama dar");//No operation performed yet
define("_SOMEFILESARENOTWRITABLEVISITMAINTENANCECLEANUPPERMISSIONS","Kai kurie failai / aplankai negali rašyti. Prašome apsilankyti \"teises\" skyrių išlaikymo -&gt; cleanup patikrinti leidimus ir peržiūrėti failus");//Some files/folders are not writable. Please visit the 'permissions' section in maintenance -> cleanup to check permissions and review these files
define("_OTHERWISEPLEASEREGISTER","Priešingu atveju, galite sukurti <button onclick = \"location='index.php?ctg=signup'\">naują paskyrą</button>");//Otherwise, you may create a <button onclick = \"location='index.php?ctg=signup'\">new account</button>
define("_FREELESSONSANDCOURSESWHEREASSIGNEDPLEASEREVIEWNONFREE","Jūs, buvo įtraukti į laisvas pamokas ir paskaitas. Prašome peržiūrėti žemiau savo pasirinkimą ne laisvas pamokas ir kursai");//You were enrolled to free lessons and courses. Please review below your selection of non free lessons and courses
define("_SUPERVISORS","Priežiūros");//Supervisors
define("_COURSEOPTIONS","Modulio puslapį");//Course options
define("_RESETEXECUTIONSFORALLUSERS","Atstatyti bausmė visiems vartotojams");//Reset executions for all users
define("_ADVANCEDUSERREPORTS","Vartotojai ataskaitų generatorius");//User reports generator
define("_ADDTOGROUP","Įtraukti į grupę");//Add to group
define("_ASSIGNCOURSE","Priskirti kursą");//Assign course
define("_ASSIGNLESSON","Priskirti pamoka");//Assign lesson
define("_REMOVECOURSE","Pašalinti kursai");//Remove course
define("_REMOVELESSON","Pašalinti pamoka");//Remove lesson
define("_REMOVEFROMGROUP","Pašalinti iš grupės");//Remove from group
define("_RESETLEARNINGPROGRESS","Atstatyti mokymosi pažangą");//Reset learning progress
define("_BUILDER","Statybininkas");//Builder
define("_ADDREPORT","Pridėti naują pranešimą");//Add new report
define("_CONDITIONTYPE","Būklė tipas");//Condition type
define("_CONDITIONSPECIFICATION","Būklė specifikacija");//Condition specification
define("_ADDCOLUMN","Pridėti stulpelį");//Add column
define("_RELATIONWITHTHEFOLLOWINGCONDITION","Santykis su Å¡alia");//Relation with next
define("_COLUMNTYPE","Tipas stulpelio");//Column type
define("_GRIDNAME","Tinklelis pavadinimas");//Grid name
define("_ALIGNED","Aligned");//Aligned
define("_SELECTREPORT","Pasirinkite pranešimą");//Select report
define("_AVAILABLEREPORTS","Galimos ataskaitos");//Available reports
define("_EDITREPORT","Redaguoti pranešimą");//Edit report
define("_NOREPORTSINTHESYSTEM","Nėra pranešimų, apibrėžtų šioje sistemoje. Prašom");//There are no reports defined in the system. Please 
define("_CREATEONE","sukurti vieną");//create one
define("_NEWREPORT","Naujas pranešimas");//New report
define("_REPORTNAME","Ataskaitos pavadinimas");//Report name
define("_SELECTCONDITION","Pasirinkite sąlyga");//Select condition
define("_ISNOT","nėra");//is not
define("_HASCOMPLETEDALLASSIGNEDLESSONS","Baigė visas priskiriamas pamokos");//Has completed all assigned lessons
define("_HASCOMPLETEDALLASSIGNEDCOURSES","Baigė visas priskiriamas kursai");//Has completed all assigned courses
define("_HAS","Ar");//Has
define("_HASNOT","Ar ne");//Has not
define("_ENROLLEDTO","DC į");//Enrolled to
define("_BETWEEN","Tarp");//Between
define("_ISASSIGNED","Priskiriama");//Is assigned
define("_ISNOTASSIGNED","Nėra priskirta");//Is not assigned
define("_DURINGLASTDAY","per paskutines 24 valandas");//last 24h
define("_DURINGLASTWEEK","praėjusią savaitę");//last week
define("_DURINGLASTMONTH","praėjusį mėnesį");//last month
define("_COLUMN","Skiltis");//Column
define("_SELECTCOLUMN","Pasirinkite stulpelį");//Select column
define("_LEAVEBLANKTOAUTOADJUST","Palikite tuščią, kad auto-adjust plotis");//Leave blank to auto-adjust width
define("_LEAVEBLANKTOUSECOLUMNNAME","Palikite tuščią, kad naudoti stulpelio pavadinimo");//Leave blank to use column name
define("_WIDTHPERCENTAGE","Plotis (%)");//Width (%)
define("_PLEASESELECTACOLUMN","Pasirinkite stulpelį");//Please select a column
define("_CHANGECOLUMNORDER","Pakeisti stulpelių tvarka");//Change the columns order
define("_VIEWINGREPORT","Peržiūri pranešimą");//Viewing report
define("_PLEASESELECTACONDITION","Pasirinkite sąlyga");//Please select a condition
define("_BASIC","Pagrindinis");//Basic
define("_LEARNING","Mokymasis");//Learning
define("_ENTERPRISE","Įmonė");//Enterprise
define("_DRAGITEMSTOCHANGEORDER","Vilkite elementus pakeisti siekiant");//Drag items to change order
define("_CUSTOMFIELDS","Vartotojo sukurti laukai");//Custom fields
define("_FORMATTEDLOGIN","Formatinio prisijungti");//Formatted login
define("_DEFAULTSORT","Numatytoji rūšiavimo");//Default sort
define("_ANDTAKESPRECEDENCE","&quot;and&quot; naudotojas turi viršenybę");//&quot;and&quot; operator takes precedence
define("_CURREPAGEOPERATIONS","Current page operacijos");//Current page operations
define("_ORSPECIFYANEWGROUPTOADDTO","Arba nurodykite naują grupę įtraukti į");//Or specify a new group to add to
define("_ADDTO","Pridėti į");//Add to
define("_REMOVEFROM","Pašalinti iš");//Remove from
define("_GROUPOPERATIONS","Grupės veikla");//Group operations
define("_CERTIFICATEOPERATIONS","Pažymėjimas operacijos");//Certificate operations
define("_LESSONOPERATIONS","Pamoka operacijos");//Lesson operations
define("_COURSEOPERATIONS","Modulio operacijos");//Course operations
define("_EXPORTTOCSV","Eksportuoti į CSV");//Export to csv
define("_NOEVENTCODEDEFINED","Jokiu kodu, apibrėžtu");//No event code defined
define("_FILESIMPORTEDSUCCESSFULLY","Failai sėkmingai importuotas");//Files imported successfully
define("_CONVERTFOLDERSTOHIERARCHY","Konvertuoti aplankus lizdinė struktūra");//Convert folders to nested hierarchy
define("_UNCOMPRESSRECURSIVELYIMPORT","Rozpakuj zip failas (-ai) ir importo kiekis");//Uncompress zip file(s) and import contents
define("_THEMELOCKED","Ši tema yra uždaryta");//The theme is locked
define("_BLANKREPORT","Tuščia ataskaita");//Blank report
define("_CUSTOMREPORTS","Kliento ataskaitos");//Custom reports
define("_ADMINISTRATORCONFIRMENROLLED","Sistemos administratorius peržiūrės ir aktyvuoti savo mokinių");//The system administrator will review and activate your enrollments
define("_REFRESHTABLE","Atnaujinti lentelė");//Refresh table
define("_REMOVEFROMSET","Pašalinti iš nustatytų");//Remove from set
define("_BRANCHTREE","Skyrius medis");//Branch tree
define("_CHANGECONDITIONORDER","Keisti sąlyga, kad");//Change condition order
define("_INDEX","Rodyklė");//Index
define("_EVENTDATETIME","Įvykio data ir laikas");//Event date and time
define("_CERTIFICATEFILEWASCORRUPTORMISSINGANDWASRESET","Sertifikato byla arba jis sugadintas ir taip buvo iš naujo");//The certificate file was missing or corrupt and thus was reset
define("_VISIBLEFROM","Matoma iš");//Visible from
define("_EXPIRESAT","Baigiasi");//Expires at
define("_CALENDARDISPLAYDATE","Kalendorius rodyti data");//Calendar display date
define("_GLOBAL","Global");//Global
define("_ALLDAY","Visą dieną");//All day
define("_CREATECALENDAREVENT","Sukurti įvykį kalendoriuje");//Create calendar event
define("_OVERWRITEIFFOLDEREXISTS","Perrašyti egzistuojantį aplanką");//Overwrite existing folder
define("_LANDINGPAGE","Nukreipimo puslapis");//Landing page
define("_EXPORTTOXLS","Eksportas į xls");//Export to xls
define("_SURVEYFAILEDTOBEPUBLISHED","Apklausa nepavyko kurie turi būti paskelbti");//Survey failed to be published
define("_PRINTCHART","Spausdinti diagramos");//Print chart
define("_RESPONSEDETAILS","Atsakymo informacija");//Response details
define("_SHOWINGONLYACTIVEENTITIES","Rodomi tik aktyvūs subjektai");//Showing only active entities
define("_SHOWINGONLYINACTIVEENTITIES","Rodomi tik neveikiančią subjektai");//Showing only inactive entities
define("_SHOWINGALLENTITIES","Rodoma aktyvios ir neaktyvios subjektai");//Showing both active and inactive entities
define("_EVENTDOESNOTEXIST","Šis renginys jau nebėra");//This event no longer exists
define("_CLEARQUEUEMESSAGES","Išvalyti eilėje pranešimų");//Clear queue messages
define("_APPLYTOUSERALLREADYTOJOBPOSITION","Taikyti vartotojų jau priklauso šis darbas pozicija");//Apply to users already belongs to this job position
define("_APPLYTOUSERALLREADYTOJOBPOSITIONHELP","Tai galima pridėti tik (ne pašalinti) naują atrankos į vartotojo");//This can only add (not remove) a new selection to a user
define("_SORTBY","RÅ«Å¡iuoti pagal");//Sort by
define("_TRAINING","Mokymas");//Training
define("_COMPLETEDLESSONS","Baigta pamokos");//Completed lessons
define("_INCOMPLETELESSONS","Neišsami pamokos");//Incomplete lessons
define("_COMPLETEDCOURSES","Baigė kursus");//Completed courses
define("_INCOMPLETECOURSES","Neišsami kursai");//Incomplete courses
define("_EDITCOLUMN","Stulpelyje Redaguoti");//Edit column
define("_LESSONSFORCOURSE","Pamokos metu");//Lessons for course
define("_TESTSFORLESSON","Testai pamoka");//Tests for lesson
define("_SETALLUSERSSTATUSCOMPLETED","Užbaigti visiems vartotojams");//Complete for all users
define("_LESSONTIMES","Pamokų laikas");//Lesson times
define("_MINUTESPERDAY","Minučių per dieną");//Minutes per day
define("_LOGOUTUSERAFTERMINUTES","Atsijungti naudotojo (min.)");//Log out user after (minutes)
define("_UPDATERPERIODSECONDS","Atnaujinimo laikotarpis (ms)");//Updater period (ms)
define("_RECOMMENDEDVALUEMORETHAN2000LESSTHANAUTOLOGOUTTIME","Rekomenduojama vertybės yra ne mažesni kaip 10000ms ir ne daugiau kaip 360000ms. Ji taip pat turi būti nustatytas mažesnis nei automatinio atsijungimo metu.");//Recommended values are no less than 10000ms and no more than 360000ms. It also must be set less than the auto logout time.
define("_MORETHANONEBRANCHESONLYFIRSTSHOWING","Daugiau nei 1 filialų (vietovių), susijusius su šio kurso, kuriame pirmasis");//More than 1 branches (locations) associated with this course, showing the first one
define("_INSERT","Įterpti");//Insert
define("_ASSIGNMENTAPPROVEDBY","Užduotis patvirtinta");//Assignment approved by
define("_EMPLOYEEIMMEDIATESUPERVISOR","Darbuotojo nedelsiant vadovas");//Employee's immediate supervisor
define("_SYSTEM_USER_DEACTIVATED","Vartotojo deaktyvuotas");//User deactivation
define("_WASDEACTIVATEDFROMTHESYSTEM","buvo išimtas iš sistemos");//was deactivated from system
define("_SUPERVISORAPPROVAL","Priežiūros patvirtinimo");//Supervisor approval
define("_APPROVE","Patvirtinti");//Approve
define("_GROUPKEYEXISTS","Unikalūs raktas jau yra");//Unique key already exists
define("_PARTOFCOURSES","Dalis kursai");//Part of courses
define("_THISLESSONISPARTOFCOURSESANDCANNOTCHANGEMODE","Ši pamoka yra dalis iš vieno ar daugiau kursų, todėl ji negali pakeisti režimą");//This lesson is part of one or more courses, so it cannot change mode
define("_THISLESSONHASUSERSENROLLEDPLEASEREMOVEBEFORESWITCHINGMODE","Yra vartotojai įtraukti į šią pamoką. Prašome unassign juos prieš įjungiant transporto rūšių");//There are users enrolled to this lesson. Please unassign them before switching modes
define("_COURSESINCOMPLETETOTAL","Kursai (nepilno / iš viso)");//Courses (incomplete/total)
define("_EXPORTFILES","Eksporto failai");//Export files
define("_PROGRAMMEDCOURSEEXPIRY","Modulio reguliaraus pabaigos");//Course scheduled expiration
define("_PROGRAMMEDCOURSESTART","Modulio reguliaraus pradžioje");//Course scheduled beginning
define("_SCHEDULEDSTARTOFCOURSE","Numatoma pradėti žinoma");//Scheduled start of course
define("_SCHEDULEDEXPIRYOFCOURSE","Numatoma galiojimo žinoma");//Scheduled expiration of course
define("_ALLCOURSEUSERS","Visi Žinoma, vartotojai");//All course users
define("_MOVEBLOCK","Perkelti blokas");//Move block
define("_EXPANDCOLLAPSEBLOCK","Išplėsti / sutraukti blokas");//Expand/collapse block
define("_DEFAULTLEARNERTYPE","Numatytasis besimokančiojo tipo");//Default learner type
define("_DEFAULTLEARNERTYPEINFO","Jei turite nustatyti grupės pagrindiniai šios grupės, tada vartotojai, kurie naudoja raktas bus įtrauktas į pamokas / kursai šio tipo. Jei turite nustatyti šios grupės turi būti numatytasis, tada nauji vartotojai bus priskirtas prie grupės pamokas su šio tipo");//If you have set a group key for this group, then users that use the key will be enrolled to lessons/courses having this type. If you have set this group to be default, then new users will be assigned to the group's lessons with this type
define("_DONTUSEDEFAULTGROUP","Nenaudokite numatytąjį tipą");//Don't use default type
define("_YOUHAVEBEENSUCCESSFULLYADDEDTOTHEGROUP","Jūs sėkmingai įtrauktas į grupę");//You have been successfully added to the group
define("_THISGROUPISINACTIVE","Ši grupė yra neaktyvus");//This group is inactive
define("_MAXIMUMKEYUSAGESREACHED","Raktas negali būti naudojamas bet daugiau kartų");//The key cannot be used any more times
define("_INVALIDSELECTIONPLEASEPICKFROMLIST","Atrankos jums padarė neteisingas. Prašome pasirinkti iš sąrašo variantą");//The selection you made is not valid. Please pick an option from the list
define("_YOUAREALREADYMEMBEROFTHISGROUP","Jūs jau esate šios grupės");//You are already member of this group
define("_AVERAGESCORES","Vidutinis balų");//Average scores
define("_PROJECTSAVERAGE","Vidutinis rezultatas visais projektų");//Average score in all projects
define("_SWITCHTOTREEVIEW","Perjungti į Medyje");//Switch to tree view
define("_SWITCHTOSIMPLEVIEW","Perjungti į paprastas vaizdas");//Switch to simple view
define("_BCCRECIPIENTS","Neatskleidžiama gavėjams (BCC)");//Undisclosed recipients (bcc)
define("_RESULTSFOR","Rezultatai");//Results for
define("_THANKYOUFORCOMPLETING","Dėkojame už užpildyti");//Thank you for completing
define("_NOREPORTSFOUNDINTHESYSTEM","Nr ataskaitas rasti sistemos");//No reports found in the system
define("_YOUMAYCREATEONE","Galite sukurti vieną");//You may create one
define("_YOUCANNOTCHANGEMODECOURSENOTEMPTY","Jūs negalite pakeisti pamoka režimu, nes yra vartotojai įtraukti į kursus");//You cannot change lesson mode because there are users enrolled to the course
define("_YOUCANNOTREMOVETHELASTELEMENT","Jūs negalite pašalinti paskutinį elementą");//You cannot remove the last element
define("_CONTAINS","Sudėtyje yra");//Contains
define("_NOTCONTAINS","Nėra");//Does not contain
define("_REMOVEOPTION","Pašalinti parinktį");//Remove option
define("_CONSIDERCORRECTWHENSCOREISGREATERTHAN","Apsvarstykite teisinga, kai sukauptus taškus yra didesnė arba lygi");//Consider correct when accumulated points are greater or equal to
define("_AUTOMATIC","Automatinis");//Automatic
define("_AUTOCORRECTOPTIONS","Auto-teisingas galimybes");//Auto-correct options
define("_QUESTIONCORRECTION","Klausimas korekcijos");//Question correction
define("_SEPARATEWORDSWITHPIPE","Atskiri žodžiai su vamzdis |");//Separate words with pipe |
define("_POINTS","Taškai");//Points
define("_THEUSERDOESNOTHAVETHISCOURSE","Vartotojas neturi šį kursą");//The user does not have this course
define("_THEUSERDOESNOTHAVETHISLESSON","Vartotojo nėra šios pamokos");//The user does not have this lesson
define("_USERACCESSGRANTED","Vartotojo prieiga suteikiama");//User access granted
define("_FORCECHANGEPASSWORD","Priverstinis slaptažodžio keitimas, kai pirmą kartą prisijungti");//Force password change upon initial login
define("_CHANGEPASSWORD","Keisti slaptažodį");//Change password
define("_OLDPASSWORD","Senas slaptažodis");//Old password
define("_NEWPASSWORD","Naujas slaptažodis");//New password
define("_ONLINETIME","Laikas internetu");//Time online
define("_ONLINESINCE","Internete nuo");//Online since
define("_MANUALLY","Rankiniu būdu");//Manually
define("_CLEAROPCODECACHE","Atviras kodas operacijos talpyklos");//Clear opcode cache
define("_USELOGO","Naudokite logotipą");//Use logo
define("_DEFAULTLOGO","Numatytąjį logotipą");//Default logo
define("_UPLOADSITELOGO","Įkelti svetainės logotipą");//Upload site logo
define("_ATLEAST","Bent");//At least
define("_ATMOST","Tuo labiausiai");//At most
define("_EQUALTO","Lygus");//Equal to
define("_SKILLSSTATISTICS","Įgūdžių ataskaitos");//Skill reports
define("_STATISTICSFORSKILL","Ataskaitos dėl įgūdžių");//Reports for skill
define("_CHOOSESKILL","Pasirinkite įgūdžių");//Choose skill
define("_SKILLGRAPH","Įgūdžių graph");//Skill graph
define("_TOTALSKILLS","Iš viso įgūdžių");//Total skills
define("_SCORMASYNCHROUNOUS","Asinchroninis SCORM komunikacijos");//Asynchronous SCORM communication
define("_SCORMASYNCHRONOUSEXPLANATION","Perjungti į asinchroniniu jei jums kyla problemų užbaigti SCORM kiekis (ypač jei jūs naudojate Adobe Sužavėk kuriamo turinio)");//Switch to asynchronous communication if you are experiencing trouble completing SCORM content (especially in case you are using Adobe Captivate generated content)
define("_WARNINGDISABLINGPAYMENTSWILLSETALLPRICESTOZERO","Įspėjimas: Išjungti mokėjimai bus nustatyti visos kainos iki 0");//Warning: Disabling payments will set all prices to 0
define("_MULTIPLEOPTIONS","Keli variantai");//Multiple options
define("_YOURSESSIONHASEXPIREDPLEASE","Jūsų sesija baigėsi. Prašome");//Your session has expired. Please
define("_CLICKHERE","spauskite čia");//click here
define("_TOLOGINAGAIN","prisijungti iš naujo");//to login again
define("_SESSIONEXPIRED","Plenarinio posėdžio pasibaigęs");//Session expired
define("_COMMASEPARATEDLISTOFUSERSOR1FORALL","Atskirti kableliais sąrašas vartotojai Rodyti derinti informacijos apie, arba 1 visiems vartotojams");//Comma separated list of users to show debug information on, or 1 for all users
define("_JANUARYSHORTHAND","Sau");//Jan
define("_FEBRUARYSHORTHAND","Vasaris");//Feb
define("_MARCHSHORTHAND","Kov");//Mar
define("_APRILSHORTHAND","Balandis");//Apr
define("_MAYSHORTHAND","Gegužės");//May
define("_JUNESHORTHAND","Birželis");//Jun
define("_JULYSHORTHAND","Liepa");//Jul
define("_AUGUSTSHORTHAND","Rugpjūtis");//Aug
define("_SEPTEMBERSHORTHAND","Rugsėjis");//Sep
define("_OCTOBERSHORTHAND","Spalis");//Oct
define("_NOVEMBERSHORTHAND","Lapkritis");//Nov
define("_DECEMBERSHORTHAND","Gruodis");//Dec
define("_YOUCANNOTACCESSTHEREQUESTEDRESOURCE","JÅ«s negalite naudotis reikalinga informacija");//You cannot access the requested resource
define("_PLEASESELECTAJOB","Prašome pasirinkti darbo aprašymas");//Please select a job description
define("_EDITJOBPLACEMENT","Redaguoti įdarbinimo");//Edit job placement
define("_NORESPONSE","&lt;no response&gt;");//&lt;no response&gt;
define("_ACCOUNT","Sąskaita");//Account
define("_ORGANIZATIONALDATA","Organizacinė profilis");//Organizational profile
define("_BLANKTOLEAVEUNCHANGED","Tuščia palikti nepakeistą");//Blank to leave unchanged
define("_OPTIONNUMBERSTARTINGFROMZERO","Įveskite sandorių vertės arba jo numerį, pradedant nuo 0");//Enter the option value or its number, starting from 0
define("_HIDESUPERVISORFROMUSERS","Slėpti vadovas iš vartotojų");//Hide supervisor from users
define("_HIDEJOBFROMUSERS","Slėpti darbo naudotojų");//Hide job from users
define("_YOUMUSTSPECIFYADEFAULTVALUEFORMANDATORYELEMENTS","Jūs turite nustatyti numatytąją vertę privalomi elementai");//You must specify a default value for mandatory elements
define("_USETHECURRENTDATE","Naudokite esamą datą");//Use the current date
define("_USERSCANCHANGEINFO","Sąskaita keisti");//Account change
define("_USERSCANCHANGEPASS","Slaptažodžio keitimas");//Password change
define("_VIEWFEEDBACK","Peržiūrėti atsiliepimus");//View feedback
define("_SHOWINCOMPLETEQUESTIONSEACHTIME","Rodyti neišsamus klausimų kiekvienoje vykdymas");//Show incomplete questions in each execution
define("_RETAINBESTEXECUTION","IÅ¡saugoti geriausias rezultatas");//Retain best score
define("_AVERAGETESTSCOREOFACTIVEEXECUTIONS","Vidutinis bandymo rezultatas (skaičiuojant kiekvieno bandymo aktyvų vykdymas)");//Average test score (counting each test's active execution)
define("_SCOREONACTIVEEXECUTION","balas aktyvus vykdymas");//score on active execution
define("_YOUCANUSEASTERISK","Jei nurodysite žodį, kuris baigiasi žvaigždute (*), tik jo pirmoji dalis, bus svarstomi. Pavyzdžiui, jei nurodysite 'išmokti*', tada ir 'mokymosi' ir 'mokytis' bus laikoma teisinga.");//If you specify a word that ends with an asterisk (*), only its first part will be considered. For example, if you specify 'learn*', then both 'learning' and 'learn' will be considered correct.
define("_COURSELESSONSRULES","Modulio pamoka taisyklės");//Course lesson rules
define("_RULESBETWEENCOURSES","Taisyklės tarp kursai");//Rules between courses
define("_COURSEDEPENDSON","Modulio priklauso nuo");//Course depends on
define("_YOUCANNOTSETSAMECOURSEASRULE","Jūs negalite nustatyti žinoma kaip pati prielaida");//You cannot set the course as a prerequisite of itself
define("_DISPLAYALTERNATIVESINSELECTBOX","Rodyti alternatyvas pasirinkite langelį");//Display alternatives in select box
define("_CHECKINGTHISWILLDISPLAYLISTBOXFIRSTISCORRECT","Jei pažymėsite šią rodys sąrašo lauką su visais alternatyvas, vietoj teksto lauką. Šiuo atveju tik pirmasis variantas yra laikomas teisingu");//Checking this will display a list box with all the alternatives, instead of a text box. In this case, only the first option is considered correct
define("_SHOWANSWERSIFSTUDENTPASSED","Rodyti teisingus atsakymus tik tada, jei studentas išlaikė testą");//Show correct answers only if student passed the test
define("_OPTIONSCHECKER","Nustatymai tikrintuvas");//Settings checker
define("_CHECKBROWSER","Tikrinimas naršyklė");//Checking browser
define("_CHECKRESOLUTION","Tikrinimas ekrano skiriamoji geba");//Checking screen resolution
define("_CHECKPOPUPBLOCKER","Tikrinimas, ar iškylančių langų blokavimą");//Checking for Popup blocker
define("_CHECKCOOKIES","Tikrinimas Cookie valstybės ...");//Checking Cookie state
define("_CHECKFLASH","Tikrinimas Flash");//Checking for Flash
define("_CHECKACROBAT","Tikrinimas, ar Adobe Reader");//Checking for Adobe Reader
define("_CHECKBROWSERIE6","Internet Explorer 6, aptikti. Ši naršyklė yra pasenusi ir funkcijos gali būti paveikti");//Internet Explorer 6 detected. This browser is obsolete and functionality may be affected
define("_CHECKBROWSERFAILED","Deja naršyklė, kurią naudojate, yra nepalaikomas");//Unfortunately the browser that you are using is not supported
define("_CHECKRESOLUTIONFAILED","Jūsų ekrano skiriamoji geba neatitinka minimalių reikalavimų");//Your screen resolution does not meet the minimum requirement of
define("_CHECKPOPUPBLOCKERFAILED","Iškylančių langų blokavimą aptiktas. Prašau leisti iššokantys langai šioje svetainėje ir bandykite dar kartą");//Popup blocker detected. Please allow popups for this site and try again
define("_CHECKCOOKIESFAILED","Slapukai atrodo išjungtas. Prašome įjungti slapukų");//Cookies appear to be disabled. Please enable cookies
define("_CHECKFLASHFAILED","Flash neįdiegta, pasenusi");//Flash is not installed, out of date
define("_CHECKACROBATFAILED","Adobe Reader nėra įdiegtas");//Adobe Reader is not installed
define("_CHECKJAVASCRIPT","Tikrinimas Javascript,");//Checking Javascript
define("_CHECKJAVASCRIPTFAILED","Javascript yra išjungtas jūsų naršyklėje");//Javascript is not enabled in your browser
define("_YOUMUSTHAVESETEMAILSUPERVISORACTIVATION","Turite įjungti vadovas pašto aktyvavimo iš sistemos parametrai");//You must have enabled supervisor email activation from system settings
define("_YEARRANGEFROM","Metai nuo");//Year range from
define("_YEARRANGETO","Metai iki");//Year range to
define("_GROUPNAMEDESCRIPTION","Grupės pavadinimas aprašymas");//Group name description
define("_GROUPINFORMATION","Grupės informacija");//Group information
define("_CONTRAINACCESSTOCONTENT","Apriboti prieigą prie turinio failus prisijungę vartotojai");//Constrain access to content files to logged in users
define("_COMPRESSTESTS","Suspausti bandymo rezultatus duomenų bazėje");//Compress test results in database
define("_MAINTENANCETASKS","Techninės priežiūros užduotys");//Maintenance tasks
define("_CLICKHERETOCOMPRESSTESTS","Spauskite čia norėdami suspausti baigti bandymai");//Compress completed tests
define("_CLICKHERETOUNCOMPRESSTESTS","Spauskite čia norėdami zdekompresować baigti bandymai");//Uncompress completed tests
define("_COMPRESS","Suspausti");//Compress
define("_DATABASETASKS","Duomenų bazė uždaviniai");//Database tasks
define("_PLEASEBACKUPBEFORECOMPRESSING","Prašome atsarginę kopiją jūsų duomenų prieš suspaudžiant / uncompressing baigti bandymai");//Please backup your data before compressing/uncompressing completed tests
define("_CONFIGURATION","Konfigūracija");//Configuration
define("_SYSTEMOPTIONS","Sistemos galimybės");//System options
define("_CASUAL","Atsitiktinis");//Casual
define("_YOUCANNOTEDITTHISUSER","JÅ«s negalite naudotis Å¡ia vartotojo informacija");//You cannot access this user's information
define("_ENABLEVIRTUALKEYBOARD","Įjungti virtualią klaviatūrą");//Enable virtual keyboard
define("_THEFILEAPPEARSEMPTYPERHAPSITISNOTFORMATTEDCORRECTLY","Bylos atrodo tuščias. Galbūt tai nėra teisingai suformatuotas?");//The file appears to be empty. Perhaps it is not formatted correctly?
define("_PROGRAMMEDCERTIFICATEEXPIRY","Pažymėjimas reguliaraus pabaigos");//Certificate scheduled expiration
define("_TESTPASSWORD","Bandymo slaptažodį");//Test password
define("_SORRYYOUDONOTHAVEACCESSTOTHISBRANCH","Atsiprašome, jūs neturite prieigos prie šio filialo");//Sorry, you do not have access to this branch
define("_SHOWCOMPLETEORGCHART","Rodyti visą organizacijos schemą vartotojai");//Show full organization chart to users
define("_YOUCANNOTCOPYFROMTHESAMELESSON","Jūs negalite kopijuoti iš tos pačios pamokos");//You can not copy from the same lesson
define("_MESSAGESSTUDENTS","Žinutės iš studentų");//Messages from students
define("_CLICKHERETOREDELETEOLDTOKENS","Ištrinti API žetonai daugiau nei vieno mėnesio amžiaus");//Delete api tokens more than one month old
define("_ADDNEWCONDITION","Pridėti naują sąlygą");//Add new condition
define("_CLICKHERETOREDELETEADVANCEDREPORTVIEWS","Ištrinti Išplėstinės ataskaitos peržiūros");//Delete advanced report views
define("_STANDALONELESSONSAVERAGE","Vidutinis visų standalone pamokų");//Average score in all standalone lessons (New)
define("_SCORECALCULATIONMODE","Balas skaičiavimo būdas");//Score calculation mode (New)
define("_TRIGGERINGUSERS","Įjungiamasis vartotojo energijos");//Triggering user&#039;s (New)
define("_MODIFIED","Modifikuota");//Modified (New)
define("_USERSSELFENROLL","Vartotojai gali pridėti save");//Users can add themselves (New)
define("_SPENTTIMEINLESSON","Pamokų laikas");//Time in lesson (New)
define("_TOTALTIMESPENTONTHISUNIT","Laikas vienetą");//Time in unit (New)
define("_YOUMUSTSPENDXMINUTESINLESSON","Jūs turite išleisti% x minučių studijuoja turinio");//You must spend %x minutes studying content (New)
define("_MUSTSPENDXMINUTESINLESSON","Turi išleisti% x minučių studijuoja turinio");//Must spend %x minutes studying content (New)
define("_TOTALTIMESPENTONTHISLESSON","Pamokų laikas");//Time in lesson (New)
define("_TIMERS","Laikmačiai");//Timers (New)
define("_PREVIOUSUNIT","Ankstesnis vienetas");//Previous unit (New)
define("_NEXTUNIT","Kitas vienetas");//Next unit (New)
define("_PREVIOUSLESSON","Ankstesnis pamoka");//Previous lesson (New)
define("_CONSTRAINAPIIP","IP leidžiama prisijungti prie API");//IPs allowed to connect to the API (New)
define("_LOGOUTUSERIFINACTIVEFORMINUTES","Atsijungti jei neaktyvūs (minutėmis)");//Log out user if inactive for (minutes) (New)
define("_COMPLETEAFTERSECONDS","Užpildyti po (sekundės)");//Complete after (seconds) (New)
define("_APPLYFUNCTIONTOALLUNITS","Visi vienetai funkcija");//Apply a function to all units (New)
define("_SCORMSPECIFICPROPERTIES","SCORM 1.2 savybės");//SCORM 1.2 properties (New)
define("_ALLUNITSPROPERTIES","Visi vienetai savybės");//Properties for all units (New)
define("_YOUMAYWANTTODISABLEENABLERESETPASSWORDTOO","Galbūt norėsite išjungti nuorodą &quot;Pakeisti slaptažodį&quot; bendruosius parametrus");//You may want to disable &quot;reset password&quot; link as well, in general settings (New)
define("_FORTHISLESSON","Dėl dabartinės pamoka");//For current lesson (New)
define("_FORANYLESSON","Už bet kokią pamoką");//For any lesson (New)
define("_SHAREDGLOSSARY","Bendri žodynėlis");//Shared glossary (New)
define("_CHARACTERSMAX50ONLYNOSPACES","Tik raidės, maksimalus ilgis 50 simbolių be tarpų");//Letters only, maximum 50 characters length, without spaces (New)
define("_MANDATORYFORUSERS","Privalomas vartotojams");//Mandatory for users (New)
define("_CHECKBOX","Žymimąjį langelį");//Checkbox (New)
define("_PLEASEFILLINMISSINGMANDATORYFIELDS","Prašome užpildyti trūkstamas privalomus laukus");//Please fill in missing mandatory fields (New)
define("_SUBMITACTION","Pateikti veiksmų");//Submit action (New)
define("_SHOWONLYTEST","Rodyti tik bandymas");//Show only test (New)
define("_SHOWSCORE","Rodyti testas + išvardytų atsakymų + balu");//Show test + given answers + score (New)
define("_SHOWATHANKYOUMESSAGE","Rodyti padėkos pranešimą");//Show a thank-you message (New)
define("_SHOWGIVENANSWERSNEW","Rodyti testas + išvardytų atsakymų");//Show test + given answers (New)
define("_SHOWRIGHTANSWERSNEW","Rodyti testas + atsako + balu + teisingus atsakymus");//Show test + given answers + score + correct answers (New)
define("_SHOWANSWERSIFSTUDENTPASSEDNEW","Rodyti testas + išvardytų atsakymų + balu + teisingus atsakymus tik tuo atveju, jei studentas išlaikė išbandymą");//Show test + given answers + score + correct answers only if student passed the test (New)
define("_MAXIMUMPMUSAGESPACE","Maksimali naudojimo vietos asmeninius pranešimus");//Maximum usage space in private messages (New)
define("_MAXIMUMPMUSAGESPACEINFO","Nustatykite vartotojo leidžiama naudojimo vietos dydis MB");//Define user allowed usage space size in MB (New)
define("_YOUHAVETODELETEFILESFROMYOURSPACE","Jūs turite ištrinti kai kurių didelių dydžio (su priedais) iš savo erdvės");//You have to delete some big-sized messages (with attachments) from your space (New)
define("_ADDBALANCE","Pridėti balansas");//Add balance (New)
define("_CURRENTBALANCEINYOURACCOUNT","Dabartinis likutis jūsų sąskaitoje");//Current balance in your account (New)
define("_THEREWASATTACHMENTCUTBECAUSEOFQUOTA","Buvo šį message.It areštas buvo sumažinti, nes buvo viršyta maksimali naudojimo erdvėje leidžiama. Prašome ištrinti kai kuriuos pranešimus su priedais ir susisiekti pranešimo siuntėjui");//There was an attachment in this message.It was cut because you have exceeded maximum usage space allowed. Please delete some messages with attachments and contact message sender (New)
define("_CONNECTEDUSERS","Prisijungę vartotojai");//Connected users (New)
define("_PLEASENOTEFILESARESHAREDWITHSUPERVISOR","Atkreipkite dėmesį, kad visus failus įkeliate čia yra dalijamasi su savo vadovui (-ų)");//Please note that any files you upload here are shared with your supervisor(s) (New)
define("_REPLACEASSIGNMENTS","Pakeisti užduotis");//Replace assignments (New)
define("_REPLACEASSIGNMENTSEXPLANATION","Tikrinant šią pakeis visiems vartotojams dabartinės pareigos iš CSV failo");//Checking this will replace all users' current assignments with those from the csv file (New)
define("_LESS","mažiau");//less (New)
define("_COURSESREGISTRATIONS","Žinoma registracijos");//Course registrations (New)
define("_INACTIVEREGISTRATIONS","Neaktyvūs registracijos");//Inactive registrations (New)
define("_BUYBALANCE","Pirkti balansas");//Buy balance (New)
define("_COMPLETEUNITOPTIONS","Vienetas užbaigimo pasirinktis");//Unit completion options (New)
define("_COMPLETEAFTERTIMEELAPSED","Atliktas po laiko praėjo");//Complete after time elapsed (New)
define("_REMEMBERLOGIN","&quot;Laikyti mane&quot; parinktį prisijungęs");//&quot;Keep me logged in&quot; option (New)
define("_PASSWORDSALT","Slaptažodis druskos");//Password salt (New)
define("_CEUS","CEUs");//CEUs (New)
define("_TOTALCEUS","IÅ¡ viso CEUs");//Total CEUs (New)
define("_BRANCHWITHSUBBRANCHES","Filialas ir filialai");//Branch and sub-branches (New)
define("_KEEPMELOGGEDIN","Prisiminti prisijungęs");//Keep me logged in (New)
define("_YOAURENOTALLOWEDTOACCESSTHISUNIT","Jums neleidžiama naudotis šio vieneto");//You are not allowed to access this unit (New)
define("_STARTWITHPIPEIFWANTEMPTYCHOICE","Pradėkite nuo vamzdžio |, jei norite tuščias pasirinkti");//Start with pipe | if you want an empty choice (New)
define("_YOUCANTADDTHISBALANCE","Jūs negalite pridėti šį balansą");//You cannot add this balance (New)
define("_DISPLAYRESULTSTOSTUDENTS","Rodyti rezultatus studentams");//Display results to students (New)
define("_CHECKJAVA","Java plugin tikrinimui");//Checking Java plugin (New)
define("_CHECKJAVAFAILED","Nėra įdiegta Java įskiepiai");//Java plugin is not installed (New)
define("_LOADVIDEOJS","Apkrova videojs");//Load videojs (New)
define("_SENDMODE","Siųsti režimu");//Send mode (New)
define("_EMAILANDPM","Elektroninio pašto adresą ir asmeninę žinutę");//Email and personal message (New)
define("_ACTIVETIMEINLESSON","Aktyvus kartą pamoką");//Active time in lesson (New)
define("_TOTALACTIVELESSONTIME",", Bendras aktyviųjų pamoka laikas");//Total active lesson time (New)
define("_ACTIVELESSONTIMES","Aktyvios pamoka kartų");//Active lesson times (New)
define("_PLEASEREMEMBERTOSETUPAPASSWORD","Prašome prisiminti slaptažodį");//Please remember to set up a password (New)
define("_ISLDAPUSER","LDAP vartotojo");//Ldap user (New)
define("_REPORTSCONDITION","Sąlyga");//Condition (New)
define("_USEMYSQLWILDCARDS","Galite naudoti MySQL pakaitos simbolius,% ir ");//You can use mysql's wildcard characters, % and _ (New)
define("_LESSONTIMEREPORTS","_Pamoka laiko ataskaitos");//Lesson time reports (New)
define("_ACTIVETIMEINCONTENT","Aktyvus laikas turinio");//Active time in content (New)
define("_TIMEREPORTSEXPLANATION","Perjungti į aktyvų laiko, jei norite, kad sistema stebėti ir pranešti tik kartų, kad vartotojas iš tiesų eina per turinio. Perjungti į visas laikas, jei norite, kad sistema ataskaitą apie bendrą visų vartotojo išleidžia pamoką, nesvarbu, kuris puslapis jis / ji yra. <br/> <b>Įspėjimas:</b> Perėjimas prie aktyvaus laiko ataskaitų perrašyti jokios aktyvios kartų iki šiol buvo įrašyti atitinkamą bendrą kartus.");//Switch to active time if you want the system to monitor and report only times that the user actually goes through the content. Switch to total time if you want the system to report the total time a user spends on a lesson, regardless which page he/she is on. <br/><b>Warning</b>: Switching to active time reporting will overwrite any active times that have been recorded so far with the corresponding total times. (New)
define("_TIMEREPORTSEXPLANATION", "Perjungti į aktyvią metu, jei norite sistemą stebėti ir pranešti tik kartų, kad vartotojas iš tiesų eina per turinio. Perjungti į viso laiko, jei norite, sistema praneša apie visą laiką, kai vartotojas išleidžia pamoka, nepriklausomai kurį puslapį jis / ji yra. Įspėjimas : Perėjimas prie aktyvaus laiko ataskaitas, bus perrašyti visus aktyvius kartų, kurie buvo iki šiol užregistruotus su atitinkamomis visų kartų "); 
define("_TOGGLEQUESTIONSPOOL", "Perjungti bendras klausimas, baseinas" ); 
define("_YOUHAVENOTSELECTEDAVALUE", "Jūs nepasirinkote vertę"); 
define("_QUESTIONSPOOL", "bendras klausimas, baseinas"); 
define("_ADDFEEDBACSFEEDBACK", "Pridėti atsiliepimą"); 
define("_SHOWQUESTIONSPOOL", " Rodyti bendrą klausimai baseinas "); 
define("_SHOWLESSONQUESTIONS", "Rodyti pamokų klausimus"); 
define("_OLDPASSWORDWRONG", "Senas slaptažodis yra neteisingas"); 
define("_COURSETOPICS", "Kurso temos"); 
define("_FORCEDOWNLOADFILE","pajėgų atsisiųsti failą automatiškai"); 
define("_FORCEDOWNLOADFILEINFO", "patikrinti, ar tai tik langą atsisiųsti failas bus rodomas failų negali būti įtrauktas, įterpiama Sekdami nuoroda Otherwrise failo"); 
define("_SPAMDETECTION"," Deja, jūs negalite pasiekti šį puslapį taip greitai, o bandykite dar kartą. "); 
define("_YOUCANNOTUSETHISNAME", "Jūs galite ne naudoti šį pavadinimą, prašome pasirinkti kitą."); 
define("_BANUSERFAILEDLOGINS", " Ban po 5 nesėkmingų prisijungimo atempts,, vartotojai "); 
define("_BANUSERFAILEDLOGINSINFO", "Vartotojas bus išjungtas po 5 gretimi nesėkmingų prisijungimų atempts"); 
define("_ALLOWUSERREDOTEST", "Ar vartotojas pakartokite bandymą"); 
define("_ALLSUPERVISORS" , "Visi prižiūrėtojai"); 
define("_REVOKECERTIFICATEFOREXPIRED", "Atšaukti pažymėjimų galiojimas pasibaigęs"); 
define("_MODULEITSELF", "moduliai (individas)"); 
define("_MODULESPANEL", "moduliai (pridėti / pašalinti)"); 
define("_PROFESSORSCANCREATECOURSES", "profesoriai gali sukurti kursai"); 
define("_YOURSESSIONHASEXPIREDPLEASELOGINAGAIN", "Jūsų sesija baigėsi, prisijunkite iš naujo"); 
define("_AUTOMATICALLYPROPAGATEBRANCHCOURSESTOUSERS", "propaguoti filialas kursus filialų vartotojams"); 
define("_APPLYTOUSERALLREADYTOBRANCH", "Paplitimas vartotojams su Å¡ios Å¡akos"); 
define("_THEME", "Tema"); 
define("_SELECTBRANCHTHEME", "Pasirinkite filialą temą"); 
define("_SELECTBRANCHLANGUAGE", "Pasirinkite filialą kalbą" ); 
define("_ACCESSURL", "filialas prieiga url"); 
define("_AUTOFILL", "Automatinis"); 
define("_THEBRANCHWILLBEACCESSIBLEWITHURL", "filialas bus patekti tiesiai iš URL"); 
define("_ORRESETCOURSEBEFOREEXPIRE" , "Ar naujo kursą prieš baigiasi"); 
define("_PROGRESSRESETSUCCESSFULLY", "kursai pažanga buvo sėkmingai nustatyti iš naujo"); 
define("_RESETPROGRESSDATAKEEPCERTIFICATE", "Reset pažangą palaikymo pažymėjimą"); 
define("_YOUARENOTAMEMBEROFTHISBRANCH", "Jūs neleidžiama prisijungti nes nesate filialo narys "); 
define("_MAXONLINEUSERS", "Bot"); 
define("_IFYOUSPECIFYABRANCHURLTHEBRANCHWILLBEACCESSIBLEWITHURL", "Jei nurodysite filialą URL, tada filialas bus tiesiogiai prieinami iš URL "); 
define("_FIRST", "Pirmas"); 
define("_ALLOWLOGINFROMDIRECTPAGE", "Vartotojai gali prisijungti į numatytąjį URL"); 
define("_YOUCANONLYLOGINFROMYOURBRANCHURL", "Jūs galite tik pasirašyti iš jūsų filialas URL "); 
define("_NEWCOMMENT", "Naujas komentaras"); 
define("_ADDCUSTOMTEXT", "Pridėti pasirinktinį tekstą"); 
define("_ADDANOTHERCUSTOMTEXT", "Pridėti kitą pasirinktinį tekstą"); 
define("_VIEWLESSONASSTUDENT", " Peržiūrėti pamoką kaip studentas "); 
define("_BACKTOPROFESSORMODE", "Atgal į profesoriaus režimu"); 
define("_YOUAREINSTUDENTMODE", "Jūs dabar žiūrite šią pamoką kaip studentas."); 
define("_CERTIFICATEEXPIRY", "kursai sertifikatas galiojimo "); 
define("_TEST_FAILURE", "Test nepakankamumas"); 
define("_FAILEDTEST", "nepavyko bandymą"); 
define("_TESTFAILUREFORLESSON", "Bandymo nepakankamumas apie pamoką"); 
define("_HASFAILEDATEST"," nepavyko bandymas");
?>
Return current item: eFront