Location: PHPKode > projects > cPassMan > cpassman/includes/language/czech.php
<?php
//czech
$txt['account_is_locked'] = "This is account is locked";
$txt['add_button'] = "Pridat";
$txt['add_new_group'] = "Pridat novou slo?ku";
$txt['add_role_tip'] = "Pridat novou roli";
$txt['admin'] = "Správa";
$txt['admin_action'] = "Prosím potvrdte Va?í akci";
$txt['admin_actions_title'] = "Speciální operace";
$txt['admin_action_check_pf'] = "Aktualizovat Osobní slo?ky v?ech u?ivatelu (vytvorit je, pokud neexistují)";
$txt['admin_action_db_backup'] = "Vytvorit zálohu databáze";
$txt['admin_action_db_backup_key_tip'] = "Prosím zadejte ?ifrovací klíc. Klíc bezpecne ulo?te, bude vy?adován pri prípadné rekonstrukci databáze. (Ponechte prázdné, pokud nechcete ?ifrovat)";
$txt['admin_action_db_backup_start_tip'] = "Spustit";
$txt['admin_action_db_backup_tip'] = "V praxi je úcelné vytvorit zálohu databáze, pomocí ní? lze databázi zrekonstruovat.";
$txt['admin_action_db_clean_items'] = "Odstranit z databáze nepou?ívané polo?ky";
$txt['admin_action_db_clean_items_result'] = "polo?ek bylo vymazáno.";
$txt['admin_action_db_clean_items_tip'] = "Tímto budou z databáze odstraneny pouze polo?ky a deníky, které nebyly odstraneny pri vymazání odpovídající slo?ky. Doporucujeme v?ak predtím vytvorit zálohu databáze.";
$txt['admin_action_db_optimize'] = "Optimalizovat databázi";
$txt['admin_action_db_restore'] = "Zrekonstruovat databázi ze zálohy";
$txt['admin_action_db_restore_key'] = "Prosím zadejte ?ifrovací klíc.";
$txt['admin_action_db_restore_tip'] = "Provádí se ze zálohového souboru SQL, vytvoreného pomocí zálohové funkce.";
$txt['admin_action_purge_old_files'] = "Odstranit staré soubory";
$txt['admin_action_purge_old_files_result'] = "souboru bylo vymazáno.";
$txt['admin_action_purge_old_files_tip'] = "Tímto budou vymazány v?echny docasné soubory star?í ne? 7 dnu.";
$txt['admin_error_no_complexity'] = "(<a href='index.php?page=manage_groups'>Definovat?</a>)";
$txt['admin_error_no_visibility'] = "Tato polo?ka není pro nikoho viditelná. (<a href='index.php?page=manage_roles'>Upravit role</a>)";
$txt['admin_functions'] = "Správa rolí";
$txt['admin_groups'] = "Správa slo?ek";
$txt['admin_help'] = "Nápoveda";
$txt['admin_info'] = "Dal?í informace o aplikaci";
$txt['admin_info_loading'] = "Nacítají se data ... prosím cekejte";
$txt['admin_ldap_configuration'] = "LDAP configuration";
$txt['admin_ldap_menu'] = "LDAP options";
$txt['admin_main'] = "Informace";
$txt['admin_misc_cpassman_dir'] = "Úplná cesta k souborum cPassMan";
$txt['admin_misc_cpassman_url'] = "Úplná adresa URL k souborum cPassMan";
$txt['admin_misc_favicon'] = "Úplná adresa URL k souboru 'favicon'";
$txt['admin_misc_title'] = "Prizpusobit";
$txt['admin_settings'] = "Správní nastavení";
$txt['admin_settings_title'] = "Nastavení cPassMan";
$txt['admin_setting_activate_expiration'] = "Aktivovat lhutu platnosti hesel";
$txt['admin_setting_activate_expiration_tip'] = "Po aktivaci nebudou polo?ky s ulpynulou platností u?ivatelum zobrazovány.";
$txt['admin_users'] = "Správa u?ivatelu";
$txt['admin_views'] = "Náhledy";
$txt['alert_message_done'] = "Done!";
$txt['alert_message_personal_sk_missing'] = "You must enter your personal saltkey!";
$txt['all'] = "v?echny";
$txt['anyone_can_modify'] = "Allow this item to be modified by anyone that can access it";
$txt['associated_role'] = "What role to associate this folder to :";
$txt['associate_kb_to_items'] = "Select the items to associate to this KB";
$txt['assoc_authorized_groups'] = "Povolené prirazené slo?ky";
$txt['assoc_forbidden_groups'] = "Zakázané prirazené slo?ky";
$txt['at'] = "v";
$txt['at_add_file'] = "Soubor pridán";
$txt['at_category'] = "Slo?ka";
$txt['at_creation'] = "Vytvorení";
$txt['at_delete'] = "Vymazání";
$txt['at_del_file'] = "Soubor vymazán";
$txt['at_description'] = "Popis";
$txt['at_file'] = "Soubor";
$txt['at_label'] = "Název";
$txt['at_login'] = "Prihlá?ení";
$txt['at_modification'] = "Úprava";
$txt['at_personnel'] = "Osobní";
$txt['at_pw'] = "Zmena hesla";
$txt['at_restored'] = "Zrekonstruováno";
$txt['at_url'] = "Adresa URL";
$txt['auteur'] = "Autor";
$txt['author'] = "Autor";
$txt['authorized_groups'] = "Povolené slo?ky";
$txt['auth_creation_without_complexity'] = "Povolit tvorbu polo?ek bez ohledu na po?adovanou komplexitu hesla";
$txt['auth_modification_without_complexity'] = "Povolit zmenu polo?ek bez ohledu na po?adovanou komplexitu hesla";
$txt['block_last_created'] = "Nove vytvoreno";
$txt['bugs_page'] = "Objevíte-li v aplikaci chybu, mu?ete ji prímo oznámit na <a href='https://sourceforge.net/tracker/?group_id=280505&amp;atid=1190333' target='_blank'><u>Fórum chyb</u></a>.";
$txt['by'] = "od";
$txt['cancel'] = "Zru?it";
$txt['cancel_button'] = "Zru?it";
$txt['can_create_root_folder'] = "Can create a folder at root level";
$txt['changelog'] = "Deník zmen";
$txt['change_authorized_groups'] = "Zmenit povolené slo?ky";
$txt['change_forbidden_groups'] = "Zmenit zakázané slo?ky";
$txt['change_function'] = "Zmenit role";
$txt['change_group_autgroups_info'] = "Vyberte povolené slo?ky, které tato role smí nahlí?et a pou?ívat";
$txt['change_group_autgroups_title'] = "Upravit povolené slo?ky";
$txt['change_group_forgroups_info'] = "Vyberte zakázané slo?ky, které tato role nesmí nahlí?et ani pou?ívat";
$txt['change_group_forgroups_title'] = "Upravit zakázané slo?ky";
$txt['change_user_autgroups_info'] = "Vyberte povolené slo?ky, které tento u?ivatel smí nahlí?et a pou?ívat";
$txt['change_user_autgroups_title'] = "Upravit povolené slo?ky";
$txt['change_user_forgroups_info'] = "Vyberte zakázané slo?ky, které tento u?ivatel nesmí nahlí?et ani pou?ívat";
$txt['change_user_forgroups_title'] = "Upravit zakázané slo?ky";
$txt['change_user_functions_info'] = "Vyberte funkce prirazené tomuto u?ivatelskému uctu";
$txt['change_user_functions_title'] = "Upravit prirazené funkce";
$txt['check_all_text'] = "Check all";
$txt['close'] = "Zavrít";
$txt['complexity'] = "Komplexita";
$txt['complex_asked'] = "Vy?adovaná komplexita";
$txt['complex_asked'] = "Vy?adovaná komplexita";
$txt['complex_level0'] = "Velmi jednoduché";
$txt['complex_level1'] = "Jednoduché";
$txt['complex_level2'] = "Normální";
$txt['complex_level3'] = "Zesílené";
$txt['complex_level4'] = "Silné";
$txt['complex_level5'] = "Bezpecné";
$txt['complex_level6'] = "Extrémne bezpecné";
$txt['confirm'] = "Potvrdit";
$txt['confirm_delete_group'] = "Chcete skutecne odstranit tuto slo?ku a v?echny v ní obsa?ené polo?ky?";
$txt['confirm_deletion'] = "Chcete skutecne odstranit?";
$txt['confirm_del_account'] = "Chcete skutecne odstranit tento u?ivatelský úcet?";
$txt['confirm_del_from_fav'] = "Prosím potvrdte, ?e chcete vymazat Va?e oblíbené polo?ky";
$txt['confirm_del_role'] = "Prosím potvrdte vymazání této role:";
$txt['confirm_edit_role'] = "Prosím zadejte název dal?í role:";
$txt['connection'] = "Nahlá?ení/pripojení";
$txt['connections'] = "pripojení";
$txt['copy'] = "Zkopírovat";
$txt['creation_date'] = "Datum vytvorení";
$txt['csv_import_button_text'] = "Procházet soubor CSV";
$txt['date'] = "Datum";
$txt['date'] = "Date";
$txt['date_format'] = "Formát pro datum";
$txt['days'] = "dní";
$txt['definition'] = "Definice";
$txt['delete'] = "Vymazat";
$txt['deletion'] = "Odstranení";
$txt['deletion_title'] = "Seznam odstranených polo?ek";
$txt['del_button'] = "Vymazat";
$txt['del_function'] = "Vymazat role";
$txt['del_group'] = "Odstranit slo?ku";
$txt['description'] = "Popis";
$txt['description'] = "Popis";
$txt['disconnect'] = "Odhlásit";
$txt['disconnection'] = "Odhlá?ení/odpojení";
$txt['div_dialog_message_title'] = "Information";
$txt['done'] = "Hotovo";
$txt['duplicate_folder'] = "Pro vytvorení více slo?ek se stejným názvem je nutná autorizace.";
$txt['duplicate_item'] = "Pro vytvorení více polo?ek se stejným názvem je nutná autorizace.";
$txt['email'] = "Email";
$txt['email_altbody_1'] = "Polo?ka";
$txt['email_altbody_2'] = "byla vytvorena.";
$txt['email_announce'] = "Oznámit tuto polo?ku po emailu";
$txt['email_body1'] = "Dobrý den,<br><br>Polo?ka '";
$txt['email_body2'] = "byla vytvorena.<br /><br />Mu?ete ji nahlédnout kliknutím na <a href='";
$txt['email_body3'] = "'>ZDE</a><br /><br />Na shledanou.";
$txt['email_change'] = "Zmenit emailovou adresu u?ivatelského úctu";
$txt['email_changed'] = "Emailová adresa byla zmenena!";
$txt['email_select'] = "Vybrat u?ivatele, kterí budou informováni";
$txt['email_subject'] = "Byla vytvorena nová polo?ka v aplikaci cPassMan";
$txt['enable_favourites'] = "Dovolit u?ivatelum ukládat oblíbené polo?ky";
$txt['enable_personal_folder'] = "Aktivovat Osobní slo?ku";
$txt['enable_personal_folder_feature'] = "Aktivovat funkci Osobní slo?ky";
$txt['encrypt_key'] = "?ifrovací klíc";
$txt['errors'] = "chyby";
$txt['error_complex_not_enought'] = "Komplexita hesla není dostacující!";
$txt['error_confirm'] = "Zadaná hesla se neshodují!";
$txt['error_cpassman_dir'] = "Není nastavena cesta k souborum cPassMan. Prosím zvolte zálo?ku 'Nastavení cPassMan' na stránce 'Správní nastavení'.";
$txt['error_cpassman_url'] = "Není nastavena adresa URL k souborum cPassMan. Prosím zvolte zálo?ku 'Nastavení cPassMan' na stránce 'Správní nastavení'.";
$txt['error_fields_2'] = "Tato 2 polícka je nutné zadat!";
$txt['error_group'] = "Slo?ku je nutné zadat!";
$txt['error_group_complex'] = "Slo?ka musí mít minimální po?adovanou úroven komplexity!";
$txt['error_group_exist'] = "Tato slo?ka ji? existuje!";
$txt['error_group_label'] = "Název slo?ky je nutné zadat!";
$txt['error_html_codes'] = "Text obsahuje kód HTML! To není dovoleno.";
$txt['error_item_exists'] = "Tato polo?ka ji? existuje!";
$txt['error_label'] = "Název je nutné zadat!";
$txt['error_mysql'] = "Chyba v aplikaci MySQL!";
$txt['error_not_authorized'] = "Tuto stránku nesmíte nahlí?et.";
$txt['error_not_exists'] = "Tato stránka neexistuje.";
$txt['error_no_folders'] = "Slo?ky chybí - vytvorte nejdrív nekolik slo?ek.";
$txt['error_no_password'] = "Musíte zadat Va?e heslo!";
$txt['error_no_roles'] = "Role chybí - definujte role a priradte je slo?kám.";
$txt['error_password_confirmation'] = "Hesla musí být shodná";
$txt['error_pw'] = "Heslo je nutné zadat!";
$txt['error_renawal_period_not_integer'] = "Interval obnovení musí být zadán v celých mesících!";
$txt['error_salt'] = "<b>Klíc SALT je príli? dlouhý! Prosím nepou?ívejte aplikaci, dokud Správce klíc SALT neupraví.</b> Soubor 'settings.php' nesmí obsahovat klíc SALT del?í ne? 32 znaku.";
$txt['error_tags'] = "V zálo?kách nejsou prípustné ?ádné delicí znaky - pouze mezery.";
$txt['error_user_exists'] = "User already exists";
$txt['expiration_date'] = "Datum vypr?ení platnosti";
$txt['expir_one_month'] = "za 1 mesíc";
$txt['expir_one_year'] = "za 1 rok";
$txt['expir_six_months'] = "za 6 mesícu";
$txt['expir_today'] = "dnes";
$txt['files_&_images'] = "Soubory a obrázky";
$txt['find'] = "Najít";
$txt['find_text'] = "Va?e hledání";
$txt['forbidden_groups'] = "Zakázané slo?ky";
$txt['forgot_my_pw'] = "Zapomnel/a jste Va?e heslo?";
$txt['forgot_my_pw_email_sent'] = "Email byl odeslán.";
$txt['forgot_my_pw_error_email_not_exist'] = "Tato emailová adresa neexistuje!";
$txt['forgot_my_pw_text'] = "Va?e heslo bude zasláno na emailovou adresu prirazenou Va?emu kontu.";
$txt['forgot_pw_email_altbody_1'] = "Dobrý den, Va?e identifikacní údaje pro cPassMan znejí:";
$txt['forgot_pw_email_body_1'] = "Dobrý den, <br /><br />Va?e identifikacní údaje pro cPassMan znejí:<br /><br />";
$txt['forgot_pw_email_subject'] = "cPassMan - Va?e heslo";
$txt['functions'] = "Role";
$txt['function_alarm_no_group'] = "Tato role není prirazena ?ádné slo?ce!";
$txt['generate_pdf'] = "Vytvorit soubor PDF";
$txt['generation_options'] = "Mo?nosti tvorby";
$txt['gestionnaire'] = "Mana?er";
$txt['give_function_tip'] = "Pridat novou roli";
$txt['give_function_title'] = "Pridat novou roli";
$txt['give_new_email'] = "Prosím zadejte novou emailovou adresu pro";
$txt['give_new_login'] = "Prosím vyberte u?ivatelský úcet";
$txt['give_new_pw'] = "Prosím zadejte nové heslo pro";
$txt['god'] = "V?emohoucí";
$txt['group'] = "Slo?ka";
$txt['group_parent'] = "Nadrazená slo?ka";
$txt['group_pw_duration'] = "Interval obnovení";
$txt['group_pw_duration_tip'] = "v mesících (pro deaktivování zadejte 0).";
$txt['group_select'] = "Vybrat slo?ku";
$txt['group_title'] = "Název slo?ky";
$txt['history'] = "Historie";
$txt['home'] = "Domovská stránka";
$txt['home_personal_menu'] = "Osobní akce";
$txt['home_personal_saltkey'] = "Your personal SALTKey";
$txt['home_personal_saltkey_button'] = "Store it!";
$txt['home_personal_saltkey_info'] = "You should enter your personal saltkey if you need to use your personal items.";
$txt['home_personal_saltkey_label'] = "Enter your personal salt key";
$txt['importing_details'] = "Seznam podrobností";
$txt['importing_folders'] = "Importovat slo?ky";
$txt['importing_items'] = "Importovat polo?ky";
$txt['import_button'] = "Importovat";
$txt['import_csv_dialog_info'] = "Informace: pro import je nutný soubor CSV. Tento soubor je obvykle exportován z programu KeePass a má stanovenou strukturu..<br />Pou?íváte-li soubor vytvorený jinou aplikací, overte následující formát souboru CSV: `Konto`,`U?ivatelské jméno`,`Heslo`,`Web Site`,`Komentáre`.";
$txt['import_csv_menu_title'] = "Importovat polo?ky ze souboru (CSV/KeePass XML)";
$txt['import_error_no_file'] = "Musíte zvolit soubor!";
$txt['import_error_no_read_possible'] = "Soubor nelze nacíst!";
$txt['import_error_no_read_possible_kp'] = "Soubor nelze nacíst! Je vy?adován soubor typu KeePass.";
$txt['import_keepass_dialog_info'] = "Pou?ijte pro zvolení souboru XML, vytvoreného exportní funkcí programu KeePass. Funguje pouze se soubory KeePass! Skript nemu?e importovat slo?ky a polo?ky, které ji? existují ve stejní hierarchické úrovni.";
$txt['import_keepass_to_folder'] = "Zvolte cílovou slo?ku";
$txt['import_kp_finished'] = "Import dat z programu KeePass je ukoncen!<br />Vy?adovaná úroven komplexity pro nové slo?ky je nastavena na 'Normální'. Úroven v prípade potreby upravte.";
$txt['import_to_folder'] = "Oznacte polo?ky, které chcete importovat do slo?ky:";
$txt['index_add_one_hour'] = "Prodlou?it povolenou dobu prihlá?ení o 1 hodinu";
$txt['index_alarm'] = "ALARM!!!";
$txt['index_bas_pw'] = "Toto heslo nepríslu?í tomuto u?ivatelskému úctu!";
$txt['index_change_pw'] = "Zmenit Va?e heslo";
$txt['index_change_pw'] = "Zmenit Va?e heslo";
$txt['index_change_pw_button'] = "Zmenit";
$txt['index_change_pw_confirmation'] = "Potvrdit";
$txt['index_expiration_in'] = "doba prihlá?ení vypr?í za";
$txt['index_get_identified'] = "Prosím zadejte va?e identifikacní údaje";
$txt['index_identify_button'] = "Odeslat/zadat";
$txt['index_identify_you'] = "Prosím zadejte va?e identifikacní údaje";
$txt['index_last_pw_change'] = "Poslední zmena hesla";
$txt['index_last_seen'] = "Poslední pripojení";
$txt['index_login'] = "U?ivatelský úcet";
$txt['index_maintenance_mode'] = "Správní re?im je aktivován. Momentálne se mu?e prihlásit pouze Správce.";
$txt['index_maintenance_mode_admin'] = "Správní re?im je aktivován. U?ivatelé se momentálne nemohou prihlásit.";
$txt['index_new_pw'] = "Nové heslo";
$txt['index_password'] = "Heslo";
$txt['index_pw_error_identical'] = "Hesla musí být shodná!";
$txt['index_pw_expiration'] = "Platnost hesla vypr?í za";
$txt['index_pw_level_txt'] = "Komplexita";
$txt['index_refresh_page'] = "Aktualizovat stránku";
$txt['index_session_duration'] = "Uplynulá doba prihlá?ení";
$txt['index_session_ending'] = "Va?e prihlá?ení do aplikace cPassMan bude nejpozdeji za 1 minutu ukonceno.";
$txt['index_session_expired'] = "Va?e prihlá?ení do aplikace cPassMan bylo ukonceno nebo jste nezadal/a platné identifikacní údaje!";
$txt['index_welcome'] = "Vítejte";
$txt['info'] = "Informace";
$txt['info_click_to_edit'] = "Kliknete na vybrané polícko pro editování jeho obsahu";
$txt['is_admin'] = "Je Správce";
$txt['is_manager'] = "Je Mana?er";
$txt['items_browser_title'] = "Slo?ky";
$txt['item_menu_add_elem'] = "Pridat polo?ku";
$txt['item_menu_add_rep'] = "Pridat slo?ku";
$txt['item_menu_add_to_fav'] = "Pridat k oblíbeným polo?kám";
$txt['item_menu_collab_disable'] = "Edition is not allowed";
$txt['item_menu_collab_enable'] = "Edition is allowed";
$txt['item_menu_copy_elem'] = "Zkopírovat polo?ku";
$txt['item_menu_copy_login'] = "Zkopírovat jméno";
$txt['item_menu_copy_pw'] = "Zkopírovat heslo";
$txt['item_menu_del_elem'] = "Odstranit polo?ku";
$txt['item_menu_del_from_fav'] = "Odebrat z oblíbených polo?ek";
$txt['item_menu_del_rep'] = "Odstranit slo?ku";
$txt['item_menu_edi_elem'] = "Zmenit polo?ku";
$txt['item_menu_edi_rep'] = "Zmenit slo?ku";
$txt['item_menu_find'] = "Vyhledat";
$txt['item_menu_mask_pw'] = "Zakrýt heslo";
$txt['item_menu_refresh'] = "Aktualizovat stránku";
$txt['kb_menu'] = "Knowledge Base";
$txt['keepass_import_button_text'] = "Procházet XML soubor";
$txt['label'] = "Název";
$txt['last_items_icon_title'] = "Odkrýt/zakrýt poslední nahlídnuté polo?ky";
$txt['last_items_title'] = "Poslední nahlédnuté polo?ky";
$txt['level'] = "Umístení";
$txt['link_copy'] = "Vytvorit odkaz na tuto polo?ku";
$txt['link_is_copied'] = "Odkaz na tuto polo?ku byl zkopírován do pameti.";
$txt['login'] = "U?ivatelské jméno (je-li potreba)";
$txt['login_attempts_on'] = " login attempts on ";
$txt['login_copied_clipboard'] = "U?ivatelské jméno zkopírováno do pameti";
$txt['login_copy'] = "Zkopírovat u?ivatelské jméno do pameti";
$txt['logs'] = "Deník";
$txt['logs_1'] = "Vytvorit protokol o obnovení hesel provedeném";
$txt['logs_passwords'] = "Vytvorit deník hesel";
$txt['maj'] = "Velká písmena";
$txt['mask_pw'] = "Zakrýt/odkrýt heslo";
$txt['max_last_items'] = "Maximální mno?ství Posledních nahlédnutých polo?ek (standardne 10)";
$txt['minutes'] = "minut";
$txt['modify_button'] = "Zmenit/upravit";
$txt['my_favourites'] = "Oblíbené polo?ky";
$txt['name'] = "Jméno";
$txt['nb_false_login_attempts'] = "Number of false login attempts before account is disabled (0 to disable)";
$txt['nb_folders'] = "Pocet slo?ek";
$txt['nb_items'] = "Pocet polo?ek";
$txt['new_label'] = "Nové oznacení";
$txt['new_role_title'] = "Název role";
$txt['new_user_title'] = "Pridat nového u?ivatele";
$txt['no'] = "Ne";
$txt['nom'] = "Jméno";
$txt['none'] = "Nic/?ádný";
$txt['none_selected_text'] = "None selected";
$txt['not_allowed_to_see_pw'] = "Tato polo?ka pro Vás není viditelná!";
$txt['not_allowed_to_see_pw_is_expired'] = "Lhuta platnosti této polo?ky vypr?ela!";
$txt['not_defined'] = "Není definováno";
$txt['no_last_items'] = "?ádné polo?ky nebyly nahlédnuty.";
$txt['no_restriction'] = "No restriction";
$txt['numbers'] = "Císlice";
$txt['number_of_used_pw'] = "Pocet nových hesel, který u?ivatel musí zadat pred znovupou?itím hesla starého.";
$txt['ok'] = "OK";
$txt['pages'] = "Stránky";
$txt['pdf_del_date'] = "Soubor PDF vytvoren";
$txt['pdf_del_title'] = "Protokol o obnovení hesel";
$txt['pdf_download'] = "Stáhnout soubor";
$txt['personal_folder'] = "Osobní slo?ka";
$txt['personal_salt_key'] = "Vá? osobní klíc SALT";
$txt['personal_salt_key_empty'] = "Nebyl zadán ?ádný osobní klíc SALT!";
$txt['personal_salt_key_info'] = "Tento klíc bude pou?íván pro za?ifrování a od?ifrování Va?ich hesel.<br />Není ulo?en v databázi. Krome Vás by jej nikdo nemel znát.<br />Bezpecne jej ulo?te a neztratte!";
$txt['please_update'] = "Prosím aktualizujte aplikaci cPassMan!";
$txt['print'] = "Zapsat";
$txt['print_out_menu_title'] = "Zapsat seznam Va?ich polo?ek do citelného souboru";
$txt['print_out_pdf_title'] = "cPassMan - seznam exportovaných polo?ek";
$txt['print_out_warning'] = "Seznam Va?ich vybraných polo?ek a hesel bude zapsán do souboru neza?ifrován jako citelný text. Tímto prebíráte jako u?ivatel plnou zodpovednost za dal?í ochranu techto duverných údaju!";
$txt['pw'] = "Heslo";
$txt['pw_change'] = "Zmenit heslo u?ivatelského úctu";
$txt['pw_changed'] = "Heslo bylo zmeneno!";
$txt['pw_copied_clipboard'] = "Heslo zkopírováno do pameti";
$txt['pw_copy_clipboard'] = "Zkopírovat heslo do pameti";
$txt['pw_generate'] = "Vytvorit";
$txt['pw_is_expired_-_update_it'] = "Lhuta platnosti této polo?ky vypr?ela! Musíte zmenit její heslo.";
$txt['pw_life_duration'] = "?ivotnost u?ivatelských hesel ve dnech do vypr?ení (zadejte 0 pro trvalá hesla)";
$txt['pw_used'] = "Toto heslo ji? bylo dríve pou?ito!";
$txt['readme_open'] = "Otevrít kompletní soubor README";
$txt['refresh_matrix'] = "Aktualizovat matici";
$txt['renewal_menu'] = "Polo?ky k obnovení";
$txt['renewal_needed_pdf_title'] = "Seznam polo?ek, které musí být obnoveny";
$txt['renewal_selection_text'] = "Vytvorit seznam v?ech polo?ek, jejich? platnost vypr?í:";
$txt['restore'] = "Zrekonstruovat";
$txt['restore'] = "Restore";
$txt['restricted_to'] = "Omezeno na";
$txt['rights_matrix'] = "Matice u?ivatelských práv";
$txt['root'] = "Základ";
$txt['save_button'] = "Ulo?it";
$txt['secure'] = "Zabezpeceno";
$txt['select'] = "Vybrat";
$txt['select_folders'] = "Vybrat slo?ky";
$txt['select_language'] = "Zvolte Vá? jazyk";
$txt['send'] = "Odeslat";
$txt['settings_anyone_can_modify'] = "Activate an option for each item that allows anyone to modify it";
$txt['settings_anyone_can_modify_tip'] = "<span style='font-size:11px;max-width:300px;'>When activated, this will add a checkbox in the item form that permits the creator to allow the modification of this item by anyone.</span>";
$txt['settings_kb'] = "Enable Knowledge Base (beta)";
$txt['settings_kb_tip'] = "<span style='font-size:11px;max-width:300px;'>When activated, this will add a page where you can build your knowledge base.</span>";
$txt['settings_ldap_domain'] = "LDAP account suffix for your domain";
$txt['settings_ldap_domain_controler'] = "LDAP array of domain controllers";
$txt['settings_ldap_domain_controler_tip'] = "<span style='font-size:11px;max-width:300px;'>Specifiy multiple controllers if you would like the class to balance the LDAP queries amongst multiple servers.<br />You must delimit the domains by a comma ( , )!<br />By example: domain_1,domain_2,domain_3</span>";
$txt['settings_ldap_domain_dn'] = "LDAP base dn for your domain";
$txt['settings_ldap_mode'] = "Umo?nit autorizaci u?ivatelu prostrednictvím serveru LDAP";
$txt['settings_ldap_mode_tip'] = "Aktivujte pouze pokud máte server LDAP a chcete jej pou?ívat k autorizaci.<br /><span style='font-size:10px;max-width:300px;'>Konfiguraci LDAP je treba provést manuelne. Musíte upravit soubor <b>adLDAP.php</b> umístený v <i>/includes/libraries/adLDAP</i>. Pozmente v?echny chránené parametry mezi rádky 68 a? 128 tak, aby odpovídaly konfiguraci Va?eho serveru LDAP.</span>";
$txt['settings_ldap_ssl'] = "Use LDAP through SSL (LDAPS)";
$txt['settings_ldap_tls'] = "Use LDAP through TLS";
$txt['settings_log_connections'] = "Aktivovat zápis v?ech u?ivatelských spojení do deníku";
$txt['settings_maintenance_mode'] = "Prepnout cPassMan do správního re?imu";
$txt['settings_maintenance_mode_tip'] = "Tento re?im zamezí prihlá?ení v?ech u?ivatelu s vyjímkou Správce.";
$txt['settings_manager_edit'] = "Mana?eri mohou editovat a mazat polo?ky, které jsou pro ne viditelné";
$txt['settings_printing'] = "Enable printing items to PDF file";
$txt['settings_printing_tip'] = "When enabled, a button will be added to user's home page that will permit him/her to write a listing of items to a PDF file he/she can view. Notice that the listed passwords will be uncrypted.";
$txt['settings_richtext'] = "Umo?nit roz?írený text (richtext) v popisu polo?ky";
$txt['settings_richtext_tip'] = "<span style='font-size:11px;max-width:300px;'>Tímto se aktivuje richtext s BBCode v popisu polo?ky.</span>";
$txt['settings_send_stats'] = "Zasílat autorovi aplikace mesícní statistiku o u?ívání cPassMan.";
$txt['settings_send_stats_tip'] = "Tyto statistické prehledy jsou zcela anonymní!<br /><span style='font-size:10px;max-width:300px;'>Není zasílána zdrojová adresa IP, pouze následující údaje: pocet polo?ek, slo?ek, u?ivatelu, verze cPassman, aktivace osobních slo?ek, aktivace LDAP.<br />Dekuji za aktivaci, pomáhá v dal?ím vývoji aplikace.</span>";
$txt['show'] = "Ukázat";
$txt['show_help'] = "Zobrazit nápovedu";
$txt['show_last_items'] = "Zobrazit nejnovej?í polo?ky na hlavní stránce";
$txt['size'] = "Délka";
$txt['start_upload'] = "Spustit nahrávání souboru";
$txt['sub_group_of'] = "Umístit do";
$txt['support_page'] = "Potrebujete-li podporu, obratte se prosím na <a href='https://sourceforge.net/projects/communitypasswo/forums' target='_blank'><u>Fórum</u></a>.";
$txt['symbols'] = "Nealfanumerické znaky";
$txt['tags'] = "Zálo?ky";
$txt['thku'] = "Dekuji, ?e pou?íváte cPassMan!";
$txt['time_format'] = "Formát pro cas";
$txt['uncheck_all_text'] = "Uncheck all";
$txt['unlock_user'] = "User is locked. Do you want to unlock this account?";
$txt['update_needed_mode_admin'] = "Doporucujeme aktualizovat Va?i instalaci cPassMan. Kliknete <a href='install/upgrade.php'>ZDE</a>";
$txt['uploaded_files'] = "Nahrané soubory";
$txt['upload_button_text'] = "Procházet";
$txt['upload_files'] = "Nahrát nové soubory";
$txt['url'] = "Adresa URL";
$txt['url_copied'] = "Adresa URL byla zkopírována!";
$txt['used_pw'] = "Pou?ité heslo";
$txt['user'] = "U?ivatel";
$txt['user_alarm_no_function'] = "Tento u?ivatel nemá ?ádné role!";
$txt['user_del'] = "Odstranit u?ivatelský úcet";
$txt['version'] = "Aktuální verze";
$txt['views_confirm_items_deletion'] = "Chcete opravdu vymazat vybrané polo?ky z databáze?";
$txt['views_confirm_restoration'] = "Prosím potvrdte obnovení této polo?ky";
$txt['visibility'] = "Viditelnost";
$txt['yes'] = "Ano";
$txt['your_version'] = "Va?e verze";
?>
Return current item: cPassMan